ODRŽANA 99. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 11.9.2009. godine

ODRŽANA 99. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PREDŠKOLSKOM
ODGOJU I OBRAZOVANJU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Prijedlog kantonalnog Zakona pripremljen je u skladu sa Okvirnim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini koji je Parlamentarna skupština BiH usvojila krajem 2007. godine.
Ovim Zakonom detaljno su razrađeni principi predškolskog odgoja i obrazovanja, a novina je da se Zakonom predviđa da se djeca s posebnim potrebama uključuju u predškolske ustanove prema programima koji su prilagođeni njhovim individualnim potrebama. Za svako dijete bio bi izrađen individualni program prilagođen njegovim mogućnostima i sposobnostima.
Ovim prijedlogom Zakona predviđeno je da je u godini pred polazak u osnovnu školu predškolski odgoj i obrazovanje obavezno za svu djecu predškolskog uzrasta. Uputstvo
za provedbu ovog člana donosit će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
Zakon propisuje da se prodškolski odgoj i obrazovanje realizira u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Javnu predškolsku ustanovu može osnovati općina sa područja Kantona ili zajedno dvije ili više općina.
U skladu sa ovim Zakonom osnivači mogu biti i druga domaća i strana pravna i fizička lica.
Osnivač predškolske ustanove obezbjeđuje sredstva potrebna za osnivanje i rad predškolske ustanove. Resorno Ministarstvo se obavezuje da predškolskim ustanovama osigura stručno usavršavanje kadrova, razvoj predškolskih programa rada i njihovu evaluaciju, te u skladu s mogućnostima nabavku didaktičkog materijala, dio sredstava za realizaciju specijaliziranih programa i izdavačku djelatnost ustanova. Iz Budžeta kantona bi se u skladu sa Zakonom sufinansirao dio toškova predškolskog odgoja za djecu bez roditeljskog staranja, djecu s posebnim potrebama, djecu invalida, djecu civilnih žrtava rata, djecu nezaposlenih roditelja, djecu samohranih roditelja, djecu korisnika socijalnih primanja i djecu redovnih studenata.
Prijedlog kantonalnog Zakona o predškolskom odgoju definiše obavezu primjene zajedničke jezgre u svim predškolskim ustanova kantona, te prava i obaveze odgajatelja i stručnih saradnika. Jedna od novina je da odgajatelji moraju imati visoku stručnu spremu i položen stručni ispit.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI
PREDŠKOLSKOG, OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.
U Tuzlanskom kantonu radi 9 predškolskih ustanova, 88 osnovnih i 33 srednje škole. Obrazovno-odgojnim procesom obuhvaćeno je 73 321 dijete, a u ustanovama predškolskog odgoja radi 233 zaposlena, u osnovnom obrazovanju 4 269, a u srednjem 2 089.
Na području Tuzlanskog kantona obrazovni proces realizuje se u ukupno 220 školskih objekata. Broj učenika osnovnih škola ima tendenciju pada tako da je u školskoj 2008/2009. godini bilo za čak 17 100 učenika manje u odnosu na školsku 1998/1999. godinu.
U ovoj školskoj godini u osnovnim školama je 51 068 učenika od kojih 3 065 ili 6% pohađa kombinovana odjeljenja. U osnovnim školama ima 178 kombinovanih odjeljenja. Prosječan broj učenika po odjeljenju u osnovnoim školama je 23,76 učenika.
24 730 učenika osnovnih škola dobilo je ukupno 176 828 besplatnih udžbenika u okviru projekta koji je realizovalo resorno federalno u saradnji sa kantonalnim ministarstvima.
U prošloj školskoj godini pravo na besplatan prijevoz ostvarilo je 5 658 učenika. Za ove namjene iz budžeta Tuzlanskog kantona je u 2008. godini realizovano 1,7 miliona KM, a u ovogodišnjem Budžetu planirano je je 1,67 miliona KM.
Stanje školskih objekata nešto je bolje u odnosu na prethodnu školsku godinu, ali još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. Poboljšanje stanja ostvareno je kapitalnim ulaganjima više od 2 miliona KM u rekonstukciju i adaptaciju koju su škole po prioritetima realizovale, posebno kada su u pitanju mokri čvorovi, krovovi, stolarija, podovi, centralno grijanje i elektroinstalacije. Opremljenost škola općim nastavnim sredstvima je poboljšano, ali količinski ne zadovoljava Pedagooške standarde i normative školske opreme.
U 33 srednje škole u Tuzlanskom kantonu 22 253 učenika nastavu pohađa u 845 odjeljenja. Prosječan broj učenika po odjeljenju u srednjim školama je 26,33 i kreće se u okviru optimalnog broja prema Pedagoškim standardima.
I broj srednjoškolaca opada, tako da je u prošloj školskoj godini bilo 1 568 učenika manje u odnosu na školsku 2007/2008. a u ovoj školskoj godini je 949 učenika manje u odnosu na prošlu.Kada su u pitanju uslovi jedan broj srednjih škola ima i više od optimalnih prostornih uslova za rad, dok dio škola nije u potpunosti opremljen potrebnom opremom i savremenim nastavnim sredstvima prema normativima. Osam srednjih škola nema fiskulturnu salu.
Zahavaljujući prošlogodišnjim kapitalnim ulaganjima od više od 1 milion KM opremljenost srednjih škola općim nastavnim sredstvima je poboljšana, iako još uvijek količinski ne zadovoljava Pedagoške standarde i normative.
U ovoj školskoj godini sve osnovne i srednje škole, izuzev škole Breške (zbog nekvalitetne telefonske linije) imaju priključak na interent, a u školama je trenutno ukupno 2 001 računar.
Jedan od značajnih momenta je, prema riječima ministrice Hadžić-Suljkić, to što je i ove školske godine blagovremeno zbrinut tehnološki višak i u osnovnom i srednjem obrazovanju u Tuzlanskom kantonu.
U Informaciji o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja dat je i program mjera za poboljšanje stanja. Između ostalog naglašeno je da je neophodno insistirati da lokalne samouprave poštuju Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, i to u cilju što boljeg obuhvata djece predškolskim obrzaovanjem.
Kada je u pitanuj osnovno obrazovanje između ostalog je istaknuta potreba za racionalizacijom mreže osnovnih škola, na način da se sve osnovne škole koje imaju manje od 18 odjeljenja pripoje najbližoj osnovnoj školi. Neophodan je nastavak izgradnje potrebnih školskih objekata, rekonstrukcije i modernizacije postojećih, izgradnja fiskulturnih sala i oopremanje škola.
Za prioritetne zahvate u tom dijelu je neophodno 25 300 000 KM, koje bi prema procjenama resornog Ministarstva trebalo izdvoijiti u periodu od 2010. do2015. godine.

