ODRŽANA 87. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 21.5.2009. godine

ODRŽANA 87. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIO-TELEVIZIJI TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona. Razlog za izmjene ovog Zakona su u činjenici da Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije BiH utvrđuje da je sukob interesa u slučajevima kada su nosioci izvršnih funkcija članovi u skupštinama i nadzornim odborima javnih preduzeća. Kako je Vlada Tuzlanskog kantona do sada obavljala i Funkciju Skupštine JP RTVTK ukazala se potreba za izmjenama Zakona o ovom Preduzeću.
Danas utvrđenim Narctom je predviđeno da će Vlada Tuzlanskog kantona imenovati Skupštinu JP RTVTK u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH. Članovi Skupštine, koja broji 8 članova sa četverogodišnjim mandatom, ne mogu biti članovi Uprave, predsjednik i član Nadzornog odbora RTVTK, osobe koje imaju direktan ili indirektan finansijski interes u ovom preduzeću kao i lica, koja u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti FBiH, članovi poslovodnog, upravno, nadzornog ili izvršnog odbora ili u svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću, izabrani dužnosnici nosioci izvršne vlasti i savjetnici.
Inče, Skupština JPRTVTK usvaja statu RTVTK, imenuje članove Nadzornog odbora i vrši druge nadležnosti utvrđene Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Tuzlanskog kantona. Razlog za utvrđivanje ovog Nacrta je namjera da se postojeći Zakon učini funkcionalnijim i da se jasno razgraniče nadležnosti pri dodjeli koncesija, a u skladu sa Federalnim Zakonom o koncesijama.
Među predloženim izmjenama i dopunama je propisivanje zabrane obavljanja koncesione djelatnosti bez zaključenog ugovora o koncesiji, s obzirom na to da postojećim zakonom ova zabrana nije bila propisana. Također je predviđeno pojednostavljivanje procedure kooptiranja članova koje u Komisije nominuju općine ovisno na čijem području se nalazi predmet koncesije.
U Nacrtu je predviđen i novi član Zakona kojim je definisana nadležnost za praćenje izvršenja ugovora o koncesiji u pogledu plaćanja koncesione naknade, jer to u postojećem zakonu nije bilo definisano. Predviđeno je između ostalog i skraćenje roka za razmatranje i odobravanje tendera sa 21 na 15 dana. Predložena je i izmjena postupka dodjele koncesije putem samoinicijativne ponude. S obzirom na to da bi se koncesija ovom metodom trebala dodjeljivati u izuzetnim slučajevima, predloženim rješenjem izmijenjeni su uslovi dodjele koncesije, a i jasnije i preciznije je definisan postupak dodjele koncesije. Predviđen je i izuzetak od javnog oglašavanja samoinicijativne ponude u slučaju da se radi o zemljištu u ličnoj svojini ponuđača.
Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama predviđeno je i uvođenje jedinstvenog registra koncesija kao i da te poslove obavlja Komisija za koncesije. Također je predviđen i inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti koja je predmet koncesije bez zaključenog ugovora o koncesiji, vršit će nadležni inspektor iz oblasti koja je predmet koncesije. Kaznene odredbe ovog Zakona Nacrtom su usklađene sa Zakonom o prekršajima.
Danas je utvrđen i Prijedlog programa javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. Predloženo je da javna rasprava o ovom Nacrtu traje 60 dana, a da se primjedbe, prijedlozi i sugestije na navedeni zakon dostave Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2008. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2008. godinu.
Služba je u prošloj godini ostvarila ukupne prihode od 42 622 759,00 KM, a rashodi su bili 44 762 257,00 KM. Razlika između prihoda i rashoda od 2 139 498,00 KM pokrivena je suficitom iz ranijeg perioda.
Najznačajnija sredstva, ukupno 42 399 892,11 KM, izdvojena su za obezbjeđenje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih lica. Za novčanu nakadu za demobilisane borce isplaćeno je ukupno 28 476 043,90 KM. Ova sredstva obezbijedili su Federalni zavod za zapošljavanje, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Federano ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Vlada Tuzlanskog kantona.
Za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica izdvojeno je 4 416 798,94 KM.
Za realizaciju mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji u procesu privatizacije, stečaja, likvidacije i prestrukturiranja preduzeća ostaju bez posla, Služba je u prošloj godini planirala 2 miliona KM. Za ove namjene u prošloj godini realizovano je ukupno 1 415 068,66 KM i to za isplatu novčanih naknada i uvezivanje radnog staža.
Za programe zapošljavanja odnosno smanjenja nezaposlenosti u prošloj godini je izdvojeno 2 830 431,10 KM.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI POVRATKA U 2008. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju u oblasti povratka raseljenih lica, povratnika i izbjeglica na području Tuzlanskog kantona i Republike Srpske u toku 2008. godine.
U prošloj godini na području Tuzlanskog kantona bio je planiran povratak 667 lica. Ostvaren je povratak od 351 što je ostvarenje plana sa 52,7%.
Broj povratnika u prošloj godini veći je za 17% u odnosu na 2007. godinu.

Najviše povrataka ostvareno je u općinama Tuzla (121), Lukavac (80), Kalesija (55) i Gračanica (48). Povratak nije evidentiran u općinama Kladanj, Živinice, Doboj Istok i Gradačac.
Na područje Republike Srpske planiran je povratak 915 osoba. Plan je ostvaren sa 95,3% odnosno vratila su se 872 lica. Najviše osoba vratilo se na područje općine Srebrenica (254), Modriča (178) i Bratunac (100).
U Budžetu Tuzlanskog kantona prošle godine povratak je podržan sa više od 4 miliona KM i to za projekte održivog povratka, sanaciju stambenih objekata za povratnike, izgradnju gospodarskih objekata povratnika, sanaciju putnih komunikacija.
Realizovano je ukupno 3 895 273,35 KM.
Kada su u pitanju projekti održivog povratka izdvojeno je 882 170,00 KM od čega za povratnike na području Republike Srpske 714 835,00 KM, a za povratnike na području Tuzlanskog kantona 167 335,00 KM.
Za sanaciju stambenih objekata povratnika izdvojeno je 1 824 651,35 KM. Zaključeno je ukupno 150 ugovora od čega u Tuzlanskom kantonu 70, a u RS-u 80 ugovora.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U OBLASTI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE, VODOPRIVREDE I DRVNE INDUSTRIJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene industrije, vodoprivrede i drvne industrije na području Kantona za 2008. godinu.
Kako je navedeno u Informaciji Tuzlanski kanton zauzima 34% ukupnih poljoprivrednih površina u Federaciji BiH što predstavlja veliki potencijal za proizvodnju svih vrsta poljoprivrednih kultura koje se koriste kao sirovine u prerađivačkim kapacitetim prehrambene industrije.
U Informaciji je iz ove oblasti dat pregled poslovanja 36 subjekata od kojih je većina svoje poslovne planove u potpunosti ispunila. U ovim privrednim društvima ukupno je uposleno 1 275 osoba što je za 89 osoba više u odnosu na 2007. godinu. U ovom sektoru ostvaren je ukupan prihod od 171 496 090,00 što je u odnosu na 2007. godinu povećanje od više od 32 miliona KM.
Ukupna dobit je bila 5 032 144,00 što je značajno povećanje u odnosu na 2007. godinu kada je dobit iznosila 1 987 002,00 KM.
Ukupan gubitak koji je ostvaren u ovom sektoru je bio 11 000 876,00 što je za oko 4 miliona KM više u odnosu na prethodnu godinu.
Kada je u pitanju poslovanje JP "Spreča" DD Tuzla čija je osnova djelatnost sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode navedeno je da je u prošloj godini ostvarena isporuka vode na nivou plana, ali je to bilo za 11% više u odnosu na 2007. godinu. Najveća količina vode 36,7% isporučena je Termoelektrani Tuzla i Sisecam sodi Lukavac 36,4%.
U oblasti drvno-prerađivačke industrije analizirani su podaci 35 preduzeća iz ove oblasti. Ukupan prihod u ovoj oblasti bio je 127 079 324 KM što je u odnosu na prethodnu godinu za 4% manje. 32 preduzeća su ostvarila pozitivan finansijski bruto rezultat sa dobiti od oko 16,5 miliona KM, dok su tri preduzeća poslovala sa gubitkom. U prošloj godini prosječna plaća u ovoj oblasti bila je 412,23 KM što je za 9% više u odnosu na 2007. godinu.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA

Vlada Tuzlanskog kantona danasa je donijela Odluku kojom su utvrđeni kriteriji za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija po osnovu materijalnog položaja i socijalnog statusa.
Studentski krediti će se dodjeljivati u ukupnom godišnjem iznosu od 1 200 KM po studentu.
Za studente I godine predviđeno je 15% od ukupnog broja odobrenih kredita, za II godinu bit će izdvojeno 20%, II godinu 25% i za studente IV,V i VI godine 40% ukupnog broja korisnika kredita.
Studentima romske nacionalnosti koji ispune uslove propisane ovom Odlukom bit će dodijeljeni krediti bez obzira na Listu dobitnika kredita.
Pravo na ovaj kredit imaju studenti sa područja Tuzlanskog kantona koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija, da ne primaju kredit, nagradu, ili stipendiju od drugog davaoca ili po drugom osnovu veću od 1000 KM na godišnjem nivou. Lista dobitnika bit će utvrđena na osnovu uspjeha u prethodnoj godini, materijalnog i socijalnog položaja te deficitarnosti studija.
Vlada je danas donijela i Odluku kojom se utvrđuju kriteriji za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija koji su ostvarili natprosječan uspjeh.
I ovi krediti će se dodjeljivati u istom iznosu i omjeru po godinama studija kao i po po osnovu materijalnog položaja i socijalnog statusa.
Pravo na ovaj kredit imaju studenti sa područja Tuzlanskog kantona koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija, da ne primaju kredit, nagradu, ili stipendiju od drugog davaoca ili po drugom osnovu veću od 1000 KM na godišnjem nivou. Od ovog ograničenja izuzeti su studenti kojima stipendije dodjeljuje JU Univerzitet u Tuzli.
Lista dobitnika bit će utvrđena na osnovu ostvarene prosječne ocjene iz prethodne godine studija koja ne može biti manja od 9.0, a za studente I godin na osnovu ostvarene prosječne ocjene u srednjoj školi koja ne može biti manja od 4,75.
Bit će uzete u obzir i nagrade i priznanja koje su kondidati dobijali tokom školovanja.
Korisnici kredita po oba osnova, koji u roku završe studij, ukoliko u godini u kojoj su koristili kredit ostvare prosječnu ocjenu 9,0 i više bit će oslobođeni vraćanja kredita. Oni koji ostvare prosjek 8-8,99 vraćaju 25% iskorištenih sredstava, a oni koji ostvare prosjek 7-7,99 vraćaju 50% kredita.
Ostali i oni koji ne ispune preuzete obaveze ugovorom o kreditu vraćaju kompletan iznos u jednakim mjesečnim ratama u vremenskom roku dvostruko dužem od vemena u kojem je korisnik primao kredit.
Za studentske kredite u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu planirano je 697 200,00 KM. Planirana je dodjela ukupno 581-og kredita i to 232 kredita za studente sa natprosječnim uspjehom i 349 kredita za studente po osnovu materijalnog položaja i socijalnog statusa.

DATA SAGLASNOST ZA PLASMAN SREDSTAVA KOJIMA ĆE BITI UPOSLENO 212 NOVIH RADNIKA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost za plasiranje sredstava sa ESCROW računa Vlade Tuzlanskog kantona.
Ukupno će putem NLB Tuzlanske banke biti plasirano 5 445 000,00 KM od privatizacije. Ova sredstva bit će raspoređena u svim općinama Tuzlanskog kantona, a prilikom određivanja omjera za plasman sredstava se vodilo računa o privrednoj aktivnosti, broju novouposlenih radnika i iznosu podnesenog zahtjeva klijenata i investicionom programu.
Najviše sredstva bit će plasirano u općini Tuzla 1 325 000,00 KM, zatim u Gračanici
775 000,00 KM i Gradačcu 700 000,00 KM.
Slijede Živinice sa 690 000,00 KM, Srebrenik 550 000,00 KM, Doboj Istok i Banovići sa po 300 000,00 KM, Lukavac 270 000,00 KM, Kladanj 200 000,00 KM, Kalesija i Čelić sa po 100 000,00 KM, i Sapna u kojoj će biti plasirano 80 000.00 KM.
Na javni poziv koji je raspisala NLB Tuzlanska banka prijavila su se 73 preduzeća i ukupno je traženo 22 318 000,00 KM.
Banka je obradila sve zahtjeve u skladu sa kriterijima banke te utvrdila prijedlog liste na koji je danas Vlada dala saglasnost.
Kredite će dobiti ukupno 45 preduzeća, a realizacijom ovih sredstava planirano je upošljavanje novih 212 radnika. Najviši iznos odobrenog kredita je 280 000,00 KM.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA PLANIRANIH NA POZICIJAMA MINISTARSTVA ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija za dodjelu sredstava planiranih za podršku povratku prognanih lica i Odluku o rasporedjivanju sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za ove namjene. Tako je za projekte održivog povratka planirano 331 000,00 KM, sanaciju stambenih objekata, raseljenih lica, povratnika i izbjeglica 1 624 000,00 KM, izgradnju gospodarskih objekata povratnika 300 000,00 KM, sanaciju putnih komunikacija u zonama povratka 800 000,00 KM i sufinansiranje obnove vjerskih objekata 140 000,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom su utvrđeni kriteriji za korištenje sredstava planiranih za dženaze i sahrane prognanih lica i identifikaciju tijela iz masovnih grobnica. Sa ove budžetske pozicije bit će sufinansiran i projekat ograđivanja Memorijalnog centra-šehidskog mezarja u Memićima.
U skladu s ovim kriterijima danas je donesena i Odluka o raspoređivanju sredstava za ove namjene. Tako će za dženaze i sahrane prognanih lica i identifikaciju tijela iz masovnih grobnica biti izdvojeno 50 000,00 KM, a za projekat ograđivanja Memorijalnog centra-šehidskog mezarja Memići 70 000,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava za materijalno zrbinjavanje socijalno ugroženih, planiranih na poziciji Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak. Donesena je i Odluka o raspoređivnaju sredstava planiranih na ovoj budžetskoj poziciji. Tako je za sufinansiranje troškova električne energije u izbjegličkim naseljima planirano 300 000,00 KM, a za finansiranje troškova nabavke uglja za izbjeglička naselja i najugroženije prognaničke porodice u individualnom smještaju planirano je 216 000,00 KM,.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava planiranih za Podršku razvoju Tuzlanskog kantona. U skladu s ovom Odlukom donesena je i Odluka o raspoređivanju planiranih sredstava. Planirano je za finansiranje kamata za pokretanje malih i srednjih preduzeća i obrta izdvajanje 50 000,00 KM, za sufinansiranje kamata za proširenje djelatnosti malih i srednjih preduzeća i obrta 254 492,24 KM, za certificiranje firmi 250 000,00 KM, za podršku inovatorima i udruženjima inovatora 65 000,00 KM, za podršku programima očuvanja tradicionalnih i starih zanata 50 507,76 KM i za podršku Obrtničkoj komori Kantona 40 000,00 KM.

6 938 000,00 KM BESPOVRATNE POMOĆI ZA STAMBENO ZBRIVNJAVANJA BORAČKIH KATEGORIJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program korištenja bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano je 6 938 000,00 KM.
6 336 000,00 KM bit će raspoređeno na osnovu broja korisnika po općinama Kantona, koji je umanjen za broj stambeno riješenih, a po prethodnim programima Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona od 1999. do 2008. godine.
Sredstva će biti dodijeljena za 9 791 korisnika iz kategorije porodica šehida i poginulih boraca, ukupno 2 miliona KM, zatim za 5 428 korisnika iz kategorije ratnih vojnih invalida, ukupno 2 miliona KM i 72 867 korisnika iz kategorije demobilisanih boraca, ukupno 2 304 400,00 KM.
Prostali dio sredstava od 602 000 KM Ministarstvo za boračka pitanja će koristiti u skladu sa potpisanim ugovorim, utvrđenim kriterijima i provedenim procedurama i programima Vlade Tuzlanskog kantona za postupke započete u proteklom periodu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. Do izmjena je došlo nakon upućivanja usaglašenog zahtjeva kantonalnih boračkih saveza i zbog usaglašavanja Uredbe sa usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

ZA NARODNU KUHINJU PLANIRANO 456 000,00 KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2009. godinu. Ovim programom planirano je 778 400,00 KM. Za podršku Narodnoj kuhinji HO Merhamet MDD RO Tuzla planirano je 456 000,00 KM, za podršku realizaciji Programa rada sa djecom sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta Centru za djecu sa višestrukim smetnjama u razvoju "Koraci nade" Tuzla planirano je 60 000,00 KM.
Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom "Lotos" Tuzla dobit će 40 000,00 KM, a Udruženje građana za pomoć licima u duševnoj nevolji "Fenix" Tuzla
24 000,00 KM.
Udruženju distrofičara Tuzlanskog kantona za podršku programu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa distrofijom i podršku školovanju ovih lica bit će dodijeljenjo 16 000,00 KM. Isti iznos dobit će i Udruženje građana paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Tuzlanskog kantona. Za programe pomoći starim licima i licima u stanju socijalne pomoći koje provodi Crveni križ Tuzlanskog kantona bit će izdvojeno 70 000,00 KM.
Za program profesionalne rehabilitacije i standardizacije načina procjene i podrške u zapošljavanju osobama sa invaliditetom i nabavku ortopedskih pomagala ili prilagođavanje radnih mjesta i drugih programa podrške licima i porodicama u stanju socijalne potrebe bit će izdvojeno 96 400,00 KM

