ODRŽANA 84. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 30.4.2009. godine

ODRŽANA 84. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

VLADA TUZLANSKOG KANTONA USVOJILA INFORMACIJU O UTICAJU EKONOMSKE KRIZE U TUZLANSKOM KANTONU SA PROGRAMOM MJERA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o uticaju ekonomske krize na Tuzlanski kanton sa prijedlogom mjera, koji je uradila Vladina Radna grupa.
Informacija je urađena na osnovu karakterističnih indikatora ekonomsko-socijalnih kretanja u 2008. i na početku 2009. godine kako u BiH odnosno FBiH tako i u Tuzlanskom kantonu, a koji govore o negativnim efektima krize.
Privredna društva iz oblasti industrije, energetike i rudarstva u Tuzlanskom kantonu su u prošloj godini ostvarili ukupan prihod od 1.574.121.661 KM i dobiti od 15.869.110,00 KM. U odnosu na 2007. godinu ukupan prihod je veći za 13%.
U industriji Tuzlanskog kantona u 2008. godini povećana je prosječna plaća za 12% i iznosi 546 KM, a zabilježen je trend pada nezaposlenosti i rasta broja zaposlenih.
Ovi pokazatelje govore da je ekonomska kriza pogodila Tuzlanski kanton na kraju godine u kojoj su u privredi zabilježeni najbolji rezultati nakon rata.
Kako je istakao profesor Mustafa Burgić, koordinator Radne grupe koja je pripremila ovaj materijal, kriza je, nažalost, zaustavila pozitivne trendove i već osjetno djeluje na pogoršanje dostignutog stanja u pogledu očuvanja postignutog stepena uposlenosti, privrednog i ekonomskog razvoja. Njen udar je pogodio pojedine sektore tako da već dolazi do otpuštanja radnika zbog smanjenih narudžbi i smanjenja izvoza, ali i do znatnog usporavanja nivoa novog zapošljavanja u odnosu na prethodni period.
Takvu sliku pružaju sumirani rezultati u metalskom sektoru koji je jedan od najvažnijih sektora u Tuzlankom kantonu, čije poslovanje ostavlja snažne direktne i indirektne posljedice po niz drugih industrija.
Anketa, provedena u januaru 2009. godine, je pokazala da je otpuštanje radnika u metalskom sektoru počelo u zadnjem kvartalu 2008. godine.
Slična situacija je i u sektoru bazne i hemijske industrije, sektoru tekstila, kože, obuće i gume, građevinarstvu i industriji građevinskih materijala.
U cilju ublažavanja negativnih efekata ekonomske krize Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program mjera čiji su osnovni ciljevi:
1. Održati postojeći nivo industrijske proizvodnje i zaposlenosti
2. Održati kontinuitet investicione aktivnosti u Tuzlanskom kantonu
3. Racionalnim upravljanjem Budžeta osigurati nesmetano izvršavanje svih
funkcionalnih nadležnosti kantona.

