ODRŽANA 81. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 13.4.2009. godine

ODRŽANA 81. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJENA INFORMACIJA O KRETANJU TURISTA U TUZLANSKOM KANTONU U PROŠLOJ GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o ugostiteljskim objektima za smještaj i pregled kretanja turista na području Tuzlanskog kantona u 2008. godini.
Ukupno u Tuzlanskom kantonu ima 67 objekata svrstanih u sedam kategorija: hotel, motel, pansion, prenoćište, kamp soba za iznajmljivanje, seosko domaćinstvo i gostionica sa prenoćištem.
Prema podacima resornog ministarstva najviše smještajnih objekata ima na području općina Lukavac (24), Tuzla (15) i Gradačac (7), a u četiri općine: Čelić, Teočak, Sapna i Dobj Istok nema uopće smještajnih objekata. Jedini objekat koji je federalna komisija za kategorizaciju svrstala u kategoriju objekta sa četiri zvjezdice je Hotel "Tuzla".
Tuzlanski kanton ima 1803 raspoloživa ležaja, od čega je najviše u Tuzli 538, Lukavcu 384 i Kladnju 246. Podaci, koje su dostavili menadžmenti 28 ugostiteljskih objekata, pokazalo se da je Tuzlanski kanton tokom 2008. godine posjetilo 32 592 posjetilaca koji su se na ovom području zadržali duže od 24 sata. Među njima je bilo 20 132 domaća posjetioca i 12 460 stranih posjetilaca. U Tuzli je od tog broja boravilo najviše posjetilaca, njih 59%. Ukupan broj posjetilaca u odnosu na 2007. godinu manji je za 5,36%.
Tokom prošle godine u smještajnim objektima, čiji je rad pratilo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, na području Tuzlanskog kantona ostvareno je 64 958 noćenja, što je u odnosu na 2007. više za 7,68%.
Posjetioci su u Tuzlanskom kantonu prosječno ostajali 1,99 dana, što je u odnosu na 2007. godinu 13,78% više. Kapaciteti su prosječno bili iskorišteni 16,26%.

