ODRŽANA 86. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 14.5.2009. godine

ODRŽANA 86. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2008. godinu.
U prošloj godini Kantonalni zavod za javno zdravstvo ostvario je ukupne prihode od
1 335 675,77 KM i ukupne rashode od 1.162 597,54 KM.
Ostvarena dobit od 173 078,23 KM rapoređena je u korist povećanja kapitala.
Najznačajniji dio prihoda odnosi se na prihode od Zaovda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Ostvarenje prihoda od boavljanja osnove djelatnosti zavoda za javnos zdravstvo Tuzlanskgo kantona u odnosu na polanirane prihode u prošloj godini veće je za 4,73 % dok su ostvarenih rashodi u odnosu na planirane manji za 9,68%.
Inače, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona obavlja javnozdravstvenu djelatnost za područje Kantona koja se odnosi na prikupljanje statističkih izvještaja iz oblasti zdavstva, provodi zdravstveno-odgojne aktivnosti, kontroliše, prati i analizira epidemiološku situaciju, donosi plan i program mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, obavlja javnozdrastvenu mikrobiološku djelatnost od interesa za kanton, kontroliše higijensku ispravnost vode za piće, površinske i otpadne vode, zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće upotrebe za područje kantona, prati, analizira i ocjenjuje uticaj okoliša na zdravstveno stanje stanovništva Tuzlanskog kantona.

USVOJENA INFORMACIJA U VEZI SA PROJEKTOM IZGRADNJE REGIONALNE SANITARNE DEPONIJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju o realizaciji zaključaka Skupštine Tuzlanskog kantona, a koji se tiču nastavka aktivnosti na realizaciji projekta regionalne eko deponije na lokalitetu Lukavačke rijeke i snimanja stanja postojećih deponija komunalnog otpada na području općina Tuzlanskog kantona.
U danas usvojenoj Informaciji dat je pregled svih aktivnosti koje su poduzimane od donošenja Odluke o izboru lokacije regionalne sanitarne deponije i utvrđivanja općeg interesa za izgradnju regionalne deponije u općini Lukavac do danas. Nažalost, uprkos svim aktivnostima koje su poduzete ovaj projekat je zbog protivljenja mještana na području na kojem je predviđena gradnja regionalne deponije blokiran, a 30.12.2008. godine i Općinsko vijeće Lukavac je usvojilo zaključak kojim se definitivno ne prihvata izgradnja regionalne sanitarne deponije na opodručju općine Lukavac.

Kada je u pitanju stanje općinskih deponija konstatovano je da sve općinske deponije imaju karakter nelegalnog i neuređenog odlagališta, te nemaju uređen sistem zaštite tla, vode i zraka. Kroz analize mogućih rješenja predloženo je da se u nemogućnosti nastavka izgradnje regionalne sanitarne deponije u ovom periodu dio odobrenih kreditnih sredstava usmjeri za finansiranje sanacije postojećih općinskih deponija, s tim što bi obveznici vraćanja navedenih sredstava bile općine.
U Informaciji je istaknuto da je u interesu definitivnog opredjeljenja i eventualnog nastavka aktivnosti na iznalaženju nove lokacije za sanitarnu deponiju neophodno ponovno izjašnjenje Skupštine Tuzlanskog kantona.
Ukoliko Skupština stavi van snage svoj raniji zaključak o nastavku izgradnje sanitarne deponije u Lukavcu predloženo je da se poduzmu sljedeće aktivnosti:
- staviti van snage Odluku o određivanju lokacije za odlaganje čvrstog otpada
- pokrenuti inicijativu prema Vladi Federacije BiH da stavi van snage Odluku o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju sanitarne regionalne deponije u općini Lukavac
- zahtijevati povrat sredstava koje je općina Lukavac dobila iz Budžeta Tuzlanskog kantona na ime beneficija za izgradnju deponije
- podržati opredjeljenje za utrošak preostalih sredstava Svjetske banke
- nastaviti sa aktivnostima na rješavanju daljeg statusa općinskih deponija
- zahtijevati od općina da u roku od 90 dana dostave Planove prilagođavanja
- pokrenuti aktivnosti na izboru nove lokacije za regionalnu sanitarnu deponiju i
- provesti kampanju- podrška upravljanju otpadom za Tuzlanski kanton.

