ODRŽANA 93. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 10.7.2009. godine

ODRŽANA 93. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

DATA SAGLASNOST NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I
ZAŠTITI PORODICA SA DJECOM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju Prijedloga Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Ovim prijedlogom. Prijedlogom izmjena Iznos dječijeg dodatka u Tuzlanskom kantonu, koji je iznosio najmanje 5% prosječne plaće u Federaciji BiH mijenja se i Vlada Tuzlanskog kantona će ga utvrđivati u iznosu od 2,5 - 5% prosječne plaće u Federaciji BiH ostvarene u prethodnoj godini. Također, Izmjenama je predloženo i da porodice sa troje i više djece imaju pravo na dječiji dodatak koji ne može biti manji od 5% prosječne plaće u FBiH ostvarene u protekloj godini.
Imajući u vidu broj nezaposlenih lica na području TK, aktuelnu ekonomsku situaciju, opadanje nataliteta, te porast siromaštva, a time i broja lica u stanju socijalne potrebe, smatralo se da je ostvarivanje prava na dječiji dodatak, u skladu sa citiranim Zakonom, prioritetna potreba građana TK. Zbog toga je bilo neophodno raditi na iznalaženju mogućnosti za finansiranje prava porodice sa djecom što je i prioritetna Ustavna obaveza Tuzlanskog kantona.
"Međutim, imajući u vidu trenutnu ekonomsku moć Kantona, smatramo da je jedino realno moguće nastaviti isplatu dječijeg dodatka samo za djecu nezaposlenih roditelja uz predložene izmjene uslova za ostvarivanje prava i visine dječijeg dodatka." Navodi se u obrazloženju.
Također, bliže odredbe u pogledu načina uspostavljanja i ostvarivanja prava na dječiji dodatak za djecu nezaposlenih roditelja bit će utvrđene općim aktom koji će biti donesen u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

ODOBRENO 265.000,00 KM ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA RASELJENA LICA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministasrstva za obnovu, razvoj i povratak TK o subvencioniranju troškova električne energije. Ovom odlukom raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućama holandske Vlade rekonstruisanim ili adaptiranim za potrebe raseljenih lica i povratnika za plaćanje troškova električne energije u 2009.godini odobreno je mjesečno 20,00 KM po domaćinstvu u ljetnoj sezoni i 25,00 KM po domaćinstvu u zimskoj sezoni. S obzirom da se na području Tuzlanskog kantona u različitim oblicima kolektivnog smještaja nalazi više od 50% svih lica koja se nalaze u ovom obliku smještaja na području Federacije BiH, ali uzimajući u obzir i činjenicu da je socijalna struktura stanovništa u ovom smještaju izuzetno teška, Ministarstvo obnove, razvoja i povratka TK se opredjelilo da, kao i ranijih godina subvencionira troškove električne energije.

PRIMJENA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I
OBRAZOVANJU OD SEPTEMBRA 2010. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na prijedlog amandmana na prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Obzirom da su za provedbu ovog zakona potrebna određena finansijska sredstva, koja nisu planirana u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu, a da sredstva za implementaciju zakona nisu predviđena ni Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je kao obrađivač Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, predložilo amandman kojim bi se ovaj zakon, zbog usklađivanja sa početkom naredne školske godine primjenjivao od 01.09.2010. godine.

USVOJEN PROGRAM MJERA ZA OTKLANJANJE UOČENIH SLABOSTI U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2008. GODINU OD STRANE UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA FEDERACIJE BIH

U cilju otklanjanja uočenih slabosti, svodeći ih na prihvatljivu mjeru, Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila Progam mjera za otklanjanje uočenih slabosti u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu. Kada su u pitanju opšte mjere za otklanjanje slabosti, a koje se odnose na sve budžetske korisnike Ured za internu reviziju je u Progrmu predložio slijedeće mjere: Kanton - Budžetski korisnici, obavezni su izvršiti realizaciju usvojenih mjera iz Programa mjera. Sistem internih kontrola unaprijediti primjenom donesenih akata, kako bi se poslovanje uskladilo sa važećim zakonskim i drugim propisima, te otklonili utvrđeni propusti i nedostaci. Adekvatnim postupanjem po usvojenim procedurama kroz sistem internih kontrola, obezbijediti blagovremeno otkrivanje rizika, te na adekvatan način upravljati eventualnim rizikom svodeći ga na prihvatljivu mjeru. Prije izrade Budžeta - rebalansa Budžeta Kantona sačiniti Analizu procjene privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora i prognozu prihoda i rashoda uvećanih za potrebe tekuće godine. Budžetske korisnike koji ostvaruju vlastite prihode educirati za ubiranje i evidentiranje vlastitih prihoda u skladu sa odredbama Zakona o Trezoru u FBiH i Uputstvom o izvršavanju budžeta sa jedinstvenog računa Trezora.
Ured za internu reviziju također je u svom Programu mjera iznio i 18 posebnih mjera koje se odnose na pojedinačne budžetske korisnike.

PRIHVAĆENA INFORMACIJA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU O REALIZACIJI ZAKLJUČKA SKUPŠTINE I VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju Kantonalne agencije za privatizaciju o realizaciji ZaključkaSkupštine i Vlade Tuzlanskog kantona. Kako se navodi u Informaciji aktivnosti Kantonalne agencije za privatizaciju u dosadašnjem periodu prvenstveno su bile usmjerene na općine gdje su općine ili komunalna preduzeća pokretala žalbene ili sudske postupke oko izvršene privatizacije komunalnih preduzeća. Realizacija zaključaka Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona najprije je provedena u općinama Tuzla, Gradačac i Živinice.
U cilju sačinjavanja cjelovite slike o stanju i stausu komunalnih preduzeća, zatraženo je dostavljanje Rješenja o upisu statusa u sudski registar, te izvještaje neovisnih revizorskih kuća, cijeneći značaj i stavove struke po osnovu pitanja ekonomsko pravnog statusa dobra u općoj upotrebi, te načina i procedura njihovog isknjižavanja.
Ono što je zajedničko za sve općine gdje su vršene aktivnosti jeste i da se prilikom razgovora u svim općinama razgovaralo na temu daljeg načina upravljanja i korištenja isknjiženih dobara u općoj upotrebi iz bilansa preduzeća. Kao jedno od mogućih rješenja navodi se prijedlog da se isknjižena dobra u općoj upotrebi, odlukom općinskih vijeća dodijele na korištenje komunalnim preduzećima na razuman period, čime se ne bi umanjili resursi kojima upravlja preduzeće, a vlasnički odnosi nakon isknjižavanja dobara u općoj upotebi ostali bi isti, ili razmisli o mogućnosti upisa zabilježbe o trajnoj zabrani raspolaganja na imovini proglašenoj dobrom u opštoj upotrebi bez promjene stanja u poslovnim knjigama.
U zaključnim razmatranjima Kantonalan agencija za privatizaciju navodi:
1. Privatizacija preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti, provedena je u skladu sa tada važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti privatizacije;
2. Odluke o proglašenju javnih dobara i dobara u općoj upotrebi uglavnom u većini općina, donesene su nakon provedenog postupka privatizacije, po proteku više odina (općina Tuzla, 2003 i 2009.) ili su donošene parcijalno dopunama i izmjenama osnovnih odluka,
3. U skladu sa Zključkom Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-05-456/08 od 22.02.2008.godine, održani sastanci sa svim općinama;
4. Od ukupnog broja preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti, njih 11 ili 78,57% je nakon provedenog postupka privatizacije uskaldilo svoj pravni status i nastavilo poslovanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dok 3 preduzeća ili 21,42% nisu uskladila svoj pravni status sa važećim zakonskim propisima
5. 3 preduzeća su vrijednost dobara u općoj upotrebi isknjižila nakon prodaje državnog kapitala u procesu privatizacije, kod 2 preduzeća početnom bilansom nije bila obuhvaćena vrijednost dobara u općoj upotrebi, kod 1 preduzeća isknjžavanje je izvršeno po početnom bilansu i ako se tome doda broj preduzeća kod kojih je postupak utvrđivanja procedura isknjižavanja u toku onda to čini broj od 9 preduzeća ili 64,29% od ukupnog broja preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti, kod kojih je pitanje ekonomskog odnosno pravnog stausa riješeno odnosno bit će riješeno zaključivanjem ugovora o korištenju,
6. Mišljenja ovlaštenih revizora, datih u dostavljenim izvještajima kreću se od mišljenja da "Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona nema ovlaštenja za promjenu početnog bilansa s obzirom da naknadno donesena odluka o proglašenju dijela imovine kao dobra u općoj upotrebi, nakon okončanja prodaje državnog kapitala u procesu privtizacije, ne može mijenjti početni bilans, ali može uticati na bilans stanja, čije je usvajanje i promjena u isključivoj nadležnosti Preduzeća, do preporuke da se intenziviraju kontakti sa općinom te da se u skladu sa definisanim rješenjima sprovede odgovarajuća knjiženja, odnosno do konstatovanja činjeničnog stanja bez upuštanja u davnje mišljenja ili preporuke o načinu na koji treba pristupiti rješavanju statusa javnog dobra kako sa ekonomskog tako i sa pravnog stanovišta."
7. Od 7 sudskih posupaka, 6 je okončano presudama, dok je sudski postupak pokrenut od općine Lukavac u toku.
8. Postupajući po presudama suda odnosno Rješenjima nadležnih ministarstava, Kantonalna agencija za privatizaciju donijela 5 rješenja kojim je naloženo idetifikovanje i isknjižavanje vrijednosti dijela imovine koja ima status dobra u općoj upotrebi.

