ODRŽANA 92. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 6.7.2009. godine

ODRŽANA 92. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

PRIHVAĆENA INFORMACIJA O AKCIDENTNOM ZAGAĐENJU VODA JEZERA MODRAC U MAJU I JUNU OVE GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju Ministasrstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK o akcidentnom zagađenju voda akumulacije Modrac u maju i junu 2009. godine . Kada je u pitanju kvalitet voda akumulacije Modrac rezultati ispitivanja, u sva tri dana ispitivanja, ne ukazuju na značajnije pogoršanje kvaliteta vode u onosu na obavljena ispitivanja u ranijim razdobljima. Također, u vodama akumulacije u vrijeme ispitivanja utvrđeno je i neznatno povećanje amonijaka, željeza i aluminija. Kada je u pitanju kvalitet voda pritoka akumulacije (rijeke Spreča i Turija) i pritoka rijeke Spreče (Gostelja i Oskova) može se zaključiti da na dan ispitivanja 12/13.05.2009. godine na svim lokalitetima ispitivanja nije konstatovano pogoršanje kvaliteta voda. Međutim, na dan ispitivanja 02.06.2009. godine na pritoci akumulacije rijeci Spreči - ušće, konstatovano je značajno pogoršanje kvalitete vode i to zbog povećanja mutnoće vode, sadržaja suspendiranih materija, sadržaja organiskih materijala, amonijaka i neuobičajeno visokog sadržaja željeza i aluminija. Na osnovu navedenog može se zaključiti da je uzvodno na vodotoku rijeke Spreče ili na njenim pritokama došlo do akcidentnog zagađenja voda, vjerovatno usljed ispuštanja većih količina zagađenja koje je sadržavalo i pomenute materije, navodi se u Informaciji. Ispitivanja od 05.06.2009. godine, koja su obavljena na pritokama akumulacije Spreči i Turiji, te na pritokama rijeke Spreče konstatovano je nešto manje ali još uvijek značajno pogoršanje kvalitete voda na svim lokalitetima u odnosu na ispitivanje obavljeno prvog dana.
Obzirom da podzakonski akti kojima će se definisati procedure i postupci kod akcidentnih zagađenja površinskih voda, predviđeni Strategijom o vodama FbiH, neće biti doneseni u dogledno vrijeme, te imajući u vidu nadležnosti Agencije za vodno područje rijeke Save, Ministarstvo će u saradnji sa Agencijom i Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona sačiniti Protokol o procedurama kod akcidentnih zagađenja površinskih voda, kako akumulacije Modrac i vodotoka u slivu Modraca, tako i svih drugih vodotoka na području TK. U okviru Protokola obavezno će se propisati da se u što kraćem roku na planiranim lokalitetima, na osnovu lokacije registriranih zagađivača izvrše barem jednodnevna ispitivanja voda uz obavezno mjerenje protoka voda. Također Protokolom će se predvidjeti i istovremeno obavljanje inspekcijskog nadzora kod svih registriranih zagađivača u slivu akumulacije.
Također potrebno je maksimalno intenzivirati inspekcijski nadzor kod svih privrednih subjekata u slivu Modraca, prije svega onih koji ispuštaju tehnološke otpadne vode, te oštro sankcionisati ukoliko se utvrdi da postupaju suprotno propisanim vodnim dozvolama ili eventualno nemaju iste. Navodi se u Informaciji o akcidentnom zagađenju akumulacije Modrac u maju i junu 2009. godine.

ZA POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINAMA TUZLA, ŽIVINICE I DOBOJ ISTOK ODOBRENO JE UKUPNO 357.000,00 KM

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici dala je saglasnost na odluke o odobravanju sredstava općinama Tuzla, Živinice i Doboj Istok. Prema prijedlogu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Općini Živinice na ime sufinansiranja projekta Izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Mišići - Lukići i Lug, MZ Oskovadodjeljena su sredstva u iznosu od 70.000,00 KM. Općini Doboj Istok za nabavku i ugradnju kanalizacionih cijevi za primarnu mrežu naselja Klokotnica i Brijesnica Velika dodjeljena su sredstva u iznosu od 42.000,00 KM. Općini Tuzla odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 245.000, 00 KM i to 100.000,00 KM za nabavku vozila specijalne namjene na ime jačanja kapaciteta JP "Komunalac", te 145.000,00 KM za projekat izvođenja vrelovodne mreže za potrebe snadbdijevanja toplinskom energijom objekata u obuhvatu ulice Tabašnice.