NASTAVLJEN TREND RASTA BROJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima na području Tuzlanskog kantona u 2008. godini sa prijedlogom smjernica rada u 2009. godini. U Tuzlanskom kantonu u prošloj godini je bilo 7 359 malih i srednjih preduzeća što je za 5,32% više u odnosu na 2007. godinu. Najznačajniji broj malih i srednjih preduzeća ima općina Tuzla u kojoj je na 1 000 stanovnika 18,4 ovakva preduzeća. Slijedi Gradačac sa 16,04 malih i srednjih preduzeća na 1 000 stanovnika, Doboj Istok sa 14,64 i Srebrenik sa 13,12. Najmanji broj malih i srednjih preduzeća na 1 000 stanovnika imaju Sapna 7,02 i Teočak 7,88. Ovi pokazatelji ipak potvrđuju da Tuzlanski kanton ima relativno mali broj malih i srednjih preduzeća na 1 000 stanovnika, posebno ako se uporedimo sa podacima iz Evropske unije gdje prosječno na 1 000 stanovnika ima 50 ovakvih preduzeća, u Sloveniji ih ima 56,8, a u Mađarskoj čak 75.
Kada su u pitanju djelatnosti najviše malih i srednjih preduzeća koja djeluju u Tuzlanskom kantonu su u oblasti trgovine i popravke motornih vozila (2 338), prerađivačke industrije (944), zatim prijevoza, skladištenja i veza (619) i građevinarstvu (510).
U cilju podrške razvoju malih i srednjih preduzeća u Tuzlanskom kantonu Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak u prošloj je godini provodilo aktivnosti na dodjeli kreditnih sredstava ovim preduzećima sa finansiranjem i sufinansiranjem kamata za kredite do 80 000 KM. Za ove namjene izdvojeno je 430 106,72 KM, a ukupno je realizovano 2 164 000 KM kreditnih sredstava. Posredstvom resornih ministarstava pružana je podrška i certificiranju subjekata po međunarodnim standardima, značajno su podržana mala i srednja preduzeća u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije kroz poticaje poljoprivredi, potom kroz podršku izgradnji industrijskih zona.
Ukupno je ovaj sektor iz Budžeta Tuzlanskog kantona podržan sa skoro 19 miliona KM. Imajući u vidu da su općine Tuzlanskog kantona za ovaj sektor izdvojile nešto više od 2 miliona KM, a Federacija BiH je za Tuzlanski kanton izdvojila 7 762 387,2 KM, tako da su ukupno mala i srednja preduzeća u Tuzlanskom kantonu u 2008. godini podržana sa više od 29 miliona KM.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU OBRTA U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlansklgo kantona danas je usvojila informaciju o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u prošloj godini sa pravcima njegovog razvoja.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u prošloj je godini u Tuzlanskom kantonu registrovano 9 376 obrta, pod kojima se podrazumijeva obrt u oblastima trgovine, ugostiteljstva i zanatstva. Prema statističkim podacima općinskih evidencija u prošloj je godini bilo 8862 obrta što je za 0,1% više u odnosu na 2007. godinu.
Kada su u pitanju zanatski obrti njih je u prošloj godini u Tuzlanskom kantonu bilo registrovano 4 168, što je 7,4 obrta na 1 000 stanovnika. Iako je broj zanatskih obrta povećan za 2% i ovi pokazatelji su skromni u odnosu na one iz zapadnoevropskih zemalja gdje se na
1 000 stanovnika registruje više od 20 obrtnika.
U općinama Tuzlanskog kantona evidentno je više od 100 različitih registrovanih obrtničkih djelatnosti. Među najbrojnijima su frizeri, pekari, automehaničari, obućari, itd.
U cilju podsticanja razvoja tradicionalnih i starih zanata u Tuzlanskom kantonu Vlada Tuzlanskog kantona prošle je godine izdvojila 40 000,00 KM, a u cilju podrške obrtu regresirane su kamate određenom broju obrtnika.


USVOJEN PROGRAM RASPODJELE NAMJENSKIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2009. godinu.
Osnovne namjenske prihode ovog Ministarstva čine sredstva od registracije vozila i plovnih objekata. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova u Tuzlanskom kantonu je u prošloj godini bilo registrovano 95 873 vozila što je za 6 877 vozila manje nego u 2007. godini. U skladu sa procentualnim udjelom općina u ovom broju registrovanih vozila urađen je i Program raspodjele namjenskih sredstava, osim općine Gračanica, kojoj pripadaju veća sredstva po posebnoj odluci Vlade Tuzlanskog kantona za toplifikaciju.
Ukupna planirana namjenska sredstva ovog Ministarstva za 2009. godinu iznose 3 206 800,00 KM. i bit će raspoređena za:
- troškove rada i održavanja Sistema za praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona 140 000,00 KM
- učešće javnosti u odlukama o posebnim ativnostima 200 000,00 KM
- tekući grantovi 2 439 800,00 KM i
- kapitalni izdaci 427 000,00 KM.
Najznačajniji dio tekućih grantova bit će dodijeljen općinama 1 914 800 ,00 KM i to, na osnovu broja registrovanih vozila:
- Kladanj 39 990,72 KM
- Kalesija 99 370,88
- Tuzla 517 455,68
- Teočak 19 540,92
- Banovići 85 131,76
- Doboj Istok 46 352,88
- Sapna 23 479,40
- Lukavac 164 961,72

