ODRŽANA 90. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 19.6.2009. godine

ODRŽANA 90. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA TUZLANSKOG
KANTONA ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Ministra finansija utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Ove izmjene i dopune pripremljene su u skladu sa obavezam koje su svi nivoi vlasti u BiH preuzeli, u cilju ispunjenja uslova za aranžman sa MMF-om, i u skladu sa obavezama koje predviđa Interventni zakon, a koji je utvrdila Vlada Federacije. Prijedlogom ovog Zakona između ostalog predviđeno je smanjenje plaća i naknada svim zaposlenicima koji se finansiraju iz budžeta Federacije BiH, kantona, gradova i općina, te plaće i naknade koje se finansiraju iz vanbudžetskih fondova, direkcija za ceste, zatim smanjenje tekućih grantova.
Prijedlogom koji je danas utvrdila Vlada Tuzlanskog kantona predviđeni su ukupni rashodi od 378 853 404,39 KM, što je za 37 miliona KM manje u odnosu na Plan Budžeta.
Prijedlogom je predviđeno smanjenje plaća budžetskih korisnika za 5% na godišnjem nivou, smanjenje naknada za 12% na godišnjem nivou. Izdaci za materijal i usluge su smanjeni za 2% s obzirom na to da je već u Planu Budžeta ova pozicija smanjena za 10% u odnosu na prošlu godinu. Tekući grantovi su smanjeni za 10,67%, kapitalni grantovi za 3%, kapitalni izdaci za 28%.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA U PRVA ČETIRI MJESECA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda Budžeta Tuzlanskog kantona za prva četiri mjeseca ove godine. Ukupni prihodi bili su manji za 36% u odnosu na plan. U prvom kvartalu 2009. bili su planirani prihodi od 137 871 643,98 KM, a ostvareno je 88 197 617,03 KM. Prihodi od poreza, koji čine najznačajniji procenat u ukupnim prihodima, bili su manji za 24% u odnosu na plan.
S obzirom na smanjen priliv sredstava Budžet Tuzlanskog kantona se realizuje na osnovu Plana finansijskih tokova i operativnih planova kojima su rashodi ograničeni. Bez obzira i na ovu provedenu mjeru i činjenicu da je plan rashoda u prvom kvartalu ostvaren sa 86,08% odobreni operativni plan za prvi kvartal bio je veći za 5 399 882,35 KM u odnosu na priliv sredstava. Osim toga, od resornih ministarstava prikupljeni su podaci i o neevidentiranim obavezama u prva tri mjeseca u ukupnom iznosu od 2 058 127,91 KM.
Prema riječima ministra finansija i ovi pokazatelji o ostvarenom deficitu od oko 8,5 miliona KM govore o potrebi rebalansiranja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila i Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca ove godine. U ovom periodu iz tekuće rezerve je odobreno 242 900,00 KM na ime jednokratne pomoći zaposlenicima Fabrike obuće Aida Tuzla.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I
OBRAZOVANJU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Prijedlog kantonalnog Zakona pripremljen je u skladu sa Okvirnim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini koji je Parlamentarna skupština BiH usvojila krajem 2007. godine.
Ovim Zakonom detaljno su razrađeni principi predškolskog odgoja i obrazovanja, a novina je da se Zakonom predviđa da djeca s posebnim potrebama uključuju u predškolske ustanove prema programima koji su prilagođeni njhovim individualnim potrebama. Za svako dijete bio bi izrađen individualni program prilagođen njegovim mogućnostima i sposobnostima.
Ovim prijedlogom Zakona predviđeno je da je u godini pred polazak u osnovnu školu predškolski odgoj i obrazovanje obavezan za svu djecu predškolskog uzrasta. Uputstvo
za provedbu ovog člana donosit će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
Zakon propisuje da se proškolski odgoj i obrazovanje realizira u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Javnu predškolsku ustanovu može osnovati općina sa područja Kantona ili zajedno dvije ili više općina.
U skladu sa ovim Zakonom osnivači mogu biti i druga domaća i strana pravna i fizička lica.
Osnivač predškolske ustanove obezbjeđuje sredstva potrebna za osnivanje i rad predškolske stanove. Resorno Ministarstvo se obavezuje da predškolskim ustanovama osigura stručno usavršavanje kadrova, razvoj predškolskih programa rada i njihovu evaluaciju, te u skladu s mogućnostima nabavku didaktičkog materijala, dio sredstava za realizaciju specijaliziranih programa i izdavačku djelatnost ustanova. Iz Budžeta kantona bi se u skladu sa Zakonom sufinansirao dio toškova predškolskog odgoja za djecu bez roditeljskog staranja, djecu s posebnim potrebama, djecu invalida, djecu civilnih žrtava rata, djecu nezaposlenih roditelja, djecu samohranih roditelja, djecu korisnika socijalnih primanja i djecu redovnih studenata.
Prijedlog kantonalnog Zakona o predškolskom odgoju definiše se obaveza primjene zajedničke jezgre u svim predškolskim ustanova kantona, te prava i obaveze odgajatelja i stručnih saradnika.

