ODRŽANA 88. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 29.5.2009. godine

ODRŽANA 88. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJENA ANALIZA ZDRAVSVTENOG STANJA STANOVNIŠTVA
TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona sa indikatorima zdravlja u 2008. godini i prijedlogom mjera.
Tokom 2008. godine na području Tuzlanskog kantona, registrovano je 4 881 živorođenih,
3 718 umrlih i 33 umrle dojenčadi. Broj mrtvorođene djece ima tendeciju pada od 2000. godine, kada je registrovano 55 mrtvorođenih beba, dok je u prošloj godini bila 21 mrtvorođena beba. I stopa dojenačke smrtnosti pada od 12,2 promila koliko je iznosila 1998. godine do 6,8 promila koliko je iznosila u 2008. godini.
Stope nataliteta su niske i kreću se od 7,39 promila u Teočaku do 12,23 promila u Živinicama.
Prosječna stopa nataliteta u Tuzlanskom kantonu je 9,8 promila.
Prosječna stopa mortaliteta u Tuzlanskom kantonu iznosila je 7,5 promila, a kretala se od 4,08 promila u općini Sapna do 8,85 promila u općini Teočak.
Stopa prirodnog priraštaja na području Tuzlanskog kantona je 2,3 promila i većina općina ima nepovoljnu stopu prirodnog priraštaja, dok je u općini Tuzla ona negativna (-0,45 promila).
Vodeći uzroci smrtnosti u Tuzlanskom kantonu u prošloj godini bili su kardiomiopatija, srčani zastoji, moždani udar, povišeni krvni pritisak i maligne neoplazme bronha i pluća.
U ukupnom mortalitetu bolesti krvno-žilnog sistema učestvovale su sa 53,5% a karcinomi sa 21,6%. Analizirajući vodeće uzroke smrti u periodu od proteklih sedam godina evidentan je porast broja umrlih zbog malignih neoplaznmi.
Tokom 2008. godine registrovano je ukupno 4 676 osoba oboljelih od zaraznih i parazitarnih oboljenja. Stopa obolijevanja stanovništva od zaraznih oboljenja iznosila je 9,39 promila.
Tokom prošle godine nije registrovana niti jedna epidemija zaraznih bolesti.
Primarna zdravstvena zaštita organizovana je u Tuzlanskom kantonu kroz rad 13 domova zdravlja sa 282 punkta i 357 ordinacija. Registrovano je ukupno 89 punktova vanbolničke konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa sa 92 ordinacije te 43 punkta bolničke konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite sa 104 ordinacije i 43 punkta bolničkih i vanbolničkih laboratorija.
Ukupan broj postelja u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti u 2008. godini na području Tuzlanskog kantona je 1 466, što je za 1,22% manje u odnosu na broj postelja u 2007. godini.
Ukupan broj radnika zaposlenih u javno-zdrastvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu u prošloj godini je bio 4 755, od čega je 70% zdravstvenih radnika, 1% zdravstvenih saradnka i 29% nezdravstvenih radnika.
U 2008. godini jednom punktu primarne zdravstene zaštite u Tuzlanskom kantonu gravitiralo je prosječno 2 222 stanovnika. Više od prosjeka je gravitiralo u općinama Tuzla, Gradačac, Gračanica, Lukavac i Čelić, a manje u odnosu na prosjek u općinama Kalesija, Živinice, Kladanj, Srebrenik, Banovići, Sapna, Teočak i Doboj Istok.
U Zaključcima ove Analize istaknuto je da je zdravstveno stanje stanovništva nezadovoljavajuće, a uzroke možemo tražiti u lošim stilovima života i općoj socio-ekonomskoj situaciji. Mjere koje su predložene u ovoj Analizi bazirane su na ciljevima koji se tiču brige za zdravlje cijele porodice, promocije zdrave ishrane, monitoringa riziko-faktora za bolesti koji su vodeći uzroci smrtnosti, zaštite zdravlja od štetnog uticaja okolice, duhana, alkohola i opojnih droga, zaštite mentalnog zdravlja, unapređenja oralnog zdravlja, smanjenja povreda nastalih na radu i u saobraćaju, veće sigurnosti na radu i bolje brige o zdravlju radnika te zdravog starenja.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU
KANTONALNOG PRAVOBRANILAŠTVA U 2008. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u 2008. godini. U skladu sa Zakonom Kantonalno pravobranilaštvo je ovlašteno i obavezno da poduzima sve potrebne mjera i pravna sredstva u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa Tuzlanskog kantona i drugih subjekata kojima pruža zaštitu.
Tokom 2008. godine Kantonalno pravobranilaštvo je u radu imalo ukupno 2 652 predmeta, od čega je 1159 prenesenih iz 2007. godine.
U toku 2008. godine primljena su 1493 predmeta što je značajno povećanje u odnosu na 2007. godinu. Najznačajniji broj zaprimljenih predmeta odnosi se na parnične predmete. Tužbe protiv Tuzlanskog kantona podnošene su najčešće zbog neizmirenih obaveza i potraživanja iz radnog odnosa ili zbog zahtjeva za naknadu štete.
U toku prošle godine riješeno je 699 predmeta, što je za 69 predmeta više u odnosu na 2007. godinu. U 2009. godinu presnesena su 1 953 predmeta.
Najveći broj riješenih predmeta odnosi se na predmete unutrašnjeg poslovanja.
Broj riješenih izvršnih predmeta povećan je u odnosu na 2007. godinu, dok je broj riješenih parničnih predmeta manji za 23 predmeta.
U toku prošle godine Kantonalno pravobranilaštvo je podnijelo 166 žabi, 41 reviziju protiv pravosnažnih presuda i 127 apelacija. Pokrenuto je 11 parničnih i 11 izvršnih postupaka koji se uglavnom odnose na naplatu potraživanja Tuzlanskog kantona i njegovih organa i naknadu štete. U izvještaju je navedeno da Kantonalno pravobranilaštvo ima četrnaest uposlenika, što, s obzirom na obim posla, omogućava zadovoljavajući nivo efikasnosti i kvaliteta. Kako je navedeno u narednom periodu bit će potrebno smanjiti broj namještenika sa završenom osnovnom školom. Materijalno-tehnička opremljenost Kantonalnog pravobranilaštva ocijenjena je zadovoljavajućom.