Program sadrži sljedeće mjere:
1. Nastaviti sa dosljednom primjenom Prvog paketa mjera štednje za 2009. godinu, koji je
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila u decembru 2008. godine i kojim su već napravljene
značajne uštede po osnovu smanjenja materijalnih troškova.
2. Ministarsvo finansija će u skladu sa analizom ostvarenja prihoda, a po potrebi, predlagati
smanjenje utroška sredstava po odobrenim finansijskim planovima. Ministarstvo finansija
će u saradnji sa ostalim ministarstvima i drugim budžetskim korisnicima podnositi Vladi
mjesečne i kvartalne izvještaje o ostvarenim uštedama i eventualne izmjene i dopune
Budžeta predložiti u skladu sa smjernicama Fiskalnog vijeća BiH.
3. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove će izraditi operativne Planove rada
inspekcijskih i drugih kontrolnih organa u novonastalim okolnostima, sa posebnim
akcentom na kontrolu rada "nacrno'', naplate budžetskih prihoda i kontrolu kvaliteta
uvozne robe, uz obavezno mjesečno izvještavanje Vlade Tuzlanskog kantona.
4. Resorna Ministarstva će od nadležnih organa privrednih društava, u kojima prava po
osnovu državnog kapitala vrši Vlada Kantona, tražiti programe mjera:
- tehničke i finansijske konsolidacije sa akcentom na smanjenje svih troškova
poslovanja i podizanje kvaliteta poslovne i finansijske pozicije društva,
- poboljšati ekonomičnost svih materijalnih troškova, angažovanja zaposlenih na
određeno vrijeme i po ugovoru o djelu, te ostalih troškova koji nisu direktno vezani za
djelatnost.
5. Od Federalne Vlade zahtijevati intenziviranje aktivnosti na realizaciji investicija u
energetskom sektoru, javnih radova i infrastukturnih projekata, što će za rezultat imati
povećanje domaće potražnje i rast zaposlenosti, a samim tim i ekonomski rast.
6. Inicirati izmjene zakonskih propisa kojim bi se obezbijedilo olakšano finansiranje
izvozno orijentisanim preduzećima, zbog produženog ciklusa naplate kako bi se
podstakla njihova konkurentnost na međunarodnim tržištima.
7. Finansijski podržati razvojne projekte privrednih društava, sa osiguranim tržištem, u cilju
osiguranja kontinuiteta tekućeg i razvojnog poslovanja.
8. Omogućiti reprogramiranje dugova privrednih subjekata prema Budžetu Tuzlanskog
kantona gdje god za to postoje zakonske mogućnosti i opravdani razlozi.
9. Poboljšati i pojednostaviti uslove i kriterije kreditiranja za tekuća i investiciona ulaganja
putem poslovnih i razvojnih banaka u dijelu u kojem nadležnosti ima Vlada Tuzlanskog
kantona.
10. Zahtijevati ažurniji rad stečajnih sudija i stečajnih upravnika u cilju skraćenje procesa
vođenja stečajnih postupaka sa ciljem stavljanja stečajne mase u aktivan odnos izmirenja
obaveza prema Zakonu o stečaju u kojima se nalazi značan kapital koji se može staviti u
funkcionalnije aktivnosti.
11. Podsticati restruktuiranje sektora energetike i rudarstva
12. Podsticati ekonomsku valorizaciju prirodnih resursa, kroz davanje koncesija na duži
period i usmjeravanje naplaćene naknade za koncesije i unapređenje lokalne komunalne
infrastrukture
13. U saradnji sa jedinicama lokalne samouprave ući u razradu sistema efikasnog
upravljanja komunalnim sektorom privrede na principu tržišnih uslova i postavljanjem
sposobnog menadžmenta koji će obezbijediti razvoj i dobit kao izvorni prihod budžeta
općina i kantona.
14. Da lokalne zajednice preuzmu odgovornost za stanje i razvoj privrednih kapaciteta koji
su iz njihove nadležnosti.
15. Pooštriti kontrole kvaliteta pri uvozu proizvoda uz strogu primjenu tehničkih propisa, te
intenzivirati aktivnosti na usklađivanju tehničkih propisa u BIH sa direktivama EU, a
koje su u nadležnosti kantonalnih vlasti.
16. Promovisati i podržavati potrošnju i korištenje domaćih roba i usluga.
17. Usvojiti Strategiju zapošljavanja Tuzlanskog kantona, uvažavajući aktuelno stanje i
uticaj ekonomske krize.
18. Kontinuirano provoditi Socijalni programa zbrinjavanja radnika koji ostaju bez posla u
skladu sa važećim propisima i finansijskim mogućnostima.
19. Povećati angažovanost na kandidiranju Projekata za dobijanje bespovratnih sredstava od
IPA fondova.
20. Inicirati donošenje Zakona kojim će se obezbijediti stimulativni uslovi davanja objekata
u vlasništvu Države i općina privrednicima i poduzetnicima.
21. Podržavati uvođenje novih tehnologija u funkciji unapređenja privrednog razvoja
kantona i angažovanja mladih visokostručnih kadrova.
22. Jačati povjeranja u institucije zakonodavne, sudske i izvršne vlasti.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA FINANSIJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva finansija za 2008. godinu. Ovo Ministarstvo je u skladu sa zaključcima Vlade Tuzlanskog kantona i Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona obavljalo zadatke i poslove iz oblasti finansijske politike, platnog prometa i poreske politike, osiguravajućih insistucija i drugih poslova iz oblasti finansija na nivou Tuzlanskog kantona, a usaglašeno sa politikom koja se u ovoj oblasti sprovodi na nivou Federacije BiH.
Među brojnim aktivnostima koje su urađene u prošloj godini su ažuriranje svih knjigovodstvenih podataka računa Budžeta Tuzlanskog kantona, izrada Završnog računa kantonalnog Budžeta za 2007. godinu, mjesečni i polugodišnji izvještaji o izvršenju Budžeta i tekuće rezerve. Također su urađeni i Nacrt Budžeta i Nacrt zakona o izvršenju Budžeta za 2009. godinu, ali kako Budžet nije usvojen do kraja 2008. godine Ministarstvo finansija je pripremilo Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona u prva tri mjeseca 2009. godine. U cilju uravnoteženja prihoda i rashoda Ministarstvo finansija je donijelo i Odluke o ograničenju operativnih planova za oktobar, novembar i decembar 2008. godine. Ministarstvo finansija je u skladu sa zakonskim ovlaštenjima davalo i mišljenja na finansijske planove izvanbudžetskih fondova kao i na izmjene i dopune tih planova za 2008. godinu.
Ministarstvo finansija je tokom cijele 2008. godine vršilo evidentiranje novih obveznika koncesionih naknada te redovno pratilo dinamiku domaćih i stranih dugovanja i potraživanja, te za dospjele, a nenaplaćene obaveze podnosilo Kantonalnom pravobranilaštvu zahtjeve za podnošenje tužbi u cilju njihove naplate.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA
OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u 2008. godini. Ovo Ministarstvo je u 2008. godini realiziralo planirane aktivnosti osim dijela adaptacije školskih objekata i nabavke nastavnih sredstava i učila, odnosno opremanja kabineta zbog ograničenih sredstava po programu kapitalnih ulaganja. Sve aktivnosti Ministarstva su sprovodila odjeljenja za obrazovanje i nauku, ekonomsko-finansijske poslove, kulturu i sport i Inspektorat.
U Tuzlanskom kantonu djeluje ukupno 131 ustanova u oblasti obrazovanja i to 9 obdaništa, 88 osnovnih škola, 33 srednje škole i jedan Univerzitet.