- Živinice 194,045,88
- Čelić 26 357,52
- Gradačac 164 204,32
- Srebrenik 133 908,32 i
- Gračanica 400 000,00 KM
Od ovih sredstava 200 000,00 KM bit će utrošeno za čišćenje putnog pojasa na magistralnim i regionalnim putevima od komunalnog otpada.
Iz namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice bit će podržani i projekti iz oblasti ekologije koje provodi nevladin sektor sa 60 000,00 KM, bit će subvencionirani i ekološki projekti javnih preduzeća sa 300 000,00 KM i privatnih preduzeća sa 150 000,00 KM.

ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKTE ULAGANJA U OBLAST VODOPRIVREDE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava potrebnih za realizaciju projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2009. godini u ukupnom iznosu od 837 659,24 KM, a koje se odnose na prenesene obaveze iz 2008. godine. Najznačajniji dio sredstava bit će izdvojen za I fazu sanacije brane jezera Modrac 257 271,41 KM, odvodnju oborinskih voda sa područja Doložal u Lukavcu 192 117,86 KM, učešće u izgradnji postrojenja za pripremu pitke vode u Kalesiji i Teočaku 180 000,00 KM, regulaciju rijeke Jale u Gornjoj Tuzli 72 308,69 KM i za radove čišćenja prirodnih korita vodotaka na području Tuzlanskog kantona 69 947,065 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava potrebnih za realizaciju projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2009. godini u ukupnom iznosu od 2 993 000,00 KM. Najznačajniji dio sredstava bit će izdvojen za II fazu sanacije brane jezera Modrac 1 300 000,00 KM, odvodnju oborinskih voda sa područja Doložal u Lukavcu 300 000,00 KM, učešće u izgradnji postrojenja za pripremu pitke vode u Kalesiji i Teočaku 220 000,00 KM, nastavak regulacije rijeke Gradašnice u Gradačcu 300 000,00 KM i projekat tehničkog osmatranja brane Modrac za 2009. godinu 250 000,00 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2009. godini.
Riječ je o manjim izmjenama koje su donesene u cilju efikasnijeg provođenja Zakonima utvrđenih prava za korisnike boračko-invalidske zaštite i transparentnosti utroška planiranih sredstava, koja će biti realizirana u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je zaključkom prihvatila Mišljenje Ministarstva finansija u vezi sa primjenom odluke o dopunama odluke o utvrđivanju najvišeg iznosa naknada za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora, a u vezi s naznakom da se propisana naknada isplaćuje po odbitku i uplati poreza na dohodak. U Mišljenju, koje je dato na zahtjev Univerziteta u Tuzli, je navedeno da se predsjednicima i članovima upravnih i nadzornih odbora isplaćuje iznos od 350,00 odnosno 300,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je stavila van snage odluku o dodjeli stana u vlasništvo Zilhi (Fejzo) Salihović. Naime, prije zaključenja ugovora o prenosu prava vlasništva na ovom stanu, nažalost, Zilha Salihović, kojoj je kao članu porodice šehida/poginulog borca iz Kalesija dodijeljen stan, je u međuvremenu umrla, te je zbog toga bilo neophodno donijeti ovakvu odluku.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala gospodina Besima Durakovića, direktora Kantonalne Uprave za inspekcijske poslove, za odgovornu osobu za područje Tuzlanskog kantona, a u vezi sa realizacijom Operativnog plana aktivnosti u okviru planirane pojačane kontrole "rad na crno" o čemu je Odluku donijela Vlada Federacije BiH. Ova akcija bit će provedena u periodu od 18.5. do 13.6.2009. godine na području Federacije BiH.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas na prijedlog Kadrovske komisije dala saglasnost na Odluku UO JU Međunarodna galerija portreta o imenovanje Harija Ejubovića za direktora ove Javne ustanove na period od 4 godine.
Saglasnost na ovu Odluku treba dati i Općina Tuzla, s obzirom na to da su suosnivači JU Međunarodna galerija portreta Tuzla Tuzlanski kanton i općina Tuzla.

  

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

M.B. / E.J.