ODRŽANA 85. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 8.5.2009. godine

ODRŽANA 85. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2008. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala i prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana zavoda zdravstvenog osiguranja za 2008. godinu. Kako stoji u Izvještaju u 2008. godini utvrđen je višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 8.324.882,94 KM, a nastao je kao rezultat manje ostvarenih rashoda i izdataka u 2008. godini, i to u iznosu od 2.036.032,94 KM i kao rezultat više ostvarenih prihoda u odnosu na planirane u iznosu od 6.288.850,00 KM. Ukupna sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona iznose 183.266.592 KM što je za 2,92% više od planiranih. Ukupni prihodi za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona u 2008. godini iznose 180.324.030 KM, što je za 3,61% više od planiranih.
Ukupni rashodi i izdaci za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona u 2008. godini ostvareni su u iznosu od 174.941.709 KM, što je 98,24% od planiranih.
Kako stoji u Izvještaju, jedan dio prihoda su prihodi koje su zbog primjene Zakona o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu početkom 2009. godine, obveznici obračuna i uplate doprinosa uplatili u toku mjeseca decembra 2008. godine, a koji su u odnosu na raniji sistem uplate realno trebali biti uplaćeni u januaru 2009. godine.
Specifičnosti funkcionisanja sistema finansiranja zdravstvene zaštite ogledaju se u nemogućnosti realnog predviđanja određenih kategorija rashoda (lijekovi sa esencijalne liste, naknade plaća zbog bolovanja, liječenje van Kantona, te ortopedska i druga pomagala) što diktira zdravstveno stanje stanovništva.
Kao preduslovi za povećanje ostvarenja prihoda i povećanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja navode se slijedeće mjere:
- Da nadležni organi provode prinudnu naplatu doprinosa, u slučaju neplaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje u smislu Zakona o doprinosima
- U cilju potpune implementacije Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti potrebno je da Parlament FBiH utvrdi "paket zdravstvenih prava" i "mrežu bolničke zdravstvene djelatnosti" s jedne strane i da se u skladu sa zakonom uspostave prava i obaveze uposlenika u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA ZA 2008. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici uvojila je Izvještaj o radu i poslovanju JZU UKC Tuzla. Univerzitetsko klinički centar Tuzla je u 2008. godini programske zadatke ostvario u iznosu od 100,43%. U periodu januar - decembar 2008. godine UKC Tuzla je izvršio 3.329.745 pregleda i usluga, što je 100,53% izvršenja godišnjeg plana, ali i ua 1,04% manje u odnosu na isti izvještajni period 2007. godine. Hospitalizirano je 47.882 bolesnika što je za 2,69% više u odnosu na isti period 2007. godine, a plan je izvršen sa 103,88%. Ukupno je izvršeno 29.687 različitih operacija što je za 9,49% više nego u 2007. godini.
U toku 2008. godine kvalifikaciona struktura zaposlenih je unaprijeđena za 18 specijalista, 26 magistara nauka i 13 doktora nauka.
Parametri ostvarenja finansijskog poslovanja prikazani u Izvještaju o radu i poslovanju JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla ukazuju da je klinički centar u 2008. godini ostvario manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 8.829.088,33 KM.
Faktori koji su uticali na ostvareni rezultat poslovanja za pomenuti period su:
- Ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 92.468.380,61 KM, te podbačaj istih za 1,57% i
- Ukupno ostvareni rashodi u iznosu od 101.297.468,94 KM, te prekoračenje istih za 7,83%.

Kako stoji u Izvještaju najveći dio ovog debalansa odnosi se na otpis potraživanja UKC-a prema pravnim i neosiguranim licima, kod kojih UKC Tuzla nije bio u mogućnosti izvršti naplatu prema pravosnažnim sudskim rješenjima ili se prilikom prijema i pružanja medicinskih usluga radilo o hitnim slučajevima neosiguranih lica.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA "PLAVA BOLNICA"

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o realizaciji projekta "Plava bolnica". Prema procjenama Direkcije za građenje stepen realizacije Projekta rekonstrukcije, dovršenja i opremanja objekta "Neurološko - fizijatrijske klinike" - "Plave bolnice" na dan 10.03.2009. godine izgleda kako slijedi:

Plava bolnica
- Građevinski radovi cca 98%
- Zanatski radovi cca 90%
- Vodovod i kanalizacija cca 90%
- Elektro instalacije cca 95%
- Mašinske instalacije cca 96%
Radioterapija
- Zemljani radovi 100%
- Građevinski radovi 100%
- Zanatski radovi cca 90%
- Vodovod i kanalizacija cca 90%
- Elektro instalacije cca 95%
- Mašinske instalacije cca 95%

Dinamičkim planom završetak građevinskih radova na objektima predviđen je do kraja februara 2009. godine nakon čega je počela montaža medicinske opreme i edukacija kadra, a završetak ove faze predviđa se za 29. 05. 2009. godine.
U izvještaju o radu i poslovanju JZU UKC Tuzla za 2008. godinu projekat rekonstrukcije, dovršenja i opremanja objekta "Plava bolnica i Radioterapija" kao investicija u toku ostvarena je u iznosu od 31.681.217,11 KM.
Na današnoj sjednici Vlade TK za drugu polovicu mjeseca juna ove godine neoficijleno je najavljeno i otvorenje "Plave bolnice".