IZDVAJANJA ZA LIJEKOVE SA ESECNCIJALNE LISTE U PRVIH ŠEST
MJESECI VEĆA ZA 49% U ODNOSU NA ISTI PERIOD 2008. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci.
U ovom periodu Zavod je ostvario ukupne prihode, računajući i procijenjeni višak prihoda nad rashodima iz 2008. godine, od 85 749 687,98 KM, dok su ostvareni rashodi u ovom periodu iznosili 89 830 182,88 KM.
Prihodi i primici Zavoda bili su za 10,46% manji od planiranih, a 1,46% viši u odnosu na isti period prethodne godine.
Od ukupno ostvarenih rashoda i izdataka na usluge i prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja je utrošeno 88 124 968 KM odnosno 98,10% ukupnih rashoda.
Prosječni rashodi i izdaci na usluge i prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja po osiguranom licu u ovom periodu su iznosili 196,45 KM, što je 9,8% više u odnosu na isti period prošle godine.
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u prvih šest mjeseci ostvario je deficit od 4 080 494,90 KM. Jedan od razloga za nastali deficit je primjena Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema kojem način izmirenja obaveza rudnika za zdravstveno osiguranje i nezaposlene svojim propisima trebaju regulisati kantoni. Tako DOO Rudnici "Kreka" Tuzla nije vršio uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje u prvih šest mjeseci ove godine.
Na nastali deficit je uticala i primjena Zakona o porezu na dohodak, prema kojem je dio obveznika obračun i uplatu doprinosa izvršio u decembru prošle godine, a koji su, redovno, trebali biti uplaćeni u januaru 2009. godine.
Deficit je nastao i zbog povećane potrošnje lijekova sa Liste lijekova, koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda. Za ove namjene je u prvih šest mjeseci 2009. godine utrošeno 18 280 685 KM, što je za 1 086 058 KM ili 6,32% više u odnosu na plan ili za 49,59% više u odnosu na isti period 2008. godine.
Prosječna realizacija Programa lijekova na recept po osiguranom licu je povećana sa 27,57 KM, koliko je iznosila u istom periodu prošle godine, na 40,75 KM u prvom polugodištu ove godine.

ODOBREN REPROGRAM KREDITA RUDNICIMA "KREKA" TUZLA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je, na zahtjev Rudnika "Kreka" Tuzla, odobrila reprogram kredita po Ugovoru koji je zaključen 1999. godine.
Ovom Odlukom odobreno je da Rudnici Kreka preostalu obavezu po ovom Ugovoru od 11 524 403,22 KM otplaćuje u 10 jednakih godišnjih rata počev od 1.1.2009. godine i zaključno sa 31.12.2018. godine. Godišnja rata za period 2009-2011. je 1 203 900,00 KM, dok je godišnja rata za period 2012-2018. godine 1 130 386,17 KM.
Povrat kredita iz ove Odluke odobrava se beskamatno.
Danas je prihvaćen i tekst Aneksa II Ugovora od 30.8.1999. godine i ovlašten ministar finansija Sead Bećirović da potpiše Aneks ovog Ugovora.