USVOJENA INFORMACIJA O RADU ŠKOLSKIH ODBORA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o radu školskih odbor osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u 2008. godini.
Rad školskih odbora propisan je Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju.
U 88 osnovnih škola ima 440 članova školskih odbora, a u 33 srednje škole ima ukupno 165 članova školskih odbora. Školski odbori su u toku prošle godine održali prosječno po 10 sjednica. U skladu sa svojim nadležnostima školski odbori su razmtrali i donosili akte u okviru normativne i dogojno-obrazovne djelatnosti, materijalno-finansijske i kadrovske problematike.
Informacija, koja je danas usvojena, sadrži i mjere čiji je cilj efikasniji rad školskih odbora
Mjere se odnose na obezbjeđenje stručne pomoći članovima školskih odbora, blagovremenu kadrovsku popunu u skladu s potrebama i ravnomjernu spolnu i nacionalnu zastupljenost.
Imajući to u vidu Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzla organizovat će edukativne seminare za predsjednike školskih odbora sa težištem na upoznavanje propisa iz oblasti obrazovanja i finansiranja obrazovanja po modelu koji je uradio OSCE.

DONESENA ODLUKA O NAČINU FORMIRANJA KOMISIJA, RADNIH GRUPA I DRUGIH RADNIH TIJELA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o načinu obrazovanja i visini naknade za rad komisija, radnih grupa i drugih radnih tijela.
Prema ovoj Odluci Komisija se može formirati za izvršenje pojedinih složenih stručnih poslova i zadataka iz nadležnosti Vlade ili kantonalnog organa državne službe po potrebi ili kada je to zakonom, odnosno drugim propisom, izričito određeno.
Komisija se može obrazovati kao stalna ili povremena, a stalna komisija se bira na mandat koji ne može biti duži od 4 godine.
Jedna osoba može biti imenovana u najviše jednoj komisiji za koju se plaća naknada.
Rukovodilac, ukoliko je to moguće, dužan je voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti državnih službenika i namještenika u radu u komisijama.
Za rad u Komisiji može biti utvrđena novčana naknada, s tima da je Odlukom propisano da se rad komisija za koje se prima novčana naknada obavlja nakon radnog vremena i ne smatra se prekovremenim radom.
Za učešće u radu stalnih komisija predsjedniku se može utvrditi novčana naknada u iznosu do 200 KM mjesečno, a članovima u iznosu do 150 KM mjesečno, ukoliko zakonom nije tvrđena drugačija visina naknade.
Visina naknade za davanje stručnog mišljenja određuje se prema vrsti složenosti stručnog mišljenja, posebnom odlukom o formiranju komisije, s tim da visina naknade ne može preći iznos od 300,00 KM.
Visina novčane naknade tehničkoj osobi može se utvrditi u iznosu do 50% naknade utvrđene za člana Komisije.
Ukoliko se u organu državne službe obrazuje Komisija za izvršavanje redovnih poslova i radnih zadataka koji su zakonom ili godišnjim planom rada Vlade ili organa državne službe utvrđeni kao redovni poslovi u skladu s nadležnostima kantonalnog organa državne službe propisanoj zakonom, predsjednik i članovi komisije nemaju pravo na naknadu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaključak kojim se odobrava isplata naknada licima angažovanim kao spoljni saradnici i eksperti za izvršeni rad u komisijama i radnim tijelima koje obrazuju Vlada i ministarstva.
Zaduženi su resorni ministri da u roku od 15 dana analiziraju i sagledaju mogućnost angažovanja službenika zaposlenih u ministarstvima za rad u komisijama i radnim tijelima koje obrazuju za izvršavanje svojih nadležnosti, a u cilju adekvatne zamjene do sada angažovanih spoljnih saradnika i eksperata.
Vlada će u roku od 15 dana posebnom odlukom odrediti komisije i radna tijela Vlade i ministarstava za čiji rad će biti predviđena odgovarajuća naknada.