UTVRĐENE OSNOVICE, STOPA I NAČINA OBRAČUNAVANJA I UPLATE
DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TK

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju osnovica, stopa i načina obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje i ove Odluke su izmjene i dopune postojećih zakona, a na osnovu kojih je donesena trenutno važeća Odluka.
Naime, ranije je kao najviša stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret obveznika doprinosa bila utvrđena stopa od 13%. U međuvremenu je Zakonom o izmjenama i dopumama Zakona o doprinosima ova stopa izmijenjena i utvrđena stopa od 12,5% i da se primjenjuje od 1.1.2009. godine.
Ovim Zakonom utvrđeno je i pravo na obavezno zdravstveno osiguranje za nekoliko kategorija među kojima su djeca koja su navršila 15 godina života, odnosno stariji maloljetnici do 18 godina, a nisu završili osnovno školovanje ili se po završetku osnovnog obrazovanja nisu zaposlili, ako su se prijavili Zavodu za zapošljavanje i djeca od rođenja, kao i djeca za vrijeme redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama odnosno studiranja, državljani su BiH sa prebivalištem u Federaciji BiH, a nisu zdravstveno osigurana kao članovi porodice osiguranika, a najduže do 26. godine života.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju utvrđeno je pravo na obavezno zdravstveno osiguranje i licima nakon navršenih 65 godina života, koja imaju prebivalište na teritoriji Federacije, a koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu u BiH ili drugoj državi. Lica starija od 18 godina koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.
Iako je bio prijedlog da se stopa doprinosa za nezaposlena lica izjednači sa drugim stopama ona je zadržana na prošlogodišnjem nivou, odnosno 1,75% što je manje u odnosu na sve druge kategorije za koje ova stopa iznosi 2,3%.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA KONCESIJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za prošlu godinu.
Komisija je u saradnji sa resornim ministarstvima u prošloj godini vodila aktivnosti na dodjeli koncesije za toplifikaciju Gračanice i Srebrenika, dodjelu koncesija za izgradnju sportskih terena u Srebreniku, dodjelu koncesija za snabdijevanje industrijskom vodom termoelektrane i rudnika Ugljevik i proizvodnju električne energije u mini hidroelektrani Sniježnica u općini Teočak te dodjeli konsesije za eksploataciju CO2 u općini Gračanica. Trenutno u Tuzlanskom kantonu ima 25 zaključenih ugovora o koncesijama, a tokom 2008. godine nije bilo zaključenja novih ugovora.
Prema procjeni Komisije očekivati je da će u toku 2009. godine doći do zaključenja ugovora.
Postupak za dodjelu koncesije za toplifikaciju Gračanice je u završnoj fazi, a uskoro se može očekivati i u govor za proizvodnju električne energije u minielektrani Sniježnica u Teočaku.
Kada je u pitanju naplata koncesionih naknada u 2008. godini ukupne obaveze po ovom osnovu su iznosile 6 395 425,03 KM, od čega je 2 885 359,51 KM preneseni dug iz 2007. godine.
Ukupno je u toku 2008. godine naplaćeno 1 727 499,25 KM koncesionih naknada.
Od preostalog duga utužen je pred nadležnim sudom iznos od 2 353 177,25 KM koji se odnosi na dva koncesionara Rudnike Kreka Tuzla i Rudnik Vijenac Lukavac. Ova dva koncesionara duguju ukupno 3 990 570,05 KM, među većim dužnicima je i Rudnik Đurđevik čiji dug iznosi 320 744,00 KM.
Svoje obaveze u potpunosti su ispunili koncesionari RMU Banovići, Terme Gračanica, Pivara Tuzla, Geoinžinjering Tuzla, Spreča Tuzla, Komunalac Gradačac, Vodovod i kanalizacija Kalesija, Vodovod Gračanica, Komunalac Banovići, Komunalac Kladanj, Haris Lukavac, Ingram Srebrenik i Vodovod i kanalizacija Srebrenik.
Kada je u pitanju izvršenje finansijskog plana Komisija za koncesije je u prošloj godini utrošila ukupno 160 687,81 KM što je 99% od planiranih rashoda.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MEĐUNARODNOG AERODROMA TUZLA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o poslovanju JP Međunarodni aerodrom Tuzla za 2008. godinu.
U prošloj godini, uz podršku Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, stvorene su pretpostavke za tehničko opremanje Aerodroma, sanaciju i rekonstrukciju infrastrukture preuzete od Ministarstva odbrane BiH i kadrovsko osposobljavnje Aerodorma.