USVOJENI IZVJEŠTAJI O RADU MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE, MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA I MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE ZA 2008. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaje o radu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Ministarstva za boračka pitanja i Ministarstva pravosuđa i uprave u 2008. godini.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice poslove iz svoje nadležnosti obavlja kroz dva odjeljenja: Odjeljenje prostornog uređenja i građenja i Odjeljenje zaštite okolice i prirode, a nakon usvajanja Prostornog plana Tuzlanskog kantona do 2025. godine formiran je i Zavod za prostornog planiranje i urbanizam.
Ovo Ministarstvo je tokom prošle godine radilo na pripremi zakonskih i podzakonskih akata te poslovima vezanim za praćenje provedbe Prostornog plana Tuzlanskog kantona. U dijelu upravnih postupaka Ministarstvo je imalo 70 predmeta od kojih je 45 riješeno, a 25 je u fazi rješavanja. Primljeno je i 118 zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole i odobravanje planova aktivnosti, a 24 zahtjeva su prenesena iz prethodne godine. Riješen je 101 zahtjev, a u fazi rješavanja je ostao 41 zahtjev.
S obzirom na probleme koji su se javili u procesu provođenja projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije Ministarstvo je u okviru dijela svojih nadležnosti vodilo niz aktivnosti koje su se odnosile na pokušaje da se nastavi spomenuti projekat na području općine Lukavac, ali i na traženje nove lokacije, s obzirom na to da je realizacija projekta u Lukavcu, zbog otpora lokalnog stanovništva zaustavljena.
Posredstvom ovog Ministarstva u općinama Tuzlanskog kantona realizovano je niz projekata za koje je izdvojeno 2 466 000,00 KM namjenskih sredstava. Ekološki projekti nevladinih organizacija podržani su sa 60 000,00 KM, a javna i privatna preduzeća sa 150 000,00 KM.
Ministarstvo pravosuđa i uprave, koje djeluje kroz dvije osnovne organizacione jedinice: Odjeljenje za pravosuđe i upravu i Odjeljenje pravnih, finansijsko-računovodstvenih i općih poslova u prošloj je godini pripremilo šest zakona i dvije uredbe, imalo koordinirajuću ulogu u aktivnostima koje su rezultirale izradom Elaborata, a potom i Zakona o formiranju Kantonalnog Disciplinskog centra za maloljetnike, te aktivnu ulogu u izradi Programa borbe protiv bolesti ovisnosti u Tuzlanskom kantonu.
Ministarstvo pravosuđa i uprave je, između ostalog, nastavilo i aktivnosti koje su imale za cilj osiguranje prostornih, kadrovskih i materijalno-tehničkih pretpostavki za nesmetano funkcionisanje Kantonalnog i općinskih sudova te Kantonalnog tužilaštva i Kantonalnog pravobranilaštva.
Rad Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona bio je usmjeren na provođenje zakonskih propisa koji se odnose na kantonalni nivo vlasti, a tiču se prava 78 251 demobilisanog borca, 11 624 porodica šehida i poginulih boraca te 7 343 ratna vojna invalida. Prema odredbama federalnog zakona u propisanim rokovima se provodi zakonska revizija porodične i lične invalidnine i prema ocjenama nadležnih federalnih inspektora utvrđeno je pravilno postupanje ovog Ministarstva u provođenju postupka zakonske revizije.
Kantonalni zakon o dopunskim pravima boračkih kategorija utvrdio je 15 dopunskih prava, od čega se 11 dopunskih prava finansira iz kantonalnog Budžeta, a preostala četiri iz budžeta općina.
Iz kantonalnog Budžeta je u 2008. godini za: zdravstvenu zaštitu, sanitetsko-higijenski materijal i lijekove, banjsko-klimatsko liječenje, preostalnu radnu sposobnost, stipendiranje učenika i studenata, stambeno zbrinjavanje, jedinstvena spomen obilježja, pomoć u slučaju smrti, izdvajanja za dobitnike najviših ratnih priznanja, jednokratne novčane pomoći, nabavku udžbenika, obilježavanje značajnih datuma, invalidskih sport i ostala dopunska prava izdvojeno ukupno 13 190 942,97 KM.

USVOJENA INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA PODUZETIM U CILJU ISKNJIŽAVANJA DOBARA U OPĆOJ UPOTREBI IZ BILANSA PRIVATIZOVANIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA

Vlada Tuzlanskog kantona dans je usvojila Informaciju Kantonalne agencije za privatizaciju o realizaciji Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona od 9.5.2007. godine, u vezi sa privatizacijom preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti, a kojim se od Vlade kantona, odnosno resornih ministarstava, Kantonalne agencije za privatizaciju i općinskih načelnika traži da hitno pokrenu postupak za poništenje izvršene privatizacije svih javnih komunalnih preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona, u cilju zaštite dobara od općeg interesa.
Vlada Tuzlanskog kantona i Kantonalna agencija za privatizaciju su pokrenule niz aktivnosti na realizaciji ovog Zaključka Skupštine, a u najvećoj mjeri su bile usmjerene na općine u kojima su pokretane žalbe ili sudski postupci oko izvršene privatizacije odnosno Tuzli, Živinicama i Gradačcu.
Nakon niza sastanaka i dogovora isknjižavanje dobara u općoj upotrebi iz bilansa privatiziranih komunalnih preduzeća u ove tri općine još uvijek nije završeno.
U međuvremenu je i sudskim presudama naloženo komunalnim preduzećima, u kojima je proveden postupak privatizacije, da utvrde da li su dobra u općoj upotrebi ušla u početne bilanse preduzeća, te da se oglase ništavnim rješenja o odobravanju početnih bilansa i rješenja o odobravanju upisa izvršene privatizacije u dijelu u kojem su dobra u upćoj upotrebi ušla u početne bilanse ovih preduzeća. Kantonalna agencija za privatizaciju je u ranijem periodu izdala rješenja kojima se ovim privrednim društvim nalaže da identifikuju javna dobra i dobra u općoj upotrebi, da ih isknjiže iz svojih poslovnih knjiga, sačine nove bilanse i dostave ih Agenciji.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju Agencije za privatizaciju te Zaključkom zatražila od općinskih načelnika i vijeća u općinama sa područja Tuzlanskog kantona, u kojima je izvršena privatizacija javnih komunalnih preduzeća, da putem svojih predstavnika u skupštinama društava tih preduzeća izvrše sve svoje obaveze i isknjiže dobra u općoj upotrebi iz početnih bilansa tih preduzeća, a u skladu sa svojim odlukama, odlukama nadležnih sudova i važećim propisima. Odgovornost za izvršenje obaveza iz presuda nadležnog suda je u isključivoj nadležnosti organa komunalnih preduzeća i njihovih osnivača.

USVOJEN PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2009. godini. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu planirano je 14,5 miliona KM.
Za realizaciju prava na obavezno zdravstveno osiguranje planirano je 1 300 000,0 KM, za pravo na premiju osiguranja 1 500 000,00 KM, za pravo na lijekove koje ostvaruju ratni vojni invalidi planirano je 200 000,00 KM, za pravo na liječenje u inostranstvu 50 000,00 KM, a za pravo na ortopedska i druga pomagala planirano je 940 000,0 KM.
U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu za realizaciju prava na banjsko-klimatsko liječenje korisnika boračko-invalidske zaštite planirano je 150 000,00 KM, a za pravo po osnovu preostale radne sposobnosti 150 000,00 KM.
Za realizaciju prava na stipendiranje koje ostvaruju korisnici boračko-invalidske zaštite u ovogodišnjem Budžetu planiranao je 1 200 000,00 KM, a za pomoć u rješavanju stambenih potreba boračkih kategorija planirano je 6 938 000,00 KM.
Kada su u pitanju ova sredstva planirano je da 6 336 000,00 KM bude realizovano kroz jednokratnu dodjelu bespovratnih novčanih sredstava, na način definisan posebnim Programom i Propisom Vlade Kantona.
Planirano je da 602 000,00 KM bude utrošeno u skladu sa potpisanim ugovorima, utvrđenim kriterijima i provedenim procedurama i programima Vlade Tuzlanskog kantona za postupke započete u proteklom periodu, a koji nisu okončani zbog različitih okolnosti.

Za realizaciju prava na izgradnju jedinstvenog spomen obilježja planirano je 450 000,00 KM, a za pravo na pomoć u slučaju smrti članovima porodica sa kojima je umrli živio u zajedničkom domaćinstvu planirano je 330 000,00 KM.
Za realizaciju prava na jednokratno novčano primanje u toku jedne kalendarske godine, koje ostvaruju dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja, planirano je 190 000,00 KM.
U Budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu planirano je 200 000,00 KM za realizaciju prava na jednokratnu novčanu pomoć u svrhu rješavanja socijalnih potreba, koje ostvaruju korisnici boračko-invalidske zaštite, a za pravo na jednokratnu novčanu pomoć u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za osnovno obrazovanje planirano je 350 000,00 KM.
Za manifestacije kojima se obilježavaju značajni datumi, događaji i ličnosti planirano je 50 500,00 KM, a za invalidski sport 70 000,00 KM.
Za pomoć djeci šehida i poginulih boraca odnosno za finansiranje kampovanja ove djece na jezeru Modrac, a koje organizira Savez organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona u Budžetu je planirano 50 000,00 KM.