USVOJENA PRAVILA ZA UTVRĐIVANJA MINIMALNIH
NAKNADA ZA KONCESIJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona usvojila Pravila o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije.
Prema ovom Pravilniku koncesiona naknada se sastoji od
- jednokratne naknade, koja se obračunava i naplaćuje jednokratno pri zaključenju ugovora o koncesiji, odnosno u skladu sa ugovorom o koncesiji i
- godišnje naknade koja se obračunava od prihoda ostvarenog korištenjem prirodnih bogatstava, dobara u općoj upotrebi i obavljanja djelatnosti od općeg interesa, a koja se naplaćuje za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.

Osnovni kriteriji za obračun koncesione naknade su godišnji kapacitet proizvodnje ili usluga, jedinična cijena proizvoda ili usluge, dužina komercijalnog koncesionog perioda i projektovani godišnji prihod ili godišnji prihod od koncesije prije obračuna troškova, kamata i poreza.
Dopunski kriteriji za obračun koncesione naknade su uticaj na okoliš, značaj općih dobara ili usluga od općeg interesa, dužina obnovljivosti dobara ili usluga od općeg interesa, isplativost investicije, supstitucija uvoza, odnosno kriterij povećanja izvoza, ekonomski uticaj na Tuzlanski kanton, povećanje korištenja upotrebe ili trošenja domaćih proizvoda ili usluga, ekonomskog uticaja na regiju, tehnološki značaj i uticaj na izraženost prirodnog bogatstva.
Nakon današnjeg usvajanja Pravila o utvrđivanju minimalnih naknaada za koncesije Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku kojom se van snage stavlja Odluka za izračunavanje minimalnih koncesionih naknada za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, pitke, industrijske, mineralne i slane vode i kwh električne energije koja je ranije bila na sanzi.

USVOJEN PLAN I PROGRAM RADA SAVJETA ZA NEVLADIN SEKTOR

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Plan i program rada Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih za 2009. godinu.
Program ovog Savjeta usmjeren je na razumijevanje potreba i problema mladih, institucionalno i sistemsko rješavanje potreba problema mladih, razumijevanje uloge značaja nevladinog sektora i jačanje saradnje vladinog i nevladinog sektora, kao i saradnje sa institucijama i organizacijama koje djeluju u ovoj oblasti.
Savjet za nevladin sektor i pitanja mladih Vlade Tuzlanskog kantona u ovoj godini je između ostalog predvidio izradu Programa strateških mjera politike za mlade na području Tuzlanskog kantona, učešće u procesu izrade i usvajanja Zakona o mladima Federacije BiH, održavanje Okruglog stola o položaju i perspektivi mladih i seminara povećenog razvijanju poduzetničke kulture kod mladih. Savjet je svojim Programom predvidio i izradu Akcionog plana politike za mlade na području Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o obimu prava, načinu i postupku propisivanja i izdavanja lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Izmjenama i dopunama je predviđeno da se osiguranicima mogu, na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja propisivati i izdavati na recept i lijekovi koji se nalaze na Listi esencijalnih lijekova, koja je obavezujuća za Zavode zdravstvenog osiguranja.
Upravni odbor Zavoda posebnom odlukom utvrđuje lijekove i učešće Zavoda, s tima da učešće Zavoda ne može biti više od najniže maloprodajne cijene lijeka istog generičkog naziva, oblika i jačine, koji se nalazi u prometu u apotekama na području Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o odobravanju 190 000,00 KM namijenjenih za jednokratna novčana primanja dobitnika najviših ratnih priznanja i odlikovanja i članova užih porodica poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na dvije odluke Ministarstva industrije, energetike i rudarstva kojima su odobrena sredstva sa pozicije "Subvencije javnim preduzećima". Privrednom društvu "Livnica čelika" d.o.o. Tuzla odobreno je 100 000,00 KM, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti. Drugom odlukom Koksno-hemijskom kombinatu Lukavac je odobreno 125 000,00 KM za sufinansiranje materijalnog zbrinjavanja radnika.
U cilju tehničkog usaglašavanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finasijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambnenih potreba braniteljima i članovima njihove porodice na području Tuzlanskog kantona 

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

M.B. / E.J.