MINIMALNA CIJENA RUDNIKA KREČNJAKA "VIJENAC" 16.728.590,00 KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o davanju saglasnosti za prodaju cjelokupnog državnog kapitala Rudniuka krečnjaka "Vijenac" d.o.o. Lukavac. Obzirom da je prvi tender za privatizaciju ovog privrednog društva proglašen neuspjelim Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona predložilo je da minimalna prodajna cijena državnog kapitala RK "Vijenac" d.o.o. Lukavac ne može biti manja od iznosa utvrđenog odobrenim programom privatizacije i početnim bilansom stanja RK "Vijenac" d.o.o. Lukavac koji iznosi 16.728.590,00 KM. Pored ovog, Odlukom je definisano da će Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona uslovima tenderazahtijevati da poslovni plan mora na jasan način predložiti rokove rješavanja izmirenje dugoročnih i kratkoročnih obaveza preduzeća (obaveza prema zaposlenima, obaveza za poreze, doprinose, obaveze po osnovu komercijalnih, kreditnih zaduženja i sl.), posebno vodeći računa o zahtjevima Sindikata RK "Vijenac" d.o.o. Lukavac.
"Uslovima tendera definisat će se obaveze rekonstrukcije i modernizacije postojećih kapaciteta koji garantuju uredno snabdijevanje strateških kupaca, kao i potrošača kamena namijenjenog za građevinarstvo u količini od 20% godišnjeg plana proizvodnje, a sve u skladu sa tržišnim vrijednostima", navodi se u Odluci.

50.000,00 KM ZA SUFINANSIRANJE MATERIJALNOG ZBRINJAVANJA RADNIKA "KOKSNO - HEMIJSKOG KOMBINATA" DD LUKAVAC

Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK, o odobravanju 50.000,00 KM na ime sufinansiranja materijalnog zbrinjavanja radnika KHK d.d. Lukavac. Na ovaj način Vlada Tuzlanskog kantona nastoji pomoći radnicima čije se društvo nalazi u procesu restrukturiranja, a pregovori sa radnicima o daljoj sudbini i visini materijalnog zbrinjavanja nastavit će se nakon usvajanja Rebalansa Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na prijedlog Ministasrtva finansija Tuzlanskog kantona o obustavljanju od izvršavanja rashoda i izdataka za 2009. godinu. S obzirom da je u prvih šest mjeseci ove godine došlo do smanjenja prihoda Ministarstvo finansija predložilo je Vladi kantona da donese Odluku o obustavljanju od izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u iznosu od 31.434.817,00 KM i u trajanju do 45. dana. Budžet Tuzlanskog kantona je prema finansijskim pokazateljima u izvršenju budžeta za period januar - april 2009. godine iskazao deficit u iznosu od 5.019.460,91 KM, a analiza pokazuje da su se rashodi izdaci za prva četri mjeseca u odnosu na planirane u istom periodu ostvarili sa 84,61%, dok je tendencija prikupljanja prihoda znatno manja i iznosi 64,81% u odnosu na operativni plan.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova za period juli - septembar 2009. godine za javne prihode izuzev vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima. Operativnim planom novčana sredstva za period juli - septembar 2009. godine procjenjuju se u iznosu od 66.514.450,17 KM, od čega gornja granica za odobravanje Operativnog plana za period juli-septebmar 2009. godine iznosi 76.491.774,12 KM. Ukupno nedostajuća sredstva za izmirenje obaveza iz perioda I-IX /09 planirano je da se obezbjede iz pojačane dinamike ostvarenja prihoda u drugoj polovini fiskalne 2009. godine i očekivane podrške od strane "MMF-stand by" aranžmana, koja je planirana kroz Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je davanjem saglasnosti na Oduku o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period Juli - Septembar 2009. godine odobrila rashode i izdatke u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog aktnona za period Juli - Septembar 2009. goidine u iznosu od 76.491.774,12 KM

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. do 31.05.2009. godine. U sistemu ubiranja javnih prihoda Budžet TK je realizovao 111.533.959,88 KM što je 64,72% u odnosu na operativni plan prihoda za navedeni period. Kada su u pitanju rashodi, u pomenutom periodu ostvareno je ukupno 119.781.215,18 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju Ministasrtva finansija Tuzlanskog kantona u vezi sa koncesionim naknadama. Informacija prikazuje pregled subjekata koji imaju ugovore i plaćaju koncesione naknade, kao i trenutno stanje potraživanja na osnovu koncesionih naknada. Prema Informaciji zabilježen je dug odnosno trenutno stanje potraživanja po osnovu neplaćenih koncesionih naknada i to u ukupnom iznosu od 5.761.522,78 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Ugovor o suosnivačkim pravima i obavezama nad Javnom ustanovom Specijalna biblioteka "Behram - beg" u Tuzli. Prema ovom Ugovoru Islamska zajednica će izmiriti sve obaveze sa danom potpisivanja ugovora izuzev bruto plaća i naknada zaposlenim od 01.01.2009. godine, a nakon potpisivanja Ugovora Islamska zajednica će direktno snositi troškove materijala i usluga, te troškova programa kulturnih manifestacija.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost na Dopunu Pregleda komisija za čiji se rad predlaže plaćanje naknada. Ovom dopunom u Pregled su uvrštene i Komisija u oblasti izdavanja urbanističke saglasnosti koju obrazuje Skupština TK, Komisija u oblasti izdavanja urbanističke saglasnosti koju obrazuje Vlada TK, te Komisija za tehnički prijem objekata.

U cilju usklađivanja iznosa naknada za rad za predsjednike, članove i sekretare komisija sa Odlukom o načinu obrazovanja komisija, radnih grupa i drugih radnih tijela i utvrđivanju naknade osobama angažiranim u komisijama, radnim grupama i drugim radnim tijelima, Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost na prijedlog izmjena i dopuna Odluka o obrazovanju Komisija, odnosno radnih tijela Vlade Kantona i to:
- Odluke o osnivanju Savjeta za nevladin sektor i pitanje mladih,
- Odluke o obrazovanju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje i
- Odluke o osnivanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike iz kantonalnih, općinskih i gradskih organa državne službe.
Izmjenama i dopunama takođe je predviđeno i da se naknade za rad isplaćuju u neto iznosima.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Prijedlog za imenovanje školskih odbora osnovnih i srednjih škola u 11 škola Tuzlanskog kantona i Prijedlog za imenovanje privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama TK kojim su imenovani privremeni odbori u 7 škola.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP Aerodrom Tuzla kojom je Enver Jukanović imenovan na mjesto direktora ovog javnog preduzeća.

 

Odjeljenje za informisanje