USVOJENA INFORMACIJA O ZBRINJAVANJU PROGNANIH LICA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju o zbrinjavanju prognanih lica na području Tuzlanskog kantona. Kako se navodi u Informaciji na području TK zaključno sa 31.12. 2007. godine bilo je 18.477 raseljenih lica, dok je na kraju 2008. godine taj broj smanjen za 1.115 lica i iznosi 17.362 osobe. Najveće smanjenje broja raseljenih osoba registrovano je na području Općine Tuzla i to 434 osobe. U kolektivnom smještaju na području Tuzlanskog kantona boravi ukupno 1507 porodica, odnosno 4442 osobe. U cilju materijalnog zbrinjavanja socijalno ugroženih izbjeglih i raseljenih lica koja trenutno borave na području našeg kantona planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.091.250,00 KM i to: 248.782,00 KM za subvencioniranje troškova eletrične energije u kolektivnim smještajima, 210.000,00 KM za subvencioniranje toškova hitnih intervencija u kolektivnim naseljima, 172.500,00 KM za poboljšanje standarda u kolektivnim smještajima na području TK i 459.968,00 KM za otplate domaćeg zaduživanja. Potrošnja električne energije u 2008. godini u izbjegličkim naseljima i kućama holandske vlade subvencionirana je sa 285.645,55 KM. Za potrebe zdravstvene i socijalne zaštite raseljenih lica na području TK Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak TK utrošilo je 495.749,13 KM. Za dženaze i sahrane izbjeglih i raseljenih osoba sa područja TK u 2008. godini potrošeno je 48.679,92 KM.

VLADA TUZLANSKOG KANTONA DALA JE DANAS SAGLASNOST NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA DODJELU STIPENDIJA BRANITELJIMA
I ČLANOVIMA NJIHOVE PORODICE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice. Cilj Odluke je da se omogući pravovremeno ostvarivanje utvrđenih dopunskih prava od strane branilaca i članova njihovih porodica. Naime, od stupanja na snagu Zakona o pravima branitelja i članova njihove porodice 01.06.2007. godine, u postupku primjene Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice po javnom oglasu za dodjelu stipendija uočeni su određeni nedostaci, te se prišlo izradi danas donešene Odluke.

VLADA TUZLANSKOG KANTONA DALA SAGLASNOST
NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU NA PODRUČJU
TUZLANSKOG KANTONA ZA 2008. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2008. Godinu. Ukupna sredstva za zaštitu na području Tuzlanskog kantona u toku 2008. Godine iznose 260.363.734 KM, što je za 18,16% više u odnosu na prethodnu 2007. Godinu. Prema Obračunu realizacija strateških opredjeljenja transformacije primarne zdravstvene zaštite kroz razvoj porodične medicine na području Tuzlanskog kantona u toku 2008. Godine ostvarila je značajan napredak. Zdravstvenu zaštitu u ambulantama porodične medicine u 2008. Godini ostvarivalo je 60,29% od ukupnog broja osiguranih lica na području TK. Ukupno ostvarena sredstva u zdravstvu po stanovniku iznose 523 , 02 KM, a ukupno utrošena sredstva u zdravstvu po stanovniku iznose 513,55 KM. Prema sugestijama iz Obračuna, a u cilju poveanja prihoda u zdravstvu i zdravstvnom osiguranju, poboljšanju kvaliteta usluga i proširivanju prava osiguranika u narednom periodu između ostalog potrebno je:
- Na nivou FBiH uspostaviti jedinsten sistem ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama, koji će se bazirati na stimulirajućim elementima za davaoce i korisnike zdravstvenih usluga,
- Povećati finasijsku disciplinu obveznika obračuna i uplate doprinosa,
- Donijeti podzakonske akte kojim će se regulisati uspostavljanje proširenog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kako bi korisnici sebi omogućili korištenje onih usluga koje nisu uključene u paket osnovnih zdravstvenih prava,
- Dograditi zakonsku regulatvu o radu zdravstvenih radnika u privatnoj praksi i dr.

NEPROMIJENJENA OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATE I NAKNADA ZA ISHRANU U TOKU RADNOG VREMENA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE TUZLANKOG KANTONA
Vlada Tuzlanskog kantona nije prihvatila prijedlog Odluke Ministarstva finansija o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika za mjesec juni 2009. godine i prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada. Naime, Odlukom je dat prijedlog da se plaća budžetskih korisnika za mjesec juni obračunava sa osnovicom u visini od 372 KM, a naknada za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima predložena je u visini od 9 KM. Ovom Prijedlogom odluke osnovica za obračun plate smanjila bi se za oko 5%, a topli obrok za 10% u odnosu na maj mjesec. Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila nepromjenjenu osnovicu za obračun plaće i naknade za ishranu u toku rada u odnosu na prethodne mjesece. Ovom Odlukom osnovica za obračun plaće ostaje 390 KM, a naknada za ishranu u toku rada 10 KM.