Predškolskim odgojem obuhvaćeno je 1 883 djece, u osnovnim školama je 51 144 učenika, u srednjim školama 24 370 učenika, a na Univerzitetu u Tuzli studira 15 304 studenta.
Tokom 2008. godine Ministarstvo je provodilo sve neophodne aktivnosti u cilju obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja sistema obrazovanja, odnosno nesmetanog provođenja koncepcije devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja. U okviru priprema za upis u prvi razred osnovne škole posebna pažnja je posvećena što većem obuhvatu djece romske nacionalnosti osnovnim obrazovanjem.
Za prijevoz učenika osnovnih škola u prošloj godini je ozbezbijeđeno 1 700 000,00 KM, a u saradnji sa Federalnim ministarstvom obezbijeđeni su besplatni učenici za učenike do IV razreda te za četiri kategorije učenika od V do VIII razreda.
I tokom prošle godine vršeno je vrednovanje osnovnih i srednjih škola, a najbolje škole su nagrađene. Ministarstvo je posvetilo posebnu pažnju takmičenjima učenika u svim oblastima djelovanja te promociji najboljih učenika i njihovog stvaralaštva.
Kada je u pitanju informatizacija osnovnih i srednjih škola 82 od 88 osnovnih škola je priključeno na internet. 10 520 učenika u 18 škola, što je 20% ukupnog broja učenika osnovnih škola, ima pristup internetu u školama.
31 srednja škola je priključena na Internet od čega učenici u 21 školi mogu koristiti Internet.
Značajna pažnja je posvećena i stručnom usavršavanju zaposlenika, polaganju stručnih ispita, a kada su u pitanju kapitalna ulaganja prošle godine izdvojena su značajna sredstva za te namjene. Uprkos tome nedostatak adekvatnog školskog prostora još uvijek jedan od limitirajućih faktora modernizacije obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.
Tako npr. devet osnovnih i deset srednjih škola još uvijek nema fiskulturne sale.
Odsjek za saobraćajnu edukaciju je početkom 2008. godine završio postupak reverifikacije u okviru koje je 81 autoškola ispunila potrebne uslobe za dobijanje rješenja. Na području Tuzlanskog kantona trenutno radi 75 autoškola.
U prošloj godini urađene su i brojne aktivnosti na priremi i donošenju nastavnih planova i programa. Pripremljeno je i četiri zakona te niz podzakonskih akata.
Odjeljenje za obrazovanje i nauku je u prošloj godini obradilo i uradilo ukupno 22 930 različitih predmeta.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU ZA 2008. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za rad i socijalnu politiku za 2008. godinu. U okviru ovog Ministarstva djeluju Odjeljenje za rad i zapošljavanje, pravnih, općih i ekonomskih poslova i Odjeljenje socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.
U oblasti socijalne zaštite Ministarstvo za rad i socijalnu politiku je ugroženom stanovništvu Tuzlanskog kantona pružalo stalnu novčanu pomoć, novčane naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica, jednokratne novčane pomoći, porodičnu zaštitu, podrškom za smještaj u drugu porodicu, smještaj odraslih lica i djece u drugu porodicu i u ustanove socijalne zaštite. Vaninstitucionalni oblici socijalne zaštite provođeni su podrškom smještaju djece u dječijim selima u Gračanici i Turiji te u objektu Duga u Gradačcu.
Ministarstvo za rad i socijslnu politiku je provodilo i zakonom propisane mjere zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodice sa djecom.
U oblasti rada Ministarstvo je provodilo aktivnosti na izradi Strategije zapošljavanja Tuzlanskog kantona te aktivno učestvovalo u formiranju i početku rada Ekonomsko-socijalnog vijeća Tuzlanskog kantona.
Kantonalna služba za zapošljavanje, čiji rad prati ovo Ministarstvo, je u toku 2008. godine provela nekoliko projekata zapošljavanja, a u okviru redovnih aktivnosti Federalnog zavoda za zapošljavanje i u Tuzlanskom kantonu je u toku novembra i decembra prošle godine provedeno istraživanje tržišta rada.
U okviru ostalih aktivnosti Ministarstvo za rad i socijalnu politiku je učestvovalo u izradi brojnih analiza, programa i strategija iz oblasti socijalne i dječije zaštite, prevencije bolesti ovisnosti, prevencije nasilja u porodici i strategije borbe protiv trgovine djecom i ženama na području Tuzlanskog kantona.

