ODRŽANA 96. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 20.8.2009. godine

ODRŽANA 96. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

PRIHVAĆEN PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA TUZLANSKOG KANTONA DO 2013. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Prijedlog Strategije razvoja Tuzlanskog kantona do 2013. godine.
Prezentirajući konačan Prijedlog strategije direktor Ekonomskog instituta Sarajevo prof. Anto Domazet istakao je da su se i Institut, koji je radio Strategiju i Vlada Tuzlanskog kantona kao naručilac, našli u vrlo složenoj situaciji s obzirom na to da su u vremenu izrade konačnog Prijedloga Strategije nastupile drastične promjene uslovljene ekonomskom krizom u svijetu. Osnovno pitanje s kojim su se kreatori Strategije susreli u završnoj fazi njene izrade je kako srednjoročne ciljeve razvoja i mjere za njihovo provođenje, definisane u 2008. godini, uskladiti sa aktualnom recesijom, a da se čitav dosadašnji proces izrade strategije ne devalvira, naglasio je prof. Domazet.
U cilju prevazilaženja ovog problema primijenjen je pristup u kome su zadržana osnovna strateška opredjeljenja utemeljena na rezultatima istraživačkih aktivnosti na strategiji tokom 2008. godine, dok su strateški ciljevi i implementacija korigovani parametrima realne socijalno-ekonomske situacije koju obilježava recesija. Tako su u finalnom tekstu strategije zadržani ciljevi ekonomskog rasta od 6,7% godišnje do 2013. godine, ciljevi zapošljavanja od 5% godišnje, podržani rastom investicija od 5% godišnje i rastom poduzetničkih aktivnosti, izraženih brojem malih i srednjih poduzeća na TK, od 2% godišnje. Istovremeno, procijenjeni su uticaji recesije u Tuzlanskom kantonu u 2009. i 2010. godini sa oporavkom u 2011. godini na ostvarenje strateških ciljeva razvoja TK. Poređenjem ciljeva Strategije i procjene realnog kretanja pod uticajem recesije izračunati su društveni gubici koje stvara recesija na Tuzlanski kanton. Za period 2009-2013. godina oni se procjenjuju u gubitku GDP od 2.346 mil. KM i gubitku od 19.628 radnih mjesta. Ako se u vrijeme recesije poduzmu organizirane mjere na pokretanju i provođenju važnih reformi u socijalnom sektoru i ekonomiji, iskoristi vrijeme za potrebna restrukturiranja privrede i pripremu studijske dokumentacije i finansijskih aranžmana za intenziviranje javnih investicija, te kroz dodatnu edukaciju osigura podizanje radnih vještina uposlenih i onih koji na tržištu rada čekaju uposlenje, recesija može biti vrijeme pripreme za novi razvojni ciklus u Tuzlanskom kantonu istaknuto je u uvodnom dijelu Strategije. Koncept ove strategije upravo polazi od toga da recesija ne smije biti izgubljeno vrijeme u kome se, uz pad ekonomskih aktivnosti, fokus stavlja na redukcije u
svim oblastima života i puko preživljavanje. Taj fokus treba proširiti na nove razvojne perspektive i ovo vrijeme iskoristiti za dobre pripreme razvojnih projekata koji će u vrijeme oporavka omogućiti da zamah u investicijama i zapošljavanju krene odmah, bez novih vremenskih gubitaka.
Danas je izraženo zadovoljstvo što su uvažene sve primjedbe koje su date na Nacrt Strategije te naglašeno da će i primjedbe na konačan tekst, koje su se čule na Kolegiju Vlade Tuzlanskog kantona, s obzirom na to da ne mijenjaju suštinu ovog Dokumenta, biti uvažene.
Konačnu riječ o Prijedlogu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona do 2013. godine dat će Skupština Tuzlanskog kantona.