 

U junu prošle godine Direkcija za civilnu avijaciju izdala je certifikat kojim je Aerodromu Tuzla odobreno da samostalno može obavljati poslove aerodromskog operatera. Time je Aerodrom prvi put od svog osnivanja preuzeo potpunu odgovornost i postao nezavisan u izvršavanju poslova i zadataka.
Ograničenost sredstava odobrenih za nabavku opreme, instaliranje uređaja za precizni prilaz za potrebe kontrole letenja, obezbjeđenje avio-goriva na Aerodromu i nedovoljno marketinško predstavljanje limitirali su ostvarenje planskih zadataka.
Poslovni gubitak ostvaren u prošloj godini od 396 861 KM će uvećati poziciju gubitka iznad visine kapitala. Ukupno akumilirani gubitak zaključno sa 2008. godinom iznose 1 492 311 KM. U cilju stvaranja normalnih uslova za rad i razvoj Aerodroma predloženo je niz mjera među kojima i pokretanje inicijative za stvaranje zakonskih okvira za konačno rješavanje pitanja kredita kroz mogućnost povećanja osnivačkog kapitala ili otpis kreditne obaveze.
Vlada je danas usvojila i Izvještaj o namjenskom utrošku budžetskih sredstava odobrenih za investicije JP Međunarodni aerodrom Tuzla u 2008. godini, Izvještaj o radu i Plan rada Nadzornog odbora Aerodroma za 2009. godini i Plan poslovanja JP Međunarodni aerodrom Tuzla. Istaknuto je da bi eventualno donošenje Zakona o državnoj svojini stvorili bi se uslovi za rješavanje imovinskih pitanja vojne imovine, što bi sigurno rezultiralo i omogućavanje uslova strateškim partnerima za nova investiciona ulaganja na aerodromu. Na taj način bi se moglo realnije i dugoročno planirati razvoj Aerodroma.

U 2008. GODINI UPRAVNO RJEŠAVANJE NA ZADOVOLJAVAJUĆEM NIVOU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave o rješavanju upravnh stvari u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona u 2008. godini.
U prošloj godini je u dvanaest ministarstava Tuzlanskog kantona bilo ukupno 57 414 upravnih predmeta za rješavanje u prvom stepenu, što je za 976 predmeta manje u odnosu na 2007. godinu. U 53 030 predmeta postupak je pokrenut po zahtjevu stranke, a u 4 384 predmeta postupak je pokrenut po službenoj dužnosti.
Od ukupnog broja upravnih predmeta za rješavanje u prvom stepenu u prošloj godini je riješeno 52 217 predmeta.
Najveći broj predmeta, 22 593 rješavalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta.
U prošloj godini bilo je ukupno 576 žalbi za rješavanje u osam kantonalnih ministarstava, dok ostali kantonalni organi uprave nisu imali drugostepenog upravnog rješavanja. Riješeno je 556 žalbi.
U prošloj godini podnesena su 69 243 zahtjeva za izdavanje različitih isprava.Svi zahtjevi su riješeni. Kako je navedeno u Informaciji stanje upravnog rješavanja u kantonalnim organima uprave u 2008. godini bilo je zadovoljavajuće.

