ODRŽANA 95. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 5.8.2009. godine

ODRŽANA 95. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

POTPISAN SPORAZUM SA SINDIKATIMA I UTVRĐENI ELEMENTI
ZA OBRAČUN PLAĆA BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA JULI

Na osnovu danas potpisanog Sporazuma između Premijera Tuzlanskog kantona i predstavnika sindikata korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela niz odluka kojima se utvrđuju elementi za obračun plaća i naknada za ishranu budžetskih korisnika za juli 2009. godine.
Na osnovu postignutog sporazuma osnovne plaće svih zaposlenika, korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona, dobijene množenjem danas potvrđene osnovice od 390 KM i koeficijenata 2,78 i viših bit će umanjene za 5% za juli 2009. godine. Topli obrok za juli 2009. godine za budžetske korisnike bit će 5 KM po izrađenom danu.
Dogovoreno je da se u toku avgusta 2009. godine neće donositi odluka o regresu za korisnike Budžeta Tuzlanskog kantona.
Sporazum kojim su definisani ovi parametri potpisali su predsjednici kantonalnih odbora sindikata zaposlenih u pravosuđu, upravi, srednjem i osnovnom obrazovanju. Predsjednik sindikata policije zatražio je dodatno vrijeme kako bi Sporazum bio prezentiran članovima Kantonalnog odbora, dok predstavnici dva sindikata visokog obrazovanja nisu potpisali Sporazum.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je, u skladu s postignutim Sporazumom, donijela odluke na osnovu kojih će i članovima Vlade Kantona i kantonalnom pravobraniocu i zamjeniku kantonalnog pravobranioca plata za juli 2009. godine biti umanjena za 5%.
Vlada je danas Zaključkom predložila Skupštini Tuzlanskom kantonu odnosno nadležnom radnom tijelu Skupštine, zatim odgovornim osobama u zavodima, službama, agencijama, direkcijama, javnim ustanovama i drugim institucijama čiji je osnivač Tuzlanski kanton da donesu odgovarajuće odluke kako bi bio ispoštovan Sporazum postignut sa sindikatima, a koji se tiče umanjenja primanja svih budžetskih korisnika za juli 2009. godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je formirala i Radnu grupu koja ima zadatak da u roku od 20 dana Vladi Tuzlanskog kantona predloži tekst Zakona o načinu ostvarivanja ušteda u Budžetu Tuzlanskog kantona, a sve u cilju ispunjavanja uslova iz aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Radnu grupu će sačinjavati predstavnici ministarstava finansija, obrazovanja, nauke, kulture i sporta, unutrašnjih poslova i pravosuđa i uprave, zatim Ureda za zakonodavstvo i dva predstavnika Sindikata budžetskih korisnika.

USVOJENA INFORMACIJA O UTICAJU EKONOMSKE KRIZE
NA TUZLANSKI KANTON

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila dorađenu Informaciju o uticaju ekonomske krize na Tuzlanski kanton sa prijedlogom mjera. Ovu Informaciju Vlada je usvojila krajem aprila 2009. godine, ali je nakon rasprave na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona zaključeno da je neophodno prijedlog mjera doraditi i konkretizovati. U okviru Informacije predložene su četiri grupe mjera koje se fokusiraju na sanaciju i uravnoteženje planiranog budžeta Tuzlanskog kantona, aktivnosti na osiguranje tekuće likvidnosti privrednih subjekata u kantonu, investicijske aktivnosti i reforme.
Mjere predviđaju restriktivnu politiku u javnoj potrošnji i usklađivanje budžetske potrošnje sa ostvarenim prihodima.
Predviđeno je da se u periodu trajanja mjera ne mogu vršiti izmjene sistematizacija kojima bi se povećavao broj zaposlenika. Bez saglasnosti Vlade se ne može vršiti popunjavanje upražnjenih radnih mjesta i angažman za povremene, privremene poslove i po ugovorima o djelu kod budžetskih korisnika, uključujući i one koji se na bilo koji način finansiraju iz budžeta.
Mjerama se određuje da se plaće svedu u okviru vladine jedinstvene politike plaća, a svim rukovodiocima organa uprave nalaže se da analiziraju i izvrše reviziju podnesenih zahtjeva za naknade koje nemaju karakter plaća.
Predviđena je i revizija isplata i naknada za službena putovanja i da se procijeni opravdanost svake sljedeće isplate te maksimalno smanji odobravanje ovih naknada, osim u opravdanim slučajevima.
Kada je u pitanju plaćanje rada u komisijama jedna od mjera je da se isplate ovih naknada mogu vršiti isključivo za rad van radnog vremena i za poslove koji nisu iz djelokruga rada.
Predviđeno je i ograničenje korištenja službenih vozila te zabrana uvođenja novih korisnika prava na upotrebu službenih vozila. Također je mjerama predviđeno da se uvede jedinstveno mjesečno izvještavanje Vlade o ovim troškovima.
Mjerama štednje planirano je da se provede revizija svih ugovora o zakupu te da se visina zakupa uskladi sa trenutnom situacijom na tržištu odnosno da se smanji visina zakupa i izvrši racionalizacija u ovom segmentu.
Među mjerama su i izrada operativnih planova rada inspekcija, intenziviranje naplate potraživanja koncesionih naknada, ustupanje koncesija na istraživanje nafte, plina i drugih javnih dobara i izrada plana privatizacije preostalog dijela državnog kapitala.
Kada je u ptianju grupa mjera usmjerenih na investicijske aktivnosti one obuhvataju realizaciju projekata Direkcije cesta Tuzla, s mogućim kreditnim zaduženjem, podršku inicijativi formiranja Građevinskog konzorcija za nastup na domaćem i ino-tržištu, iniciranje osnivanja Stambenog fonda boračkih populacija i drugih udruženja.