USVOJENA ANALIZA STANJA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Analizu stanja u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera i aktivnostima za preventivno djelovanje.
Federalnim i kantonalnim zakonima definisane su kategorije korisnika socijalne zaštite i njihova osnovna prava.
U 2008. godini osnovna prava po osnovu invaliditeta koristilo je 13 610 osoba, a stalnu novčanu pomoć 2 863 osobe, za što je izdvojeno 3 867 150 KM.
Pravo na novčanu naknadu za pmoć i njegu drugog lica koristilo je 318 osoba i za ove namjene je isplaćeno 453 173,00 KM.
Za jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim licima u prošloj godini je iz Budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno 564 000,00 KM i ovu pomoć dobilo je 6 645 osoba. Za smještaj odraslih lica u drugu porodicu izdvojeno je 203 699 KM, a pravo je koristilo 55 osoba, dok je po osnovu smještaja djece u drugu porodicu za 287 korisnika izdvojeno 1.415.704 KM. Kada je u pitanju institucionalni smještaj u prošloj godini Vlada Tuzlanskog kantona je podržavala i finansirala smještaj 366 odraslih osoba u institucijama socijalne zaštite, u Domu za djecu bez roditeljskog staranja smještaj 99-ero djece, u SOS Dječijem selu Gračanica 26-ero, a u Dječijem selu mira Turija 25-ero djece.
U prošloj godini je u Tuzlanskom kantonu bilo 1 552 korisnika porodičnih invalidnina, civilnih žrtava rata, za što je iz Budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno 1 600 487 KM.
Kada je u pitanju zaštita porodice realizovana su prava za majke-porodilje koje su u radnom odnosu, jednokratne pomoći za žene majke koje nisu u radnom odnosu, pomoć majkama u prehrani djeteta do 6 mjeseci i pravo na dječiji dodatak.
Po osnovu prava na dječiji doplatak za 21 890-ero djece nezaposlenih roditelja isplaćeno je 6 805 605 KM dok je 1 063-je djece ostvarilo pravo na uvećani dječiji dodatak za što je isplaćeno 607 825 KM.
Sva obavezna prava, utvrđena prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom Tuzlanskog kantona su ispoštovana, dok su ostali oblici zaštite utvrđeni ovim Zakonom realizovani u skladu sa likvidnošću kantonalnog Budžeta.
U cilju unapređeanja stanja u ovoj oblasti i poduzimanja aktivnosti za preventivno djelovanje predloženo je više mjera, među kojima je i uspostavljanje jedinstvenog sistema informacione baze podataka između Ministarstva i centara za socijalni rad, s ciljem efikasnije uspostave prava, kontrole i stručnog nadzora.

