ODRŽANA 91. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 25.6.2009. godine

ODRŽANA 91. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA ZZO TK
U PRVA TRI MJESECA 2009. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-mart 2009. godine. Ukupni prihodi i primici, računajući i procijenjeni višak prihoda nad rashodima iz 2008. godine, u prvom kvartalu 2009. godine iznosili su 43 848 021,02 KM.
Na zdravstveno osiguranje kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na dan 31.3.2009. godine bilo je prijavljeno 447 790 osiguranih lica, što je na nivou prijavljenih osiguranih lica na isti dan prethodne godine. To je 89,95% procijenjenog stanovništva Tuzlanskog kantona. Od ukupnog broja prijavljenih 56,18% su nosioci osiguranja, a 43,82% su članovi porodica osiguranika. Od 251 587 osiguranika 38,17% su zaposlenici kod poslodavaca, 30,04% su penzioneri, 19,41% nezaposlena lica, dok preostali dio čine osiguranici po osnovu ličnog osiguranja, poljoprivrednici, ino-osiguranici i osiguranici za koje uplate doprinosa vrši nadležno ministarstvo.
Prihode Zavoda zdravstvenog osiguranja u prvom kvartalu ove godine činili su prihodi od poreza 79,83%, neporezni prihodi 12,19% i procijenjeni višak prihoda nad rashodima iz 2008. godine 7,98%.
Kao rezultat planskih aktivnosti u naplati potraživanja, promociji zdravstvenog osiguranja i načinu prijavljivanja na obavezno zdravstveno osiguranje ukupni prihod i primici Zavoda u prva tri mjeseca viši su za 2,86% u odnosu na isti period prošle godine.
U cilju održavanja dostignutog nivoa finansiranja prava iz zdravstvenog osiguranja rashodi i izdaci Zavoda u prva tri mjeseca ostvareni su sa 22,87% u odnosu na godišnj i plan i bili su za 11,79% viši u odnosu na isti period 2008. godine. Na usluge i prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja odnosi se 98,07% ukupno ostvarenih rashoda Zavoda. Prosječni rashodi i izdaci na usluge i prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu januar-mart 2009. godine po osiguranom licu iznosili su 96,04 KM što je za 10,67% više u odnosu na isti period 2008. godine. Najviše (24,54%) sredstava izdvojeno je za bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa, a nakon toga slijedi izdvajanje 21,43% od ukupnih rashoda za primarnu opću zdravstvenu zaštitu.
Rashodi za lijekove na recept u ovom periodu iznosili su 7 688 571 KM, što je 22,36% u odnosu na planirane na godišnjem nivou, a to je za 36,25% više u odnosu na isti period 2008. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prva četiri mjeseca ove godine sa prijedlogom mjera za uravnoteženje prihoda. U ovom periodu Zavod je ostvario ukupne prihode od 58 844 725 KM što je 30,69% od planiranih na godišnjem nivou, a više za 11,27% u odnosu na isti periodu prošle godine. Zbog činjenice da Rudnik Kreka Tuzla, od 1.1.2009. godine, u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja ne plaća doprinose za zdravstveno osiguranje, te značajan rast obima propisivanja lijekova u odnosu na plan ukazala se potreba za uravnoteženje prihoda i rashoda u Finansijskom planu Zavoda za 2009. godinu. Tako će, u skladu sa danas donesenim Zaključkom prihodi i rashodi Zavoda biti uravnoteženi za 4 517 548,00 KM. Danas je dogovoreno i da se na bazi šestomjesečnih pozatelja pristupi izradi Prijedloga rebalansa Finansijskog plana ZZO TK za 2009. godinu koji će biti zajedno sa Prijedlogom Rebalansa Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu upućen Skupštini Tuzlanskog kantona.

U PRVA TRI MJESECA 2009. GODINE ZA LIJEKOVE IZDVOJENO VIŠE OD 7,5 MILIONA KM ŠTO JE ZA 36,25% VIŠE NEGO U ISTOM PERIODU 2008.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Izvještaj o izvršenju programa lijekova na recept u prva tri mjeseca 2009. godine. Trenutno se na Pozitivnoj listi lijekova, koji se propisuju 100% na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja nalazi 220 oblika lijekova i 41 oblik lijekova koji se propisuju 70% na teret Zavoda.
U prva tri mjeseca 2009. godine javne zdravstvene ustanove preuzele su 708 800 recepata što je 23,63% u odnosu na godišnji plan. U ugovorenim apotekama za lijekove sa Liste lijekova realizovano je 487 662 recepata, od čega je 94,51% recepata na kojima su propisivani lijekovi sa 100% učešćem ZZO-a i 5,49% recepata na kojima su propisivani lijekovi sa 70% učešća Zavoda.
U ovom periodu 450 doktora medicine i stomatologije dobilo je ovlaštenja za propisivanje lijekova sa Liste lijekova na period od godinu dana.
Rashodi za lijekove na recept u prva tri mjeseca 2009. godine iznosili su 7 688 571 KM što je 22,36% u odnosu na planirane rashode na godišnjem nivou. U odnosu na isti period prošle godine rashodi za lijekove u ovoj godini bili su za 36,25% veći.
Ukupni rashodi za lijekove na recept u izvještajnom periodu iznose 15,44 KM po stanovniku odnosno 17,17 KM po osiguranom licu.

DATA SAGLASNOST ZA II FAZU SANACIJE BRANE MODRAC

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za realizaciju II faze sanacije Brane Modrac. Ova faza obuhvata sanaciju svodova 9 i 10 i sanaciju temelja i jedne konzole svoda 8 Brane. Ukupna vrijednost druge faze sanacije Brane Modrac je 2 332 713,98 KM. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede Tuzlanskog kantona zaključit će ugovor sa izvođačem radova CPM BH doo Lukavac.
Prva faza sanacije Brane Modrac, vrijedna 1 681 813,89 KM, uspješno je završena 15. aprila 2009. godine. Sredstva su obezbijeđena od vodnih naknada Agencije za vodno područje slivova rijeke Save i vodnih naknada koje pripadaju Tuzlanskom kantonu.
Programom ulaganja vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2009. godinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, za II fazu sanacije Brane Modrac, planirano je 1 300 000,00 KM. Očekuje sa da i ovaj dio sanacije sufinansira Agencija za vodno područje rijeke Save, a zahtjev za sufinansiranje upućen je i Elektroprivredi BiH.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila pregled komisija i radnih tijela Vlade i ministarstava za čiji rad se predlaže plaćanje naknada u skladu sa ranije donesenom Odlukom. To su: Komisija za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike iz kantonalnih općinskih i gradskih organa državne službe, Komisija za drugostepeno upravno rješavanje i Savjet za nevladin sektor i pitanja mladih, zatim Komisija za polaganje ispita za vozača motornih vozila, Komisija za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava prema članu 143. Zakona o radu, Javno-žalbeni biro, Policijski odbor, Disciplinski tužilac i Prvostepena disciplinska komisija Ministarstva unutrašnjih poslova i Komisija za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica u drugom stepenu. Riječ je o komisijama koje su formirane u skladu sa Zakonima i čiji rad se odvija izvan radnog vremena. Prema ranije donesenim odlukama predsjednicima ovih komisija pripada naknada do 200 KM, a članovima komisija do 150 KM. Na zahtjev Ministarstva finansija Vlada Tuzlanskog kantona danas je dopunila Zaključak kojim je ranije odobrena isplata naknada licima koja su angažovana kao spoljni saradnici i eksperti u komisijama i radnim tijelima koje obrazuju Vlada i ministarstva. Dopunom je precizirano da se spoljnim saradnicima i ekspertima smatraju lica koja nisu uposlenici organa koji obrazuje komisiju odnosno radno tijelo.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta jednog stručnog savjetnika u Poljoprivrednom zavodu Tuzla, jednog stručnog saradnika i jednog namještenika u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ministarstvu unutrašnjih poslova data je saglasnost za popunu upražnjenih mjesta pet državnih službenika i pet namještenika. Ova radna mjesta su upražnjena zbog odlaska uposlenika u penziju i prelaska u druge državne organe, a za njihovu popunu nisu potrebna dodatna sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je izmijenila Zaključak od 30.10.2008. godine kojim je prihvaćen Elaborat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o provođenju Zakona o šumama, a u kojem je navedeno da se aktivnosti koje predviđa ovaj Elaborat započnu u drugoj polovini 2009. godine.
S obzirom na to da spomenute aktivnosti zahtijevaju i određena finansijska sredstva koja nisu planirana ovogodišnjim Budžetom današnjom izmjenom Zaključka predviđeno je da se ove aktivnosti započnu nakon obezbjeđenja potrebnih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Rješenja o imenovanju Komisija za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja. U Komisiju za osnovno obrazovanje su imenovani: Fikret Vrtagić, Sabina Čajić, Željka Vuković, Safet Omerović i Rešad Merdić. U Komisiju za srednje obrazovanje imenovani su: Svjetlana Pejić, Muhamed Dedić, Munib Efendić, Sadik Selimović i Hasan Osmandžiković. Prijedlozi za imenovanje Komisija resorno Ministarstvo utvrdilo je u saradnji sa sindikatima osnovnog i srednje obrazovanja i aktivima direktora osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, čiji predstavnici su i članovi navedenih Komisija.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona imenovala Mirzu Dževdetbegovića, diplomiranog pravnika iz Tuzle. Mandat vršioca dužnosti direktora ovog Centra traje do konačnog imenovanja direktora, a najduže šest mjeseci.Vlada je danas donijela i Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona. Za predsjednika privremenog UO je imenovan Fedahija Ahmetović, a za članove Mijo Čajić i Benjamin Huremović.
I mandat privremenog Upravnog odbora traje do konačnog imenovanja predsjednika i članova UO Disciplinskog centra, a najduže šest mjeseci.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst Ugovora o uslovima i načinu korištenja dijela objekta Đačkog doma "Enver Šiljak" između Općine Tuzla i Tuzlanskog kantona. Dio ovog objekta općina Tuzla ustupit će Tuzlanskom kantonu za smještaj Disciplinskog centra za maloljetnike. Ministrica pravosuđa i uprave ovlaštena je da sa načelnikom općine Tuzla potpiše ovaj Ugovor.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Zijada Hasanhodžića za direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora DD u mješovitoj svojini Tvornica transportnih uređaja Tuzla o imenovanju Dževada Kadrića za direktora ovog privrednog društva.
Vlada je danas donijela Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Društvo za razvoj Tuzla doo Tuzla. Za predsjednicu Nadzornog odbora imenovana je Remza Šindrić, a za članove Sadik Bektić i Sulejman Brkić.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i prijedlog kandidata za predsjednika i članove Nadzornog odbora JP "Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, ispred državnog kapitala.Predloženi su Senad Selimbašić, Seid Čorbić, Bahrija Jusupović i Damir Šarić. O konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora odlučit će Skupština JP Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanj. 

Odjeljenje za informisanje