USVOJENA ODLUKA O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU SREDSTAVA PLANIRANIH ZA RAD BORAČKIH UDRUŽENJA I ORGANIZACIJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Odluku o utvrđivanju uslovima i kriterijima za raspodjelu sredstava predviđenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2009. godinu, a realizaciju programskih ciljeva boračkih organizacija i udruženja u ovoj godini.
Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu planirano je 867 300,00 KM.
Odlukom su definisani uslovi i kriteriji za sufinansiranje boračkih organizacija.
Među uslovima su Finansijski izvještaj za 2008. godinu i Izvještaj o realizaciji Programa rada za prethodnu godinu koji je usvojilo nadležno tijelo boračke organizacije ili udrušenja.
Koeficijenti za raspodjelu sredstava utvrđuju se na osnovu kriterija, a koji se odnose na brojnost organizacije, programske projekte planirane za 2009. godinu iz oblasti socijalne sfere članova boračkih organizacija te broj lica angažovanih u boračkoj organizaciji.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona. Izmjenama je u ovaj Program uvršteno i tradiconalno okupljanje dobitnika zlatnih ljiljana iz cijele BiH, koje će ove godine biti održano u Tuzlanskom kantonu.

DATA SAGLASNOST NA KRITERIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA PLANIRANIH ZA POTICAJE PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o utvrđivanju kriterija o utrošku sredstava za novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2009. godini. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu planirano je 9 miliona KM.
Među općim kriterijima koje korisnici poticaja moraju ostvariti su: da su evidentirani u resornom kantonalnom ministarstvu odnosno nadležnoj općinskoj službi za obavljanje djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje odnosno prehrambene industrije na teritoriji Tuzlanskog kantona i da proizvode za tržište ili za potrebe vlastite farme ili da pružaju usluge na tržištu, vrše otkup, doradu, primarnu preradu, pakiranje poljoprivrednih proizvoda.
Korisnici ne mogu ostvariti pravo na novćanu podršku za istu proizvodnju iz sredstava odobrenih Budžetom Federacije BiH i Budžetom Tuzlanskog kantona.

Sredstva novčane podrške iz Kantonalnog budžeta bit će utrošena u oblasti biljne i animalne proizvodnje, za kapitalne investicije u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, regresiranje kamata za kredite za otkup viškova biljnih i animalnih poljoprivrednih proizvoda, i investicijske kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, podršku stručnim institucijama, participaciji u realizaciji projekata novih tehnologija od interesa za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

USVOJEN PROGRAM MJERA ZADRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA U 2009.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program mjera zdravstvene zaštite životinja u 2009. godini na području Tuzlanskog kantona.
Programom su planirane obimne mjere sa rokovima u kojima mjere treba provesti. Tako je između ostalog planirano da se najkasnije do 30. aprila sva goveda, ovce i koze u bedreničnim distrkitima moraju vakcinisati protiv bedrenice i šuštavca. Predviđeno je da se jedanput godišnje pretraži krvi svih goveda stariji od 12 mjeseci na imanjima s manje od 20 grla, a na imanjima s više od 20 grla krv reprezentativnog broja krava i junica. Ovo ispitivanje treba uraditi najkasnije do 30. spetembra ove godine.
U istom roku mora se uraditi i opća tuberkulinizacija svih goveda starijih od dvanaest mjeseci.
Na imanjima sa ovcama ili kozama koja nisu službeno slobodna od bruceloze provodit će se dvokratno pretraživanje svih ovaca i koza stariji od 6 mjeseci u razmaku ne manjem od 6 mjeseci i ne dužem od 1 godine.
Sve svinje na porodičnim imanjima moraju se vakcinisati protiv klasnične kuge svinja, a u svim slučajevima klanja svinja radi upotreb mesa za ljudsku ishranu i kod sve ulovljene divljači koja služi ishrani ljudi, moraju se provoditi mjere otkrivanja, suzbijanja i iskorjenjivanja ove oblasti.
Programom je utvrđeno i niz mjera koje će se provoditi u cilju zaštite zdravlja konja, peradi, pčela i pasa.
Do 10. u mjesecu veterinarske organizacije koje provode mjere propisane ovim Programom obavezne su dostaviti nadležnom službenom veterinaru izvještaj o svim provedenim mjerama u prethodnom mjesecu.
Za provođenje ovog Programa u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano je 510 000,00 KM.

USVOJENI PROGRAMI ZA RASPODJELU NAMJENSKIH SREDSTAVA U OBLASTI POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program utroška sredstava od naplaćenih naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe sa obrazloženjem. Namjenska sredstva po ovom Programu čine nerealizovana sredstva od naplaćenih naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u prošloj godini i planirani prihodi od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u ovoj godini. Ovih sredstava je za 2009. godinu ukupno planirano 1 000 000,00 KM.
Sredstva će biti utrošena za sufinansiranje projekata za osposobljavanje za poljoprivrednu proizvodnju drugog neplodnog zemljištva ili poljoprivrednog zemljišta slabijeg kvaliteta i to za općine:
Čelić 5 208,00 KM
Doboj Istok 57 855,00 KM

Gradačac 245 226,76 KM
Gračanica 105 666,86 KM
Kalesija 154 730,23 KM
Lukavac 37 432,50 KM
Sapna 6 855,00 KM
Srebrenik 72 405,00 KM
Tuzla 130 600,00 KM
Živinice 137 200,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program utroška sredstava Kantonalne uprave za šumarstvo za 2009. godine, prikupljenih po osnovu odredaba Zakona o šumama. Ovim Programom planirano je 2 300 000,00 KM namjenskih sredstava.
Raspodjela utroška ovih sredstava direktno je vezana za poslove Kantonalne uprave za šumarstvo. Između ostalog, za razvoj nerazvijenih dijelova općina bit će izdvojeno 300000,00 KM, za kapitalne projekte 671 817,20 KM, za sufinansiranje rada čuvarske službe 1 020 000,00 KM, a za projekte koji imaju za cilj da unaprijede stanje šuma i šumarstva
197 400,00 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila izmijenjeni Programa rješavanja radno-pravnog statusa radnika Koksno-hemijskog kombinata Lukavac. Ovaj Program, koji je Vlada ranije usvojila, izmijenjen je nakon dogovora postignutog sa Sindikatom KHK-a.
Naime, dogovoreno je da je rok za realizaciju svih tačaka ovog Programa, a koje se odnose na izmirenje obaveza po osnovu neizmirenih obaveza za PIO i zdravstvenu zaštitu te isplate otpremnina radnicima, 1.10.2009. godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala pregovarački tim koji će voditi pregovore za potpisivanje Kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. U Tim su imenovani: Sead Mujanović, Sead Omerbegović, Hajrudin Imširović, Fatima Alihodžić i Nenad Lukanović.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli koji je Upravni odbor u Tuzli utvrdio 8.4.2009. godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Protokol o reprogramiranju pozajmice između Vlade Tuzlanskog kantona i Općine Čelić. Riječ je o pozajmici od 200 000,00 KM, koja je ovoj Općini dodijeljena u ranijem periodu, a od koje je u predviđenom roku vraćeno 13 511,06 KM. Protokolom se dužnik, odnosno općina Čelić, obavezuje da će preostali dug od 186 488,94 KM platiti u 44 jednake mjesečne rate od kojih će prva biti plaćena 1.5.2009. godine. Ministar finansija je ovlašten da potpiše ovaj Protokol.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala Nadzorni odbor JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. Tuzla.
U Nadzorni odbor su imenovani Ešef Džafić, Esad Mušanović, Ibrahim Čačković, Aleksandar Remetić i Anđelko Makar.PRESS

 

 
Press konferencija u povodu održavanja 81. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

 

 

 

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

M.B. / E.J.