SAGLASNOST ZA PRODAJU OBJEKTA U BEOGRADU, VLASNIŠTVO
SODASO HOLDINGA, DITA TUZLA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Agenciji za privatizaciju Tuzlanskog kantona za prodaju poslovnog prostora ukupne površine 254,54 metra kvadratna u prizemlju bloka 30 na Novom Beogradu. Riječ je o poslovnom prostoru koji se sastoji od tri lokala sa pripadajućim podrumskim prostorijama i jedne garaže, koji se u Registru predmeta pasivnog podbilansa, vodi kao imovina preduzeća Sodaso holdinga Dita Tuzla. Još 2007. godine Agenciji se pismom namjere za kupovinu dijela ove imovine obratilo preduzeće Beo-Dita DP, Novi Beograd, nastalo iz poslovne jedinice "Beograd" koja je bila u sastavu tadašnje RO "Dita" Tuzla.
Nakon konsultacija sa Agencijom za privatizaciju u Federaciji BiH koja vodi Centralni registar pasivnog podbilansa, a s obzirom na još uvijek iskazan interes za kupovinu, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka, Agencija je zatražila saglasnost Vlade Kantona za prodaju spomenutog poslovnog prostora.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o kriterijima, uslovima i postupku za raspodjelu sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za pomoć vjerskim zajednicama.
U skladu sa ovom Odluku bit će sufinansirani programi vjerskih zajednica koji se realizuju na području Tuzlanskog kantona, sa izuzećem programa koji se odnose na povratnička mjesta. Također će biti podržani programi koji imaju za cilj obilježavanje i čuvanje tradicije vjerskih zajednica, zaštitu i čuvanje kulturne baštine naroda u BiH i promociju njihovih kulturnih vrijedosti, zaštitu vjerskih objekata, odgojno-obrazovnu djelatnost, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, karitativnu ili izdavačku djelatnost i programe drugog karakter koji su od interesa za Tuzlanski kanton.
Finansijski neće biti podržani programi usmjereni na promociju programa političkih stranaka, finansiranje plaća i drugih izdataka zaposlenika i ukoliko podnosilac zahtjeva, koji je u ranije dobio sredstva od Vlade Kantona, nije dostavio izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

DODIJELJENA SREDSTVA ZA EKOLOŠKE PROJEKTE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministrice prostornog uređenja i zaštite okolice kojom se dodjeljuju namjenska sredstva prikupljena po osnovu ekoloških naknada, za projete iz oblasti zaštite okoliša.
Dodijeljeno je 25 000,00 KM namjenskih sredstava prikupljenih od ekoloških naknada za projekte nevladinih organizacija iz oblasti zaštite okoliša. Sredstva su dobili Eko zeleni Kalesija, Ekološki savez Eko-zeleni Tuzlanskog kantona, Lovačko društvo Tuzla, Etno klub Kicelj Tuzla, Odred izviđača Duga Tuzla, Future Banovići, Sportsko ribolovno društvo Manjić Kalesija Grad, CMEK Kladanj, Eko-oaza Gračanica, Ekološki pokret - pokret zelenih Eko-zeleni Živinice i Planinarsko društvo Konju Tuzla.

