ODRŽANA 89. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 11.6.2009. godine

ODRŽANA 89. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN NACRT STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA TUZLANSKOG KANTONA DO 2013. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Nacrt strategije zapošljavanja Tuzlanskog kantona do 2013. godine.
Riječ je o strateškom dokumentu koji radi Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, a u skladu sa metodama i principima Evropske unije.
Nacrt Strategije prezentirao je profesor Bahrija Umihanić, član Istraživačkog tima koji je radio ovu strategiju.
U socioekonomskom pregledu je istaknuto da je stopa nezaposlenosti, kao relevantan pokazatelj dostignutog nivoa ekonomske razvijenosti, prostor današnjeg Tuzlanskog kantona svrstavala, i u granicama prijeratne RBiH, u nedovoljno razvijena područja.
Problem nezaposlenosti na ovom području datira još od sredine 60-ih godina prošlog stoljeća, a pogoršan je u poslijeratnom periodu. Negativni trendovi trajali su do 2008. godine kada je trend rasta nezaposlenih zaustavljen. Broj zaposlenih je značajnije počeo rasti 2006. godine, da bi u 2008. godini dostigao najveći poslijeratni nivo.
Generalni cilj postavljen u Nacrtu Strategije zapošljavanja Tuzlanskog kantona do 2013. godine jeste zaustaviti dalji rast nezaposlenosti u prvoj godini provođenja strategije, te ostvariti potrebnu stabilnost i pretpostavke za brži rast zaposlenosti u naredne četiri godine. Cilj je krajem 2013. godine dostići stopu zaposlenosti ukupnog stavništva od oko 20% odnosno smanjiti stopu registrovane nezaposlenosti ispod 40%.
Ostvarenje ovog cilja zahtijeva provedbu strateških ciljeva i projekata definisanih u ovom i ranije donesenim strateškim dokumentima Tuzlanskog kantona.
Prilikom izrade ovog dokumenta imala se u vidu i ekonomska kriza čiji efekti se osjećaju i u Tuzlanskom kantonu. Zbog toga je kao poželjan okvir za kratkoročnu reakciju na udar recesije navedeno ubrzanje procesa tranzicije, jačanje konkurentnosti bh privrede, poticaja izvorno orijentisanim preduzećima, eliminisanje visokih zahtjeva za poslodavce i smanjenje učešća sive ekonomije.
Zaokretom recesije u fazu ekpsanzije stvorit će se prilike za otvaranje novih radnih mjesta. To je uz jačanje institucionalnog kapaciteta za pomoć i podršku zapošljavanju i smanjenje nejednakosti pri zapošljavanju jedan od strateških ciljeva.
U Nacrtu Strategije zapošljavanja dat je i opis 22 projektne ideje koje se smatraju relevantnim za provedbu ove Strategije, a njen sastavni dio je i pregled načina evaluacije i monitoringa provođenja Strategije.
Određene sugestije koje su se čule i danas na sjednici Vlade bit će ugrađene u Nacrt koji će biti proslijeđen Skupštini Tuzlanskog kantona na usvajanje.
Nakon toga uslijedit će javna rasprava.

POKRENUT POSTUPAK ZA IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je zadužila Ministarstvo finansija, da u saradnji sa svim resornim ministarstvima do 17. juna 2009. godine utvrdi Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Razlog za pokretanje postupka izmjena i dopuna Budžeta Kantona za ovu godinu jeste višak rashoda nad prihodima u prva četiri mjeseca 2009. godine od 5 019 460,91 KM.
Naime, u prvom kvartalu u Budžetu Tuzlanskog kantona prikupljeno je ukupno 87 638 109,57 KM, dok su rashodi ostvareni sa 92 657 570,00 KM.
Do deficita je došlo uprkos činjenici da su rashodi ostvareni sa 84,61% u odnosu na plan. Osnovni razlog je što su prihodi u istom periodu ostvareni sa samo 64,81% u odnosu na operativni plan.
Ukupni prihodi u ovom periodu su manji za 10,50% u odnosu na isti period prethodne godine, a rashodi za isti period su ostali na istom nivou kao i u prva četiri mjeseca 2008. godine.
Budžet Tuzlanskog kantona za 2009. godinu do donošenja izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu izvršavat će se na bazi Operativnog plana, koji će biti odobren u skladu sa predloženim Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.