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA TK

Na današnjoj sjednici Vlada TK je usvojila Izvještaj o radu Ministastva zdravstva Tuzlanskog kantona za 2008. godinu. Rad Ministarstva u izvještajnom periodu razmatran je iz ugla normativne i analitičko - informativne djelatnosti, zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja kao i ostalih aktivnosti.
Kada je u pitanju normativna i analitičko informativna djelatnost, Ministarstvo je u 2008. godini Vladi Tuzlanskog kantona dostavilo niz dokumenata od kojih izdvajamo:
- Odluku o utvrđivanju Mreže primarne zdravstvene zaštite i zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite. Donošenje Mreže prati reformske aktivnosti u oblasti primarne zdravstvene zaštite, koja se prema strategiji razvoja zdravstva i projekta jačanja zdravstvenog sektora treba okončati do 2010. godine.
- Izvještaj o snabdjevenosti lijekovima na području TK sa posebnim osvrtom na ostvarivanje prava na lijekove sa esencijalne liste lijekova.
- Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana TK u 2008. godini sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka.

Kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju u toku 2008. godine Ministarstvo je redovno pratilo stanje u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, te poduzimalo potrebne mjere za normalno funkcionisanje sistema. Vršen je nadzor nad radom javnih zdravstvenih ustanova Tuzlanskog kantona, a redovno su provođene i aktivnosti za adekvatno osiguranje lijekova. Ministarstvo zdravstva TK pokrenulo je i aktivnosti na usaglašavanju Liste esencijalnih lijekova koji se izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK sa Listom esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH.

Od ostalih aktivnosti Ministarstva zdravtsva TK u 2008. godini izdvajamo aktivnosti na projektu "Plave bolnice", evaluaciju i programiranje zdravstvene zaštite, organizaciju manifestacije "Dani zdravstva TK 2008." U saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva u mjesecu Julu 2009. godine organiziran je "Marš mira" Srebrenica - Potočari. Također, s obzirom na moderne trendove informatičkog i centralnog upravljanja u svim segmentima zdravstva Ministarstvo zdravstva pokrenulo je niz aktivnosti koje za cilj imaju informatizaciju zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA TRGOVINE TURIZMA I SAOBRAĆAJA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Minisarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Kako stoji u izvještaju Ministarstvo je u 2008. godini izdalo 4 rješenja iz oblasti ugostiteljstva, 7 rješenja iz oblasti saobraćaja, 3 rješenja iz oblasti privatizacije preduzeća i 65 rješenja iz oblasti radnih odnosa.
Kada su u pitanju aktivnosti u oblasti trgovine Ministarstvo je uočilo da su u 2008. godini cijene osnovnih životnih namjernica u TK bile niže o odnosu na prosječne cijene u FBiH i to: hljeb za 8,07%, brašno za 8,19%, mlijeko za 7,29% i ulje za 2,84%.
Kada je u pitanju oblast turizma Ministarstvo je u toku 2008. godine intenziviralo kontakte i aktivnosti sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, a s ciljem što potpunije primjene rješenja predviđenih Zakonom o turističko - ugostiteljskoj djelatnosti, kao i na aktivnostima vezanim uz donošenje nove zakonske regulative koja bi bila usaglašena sa savremenim trendovima razvoja turističke djelatnosti.
U 2008. godini Ministarstvo je pratilo broj posjetilaca i noćenja u 35 ugostiteljskih objekata za smještaj. Naš kanton u navedenom periodu je posjetilo 32.592 posjetioca, što predstavlja smanjenje broja posjetilaca u odnosu na 2007. godinu za 5,36%. Od ukupnog broja posjetilaca 20.132 su domaći posjetioci, dok su njih 12.460 stranci. Najveći broj posjetilaca zabilježen je na području općine Tuzla (19.406), zatim Lukavac (5.315), Srebrenik (2.950), Banovići (1.907), Gradačac (1.631), dok je najmanja posjeta zabilježena na području opštine Kladanj (125).
Prema podacima Odjeljenja saobraćaja, na području Tuzlanskog kantona u 2008. godini bilo je ukupno 79 prijevoznika sa ukupno 582 autobusa koji učestvuju u putničkom prijevozu. Od toga 45 prijevoznika učestvuje u linijskom, a 34 prijevoznika vanlinijskom prijevozu putnika. Prilikom odobravanja i reguliranja kantonalnih linija, Ministarstvo je nastojalo obezbjediti transportni sistem u kojem će korisnici ovih usluga imati kvalitetnu uslugu, a prijevoznici mogućnost rentabilnog poslovanja.
U oblasti taksi prijevoza Ministarstvo od 2001. godine vrši izdavanje Licenci za rad, čiji je rok važenja5 godina. Nakon isteka 5 godina dokumentaciju za ponovno izdavanje Licence podnio je manji broj prijevoznika. Tako da je, zaključno sa 2008. godinom, na području Tuzlanskog kantona registrovano 47 pravnih lica koja obavljaju taksi djelatnost sa 170 taksi vozila, odnosno 254 fizička lica koja obavljaju taksi usluge, što znači da na području TK 424 licencirana vozila obavljaju taksi djelatnost. Stoji u Izvještaju o radu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU DIREKCIJE CESTA TUZLA ZA 2008. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Direkcije cesta Tuzla za 2008. godinu. Direkcija upravlja mrežom regionalnih puteva u ukupnoj dužini od 340,40 km, od čega 297,30 km puta sa asfaltnim kolovozom i 43,10 km puta sa makadamskim kolovozom.
U toku 2008. godine Direkcija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 21.711.657,00 KM što je 84,55% od planiranih prihoda. Obzirom da se transfer sredstava po općinama za finansiranje lokalnih puteva vrši putem Direkcije cesta u 2008. godini općinama je ukupno dodjeljeno 7.748.046,10 KM što je za 201.464,25 KM više nego u 2007. godini. U cilju stvaranja preduslova za stalno, nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja na putevima u TK, putem redovnog održavanja putne infrastrukture Direkcija ja investirala ukupno 808.371,26 KM, što je 52,49% od ukupno planiranih sredstava.
Realizacija Kantonalnog granta u iznosu 610.000, 00 KM, predviđena prema programu Vlade TK do sada je realizirana u iznosu od 400.000,00 KM i to za potrebe rekonstrukcije puta raskršča Radničke ulice i R - 461 u Srebreniku (200.000,00 KM) i rekonstrukcije dionice puta Tuzla - Dokanj - Čelić Brčanska malta - Ulaz u kasarnu Solina (200.000,00 KM). Preostali dio granta bit će realiziran u 2009. godini.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2008. GODINU

