ODRŽANA 83. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 23.4.2009. godine

ODRŽANA 83. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PLAN NOVČANIH TOKOVA ZA DRUGI KVARTAL 2009. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Plan novčanih tokova za period april-juni 2009. godine za javne prihode Budžeta Tuzlanskog kantona izuzev vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima.
Prognoza je da će prihodi u ovom periodu iznositi 63 903 679,94 KM, a operativnim planom je planirano ukupno 69 303 562,29 KM.
Ukupna nedostajuća sredstva u prvih šest mjeseci 2009. godine, u odnosu na prognozu prihoda kao i za izmirenje obaveza za prva tri mjeseca, iznose 21 252 810,34 KM. Ova razlika sredstava bit će obezbijeđena iz pojačane dinamike ostvarenja prihoda u dugoj polovini fiskalne 2009. godine.
Ukoliko u narednom periodu ne bude moguće uravnotežiti prihode i rashode Budžeta Tuzlanskog kantona Ministarstvo finansija će Vladi predložiti Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Na osnovu ove Odluke Vlada Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period april-juni 2009. godine.
U skladu sa zakonom o izvršenju Budžeta i budžetskim prioritetima najznačajniji dio sredstava odobrenih operativnim planom predviđeno je za plaće i naknade zaposlenih u obrazovanju, pravosuđu, policiji i upravi, spoljne otplate, socijalnu zaštitu i dopunska prava iz boračko-invalidske zaštite.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU UNIVERZITETA U TUZLI U 2008. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila izvještaj o radu JU Univerzitet u Tuzli.
Univerzitet je u prošloj godini obavljao poslove iz svoje registrovane djelatnosti, a akcenat je stavljen na provedbu novog Zakona o visokom obrazovanju. Upravni odbor i Senat Univerziteta u Tuzli su održali značajan broj sjednica na kojima je odneseno desetine akata iz njihove nadležnosti.
Kada je u pitanju finansijsko poslovanje Univerzitet je ostvario višak rashod nad prihodima od 2 823 101,23 KM. Ova razlika je pokrivena razgraničenjima iz prethodnih godina.

U prošloj godini održan je trend porasta broja akademskog osoblja, koje se regrutira iz vlastite akademske baze. Tako je 35 viših asistenata doktoriralo i izabrano u zvanje docenta čime je značajnoj osnažena kadrovska baza Univerziteta. Prvi izbor u naučno-nastavno zvanje dobilo je i 45 mladih asistenata koji predstavljaju osnovu za buduća kadrovska snaženja.
Uprkos tome Univerzitet u Tuzli i dalje ima problem nedostatka nastavnog osoblja zbog čega u izvođenju nastavnog procesa učestvuje 679 spoljnih saradnika.
Nastava na Univerzitetu u Tuzli se u prošloj godini odvijala normalno na svim studijskim odsjecima, a obim naučno-istraživačkog rade se povećao. Povećan je i prihod od razmjene sa okruženjem koji je iznosio 1,53 miliona KM.
Univerzitetu u Tuzli je u prošloj godini dodatno unaprijedio međunarodnu saradnju. Potpisani su brojni sporazumi o saradnji i realizovani međunarodni projekti. Uspješno je održan i 14. Ljetni univerzitet.
Unatoč poteškoćama sa kojima se suočava Univerzitet je promovisao u akademsko zvanje oko 2 000 dodiplomaca, 137 magistara i 39 doktora nauka.
Još uvijek se očekuje dodjela prostora kasarne Husein kapetan Gradaščević za potrebe Univerziteta. Najavljeno je i skoro donošenje Statuta Univerziteta u Tuzli koji će promijeniti odnose, intenzivnije uključiti akademsku zajednicu i studente u upravljanje Univerzitetom i doprinijeti zaživljavanju bolonjskog procesa u svim akademskim strukturama.

RAZMATRAN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VLADI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala Nacrt zakona o izmjenama Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona koji je u parlamentarnu proceduru uputio Klub poslanika SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona, a koji predviđa smanjenje broja ministarstava.
Vlada Tuzlanskog kantona je danas Zaključkom podržala aktivnosti u smislu razmatranja donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona, ali nakon dodatne analize odnosno utvrđivanja najoptimalnijih rješenja u smislu funkcionalne nadležnosti pojedinih ministarstava.
Vlada podržava stav da primjenu izmijenjenog Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona odnosno Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona treba vezati za provedbu narednih općih izbora, a u cilju nesmetanog funkcionisanja i obavljanja nadležnosti ministarstava.

