ODRŽANA 82. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 17.4.2009. godine

ODRŽANA 82. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.
Ovaj prijedlog već je bio pred poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona ali je zbog uloženih amandmana povučen.
Prijedlog koji je danas utvrđen razlikuje se u odnosu na raniji na način da je utvrđena donja granica visine dječijeg dodatka.Predloženo je da dječiji dodatak iznosi od 2,5 do 5% prosječne plaće u Federacije BiH iz prethodne kalendarske godine. Izuzete su porodice sa troje i više djece za koje iznos dječijeg dodatka ne može biti manji od 5% prosječne plaće.
I u ovom Prijedlogu predviđeno je da dječiji dodatak ne mogu ostvariti porodice u kojima je jedan od članova zajedničkog domaćinstva vlasnik ili posjednik putničkog ili teretnog motornog vozila, radne ili poljoprivredne mašine, osim ako su u pitanju lica sa invaliditetom koja po propisima iz oblasti poreske ili carinske politike mogu uvesti ili na domaćem tržišu kupiti motorno vozilo kao ortopedsko ili drugo pomagalo.

PRIHVAĆEN NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala Nacrt Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu koji je već prihvatila Skupština Tuzlanskog kantona na prijedlog poslanika Igora Rajnera, Tome Vidovića i Amira Fazlića.
Ovim Zakonom bit će regulisana prava nacionalnih manjina Tuzlanskog kantona kada je u pitanju upotreba jezika, obrazovanje, informisanje, upotreba znakova i simbola, kultura i ostvarivanje ekonomsko-socijalnih prava. Predviđeno je i formiranje Vijeća nacionalnih manjina Tuzlanskog kantona kao savjetodavnog i konsultativnog tijela Skupštine Tuzlanskog kantona za zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona da, u saradnji sa predlagačima Zakona, u roku od 60 dana provede javnu raspravu i pripremi Prijedloga ovog Zakona.
U svom izjašnjenju Vlada je zatražila usklađivanje stavova Člana 8 koji se odnose na prava nacionalnih manjina u oblasti obrazovanje.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA U 2008. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu.
U kupni prihodi i primici Budžeta Tuzlanskog kantona u prošloj godini iznosili su
325 561 590,63 KM, a ukupni rashodi i izdaci su bili 360 290 843,30 KM.
Ostvaren je višak rashoda nad prihodima od 34 729 252,67 KM koji se pokriva iz prenesenog viška prihoda nad rashodima, ostvarenog ranijih godina.
Vlada je danas usvojila i Izvještaj o utrošku tekuće rezerve za prošlu godinu.
U toku 2008. godine Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluke o odobravanju ukupno 1.138.678,00 KM iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona, što je 75,9% u odnosu na usvojeni plan. Izvršenje odobrenih odluka bilo je 72,36% u odnosu na planirani iznos.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU JP RTVTK I NO JP RTVTK ZA 2008. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaje o radu JP RTVTK i Nadzornog odbora JP RTVTK za 2008. godinu. Kako je navedeno u izvještaju jedan od najznačajnijih rezultata u prošloj godini dobijanje dugoročne dozvole za rad od regulatorne agencije za komunikacije BiH.
Završene su i tehničke pripreme za otvaranje dopisništava ove medijske kuće u većini općina Tuzlanskog kantona. Kao jedan od dobrih rezultata u programskom dijelu navedeno je praćenje lokalnih izbora koji su prošle godine održani u BiH, a za što na program RTVTK nije bilo primjedbi. U okviru međunarodne saradnje potpisan je Memorandum o saradnji sa Turskom radio-televizijom u okviru koje je predviđena programska saradnja, edukacija kadrova i tehnička pomoć.
Kada je u pitanju finansijsko poslovanje RTVTK je u prošloj godini ostvarila prihode od 2 496 758,00 KM što je u odnosu na 2007. godinu više za 4,3%. Ukupni rashodi su bili
1 623 223,00 KM što je za 2% više u odnosu na plan.
Iskazani gubitak za prošlu godinu manji je od troškova amortizacije tako da je operativni rezultat poslovanja preduzeća pozitivan, navedeno je u Izvještaju.
Osnovna karakteristika je provođenje loklanih izbora za što nije bilo nikakavih primjedbi te da je Radio-telelizja Tuzlanskgo kantona dobila dugoročnu dozvolu Regulatorne agencije za komunikacije.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U INDUSTRIJI, ENERGETICI I RUDARSTVU SA OSTVARENIM REZULTATIMA
U POSLOVANJU U 2008. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju o stanju u industriji, energetici i rudarstvu sa ostvarenim rezultatima u poslovanju u 2008. godini, a koju je pripremilo resorno Ministarstvo. Privredna društva iz resorne oblasti ostvarila su ukupan prihod od 1 443 739 913,00 KM što je za 13% više u odnosu na prethodnu godinu, čime je nastavljen trend rasta proizvodnje i prihoda. U ostvarenim rezultatima rudarstvo participira sa 20,98%, energetika sa 26,35% a industrijske grane sa 52,67%. Izvoz je povećan za 20%.
Ukupan gubitak na nivou resorne oblasti u prošloj godini iznosio je 42 689 578,00 KM i u odnosu na 2007. godinu bio je na istom nivou i ostvaren je u industriji i rudarstvu.
Ukupna dobit bila je 58 558 688,00 KM što je više za 49% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupan prihod ostvaren u industriji Tuzlanskog kantona u prošloj godini veći je za 11% u odnosu na 2007. Manje prihode ostvarile su metaloprerađivačka, elektro i industrija obuće i tekstila. Izvoz u ovoj oblasti je povećan za 20%, a povećan je i uvoz za 16% kao posljedica uvoza opreme i povećanja fizičkog obima proizvodnje. Broj zaposlenih u industriji je smanjen sa 11 176 na 10 531.
U energetskom sektoru proizvedeno je 3 592 287 051 kWh električne energije što je za 22,1% više u odnosu na 2007. godinu. Toplotne energije je proizvedeno za 4% više, a tehničke pare 64 131 t ili 57,9% manje.
U 2008. godine potrošačima je isporučeno 4,16% više električne energije u odnosu na 2007. godinu.
Zaposlenost u energetskom sektoru je povećana za 2%, uvoza u ovoj oblasti nije bilo, a izvoz je povećan za 196%. Ukupan prihod u energetskom sektoru Tuzlanskog kantona u prošloj godini je veći za 25% u odnosu na 2007. godinu.
U poređenju sa istim periodom Rudnici u Tuzlanskom kantonu u prošloj godini su proizveli 12,7% više uglja, a najveće povećanje imao je Rudnik "Kreka" Tuzla od 18%.
Veću proiozvodnju za 10% imao je i Rudnik soli "Tuzla", za 21% Rudnik krečnjaka "Vijenac" , a za 5% "Tuzla kvarc" Tuzla. U ovoj oblasti veća je i uposlenost u odnosu na 2007. godinu, a ukupan prihod bio je veći za 3,7%.
Prosječna plata u resornoj oblasti tokom 2008. godine povećana je za 35%, osim u hemijskoj industriji gdje je došlo do smanjenja od 2%.
Najveće povećanje bilo je u energetici 55%, u industriji je prosječna plaća povećana za 12%, a u rudarstvu za 16%.

USVOJEN PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA PLANIRANIH RAD BORAČKIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program raspodjele sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu, a namijenjenih za rad boračkih organizacija i udruženja. Program je utvrđen na osnovu općih uslova i posebnih kriterija koje je Vlada ranije utvrdila za sufinansiranje boračkih organizacija i udruženja.
Prema ovom Programu bit će finansirano 12 organizacija i udruženja i to: Savez organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona (135 450,00 KM), Udruga obitelji hrvatskih branitelja poginulih i nestalih u domovinskom ratu (25 200,00 KM), Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona (258 300,00 KM), Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata (28 350,00 KM), Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona
(189 000,00 KM), Jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana" Tuzlanskog kantona (67 200,00 KM), Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO soli (7 455,00 KM), Udruga demobiliziranih branitelja "115 Zrinski" HVO Brigada domovinskog rata (6 405,00 KM), Savez boraca patriotske lige Tuzlanskog kantona (45 150,00 KM), SABNOAR Tuzlanskog kantona (30 870,00 KM), Savez dobinika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona (60 900,00 KM) i Savez logoraša Tuzlanskog kantona (13 020,00 KM).


OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke kojima je iz Tekuće rezerve odobreno 201 400,00 KM sindikalnim podružnicama Fabrike obuće Aidan Tuzla. Sredstva su namijenjena za isplatu jednokratne pomoći radnicima, u iznosu od po 300 KM po radniku. Zaključkom je obavezano Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da u rebalansu Budžeta sredstva odobrena za ove namjene vrati sa pozicije Ministarstva na poziciju Tekuće rezerve.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom prihvatila tekst prijedloga Ministarstva finansija da se zatraži autentično tumačenje Člana Zakona o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a koji propisuje visinu novčane podrške koja se izdvaja iz Budžeta Kantona. Naime, Zakonom je predviđeno da "visina novčane podrške ne može biti manja od 3,5% vrijednosti poreskih prihoda godišnjeg Budžeta Kantona". S obzirom na to da postoji dilema da li se ovaj procenat odnosi na poreske prihode koji se ostvare u toku godine ili na plan poreskih prihoda koji se utvrđuje za kalaendarsku godinu zatraženo je autentično tumačenje ovog Člana Zakona. Zahtjev će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o prijenosu stalnog sredstva, putničkog vozila marke Golf III, registrovanog na Vladu Tuzlanskog kantona u trajno vlasništvo Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o preknjižavanju troškova, a u cilju usklađivanja budžetskih organizacija i ekonomskih kodova utvrđenih odlukom o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca 2009. godine sa budžetskim organizacijama i ekonomskim kodovima u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je, nakon što je dobiveno pozitivno mišljenje Agencije za državu službu FBiH, donijela rješenje o postavljenju Mersije Jašarević na mjesto direktorice Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći.
Vlada je danas donijela i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU BKC Tuzlanskog kantona. U Upravni odbor su imenovani Enver Mandžić, Fikreta Hajdarbegović, Željko Peštić i Mustafa Redžepović.
Danas su imenovani i privremeni školski odbori za sedam osnovnih i dvije srednje škole sa područja Tuzlanskog kantona do okončanja konkursne procedure, a najduže 90 dana. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP "Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, ispred državnog kapitala, danas nije dobila potrebnu većinu.
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke Vlade Tuzlanskog kantona i Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata povučeni su radi dorade.


PRESS

 

 
Press konferencija u povodu održavanja 82. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

 

 

 

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

M.B. / E.J.