PODRŽAN STAV DA RAD TIMOVA ZA DEMINIRANJE TREBA
SUFINANSIRATI IZ FEDERALNOG I KANTONALNIH BUDŽETA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala Izlaznu strategiju održivosti timova za deminiranje i uklanjanje neeksplodiranih ubojitih sredstava civilne zaštite. Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća utvrđena je obaveza kantona za preuzimanje u stalni radni odnos pripadnika Kantonalnog tima za deminiranje i uklanjanje neksplodiranih ubojitih sredstava od 1.1.2010. godine. Ovaj tim trenutno ima 14 pripadnika. U posljednje tri godine sistem deminiranja pri civilnoj zaštiti funkcionisao je na način da su ga sufinansirale Federalna vlada i kantoni. Svaki kanton za pripadnike svog tima participira u plaćanju poreza na plaće i doprinose za zdravstvo, penzijsko i invalidsko osiguranje i beneficirani staž. Obaveza po ovom osnovu Tuzlanskog kantona u 2008. godini iznosila je oko 180 000,00 KM. Federalna uprava civilne zaštite uradila je Izlaznu strategiju održivosti timova za deminiranje i uklanjanje NUS-a od 2010. do 2019. godine u kojoj su predviđene tri opcije. Zbog nemogućnosti kantona da preuzmu obaveze potpunog finansiranja navedenih timova na sastanku federalne i kantonalnih uprava civilne zaštite odražnom krajem juna prednost je data opciji koja je u primjeni posljednjih godina odnosno koja podrazumijeva sufinansiranje iz federalnog i kantonalnih budžeta. Takav stav danas je podržala i Vlada Tuzlanskog kantona.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI ŽETVE STRNIH ŽITA U 2009. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o realizaciji strnih žita u 2009. godini. Na području Tuzlanskog kantona jesenjom sjetvom 2008. godine i proljetnom sjetvom 2009. godine u Tuzlanskom kantonu je strnim žitima zasijano 5 181,2 ha što je 229 ha više u odnosu na prošlu sezonu. Najveće površine zasijane su u općinama Lukavac 1365 ha i Gradačac 1305 ha, dok su najmanje površine zasijane u Sapni 59 ha i Teočaku 130 ha.
Podaci sa terena govore da su prinosi pšenice kreću od 3,3 t/ha na području Sapne do 5,5 t/ha na području Lukavca 5,5 t/ha.
Prosječni prinos strnih žita na području Kantona u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu je viši i to pšenice 4,62 t/ha, raž 3,75 t/ha, ječam 4,27 t/ha i zob 3,42 t/ha. Prosječan prinos pšenice u ovog godini je za 420 kg/ha viši u odnosu na prošlu godinu.
Ukupan prinos strnih žita na području Tuzlanskog kantona je 22 667,35 t što je u odnosu na prošlu godinu više za 3 207,47 t.
Ukupan prinos pšenice u odnosu na prošlu godinu je viši za 2 170,6 t. Danas je izraženo zadovoljstvo zbog ovih efekata, koji su rezultat poticaja primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji po čemu je Tuzlanski kanton ispred svih drugih područja u Federaciji BiH.

OSTALE ODLUKE
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o dodjeli 12 000,00 KM Koksno-hemijskom kombinatu.
Sredstva su namijenjena za sufinansiranje materijalnog zbrinjavanja radnika.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o dodjeli sredstava organizacijama i udruženjima koji su Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu izuzeti iz postupka javnog oglašavanja. U skladu sa Programom raspodjele sredstava za prvih devet mjeseci ove godine donesene su odluke o dodjeli 53 324,37 KM Zajednici općinskih društava BZK "Preporod" Tuzlanskog kantona i općinskim društvima BZK "Preporod" u Tuzlanskom kantonu, 20 587,26 KM dodijeljeno je Hrvatskom kulturnom društvu "Napredak" Tuzla, 6 749,92 KM Srpskom kulturno-prosvjetnom društvu "Prosvjeta" Tuzla
6 331,43 KM Crvenom križu Tuzlanskog kantona, 14 512,33 KM odobreno je Kantonalnom sportskom savezu Tuzlanskog kantona i 25 649,70 KM Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministra za rad i socijalnu politiku na Odluku o visini novčane naknade za članove Kantonalne komisije za provedbu člana 143 Zakona o radu. Odlukom je utvrđeno da predsjedniku Komisije pripada naknada od 200 KM mjesečno, članovima Komisije 150 KM, a Sekretaru Komisije pripada naknada od 75 KM mjesečno. Ova Odluka donesena je za period 1.1.2009-30.6.2009. godine s obzirom na to da je Komisija za provedbu člana 143 Zakona o radu zaključno sa 30. junom ove godine završila sve predmete.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je zaključkom prihvatila zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite i u Pregled komisija Vlade i ministarstava za čiji rad se predlaže plaćanje naknada dodaje Kantonalni štab civilne zaštite.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je Ministarstvu pravosuđa i uprave odobrila 2 000,00 KM iz tekuće rezerve, na ime osnivačkog pologa na privremeni račun deponovanih novčanih uloga kojima se utvrđuje visina naplaćenog kapitala u novcu za osnivanje JU Disciplinskog centra za maloljetnike Tuzlanskog kantona.
Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona će obavijestiti Ministarstvo finansija o okončanju procedure osnivanja kod suda, na osnovu čega će se deponovana sredstva vratiti na transakcijski račun Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona.


 

Odjeljenje za informisanje