SIGURNOST U PRVOM POLUGODIŠTU ZADOVOLJAVAJUĆA I POVOLJNIJA U ODNOSU NA ISTI PERIOD PROŠLE GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u prvih šest mjeseci 2009. godine.
U ovom periodu u Tuzlanskom kantonu ukupno su zabilježena 2 184 krivična djela, što je za 6 krivičnih djela ili 0,28% više u odnosu na isti period prošle godine. Otkriveni su počinioci 772 krivična djela prijavljena po nepoznatom izvršiocu što predstavlja 61,01% otkrivenosti krivičnih djela po nepoznatom počiniocu. Ukupna rasvijetljenost krivičnih djela je 78,25%.
U posmatranom periodu došlo je do smanjenja broja krivičnih djela protiv imovine za 3,6%, krivičnih djela pprotiv opće sigurnosti ljudi i imovine za 59%, krivičnih djela protiv braka, porodice i mladih za 30% i krivičnih djela protiv spolne slobode i morala. Za 45,33% povećan je broj krivičnih djela protiv zdravlja ljudi što je rezultat pojačanih aktivnosti policije u borbi protiv narkomanije. Povećan je za 9,3% broj krivičnih djela protiv života i tijela i protiv slobode i prava građana.
Evidentirano je smanjenje broja krivičnih djela teških krađa, izazivanaja opće opasnosti, nasilničkog ponašanja, napada na službene osobe dok je povećan broj krivičnih djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih drga, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija, teških tjelesnih ozljeda.
U prvih šest mjeseci evidenitrana su 4 krivična djela ubistva i 12 krivičnih djela ubistvo u pokušaju. Sva ova krivična djela su rasvijetljena, počinioci su poznati i protiv njih su dostavljeni izvještaji nadležnim tužilaštvima.
214 krivičnih djela počinila su maloljetna lice što je za 65 kriivičnih djela ili 21,24% manje u odnosu na isti period prošle godine.
U oblasti saobraćaja povećan je broj kontrolisanih vozila (123 394) i lica u vozilima (40 828) i u odnosu na isti period prošle godine podneseno je manje izvještaja zbog počinjenog krivičnog djela, zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je manje prekršajnih naloga, ali je evidentiran veći broj vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola, bez položenog i odgovarajućeg vozačkog ispita i vozača koji su upravljali vozilom pod izrečenom zaštitnom mjerom. Evidentirano je i više vozila koja su u saobraćaju učestvovala bez važeće registracije. Evidentirano je manje saobraćajnih nezgoda, a broj smrtno stradalih lica u saobraćajnim nezgodama bio je manji za 25,9% u odnosu na prvih šest mjeseci 2008. godine. Nakon analize svih pokazatelja konstatovano je da je stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u prvih šest mjeseci ove godine zadovoljavajuće i povoljnije nego u istom periodu prošle godine i da je policija Tuzlanskog kantona ostvarila dobre rezultate u svim oblastima iz svog djelokruga rada.

PODRŽANI PRIJEDLOZI FEDERALNIH ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju Ministarstva industrije, energetike i rudarstva u vezi prijedloga Zakona o rudarstvu Federacije BiH i Zakona o geološkim istraživanjima Federacije BiH.
Vlada je podržala stav resornog Ministarstva da se mogu prihvatiti predloženi prijedlozi kojima se definiše podjela nadležnosti između Federacije i kantona u ovim oblastima.
Prijedlozima je predviđeno da će kantoni imati nadležnosti za upravljanje nemetalnim mineralnim sirovinama, svim sekundarnim mineralnim sirovinama koje se javljaju kao neiskorišteni ostatak dobijanja, obogaćivanja i prerade primarnih mineralnih sirovina i mineralne sirovine prirodnog porijekla koje nisu u federalnoj nadležnosti.
Federacija bi prema ovim prijedlozima zakona bila nadležna za: energetske mineralne sirovine, mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihova jedinjenja i sve vrste soli i solnih voda, podzemne vode i gasovi koji se s njima javljaju.
U skladu sa predviđenom podjelom nadlženosti predviđeno je da bude podijeljen i inspekcijski nadzor.
Vlada će Informaciju proslijediti Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

DATA SAGLASNOST NA IZMJENE PROGRAMA PRIORITETNIH KAPITALNIH ULAGANJA U ZDRAVSTVU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku o izmjenama Programa prioritetnih kapitalnih ulaganja u sektoru zdravstva za ovu godinu. Riječ je o Programu Ministarstva zdravstva koji se realizuje na teret sredstava zdravstvenih ustanova, koje na ime realizacije programa zdravstvene zaštite osiguranih lica ostvaruju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Do izmjena Programa došlo je na zahtjev javnih zdravstvenih ustanova, došlo je do izmjene određenih prioriteta u vezi sa nabavkom neophodne opreme i rekonstrukcije određenih prostora, kako bi se poboljšalo ostvarivanje zdravstene zaštite stanovništva.
Izmjene su urađene u dijelu Programa koji se odnosi na Domove zdravlja u Sapni, kojem je odobrena nabavka sanitetskog vozila, EKG-a i ostale opreme i Teočaku gdje je prioritet dat rekonstrukciji potkrovlja Doma zdravlja. Na zahtjev Doma zdravlja Tuzli izmjenama Programa predviđena je nabavka dva reanimobila, medicinske oprema za RTG i laboratorijsku dijagnostiku, rekonstrukcija prostora u odjeljenju radiologiju i nabavka računarske opreme, a u Domu zdravlja Živinice nabavka medicinske opreme, adaptacija i opremanje ambulante, dogradnja dijela objekta iznad dispanzera za stomat i dispanzera za ginekologiju.

150 000,00 KM ZA PODRŠKU CERTIFICIRANJU FIRMI I RAZVOJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odluke Ministra za obnovu, razvoj i povratak o odobravanju sredstava sa pozicije "Podrška razvoju" Kantona.
Za podršku certificiranju firmi po međunarodnim standardima sredstva su dobili Gromeks doo Srebrenik 11 000,00 KM, ALFE-MI doo Živinice 17 000,00 KM, Jafa Jase 4 doo Srebrenik 10 000,00 KM, Pavić- komerc Tuzla 8 500 KM, Herceg doo Srebrenik 17 000,00 KM, Menprom doo Tuzla 14 000,00 KM, Ordagić doo Srebrenik 8 500,00 KM, Kuvvet doo Kalesija 14 000,00 KM, Izazov doo Kalesija 11 000,00 KM, Isowood Gračanica 11 000,00 KM, Drina plast doo Tuzla 11 000,00 KM, Euroinvest doo Lukavac 8 500,00 KM i Geoprojekt doo Tuzla 14 000,00 KM. Sredstva su dodijeljena firmama koje su se javile na Javni poziv i ispunile kriterije i uslove koji su propisani za odobravanje i dodjelu finansijskih srdstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za podršku razvoja Tuzlanskog kantona.
Danas je data saglasnost i na Odluku ministra za obnovu, razvoj i povratak o dodjeli 40.000,00 KM Obrtničkoj komori Tuzlanskog kantona za pomoć u radu i sprovođenju programskih aktivnosti u 2009. godini. Danas je data i saglasnost na Odluku o dodjeli 63.000,00 KM Islamskoj zajednici u BiH Muftijstvu Tuzla. Ova sredstva su namijenjena za pomoć u obnovi infrastrukture Islamske zajednice na području Republike Srpske u općinama Zvornik, Modriča i Srebrenica i odobrena su sa budžetske pozicije "Podrška povratku".

PODRŠKA RADNICIMA AIDE I KHK

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije energetike i rudarstva o dodjeli 150 000,00 KM privrednom društvu Fabrika obuće "Aida" Tuzla. Sredstva su odobrena za materijalno zbrinjavanje radno neangažovanih radnika i stvaranje uslova za podizanje nivoa korištenja proizvodnih kapaciteta u pogonima Fabrike obuće Aida.
Vlada je dala saglasnost na Odluku reasornog Ministarstva kojom je odobreno 150.000,00 KM za materijalno zbrinjavanje radnika KHK do 1.10.2009. godine kada se očekuje okončanje rješavanja radno-pravnog statusa radnika ovog društva.

DODIJELJENA NAMJENSKA SREDSTVA OD EKOLOŠKIH NAKNADA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice kojom je odobreno 150 000,00 KM za sufinansiranje ekoloških projekata privrednih društava. Riječ je o namjenskim sredstvima iz ekoloških naknada.
"RIMP" Tuzla je dobio 18 000 KM za izgradnju stanice za ispitivanje geotermalnih toplotnih pumpi, "Reciklon" Tuzla 20 000,00 KM za zbrinjavanje otpada sa živom, "Zejćirović" Čelić 26 000,00 KM za unapređenje zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša, "Piemonte" Tuzla 8 000,00 KM za selektivno prikupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada, "BH sigurnost" 14 000,00 KM za ekološku kampanju za sigurnosnu opremu, "Pavić komerc" Tuzla 10 000,00 KM za zaštitu okoliša kroz prečišćavanje i recirkulaciju procesne vode i zamjenu goriva, "Ekosirovina" Tuzla 18 000 KM za reciklažu ambalažnog otpada i "Alfe MI" Živinice 36 000,00 KM za izgradnju novih hidrotehničkih infrastrukturnih instalacija. Inače, ovi projekti su kandidovani putem javnog oglasa i ispunjavali su uslove i kriterije za dodjelu namjenskih sredstava.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijala Odluku o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju namjene sredstava od naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede. Razlog za donošenje ove Odluke je donošenje Pravilnika o visni naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljanje veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrolu koje je donio federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Time je prestala primjena propisa i drugih akata o visni i načinu raspodjele ovih sredstava, na osnovu kojih je i donesena ranija Odluka Vlade Tuzlanskog kantona.
Novim Pravilnikom, koji je u primjeni od aprila ove godine propisano je da, kada veterinarsko-zdravsteni pregled i kontrolu obavljaju nadlženi veterinarski inspektori, sredstva od naknada u iznosu od 80% su prihodi budžeta Kantona, a 20% prihodi Budžeta Federacije BiH. Prihodi koji pripadaju Kantonu namijenjeni su Kantonalnoj veterinarskoj inspekciji radi jačanja njene kadrovske i tehničke opremljenosti.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama Programa utroška sredstava namijenjenih za menifestacije. Rebalansom Budžeta za 2009. godinu došlo je od smanjenja planiranih sredstava na ovoj poziciji zbog čega je bila neophoda izmjena Programa. U skladu sa, danas, izmijenjenim Programom Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom se odobrava 30 050,00 KM DOO "Gradačački sajam" Gradačac, na ime pomoći u organizaciji 36. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije-Sajma šljive u Gradačcu.
Zbog potrebe usklađivanja sa Izmijenjenim i dopunjenim Budžetom Tuzlanskog kantona za 2009. godinu Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila i odluke o izmjenama odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava planiranih za manifestacije kulture i izdavačku djelatnost na pozicijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst Ugovora o kupoprodaji stana u Tuzli, u naselju Stupine B-8. Kupovina stana je odobrena 2001. godine, a potpisivanje Ugovora o kupoprodaji je neophodno kako bi se stvorili uslovi za okončanje postupka uknjižbe stana na Tuzlanski kanton. Inače ovaj stan koristi majka heroja oslobodilačkog rata rahmetli Mehdina Hodžića, Hurija Hodžić, a u toku je postupak dodjele ovog stana u trajno vlasništvo Huriji Hodžić.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći u Tuzli. Pravilnikom je predviđeno da u okviru ovog Zavoda djeluju Odjeljenje za krivični postupak i Odjeljenje za parnični postupak. U skladu sa ovim Pravilnikom Vlada je danas dala saglasnost Kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći u Tuzli za prijem pet uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Rješenja ministra za boračka pitanja o imenovanju Komisije za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u liječenju branilaca i članova njihovih porodica (dr. Teufik Arapčić, Ilhana Šabić i Osman Bajić), Ljekarske komisije za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje (dr. Abdulkadir Šišić, Ilhana Šabić i dr. Emira Halilbegović) i Rješenja o imenovanju vanjskih saradnika dr. Nusreta Osmanovića i Dr. Adnana Gegića.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu finansija za prijem jednog državnog službenika na određeno vrijeme, zbog odlaska državnog službenika na trudničko odnosno porodiljsko odsustvo.
Ministarstvu pravosuđa i uprave data je saglasnost za prijem dva namještenika u Općinskom sudu Gradačac na određeno vrijeme.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Rješenje kojim se utvrđuje plaća i druga lična primanja vršioca dužnosti direktora JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona, koji ovu dužnost obavlja od 1. jula 2009. godine.
U okviru Kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Kadrovske komisije imenovala Školske odbore u četiri osnovne i dvije srednje škole u Tuzlanskom kantonu.


 

Odjeljenje za informisanje