DODATNO VRIJEME ZA USAGLAŠAVANJE STAVOVA U VEZI SA NACRTOM ZAKONA O PROGLAŠENJU PODRUČJA PLANINE KONJUH ZAŠTIĆENIM PEJZAŽOM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom zatražila od Skupštine Tuzlanskog kantona da se rasprava o Nacrtu Zakona o proglašenju područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom"Konjuh" prolongira za majsku sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona, a u cilju završetka već započetih aktivnosti na usaglašavanju stavova i rješenja svih zainteresovanih strana.
Ovakav Zaključak je donesen nakon što su takvu inicijativu uputile općine Kladanj i Banovići koje su zatražile dodatno vrijeme za usaglašavanje stavova, a na osnovu zauzetog zajedničkog stava.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U VEZI SA IZGRAĐENIM OBJEKTIMA U ZAŠTITNOM CESTOVNOM POJASU MAGISTRALNIH CESTA U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju u vezi sa izgrađenim objektima u zaštitnom cestovnom pojasu magistralnih cesta na prostoru Tuzlanskog kantona koju su pripremila Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i trgovine, turizma i saobraćaja te Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.
Magistralni putni pravci prolaze kroz devet općina Tuzlanskog kantona u ukupnoj dužini od oko 200 km. Općine Banovići, Sapna, Teočak i Čelić na svom području nemaju magistralne ceste.
Ovisno od vrste objekta za izdavanje urbanističko-tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za koje je specifikaciju tražila Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona nadležni su i različiti nivoi vlasti. Za objekte za koje je nadležan Kanton postoji dokumentacija i potrebne saglasnosti. Najveći broj objekata za koje se traži specifikacija je u isključivoj nadležnosti općina.
Podatke o objektima izgrađenim u zaštitnom pojasu magistralnih cesta podatke su dostavile općine Doboj Istok, Lukavac, Kalesija, Kladanj, Srebrenik i Živinice te općina Tuzla, koja je dostavila spisak dijela izgrađenih objekata u putnom pojasu.
Općine Gradačac i Gračanica podatke nisu dostavile uz napomenu da ne posjeduju takve evidencije.
U Informaciji je predloženo niz mjera koje je neophodno poduzeti u cilju zaštite prostora Tuzlanskog kantona. Uz navođenje preciznih rokova i nosilaca aktivnosti predložene su sljedeće mjere:
- uputiti zahtjev Dirkciji cesta FBiH da uradi cjelovitu evidenciju objekata u zaštitnom
putnom pojasu magistralnih cesta u Tuzlanskom kantonu
- uputiti zahtjev Federalnoj urpavi za inspekcijske poslove da provede hitan inspekcijski
nadzor u ovoj oblasti u Tuzlanskom kantonu
- uraditi Evidenciju objekata izgrađenih u zaštitnom pojasu regionalnih cesta u Tuzlanskom kantonu
- u potpunosti osposobiti i učiniti efikasnim općinske inspekcijske službe
- u potpunosti osposobiti Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove u oblasti urbanizma i građenja
- intenzivirati inspekcijski nadzor u oblasti izrade i donošenja planske dokumentacije
- zahtijevati od općinskih načelnika da preduzmu intenzivne aktivnosti na hitnom završetku izrade prostornih planova općina
- zahtijevati od općinskih načelnika da se intenzivira izrada prostorno-planske dokumentacije i
- kroz primjenu zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti prostornog uređenja i građenja na svim nivoima inicirati izmjene i dopune postojeće ili izradu nove zakonske regulative u oblasti prostornog uređenja i građenja

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE U 2008. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2008. godinu. Ovo Ministarstvo je u prošloj godini u upravnom postupku imalo ukupno 631 zahtjeva. Riješeno je 507 zahtjeva, a u postupku rješavanja su još 124 zahtjeva. Podneseno je ukupno 11 739 zahtjeva za ostvarivanje novčanih poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Nakon obrade resornom Federalnom ministarstvu za poticaje iz federalnog budžeta proslijeđeno je 3 231 zahtjev.
Iz općina Tuzlanskog kantona dostavljeno je 8 373 rješenja o ostvarivanju prava na novčanu podršku iz kantonalnog Budžeta. To je u odnosu na 2007. godinu više za 4 236 rješenja. Za ove poticaje iz Kantonalnog budžeta je izdvojeno 10 216 402,33 KM.
U oblasti veterinarstva provođen je Program mjera zdravstvene zaštite životinja. Doneseno je 249 rješenja i isplaćene naknade štete vlasnicima za životinje koje su eutanazirane.
U okviru normativno-pravnih poslvoa pripremljen je Zakon o vodama i brojna rješenja.

ŠEST MILIONA KM ZA ULAGANJA U OPBLAST VODOPRIVREDE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2009. godini. Riječ je o namjenskim sredstvima koja se prikupljaju na osnovu Zakona o vodama. Kantonalnim budžetima pripada 45% ovih prihoda.
Prihod sredstava vodnih naknada u 2009. godini koji pripada Tuzlanskom kantonu procijenjen je na 3 800 000,00 KM. Iz prošle godine je preneseno 2 164 977,79 KM tako da su danas usvojenim Programom planirani ukupni prihodi odnosno rashodi od
5 964 977,79 KM.
Među značajnijim izdvajanjima, koja su planirana ovim Programom ulaganja, je II faza sanacije brane Modrac, za što je planirano 1 300 000,00 KM i učešće u izgradnji mjesnih vodovoda u općinama na području Tuzlanskog kantona za što je planirano 600 000,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i četiri odluke o odobravanju namjenskih sredstava u skladu sa Programom utroška sredstava prikupljenih po osnovu odredaba Zakona o šumama. Odobreno je:
- preduzeću "Wald-projekt" d.d. Bosanska Krupa 292158,60 KM za izradu šumskogospodarskih osnova za privatne šume općina sa područja Tuzlanskog kantona
- DOO "Šuma plan" Čelinac iz Čelinca 32 658,60 KM za nadzor i kontrolu izvođenja radova na taksaciji privatnih šuma
- JP "Šume" Tuzlanskog kantona 510 000,00 KM za finansiranje rada čuvarske službe u privatnim šumama za 2009. godinu i 15000,00 KM za projekte provedbe šumskouzgojnih mjera i zaštitnih mjera u privatnim šumama.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i postupku za dodjelu stana u vlasništvo braniteljima i članovima njihovih porodica. Izmjenama je predviđeno da pojedinačne odluke u skladu sa ovim Pravilnikom donosi Vlada Kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju koeficijenta položajne pogodnosti stana, kojim se koriguje građevinska vijednost stana kod utvrđivanja cijene stana u postupku prodaje po odredbama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.
Odlukom se utvrđuju tri grupe sa maksimalnim koeficijentima: I grupa - općina Tuzla sa koeficijentom do 0,80, II grupa - općine Banovići, Gračanica, Gradačac, Lukavac, Srebrenik i Živinice sa koeficijentom do 0,70 i III grupa - općine Čelić, Kalesija, Kladanj, Doboj Istok, Teočak i Sapna sa koeficijentom do 0,60.

Visina koeficijenata u I i II grupi utvrđuje se u zavisnosti od zone naselja u kojoj se stan nalazi. Za ove dvije grupe prijedlogom se utvrđuju dvije zone: zona I i ostale. Ostale zone su sa koeficijentima za I grupu 0,70, a za II grupu 0,65.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o raspisivanju oglasa i utvrđivanju teksta oglasa za popunjavanje upražnjenih pozicija članova i predsjednika nadzornih odbora u Fabrici obuće "Aida" DD Tuzla (2 kandidata), Livnici čelika DD Tuzla (1 kandidat) i Rudniku soli "Tuzla" DD Tuzla (1 kandidat).
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje Programa manifestacija kojima se obilježavaju značajni datumi, odgađaji i ličnosti. Za ove namjene na poziciji "Dopunska prava iz boračko-invalidske zaštite i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a" planirano je 38 000,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije". Sa ove pozicije će biti sufinansirani programi koji afirmišu ekonomski i održivi razvoj Tuzlanskog kantona, uključuju programe međunarodnog učešća i saradnje, sajamskog su karaktera, odnose se na obilježavanje zanačajnih datuma, događaja i ličnosti ili su drugog karaktera, a od interesa su za Tuzlanski kanton.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o kooptiranju dva člana Komisije za koncesije. U Komisiju za koncesije Tuzlanskog kantona u predmetu dodjele koncesije za toplifikaciju Srebrenika, na prijedlog općine Srebrenik, kooptirani su Imšir Škahić i Samira Muratović.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Izmijenjena je pozicija "stručni savjetnik za sport" u "stručni saradnik za sport".
Vlada je danas Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost za pokretanje postupka popune upražnjene pozicije državnog službenika-stručni saradnik za sport.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora JZU UKC Tuzla o imenovanju prof.dr. Elmira Čičkušića za direktora JZU UKC Tuzla.
Vlada je danas imenovala i Školske odbore u JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac i JU MSŠ Srebrenik te o razrješenju ranijeg i imenovanju jednog novog člana Školskog odbora u JU MSŠ Kalesija.
Vlada je danas imenovala i Upravni odbor JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla. U UO su imenovani: Hanifa Kantić, Verica Žunić, Esad Mahmutović, Mustafa Delić i Hasiba Tuzlak.
Vlada Tuzlanskog kantona je danas zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da poništi raniji konkurs za izbor Nadzornog odbora JP "Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj s obzirom na to da prijedlog ranije nije dobio potrebnu većinu te da raspiše novi konkurs.


PRESS

 

 
Press konferencija u povodu održavanja 83. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

 

 

 

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

M.B. / E.J.