OKONČANJE PROJEKTA PODIZANJA JEDINSTVENIH SPOMEN OBILJEŽJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju o realizaciji Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije RBiH i Ministarstva unutrašnjih poslova u periodu 1992-1995. godina. Riječ je o projektu koji Vlada Tuzlanskog kantona provodi u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica. Prošle godine je u Budžetu Tuzlanskog kantona za ove namjene izdvojeno
420 000,00 KM.
Na osnovu pismenih zahtjeva porodica šehida i poginulih boraca za izgradnju i postavljanje jedinstvenih spomen obilježja sačinjen je plan prema kojem je predviđeno podizanje 230 pari jedinstvenih spomen obilježja na području Tuzlanskog kantona i 535 pari spomen obilježja za šehide i poginule borce ukopane/sahranjene izvan područja Tuzlanskog kantona, uglavnom na prostoru podrinjskih općina.
Uvažavajući objektivne okolnosti, produžen je roka za završetak podizanja jedinstvenih spomen obilježja. Očekuje se da će ovaj Projekat u cijelosti biti okončan do kraja ove godine.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA PLANIRANIH ZA NAUKU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila kriterije i postupke za raspodjelu sredstava planiranih za Nauku, na poziciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. U Budžetu Tuzlanskog kantona ove godine je na toj poziciji planirano 200 000,00 KM, od čega je
35 000,00 KM namijenjeno za Akademiju nauka i umjetnosti BiH.
U skladu sa danas utvrđenim kriterijima ovim sredstvima će biti sufinansirani troškovi organizovanja naučnih skupova, izrade i odbrane doktorskih disertacija, izrade i odbrane magistarskih radova, izrade naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih porjekata i troškova prezentacije stručnih i naučnih radova studenata.
Resorno Ministarstvo će na osnovu utvrđenih kriterija raspisati javni poziv za predlaganje zahtjeva i imenovati komisiju koja će odabrati i ocijeniti opravdanost zahtjeva te predložiti program raspodjele planiranih sredstava.

ODOBRENA NAMJENSKA SREDSTVA MINISTARSTAVA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA,
POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tri odluke Ministrice prostornog uređenja i zaštite okolice kojima su za infrastrukturne projekte općina odobrena namjenska sredstva.
Općini Srebrenik odobreno je 110 000,00 KM za sufinansiranje II faze sanacije i rekultivacije odlagališta komunalnog otpada "Babunovići".
Za podršku Projektu toplifikacije Gračanice odobreno je 200 000,00 KM, a Ugovor između Vlade Kantona i općine Gračanica, kojim se definišu međusobna prava i obaveze u okviru Projekta toplifikacije Gračanice koji Vlada Kantona podržava sa milion KM u periodu od tri godine bit će potpisan kada bude odobrena i posljednja tranša po ovom Ugovoru.
Općini Sapna je dodijeljeno 16 000,00 KM za sufinansiranje izgradnje propusta, regulaciju potoka i zaštitu izvorišta u MZ Međeđa.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost i na dvanaest odluka Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojima su odobrena namjenska sredstva prikupljena po osnovu Zakona o šumama. U skladu sa Programom raspodjele ovih sredstava JP "Šume Tuzlanskog kantona" dd Kladanj odobreno je 442 638,23 KM za sufinansiranje rada čuvarske službe u državnim šumama za 2008. godinu i 5 627,00 KM za obilježavanje Dana šuma. Na ime razvoja nerazvijenih dijelova općina, a u skladu sa zakonskim propisima, odobreno je općini Kladanj 100 767,38 KM, općini Živinice 9 563,70 KM, općini Banovići 17 560,80 KM, općini Kalesija 1 580,26 KM, općini Lukavac 7 553,42 KM, općini Tuzla
6 947,64 KM, općini Gračanica 346,90 KM, općini Srebrenik 7 216,62 KM, općini Čelić
6 323,74 KM i općini Sapna 3 786,18 KM.


OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta o izmjeni Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za narednu školsku godinu. Zbog velikog interesa učenika sa odličnim uspjehom i potreba da se ispoštuje Zakon o dopunskim pravima borac i članova njihovih porodica donesena je odluka o povećanju broja mjesta za upis učenika u Srednju medicinsku školu u Tuzli. Izmijenjenim planom predviđen je upis 386 učenika u ovu školu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o izmjeni Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje direktora osnovnih škola, koje imaju status javne ustanove. Razlog za donošenje ove Odluke je njeno usklađivanje sa Odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u reguliranim organima Vlade Tuzlanskog kantona. Izmijenjenom Odlukom izbrisan je ranije predviđeni uslov da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak te dodat novi stav koji propisuje uslov da kandidati nisu članovi upravnog, školskog i nadzornog odbora drugog reguliranog organa.
Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za provođenje procedure za popunu radnih mjesta 50 policajskih službenika.
Izjašavanje o zahtjevima za popunu radnih mjesta državnih službenika i namještenika u MUP-u i Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je odgođeno.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Program utroška sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije, planirane u okviru Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.
Prema ovom Programu planiranih 6 500,00 KM bit će dodijeljeno za manifestacije obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine i Evropskog dana bez automobila.
U cilju dorade odgođeno je izjašnjavanje o tekstu Ugovora o suosnivačkim pravima i obavezama nad Javnom ustanovom Specijalna bibilioteka "Behram-beg" u Tuzli.

Odjeljenje za informisanje