Industrijska proizvodnja na području TK već niz godina ima trend rasta. Analizirani rezultati u 2008. godini pokazuju da je u odnosu na 2007. godinu za većinu industrijskih grana ovaj trend bio nastavljen. Ova konstaatcija odnosi se na dizički obim proizvodnje i ostvarenje ukupnog prihoda. Ukupan prihod ostvaren u 2008. godini je za 11% veći od prihoda ostvarenog u 2007. U svim privrednim granama, osim metaloprerađivačke i elektro, te industriji obuće i tekstila ostvaren je porast ukupnog prihoda, dok su pomenute grane zabilježile pad prihoda u odnosu na prihode ostvarene u 2007. godini. Zaposlenost je smanjena sa 11.176 u 2007. na 10.531 registrovanih u 2008. godini. U 2008. godini izvoz je povećan za 20%, dok je uvoz povećan za 16% u odnosu na 2007. godinu što je posljedica uvoza opreme i povećanja fizičkog obima proizvodnje.
U oblasti energetike privredna društva su u 2008. godini ostvarila proizvodnju električne energije veću za 22,1%, dok je ukupan prihod veći za 25%. U isto vrijeme u preduzećima iz oblasti rudarstva zabilježen je rast proizvodnje uglja za 12,7%, industrijske slanice za 10%, krečnjaka za 21% i kvarcnog pijeska za 5%. Ukupan prihod veći je za 3,7%.
U 2008. godini Ministarstvo je u vidu subvencija privatnim preduzećima plasiralo 2.200.000,00 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona na danas održanoj sjednici prihvatila je Prijedlog odluke o tekstu prtokola između Vlade TK i Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, te Odluku i Sporazum o otpustu duga JZU UKC Tuzla. Tekstom Protokola konstatovane su finansijske obaveze koje će JZU UKC Tuzla imati u toku 2009. godine po osnovu iznosa i vraćanja kredita, a Odlukom i Sporazumom o otpustu duga Vlada Tuzlanskog kantona otpustila je dug JZU UKC Tuzla po osnovu dospijeća obaveza za kamate i glavnicu u 2009. godini u iznosu od 2.725.695,06 KM. Preostali dio obaveza u iznosu od 2.375.232,84 KM isplatiti će JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Prijelog Odluke o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog javnog oglasa za nominiranje četiri kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, ispred državnog kapitala.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Tuzlanskog kantona i općina na području Tuzlanskog kantona u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o izmjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Tuzlanskog kantona u javnim ustanovama čiji je osnivač Tuzlanski kanton.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u Regulirane organe.

 

PRESS

 

 
Press konferencija u povodu održavanja 85. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

 

 

 

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

M.B. / E.J.