DATE SAGLASNOSTI NA PROGRAME
MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tri Programa Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Data je saglasnost na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2009. godinu. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano je 564 000,00 KM. Sredstva će biti dodjeljivana posredstvom općinskih centara za socijalni rad, a kako su kriteriji za dodjelu sredstava broj stanovnika i korisnika socijalnih davanja te broj nezaposlenih osoba najviše sredstava, 104 000,00 KM, bit će dodijeljeno općini Tuzla.
Vlada je danas dala saglasnost i na Program raspodjele sredstava namijenjenih za subvencije troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama, za što je u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano 300 000,00 KM.
Danas je data saglasnost na Program raspodjele sredstava za finansiranje troškova prijevoza učenika i studenata za 2009. godinu. Ovi troškovi se pokrivaju u punom iznosu iz Budžeta Tuzlanskog kantona za učenike, studente i pratioce iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju i učenike i studente sa invaliditetom, odnosno smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju i njihove pratioce.
Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano je 393 000,00 KM i bit će ralizirana posredstvom općinskih centara za socijalni rad.
Ovi programi bit će ralizovani u skladu sa raspoloživim sredstvima Budžeta i operativnim planovima izvršenja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu, a pozitivno mišljenje na Programe je dala i Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA INTERVENCIJE
JAVNIM PREDUZEĆIMA I PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Vlada Tuzlanskg kantona danas je dala saglasnost na Odluku ministarstva industrije, energetike i rudarstva o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava planiranih za intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima.
Ova sredstva će se dodjeljivati kao pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom koji u održavanju tekuće likvidnosti ne mogu plaćati zdravstveno osiguranje, za sufinanisanje materijalnog zbrinjavanja ili novčanu pomoć zaposlenicima koji ostaju u privrednim društvima koja su u procesu restrukturiranja odnosno zaposlenicima koji ostaju bez posla zbog uticaja svjetske krize. Također sredstva će biti korištena i za realizaciju programa Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u izmirenju obaveza po osnovu doprinosa za penziono osiguranje zaposlenicima koji su stekli uslove za penzionisanje, zatim za postizanje ekonomske samoodrživosti privrednih društava, za preuzimanje obaveza po Modelu za uvezivanje penzionog staža radnicima privrednih društava prema kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrše organi kantona i za pomoć privrednim društvima s većinskim državnim kapitalom koja se nalaze u predstečajnom postupku.

Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona planirana su 4 miliona KM.
Pozitivno mišljenje na ove kriterije dala je i Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Ovim Aneksom bit će produžena primjena Aneksa Kolektivnog ugovora za ovu oblast od 27. januara 2009. godine do usvajanja izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za srednje obrazovanje, a najkasnije do 30.9.2009. godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je za budžetske korisnike utvrđena osnovica za obračun plaća za april mjesec 2009. godine. Osnovica će biti kao i u prva tri mjeseca ove godine 390 KM.
Danas je donesena Odluka prema kojoj će i visina naknade za ishranu budžetskih korisnika za april biti u visini prva tri mjeseca 2009. godine odnosno 10 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona da putem javne licitacije proda tri motorna vozila koja se vode u evidenciji ovog Ministarstva.
Zbog potrebe za dodatnim konsultacijama sa dnevnog reda su povučene Odluke o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu sa pozicija Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak i to "Podrška povratku prognanih lica" i "Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih".PRESS

 

 
Press konferencija u povodu održavanja 84. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

 

 

 

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

M.B. / E.J.