ODRŽANA 94. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 21.7.2009. godine

UTVRĐENE IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog katona danas je prihvatila izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Potreba za izmjenama i dopunama Finansijskog plana ukazala se zbog smanjenih prihoda Zavoda, u odnosu na plan za 2009. godinu, do kojeg je došlo usljed primjene Zakona o porezu na dohodak, najave usvajanja Interventnog zakona u Federaciji BiH te primjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BIH, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu 2009-2015. godina. Predloženo je da ukupni prihodi Zavoda budu manji za skoro 14 miliona KM, što je za 7,5% manje u odnosu na plan. S obzirom na višak prihoda nad rashodima iz 2008. godine, Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda predloženo je da ukupni rashodi budu manji za 9 miliona KM u odnosu na planirane. Najznačajnije smanjenje predviđeno je na pozicijama "tekući grantovi" 4 959 659.00 KM i "izdaci za materijal, sitan inventar i usluge" 2 360 384,00 KM.
O Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Kantonalna Skupština bi trebala raspravljati uporedo sa rebalansom Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju o prihodima i rashodima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci 2009. godine.Ukupna sredstva za finansiranje emitovanih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u prvih šest mjeseci ove godine, računajući i 3,5 miliona KM procijenjenog viška prihoda nad rashodima iz prošle godine, ostvarena su u iznosu od 85 740 184,00 KM što je za 10 116 991,00 KM ili 10,55% manje u odnosu na plan, a za 5,77% više u odnosu na isti period prethodne godine.
Ukupni prihodi Zavoda u ovom periodu ostvareni su u iznosu od 82 240 184,00 KM što je za 9 616 991,00 KMi ili 10,47% manje u odnosu na plan, a za 1,45% više u odnosu na isti period prethodne godine.
Ukupni rashodi i izdaci Zavoda u prvom polugodištu iznosili su 89 817 285,00 što je 5,26% manje u odnosu na planirane i 11,06% više u odnosu na rashode u istom periodu prošle godine. U skladu sa danas utvrđenim Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2009. godinu utvrđene su i Izmjene i dopune Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2009. godinu koje je Vlada danas također prihvatila.

DONESENA ODLUKA O LISTI LIJEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET KANTONALNOG ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Ova Odluka donesena je zbog potrebe njenog usklađivanja sa Odlukom federalne Vlade o Listi esencijalnih lijekova nephodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH. Ova Odluka potvrđena je i Odlukom Parlamenta Federacije BiH o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava.
Na listi koja je danas usvojena nalaze se ukupno 384 lijeka.


USVOJENA INFORMACIJA O REALIZACIJI RADNO-PRAVNOG STATUSA RADNIKA KOKSNO-HEMIJSKOG KOMBINATA LUKAVAC

Vlada Tuzlanskog kantona danas je u skladu sa Zaključkom Skupštine donesenim 15.7.2009. godine usvojila Informaciju o realizaciji radno-pravnog satusa radnika Koksno-hemijskog kombinata Lukavac. U Informaciji je naglašeno da će Vlada Tuzlanskog kantona dati garanciju za realizaciju Sporazuma koji KHK treba sačiniti sa Zavodom PIO/MIO, a u skladu sa Programom za rješavanje radno-pravnog statusa zaposlenika. Sporazumom bi se regulisale obaveze KHK prema ovom Fondu do 1.10.2009. godine koje iznose oko 2,3 miliona KM i bile bi reprogramirane na 4 godine. Ovim Sporazumom bi bile obuhvaćene i obaveze prema Službi za zapošljavanje od 195 000,00 KM. Navedeni Sporazum bi bio uradjen u skladu sa Zakonom o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje i izmjenama koje je prihvatio Parlament Federaciji BiH.
Programom koji je uradila Komisija za rješavanje radno-pravnog statusa radnika KHK planirana je isplata otpremnina radnicima od 571,20 KM po svakoj godini provedenoj u KHK. Obaveze po ovom osnovu iznose 2 980 000,00 KM. Kako prodaja 16% kapitala ovog privrednog društva nije uspjela resorno Ministarstvo je predložilo da visina otpremnina iznosi 500 KM za svaku godinu radnog staža u KHK i da se isplati u 12 rata počev od oktobra 2009. godine uz potpisivanje pojedinačnih ugovora. Ukupne obaveze bi u tom slučaju iznosile 2 miliona KM, za što bi Vlada Kantona dala pozajmicu poslodavcu. Vlada bi ovu Odluku donijela u roku od 10 dana, ali će za nju saglasnost trebati dati i Skupština Tuzlanskog kantona s obzirom na to da sredstva za sve navedene obaveze Vlade podrazumijevaju i sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za narednu godinu.
U današnjoj Informaciji je navedeno da će se do 7.8.2009. godine isplatiti jednokratna novčana pomoć od 100 M po radniku za mjesec juni ove godine, a nakon usvajanja rebalansa Budžeta bit će nastavljeni i razgovori o načinu raspodjele materijalne pomoći radnicima KHK. Informacija Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, koju je Vlada danas usvojila, bit će proslijeđena Kolegiju Skupštine Tuzlanskog kantona.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA SA NEKOLIKO BUDŽETSKIH POZICIJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila uslove, kriterije i postupak za dodjelu sredstava planiranih za izdavačku djelatnost u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
U skladu sa ovom Odlukom 40% planiranih sredstava bit će izdvojeno za privatni sektor, a 60% za izdavačke projekte neprofitnog sektora. Na poziciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu za izdavačku djelatnost je planirano 50 000,00 KM. U skladu sa danas donesenom Odlukom bit će podržani projekti izdavača iz privatnog, javnog i neprofitnog sektora i to publikacije nastale kao rezultat naučno-istraživačkog rada, časopisi, monografije i ljetopisi-periodika, djela klasičnog književnog stvaralaštva i ostale publikacije. Sredstva će biti odobravana na osnovu Javnog poziva koji će objaviti Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava planiranih za manifestacije kulture. Na poziciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu za manifestacije kulture je planirano 99 300,00 KM. U skladu sa danas donesenom Odlukom bit će podržane kulturne manifestacije neprofitnih organizacija, privatnih preduzeća i rad Savjeta za kulturu. Prednost za dodjelu sredstava imaju projekti manifestacija ustanova kulture kojima je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona odnosno općine Tuzlanskog kantona, projekti manifestacija kulture, za čiju realizaciju se većina sredstava obezbjeđuje iz drugih izvora finansiranja. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će, na osnovu utvrđenih kriterija i kalendara tradicionalnih manifestacija kulture, Vladi predložiti program raspodjele planiranih sredstava.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program raspodjele sredstava za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona izuzetih iz postupka javnog oglašavanja za prvih devet mjeseci ove godine. Prema ovom programu 127 155,00 KM bit će dodijeljeno nacionalnim društvima Srpskom kulturno-prosvjetnom društvu Provjeta, Hrvatskom kulturnom društvu Napredak, Bošnjačkoj zajednici kulture Preporod, potom Kantonalnom sportskom savezu Tuzlanskog kantona, Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona i Crvenom križu Tuzlanskog kantona. Sredstva će biti odobravana posebnim Odlukama Vlade kantona, u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu.