OSTALE ODLUKE VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakna o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Razlozi za donosenje ovog zakona su sadržani u potrebi usklađivanja Zakona o izvršenju Budžeta za 2009. godinu sa stvarnim potrebama za korištenje sredstava tekuće rezerve. Naime, usljed efekata ekonomske krize, ukazala se potreba za finansijkom intervencijom zaposlenicima koji su onemogućeni da ostvaruju dohodak i potreba za stvaranjem minimalnih uslova za pokretanje proizvodnje kod pojedinih privrednih subjekata koji su u državnom vlasništvu. Prema analizama procenat raspodjele sredstava tekuće rezerve proračunskim korisnicima u visini od 35% u odnosu na dosadašnjih 50% trebao bi zadovoljiti potrebe do kraja budžetske godine. Također, Zakonom nije bilo regulisano na koji način će se koristiti koristiti sredstva namjenjena smještaju i ishrani studenata u studentskim centrima u FBiH, te se ovim prijedlogom Zakona predlaže korištenje ovih sredstava na osnovu Odluke o sufinansiranju smještaja i ishrane studenata sa područja Tuzlanskog kantona u studentskim centrima u FBiH, koju na prijedlog resornog ministarstva donosi Vlada Kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Naime, na osnovu analize izvršenja Budžeta TK za 2009. godinu za prva četiri, odnosno pet mjeseci, te na osnovu procjena Fiskalnog vijeća BiH, kao i na osnovu procjene tekuće likvidnosti Budžeta, a u cilju usklađivanja prihoda i rashoda Ministarstvo finansija TK je, nečekajući donošenje Interventnog zakona FBiH ili Zakona o plaćama, naknadama koje nemaju karakter plaća zaposlenih u institucijama FBiH, kantona, gradova, općina, te plaća i naknada vanbudžetskih fondova i institucija čiji je osnivač FBiH, u obavezi predložiti Izmjene i dopune Budžeta TK za 2009. godinu. Imajući u vidu gore navedeno, ali i činjenicu da su ispunjeni svi preduslovi ovom Odlukom defirnirano je da se Izmjene i dopune Budžeta za 2009. godinu upute odmah u Skupštinu Tuzlanskog kantona na razmatranje i usvajanje.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o dopunama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave. Procenat invaliditeta kao osnov za odobravanje pomoći službenicima i namještenicima do sada je bio vezan za utvrđeni procenat invalidnosti na osnovu kojeg su se ostvarivala prava za druge kategorije lica u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. Obzirom da je u pomenutom Zakonu pomenuti procenat invalidnosti oštećenja organizma, kao osnov za ostvarivanje prva na pomoć, promijenjen sa 60% na 90% i više, to se ovom uredbom izvršilo usklađenje ovog procenta i njegovo definisanje u samoj Uredbi.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na odluke o reprogramiranju odobrene pozajmice za dužnike DD "Fortuna" Gračanica i DOO "Bosnia Valves" d.o.o. Livnica čelika Tuzla. Odlukom je odobreno reprogranje preostalog duga privrednog društva DD "Fortuna" Gračanica u iznosu od 15.501,03 KM u 6 jednakih mjesečnih rata, počev od 01.07.2009. godine. Također, odobreno je i reprogramiranje preostalog dijela duga privrednog društva DOO "Bosnia Valves" d.o.o. Livnica čelika Tuzla u iznosu od 141.458,70 KM u 12 jednakih mjesečnih rata počev od 01.07.2009. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uspostavljanju Policijskog odbora za policijske službenike Tuzlanskog kantona i Odluku o dopuni Odluke o visini naknade članova Javno žalbenog biroa. Prema ovim odlukama Predsjedavajući, članovi, zamjenici i sekretar Policijskog odbora za svoj rad u Policijskom odboru imaju pravo na novčanu naknadu i to: Predsjedavajući 200 KM, po 150 KM za članove i zamjenike članova, dok će sekretar Policijskog odbora primati 50% vrijednosti naknade za članove.

U cilju provođenja postupka dodjele bespovratnih sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica za 2009. godinu Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Rješenje o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica u drugom stepenu. Komisija će vršiti nadzor nad radom opštinskih komisija za rješavanje stambenih potreba u prvom stepenu, po potrebi vršiti terenski obilazak podnosioca zahtjeva, razmatrati prigovore podnosilaca zahtjeva, odlučivati o prigovorima i donositi konačnu odluku o rang listama.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za prijem jednog državnog službenika i dva namještenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.
 

Odjeljenje za informisanje