USVOJENI KRITERIJI ZA DODJELU POMOĆI OPĆINAMA IZ SREDSTAVA POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o kriterijima za dodjelu pomoći općinama iz neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Od sredstava ove posebne naknade, koja nisu utrošena i prenose se u novu kalendarsku/budžetsku godinu, može se koristiti 50% sredstava za pomoć općinama za sljedeće namjene:
- saniranje dijela šteta nastalih prirodnim ili drugim nesrećama
- provođenje preventivnih mjera utvrđenih programom razvoja zaštite i spašavanja općine
- opremanje struktura civilne zaštite u općinama
- istraživačke i druge projekte predviđene programom razvoja zaštite i spašavanja općine ili drugim planskim dokumentima.
Kriteriji za dodjelu sredstava su da je formirana Služba civilne zaštite općine, da je formiran Općinski štab civilne zaštite, da je donesena procjena ugroženosti općine, da je donesen Program razvoja zaštite i spašavanja općine i da je zahtjev kojim se općina kandidara za ova sredstava adekvatno obrazložen i dokumentovan. Sredstva pomoći dodjeljuje Kantonalna uprava civilne zaštite uz prethodno pribavljenu saglasnost Kantonalnog štaba civilne zaštite.

ZA PODRŠKU JAVNIM PREDUZEĆIMA I PRIVREDNIM DRUŠTVIMA 4 MILIONA KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Program raspodjele sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima.
Za ove namjene planirana su 4 miliona KM.
U skladu sa danas usvojenim Programom za pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resora Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje, planirano je 62 940,00 KM. Za sufinansiranje materijalnog zbrinjavanja ili novčane pomoći zaposlenicima koji ostaju u privrednim društvima koja su u procesu restrukturiranja kao i zaposlenicima koji u tom procesu ostaju bez posla planirano je 500 000,00 KM.
Za učešće u realizaciji programa Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, vezano za izmirenje obaveza doprinosa za PIO/MIO za zaposlenike koji su stekli uslove za penzionisanje u privrednim društvima iz resorne oblasti sa većinskim državnim kapitalom, planirano je 500 000,00 KM. Za intervencije privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne oblasti kao pomoć za postizanje ekonomske samoodrživosti planirano je 600 000,00 KM.
Za obaveze po Modelu uvezivanja staža radnicima privrednih društava prema kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrši Kanton planirano je 2 300 000,00 KM i za pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom koja se nalaze u predstečajnom postupku planirano je 37 060,00 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Izjašnjenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, a u vezi sa aktom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vezi sa Nacrtom Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom Konjuh. Izjašnjenje će biti upućeno Skupštini Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je općini Čelić odobrila 12 000,00 KM namijenjenih za sufinansiranje održavanja Dana jagodastog voća. Sredstva su odobrena u skladu sa Programom utroška sredstava sa budžetske pozicije Troškovi manifestacija.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pravilnik je donesen zbog činjenice da je bio neophodan veliki broj izmjena i dopuna osnovnog teksta Pravilnika, zbog potrebe usklađivanja odredbi Pravilnika sa Uredbom o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa državne uprave i potrebe izmjena naziva i dopuna opisa poslova postojećih radnih mjesta kao i uvođenja dva nova radna mjesta u cilju usješnijeg i efikasnijeg obavljanja poslova iz nadležnosti Ministarstva. Za realizaciju ovog Pravilnika nisu potrebna dodatna sredstva.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je ovlastila direktora Bosanskog kulturnog centra Tuzla, da u ime Vlade Tuzlanskog kantona, a u skladu sa Zakonom o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina, nadležnim organima podnese zahtjev za legalizaciju objekta Bosanskog kulturnog centra te da u saradnji s Kantonalnim pravobranilaštvom poduzme sve neophodne radnje u postupku legalizacije i uknjižbe ovog objekta kod nadležnog Zemljišno-knjižnog ureda. 

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

M.B. / E.J.