USVOJEN PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA STIPENDIJE BRANITELJIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program korištenja sredstava za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihovih porodica u 2009. godini. U Budžetu Tuzlanskog kantona za ove je namjene planirano 1 200 000,00 KM. Od toga će za isplatu stipendija dodijeljenih po konkursu za studijsku/školsku 2008/2009. godinu biti isplaćeno 785 000,00 KM, a 415 000,00 KM bit će iskorišteno za isplatu stipendija po konkursu za studijsku/školsku 2009/2010. godinu.
Raspodjela sredstava će se vršiti linearno na kategorije porodica šehida i poginulih branilaca, ratne vojne invalide i demobilisane branioce, s tim da će se u okviru svake navedene kategorije raspodjela sredstava vršiti u omjeru 60% za studente i 40% za učenike. Za narednu školsku godinu visina stipendija će biti 120 KM mjesečno za studente i 70 KM za učenike srednjih škola. Isplata stipendija će se vršiti u devet jednakih mjesečnih rata, na osnovu zaključenih ugovora.

USVOJENA INFORMACIJA O R ADU KANTONALNE KOMISIJE ZA IMPLEMENTACIJU ČLANA 143. ZAKONA O RADU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o radu Kantonalne komisije za implementaciju člana 143. Zakona o radu u periodu 1.11.2008-30.6.2009. godine.
Osnovni zadatak ove Komisije bilo je rješavanje žalbi zaposlenika kojima je poslodavac povrijedio njihovo pravo utvrđeno u članu 143. Zakona o radu, a kojim se tretira uspostavljanje radno-pravnog statusa.
Ukupno je komisija rješavala 5 096 žalbi, a na početku perioda koji je analiziran u ovom Izvještaju ostalo je neriješeno 1758 predmeta.
Zaključno sa 30.6.2009. godine Komisija je riješila sve predmete.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona kojom je odobreno 150 000,00 KM Fabrici obuće "Aida" DD Tuzla namijenjenih za podršku stvaranju uslova za pokretanje proizvodnje. Sredstva su odobrena za struju, prevoz radnika i obezbjeđenje toplog obroka, nabavku rezervnih dijelova i materijalno zbrinjavanje dijela radno neangažovanih zaposlenika.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva za raspisivanje oglasa za nominovanje kandidata za upražnjene pozicije članova odnosno predsjednika nadzornih odbora u Fabrici obuće "Aida" DD Tuzla, TTU DD Tuzla, Elektromontaža DOO Tuzla i Rudniku krečnjaka Vijenac DOO Lukavac.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za raspisivanje javnog oglasa za nominovanje i izbor kandidata članova školskih odbora iz reda osnivača u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na dopunska rješenja policijskog komesara i ministra unutrašnjih poslova o imenovanju Prvostepene disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti namještenika MUP-a i uspostavljanju prvostepene disciplinske komisije, disciplinskog tužioca i njihovih zamjenika u MUP-u. Dopunskim rješenjima se za predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg prvostepene disciplinske komisije u MUP-u TK određuje naknada od 200 KM, za članove i zamjenike članova 150 KM, a za sekretara 50% od iznosa utvrđenog za članove prvostepene disciplinske komisije.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike iz kantonalnih, općinskih i gradskih organa državne službe.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona da može, nakon što je Komisija za popis kapitala ove ustanove završila popis i utvrdila visinu kapitala sa stanjem na dan 22.9.2004. godine, kod Kantonalnog suda u Tuzli, kao nadležnog registracijskog suda, pokrenuti postupak upisa utvrđenog kapitala, kao dijela osnivačkog kapitala JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u sudski registar.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela 13 odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Riječ je neplaniranim donacijama koje su dobile škole sa područja Tuzlanskog kantona od različitih institucija.
Zbog potrebe za doradom danas su povučene odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava za pomoć vjerskim zajednicama i sufinansiranje programa i projekata medija i Odluka o organizaciji osiguranja i kućnom redu u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona, ministarstava, kantonalnih ureda, uprava i direkcija Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje