ODRŽANA 97. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 27.8.2009. godine

ODRŽANA 97. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2009. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci 2009. godine. Ukupni prihodi u prvih šest mjeseci su iznosili 135 252 201,00 KM dok su ukupni rashodi bili 149 438 227,67 KM. Ostvaren je deficit od 12 480 560,45 KM.
Za plaće, naknade i doprinose poslodavca utrošeno je 106 050 029,88 KM, dok je za ostale izdatke, materijalne troškove, tekuće grantove, kapitalne transfere i nabavku stalnih sredstava u prvih šest mjeseci utrošeno 43 388 197,79 KM.
Izdaci za materijal i usluge bili su manji za 8,08% u odnosu na isti period prošle godine, ostvareni tekući grantovi bili su za 10,48% manji, kapitalni grantovi bili su manji za 61,21%, a ostvarena nabavka stalnih sredstava bila je manja za 70,55%.
Analizirajući ostvarene javne prihode za prvu polovinu 2009. godine, koji pripadaju Budžetu Tuzlanskog kantona, evidentno je da na ukupnom nivou imaju tendenciju pada, u odnosu na isti period prošle godine za 11,69%. Najdrastičniji pad prihoda bio je u martu i junu ove godine kada su prihodi bili manji za 33%.
Kada su u pitanju rashodi u prvih šest mjeseci 2009. godine ostvareno je 35,89% ukupnog Budžeta.
Iz Tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona u prvih šest mjeseci 2009. godine odobreno je ukupno 454 300,00 KM, što je 53,45% u odnosu na ukupan plan.
Svi pokazatelji se odnose na Budžet Tuzlanskog kantona za 2009. godinu, s obzirom na to da je Rebalans Budžeta za ovu godinu usvojen u drugoj polovini godine.

USVOJEN ŠESTOMJESEČNI IZVJEŠTAJ O RADU
KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju u prvih šest mjeseci 2009. godine. U ovom periodu između ostalog vođene su aktivnosti na pripremi početnih bilansa i programa privatizacije preduzeća koja još nisu privatizovana, među kojima je najznačajaniji bio postupak pripreme i pokretanja privatizacije Rudnika krečnjaka Vijenac. Također je prikupljana dokumentacija za evidenciju stvari, prava i obaveza pravnih lica iz BiH u drugim državama bivše SFRJ, iskazanih u pasivnim podbilansima početnih bilansa stanja, rješavan status neaktivnih preduzeća i nadzirano sprovođenje ugovora o privatizaciji preduzeća i imovine.
Zaključno sa 30.6.2009. godine za 71 preduzeće su u potpunosti izvršene obaveze iz kupoprodajnih ugovora. U još 13 preduzeća izvršene su obaveze u vezi sa imovinom koju je prodavala i kontrolisala Kantonalna agencija za privatizaciju. U 9 privrednih društava još uvijek su aktivni ugovori, ali su u šest slučajeva podnesene tužbe radi izmirenja obaveza po osnovu obračunati sankcija za kašnjenje u ispunjenju ugovorne obaveze novog upošljavanja radnika. U slučaju tri kupoprodajna ugovora Kantonalna agencija za privatizaciju je pokrenula tužbe zbog neispunjenje ugovornih obaveza, dok su za četiri privredna društva sporazumno raskinuti ugovori zbog nemogućnosti ispunjenja ugovorom preuzetih obaveza.
Vođene su i aktivnosti po zaključku Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi sa Rješenjem na osnovu kojeg su dioničari d.d."Polihem" Tuzla izgubli aktivnu legitimaciju u slučaju "Salus Hotel Stela" Neum. Radna grupa, koju su činili predstavnici kantonalnog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Kantonalnog pravobranilaštva i Kantonalne agencije za privatizaciju, razmatrala je ovo pitanje. Zauzet je stav da treba sačekati okončanje sudskih postupaka koji se trenutno vode, pa u skladu sa njihovim ishodom predložiti Skupštini Tuzlanskog kantona način razrješenja problematike nastale nakon pravosnažnosti presude Kantonalnog suda Mostar iz 2007. godine. Tom presudom je utvrđeno da d.d. Polihem Tuzla nema aktivnu legitimaciju za vođenje sudskog postupka u ovom slučaju.
Kantonalna agencija za privatizaciju je u prvih šest mjeseci ostvarila prihod od 9 480 KM iz vlastite djelatnosti. Prihoda od prodaje državnog kapitala, gdje je Agencija prodavac, u prvih šest mjeseci 2009. godini nije bilo.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA PLANIRANIH ZA
TJELESNU KULTURU I SPORT

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o uslovima, kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za tjelesnu kulturu i sport.
Pravo na dodjelu ovih sredstava imaju nosioci sportskih aktivnosti čiji se programi/projekti odnose na sportski odgoj i obrazovanje, sport za lica sa invaliditetom, vrhunski i kvalitetni sport, sportsku rekreaciju, tjelesne aktivnosti i sportske igre koje se organizuju u cilju unapređenja zdravlja djece i omladine, zdravstvenu zaštitu sportista, sportske manifestacije od kantonalnog značaja.
Dio sredstava namijenjen je za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa u oblasti tjelesne kulture i sporta, a koji se odnose na rad Savjeta za sport Vlade Kantona i dodjelu jednokratnih stipendija i nagrada vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima.
Među kriterijima na osnovu kojih će se razmatrati podneseni zahtjevi bit će rang takmičenja, uspjesi u KUP takmičenjima ili ekipnom prvenstvu organizovanom na nivou države u posljednjoj takmičarskoj sezoni, plasman i rezultati na zvaničnim međunarodnim takmičenjima, uključenje invalidnih lica u sportske aktivnosti i obezbjeđenje i unapređenje zdravstvene zaštite sportista te omasovljenje sporta i afirmacija uloge sporta u društvu, posebno kod mladih, školske i studentske omladine.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će na osnovu ove Odluke raspisati Javni poziv za dodjelu sredstava. Bit će formirana Komisija koja će ocjenjivati projekte i odabrati predložene projekte i programe, a Program raspodjele sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta u ovoj godini donijet će resorno Ministarstvo uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona.
Uz Odluku o uslovima i kriterijima danas je data saglasnost i na Uputstvo kojim se detaljno određuje način raspodjele sredstava namijenjenih za tjelesnu kulturu i sport u 2009. godini.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava planiranih za troškove kulturnih i sportskih manifestacija na poziciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Sa ove pozicije bit će sufinansirani programi manifestacija u oblasti sporta i kulture kojima se obilježavaju značajni jubileji, afirmišu aktivnosti i dostignuća u sportu i kulturi u Tuzlanskom kantonu te manfiestacije koje uključuju međunarodno učešće, saradnju i takmičenja. Na osnovu uslova i kriterija resorno Ministarstvo će predložiti Program manifestacija, koji će utvrditi Vlada Tuzlanskog kantona.

TROŠKOVI ZA KORIŠTENJE MOBITELA SMANJENI ZA 50%

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o korištenju mobitela. Ovom Odlukom utvrđena je visina mjesečnih troškova koji se priznaju za korištenje mobitela u organima uprave i upravnim ustanovama, službama i drugim tijelima uprave, kabinetu Premijera Kantona, javnim ustanovama i pravosudnim organima. Odlukom su troškovi umanjeni za 50% u odnosu na 2008. godinu. Najviši iznos utvrđen ovom odlukom je 75 KM mjesečno, a Odluka će se primjenjivati od 1.9.2009. godine.

DOPUNJENI PEDAGOŠKI STANDARDI I OPŠTI NORMATIVI ZA
OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta o dopunama pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje.
Dopunama je propisano da u odjeljenjima prve trijade devetogodišnjeg odgoja i obrazovanja sa 30 ili više učenika, pored nastavnika razredne nastave može biti angažovan i nastavnik saradnik sa pola radnog vremena.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA NABAVKU I RASPODJELU UDŽBENIKA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kojom se utvrđuju kriteriji za nabavku i raspodjelu udžbenika za učenike osnovnih škola. Prioritetno će udžbenici biti nabavljeni za socijalno ugrožene učenike 6. razreda osnovne devetogodišnje škole, svima učenicima romske nacionalnosti 6. razreda osnovne devetogodišnje škole i učenicima 6. razreda osnovne devetogodišnje škole iz porodica sa troje ili više djece koja pohađaju osnovnu, srednju ili visoku školu.
Ukupna vrijednost nabavke udžbenika za navedene kategorije djece je 57 925,00 KM. Udžbenici će biti nabavljeni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i na osnovu izbora komisija za odabir udžbenika, koje su formirali aktivi predmetnih nastavnika svih osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Uredbu o izmjenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknada i drugih materijalnih prava službenika i namještenika u organima uprave. Izmjenama je precizirano da uposleniku koji odlazi u penziju za otpremninu pripadaju tri prosječne plaće ostvarene u Federaciji ili tri isplaćene plaće službenika odnosno namještenika, ako je to za njega povoljnije. Ranijom uredbom bilo je definisano da su to najmanje tri plaće. Izmjenama je brisana riječ "najmanje".
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom se DOO "Tehnograd-Company" Tuzla oslobađa obaveze izmirenja zakonskih zateznih kamata od 54 813,70 KM, a obračunatih po osnovu odobrene pozajmice po ugovorima iz 1998. godine.
Ova Kompanija je izmirila obaveze prema Tuzlanskom kantonu po osnovu glavnog duga i troškova postupka.
Inače, pozajmica je 1998. godine odobrena bez obaveze plaćanja kamata, a 2008. godine Vlada Tuzlanskog kantona je ovlastila ministra finansija i Kantonalno pravobranilaštvo da u svim slučajevima novčanih potraživanja po osnovu pozajmica iz perioda 1996-1999. imaju mogućnost oslobađanja dužnika obaveze izmirenja zakonskih zateznih kamata pod uslovom da je izmiren glavni dug i eventualni troškovi sudskog procesa.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u ovoj godini. Donošenje ove Odluke bilo je neophodno zbog činjenice da je Rebalansom Budžeta Tuzlanskog kantona ova pozicija umanjena za 1 038 030,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama Programaa korištenja sredstava za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihovih porodica u 2009. godine.
I ova Odluka donesena je zbog potrebe usklađivanja iznosa planiranog u Rebalansiranom Budžetu sa kriterijma, uslovima i postupcima za ostvarivanje ovog prava.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst Protokola o dugoročnoj saradnji koji će biti potpisan između Univerziteta u Tuzli, Pravnog fakulteta u Sarajevu i Vlade Tuzlanskog kantona. Pravni fakultet Sarajevo će Univerzitetu u Tuzli staviti na dispoziciju svoje rapoložive kadrove-nastavnike koji imaju izbor za odgovarajuću užu naučnu oblast, za izvođenje nastavnog procesa na studiju Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Istovremeno Pravni fakultet prestaje sa upisom studenata u prvu godinu studija na Odjeljenju u Tuzli. U saradnji sa resornim Ministarstvom Tuzlanskog kantona bit će obezbijeđeni adekvatini uslovi da se u naredne tri akademske godine organizuje nastava na preostalim studijskim godinama, kako bi se studentima koji su ranijih godina upisali studij na Pravnom fakultetu Sarajevo, Odjeljenje Tuzla, dala mogućnost da tu i završe studij u redovnom roku.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst Sporazuma koji će biti potpisan sa Savezom udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona. Sporazumom se Savez obavezuje da će za potrebe slijepih i slabovidih osoba izdati 9 brojeva zvučnog časopisa "Krug" , za što će iz Budžeta Tuzlanskog kantona biti izdvojeno 25 649,70 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju plaća i drugih ličnih primanja članova Komisije za Koncesije. Koeficijenti članova ove Komisije za obračun plaća su usklađeni sa Odlukom o smanjenju plaća za juli 2009. godine za sve budžetske korisnike čija je osnovna plaća veća od 1080 KM.
U cilju usklađivanja plaća na Univerzitetu u Tuzli sa Odlukom Vlade TK o smanjenju plaća za juli Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala dopis Veterinarske stanice Tuzla, a u vezi sa primjenom Odluke o utvrđivanju namjene sredstava od naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede odnosno u vezi sa primjenom zakona u oblasti veterinarstva.
Nakon uvida u mišljenja nadležnih kantonalnih i federalnih institucija u vezi sa nadležnošću po pitanju veterinarsko-sanitarnih pregleda Vlada je danas Zaključkom podržala sve aktivnosti koje institucije, pravna i fizička lica poduzimaju u cilju ostvarenja zakonom utvrđenih prava i zaštite njihovih interesa u propisanim postupcima.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija. Izmjenama je brisan uslov aktivnog poznavanja engleskog jezika koji je bio utvrđen za radno mjesto-višeg stručnog saradnika za finansijsko pravo i pravne poslove.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom zadužila Ministarstvo finansija da u Operativni plan za avgust 2009. godine unese 333 333,35 KM u skladu sa zahtjevom Ministarstva industrije, energetike i rudarstva. Time će se stvoriti uslovi za realizaciju Odluka Vlade Tuzlanskog kantona o odobravanju sredstava Fabrici obuće Aida Tuzla i KHK Lukavac.

 

 

Odjeljenje za informisanje