U PRVA TRI MJESECA 2009. MANJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA, POGINULIH I POVRIJEĐENIH U TIM NESREĆAMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju Ministarstva unturašnjih poslova o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u prva tri mjeseca 2009. godine.
U poređenju sa istim periodom prošle godine broj krivičnih djela je veći za 29 odnosno 2,68%. Broj prijavljenih počinilaca veći je za 63 ili 5,16%. Stepen ukupne rasvijetljenosti povećan je na 76,01%.
U prva tri mjeseca ove godine zabilježeno je 56 ili za 36,6% manje krivičnih djela koje su počinili maloljetnici, a i broj maloljetnih izvršilaca je manji za 103 odnosno 44,4%.
Smanjenje broja prijavljenih i evidentiranih krivičnih djela evidentno je u oblasti opće sigurnosti ljudi i imovine, gdje je broj krivičnih djela manji za 75,61%, krivičnih djela protiv spolne slobode i morala bilo je manje za 35,71%, manje krivičnih djela bilo je i u oblasti javnog reda i pravnog prometa i djela protiv braka, porodice i omladine.
Povećan broj krivičlnih djela evidentiran je u oblasti carina, djela protiv života i tijela, protiv imovine, protiv slobode i prava građana i krivičnih djela protiv zdravlja ljudi.
Najveći broj izvršenih krivičnih djela odnosi se na oblast imovinskih delikata, 62,35%.
Organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova su nadležnim tužilaštvima u ovom periodu podnijele 1 033 izvještaja o izvršenju krivičnog djela protiv 1 284 počinioca. To je za oko 5% više u odnosu na isti period prošle godine. Ukupno je počinjeneo 1 113 krivičnih djela. Od toga je 59,66% djela koje su počinili nepoznati izvršioci, a u 40,34% slučajeva izvršioci su poznati.
U cilju povećanja sigurnosti u oblasti saobraćaja tokom prva tri mjeseca službenici policije su kontrolisali 60 098 vozila i 20 934 osobe u vozilima, osim vozača.
Nadležnim tužilaštvima podneseno je 36 izvještaja zbog počinjenog krivičnog djela u ovoj oblasti što je za 14,3% manje u odnosu na isti period prošle godine.
Podneseno je 312 zahtjeva za pokretanje prekršaja što je za 40,7% manje. Izdato je 17 731 prekršajni nalog što je za 11,3% više u odnosu na isti period prošle godine,
U ovom periodu zabilježena je 1 184 saobraćajna nezgoda što je za 10,2% manje.
U saobraćajnim nezgodama, nažalost, smrtno je stradalo 9 osoba. To je za 6 osoba manje nego u istom periodu prošle godine. Zabilježeno je i značajno smanjenje broja povrijeđenih osoba u saobraćajnim nezgodama.

PLAN PROLJETNE SJETVE OSTVAREN SA 94,08%

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o realizaciji proljetne sjetve u ovoj godini. Plan je ostvaren sa 94,08% odnosno zasijano je 47 130,50 ha, što je za oko 3 ha manje u odnosu na plan. Najveće ostvarenje plana ostvareno je sa sjetvom žitarica, 96,60 %, plan sjetve industrijskog bilja ostvaren je sa 96,25%, krmnog bilja 92,85% . Najniži procenat ostvarenja plana proljetne sjetve ostvaren je sa sjetvom povrtnog bilja - 90,87%.
Plan proljetne sjetve u cijelosti je ostvaren u Gračanici, a više od planiranih površina zasijano je u Banovićima, Gradačcu i Srebreniku. Najslabije ostvarenje plana zabilježeno je u općini Tuzla (59,78%) i Kladnju (20,08%).
Kao glavni razlog što je u ovogodišnjoj proljetnoj sjetvi zasijano 17 ha manje nego 2008. godine navedene su visoke cijene repromaterijala.
Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja odnosno ribolovne zone.
Ovom odlukom smanjene su cijene za navedene početne godišnje naknade.
U tri ribolovna područja u Tuzlanskom kantonu najniže naknade će se kretati od 1 000,00 do 5 000,00 KM.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU
UREDA ZA INTERNU REVIZIJU VLADE U 2008. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Konačni izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu.
Riječ je o izvještaju Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH. U Izvještaju su date tri kvalifikacije koje se tiču dodjele transfera za fizičku kulturu i sport, nadzora kod sanacije stambenih objekata raseljenih lica, povratnika i izbjeglica, izgradnju gospodarskih objekata raseljenih lica, povratnika i izbjeglica i sanacije putne infrastrukture i isporuke građevinskog materijala te obaveze Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za troškove izvršenja mjera pritvora. Navedeno je da svi ostali finansijski izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona, po svim bitnim pitanjima prikazuju istinito i objektivno stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2008. godine i da je finansijsko poslovanje Budžeta Tuzlanskog kantona u toku 2008. godine bilo u svim materijalno značajnim aspektima usklađeno sa važećom zakonskom regulativom. Prema ocjeni glavne revizorke Vlade Tuzlanskog kantona Zinete Habul Tuzlanski kanton može biti zadovoljan Konačnim izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu, s obzirom na to da je u ovom Izvještaju znatno manje utvrđenih značajnijih nedostataka nego ranijih godina.
U cilju otklanjanja uočenih slabosti federalna revizija je dala i preporuke, koje se, između ostalog, odnose na stalno unapređenje internih kontrola, realno planiranje budžeta, planiranja tekućih transfera na pozicijama resornih ministarstava, korištenja tekuće rezerve u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji i Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona, te dosljedne primjene Zakona o javnim nabavkama.
Konačan Izvještaj dostavljen je u formi kao što je bio i Nacrt ovog izvještaja uz naznaku da je dio komentara koje su na Nacrt ovog izvještaja dostavila Ministarstva uvažen.
U cilju preporuka koje su date u Konačnom izvještaju o reviziji finansijskih zvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu Vlada je danas zadužila Ured za internu reviziju da u saradnji sa ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave u roku od 15 dana pripremi i Vladi predloži Program mjera za otklanjanje uočenih nedostataka.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila i izvještaj o radu Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona za 2008. godinu. Istaknuta je potreba stalnog unapređenja internih kontrola što je bio i cilj brojnih aktivnosti, koje je u skladu sa Programom rada i svojim nadležnostima proveo Ured za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona u 2008. godini.
I danas je naglašena potreba da se dosljedno provode sve preporuke koje je u proteklom periodu davao i daje Ured za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o dodjeli 140 000,00 KM privrednom društvu Fabrika obuće "Aida" DD Tuzla. Sredstva su namijenjena za stvaranje uslova za pokretanje proizvodnje u ovom privrednom društvu, odnosno za obezbjeđenje električne energije, prevoz radnika, topli obrok, nabavku rezervnih dijelova, carinske garancije i špediterske usluge, te ostale materijalne troškove.
Zbog potrebe dorade povučena je Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Fabrike obuće "Aida" Tuzla i "A-SHOES" doo Tuzla, za proizvodnju promet i usluge. Direktori ove dvije firme Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji su zaključili 10.6.2009. godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom su odobrena novčana sredstva političkim strankama, parlamentarnim grupama, koalicijama i nezavisnim poslanicima koji participiraju u Skupštini Tuzlanskog kantona. Na osnovu ove odluke isplaćivat će se po 2 970 KM mjesečno navedenim političkim subjektima i iznos od 770 KM po svakom poslaniku Skupštine Tuzlanskog kantona.
U skladu s tim principima kantonalnim odborima bit će dodijeljena sljedeća sredstva:
SDA 146 520,00 KM, SDP 137 280,00 KM, SBiH 100 320,00 KM, Patriotski blok BOSS-SDU 54 120,00 KM, Narodna stranka radom za boljitak 54 129,00 KM i BPS-Sefer Halilović 44 880,00 KM.
Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava planiranih za manifestacije na poziciji ovog Ministarstva. Kriteriji predviđaju finansiranje manifestacija koje se odnose na obilježavanje značajnih datuma iz oblasti zaštite okolice, afirmaciju održivog razvoja Tuzlanskog kantona i manifestacije koje uključuju programe međunarodnog učešća i saradnje.
Donošenje Programa utroška sredstava planiranih za manifestacije u oblasti zaštite okolice odgođeno je za narednu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Kadrovske komisije dala saglasnost za imenovanje školskih odbora u dvije srednje škole i privremenih školskih odbora u jednoj srednjoj i tri osnovne škole. 

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

M.B.