DODIJELJENA KONCESIJA ZA EKSPLOATACIJU PLINA CO2

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju plina CO2 Privrednom društvu "Terme" DOO Gračanica.
Dodijeljena je koncesija za eksploataciju plina CO2 na lokalitetu "Ćelahuša" u općini Gračanica na period od 20 godine.
U protekla dva mjeseca, nakon što je ovo Privredno društvo podnijelo zahtjev za dodjelu koncesije, provedena je zakonska precedura koja podrazumijeva i javni poziv za dostavljanje ponuda. S obzirom na to da se na javni poziv nisu javili drugi zainteresovani ponuđači podnesen je zahtjev Komisiji za koncesije za dobijanje ovlaštenja za vođenje pregovora sa ponuđačem "Terme" Gračanica.
Imajući u vidu da su ispunjeni svi uslovi koje propisuje Zakon o koncesijama Komisija je dala ovlaštenje i u međuvremenu su obavljeni pregovori, Komisija za koncesije je Vladi predložila da donese Odluku o dodjeli koncesije.

Privredno društvo "Terme" Gračanica će plaćati eksploataciju u skladu sa Pravilima o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije, odnosno jednokratnu koncesionu naknadu od 30 000, KM i tekuću koncesionu naknadu od 0,50 KM po toni sirovog-separisanog plina CO2.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA GARANTNOG FONDA NERDA-E

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o rezultatima Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA koji je osnovan uz podršku Vlade Tuzlanskog kantona, a što je potvrđeno i potpisivanjem Ugovora o osnivanju Fonda koji su Vlada Tuzlanskog kantona i NERDA potpisale 31.12.2007. godine.
Vlada Tuzlanskog kantona je u Garantni fond, namijenjen za podršku privrednom razvoju, a posebno malim i srednjim preduzećima, uložila 300 000,00 KM čime su stvoreni uslovi da ovaj Garantni fond postane operativan u martu 2008. godine. Tada je u Garantnom fondu bilo ukupno 504 000,00 KM.
U saradnji sa Volksbankom BH, koja je ponudila najbolje uslove za servisiranje sredstava deponovanih u Garantni fond, poduzetnicima je omogućen lakši pristup finansijskim sredstvima. To se odnosi na pojednostavljenu proceduru, fleksibilnije instrumente obezbjeđenja, kamatnu stopu od 6,625% rok otplate do 5 godina i mogućnost grejs perioda od 6 mjeseci.
S obzirom na to da su sredstva Fonda ograničena do sada su mala i srednja preduzeća mogla dobiti kredit do 50 000,00 KM, a intencija je da se ovaj limit i poveća.
Budući da je kroz pregovore sa Volksbank BH dogovoren multiplikator u vrijednosti od 3,5 vrijednost garantnog potencijala je iznosila 1 764 000,00 KM. Zaključno sa 28.7.2009. godine realizovano je 1 043 000,00 KM kreditnih sredstava kod 26 poduzetnika i to u prehrambenom sektoru, industriji papira i štampe, metaloprerađivačkoj industriji, energetici, drvoprerađivačkoj industriji, industriji građevinskog materijala, sektoru informaciono- komunikacionih tehnologija, tekstilnoj industriji i sektoru usluga i svi svoju poslovnu aktivnost obavljaju na teritoriji Tuzlanskog kantona. Trenutno je u proceduri još 5 zahtjeva.
Ove investicije će firmama omogućiti da zadrže preko 350 postojećih radnih mjesta te da stvore uslove za zapošljavanje oko 170 novih radnika.
NERDA je u aprilu 2009. godine u okviru projekta "Konkurentni regionalni ekonomski razvoj-CREDO" koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, objavila poziv za apliciranje na Razvojni fond, na koji je aplicirao i određeni broj općina.
Trenutno Garantni fond Udruženja za razvoj NERDA ima 7 članova i ukupna vrijednost deponovanih sredstava je 1 009 250,00 KM, a uz već postojeći multiplikator od 3,5 trenutna vrijednost Garantnog potencijala Fonda iznosi 3 532 375,00 KM.
Glavni cilj projekta CREDO je da zadrži postojeća radna mjesta, pruži podršku rastu i razvoju malih i srednjih preduzeća te poboljša ekonomsko stanje primjenom metodologije participativnog integrisanog ekonomskog razvoja.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, usvojila Program utroška sredstava za podršku manifestacijama sporta i kulture. Programom je predviđeno da se sa 101 700,00 KM podrži 13 manifestacija.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela pet odluka o izmjenama odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka te odluka o raspoređivanju sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godine, planiranih na poziciji Ministarstva za obnovu, razvoj i povrataka. Riječ je o sredstvima planiranim za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih, dženaze i sahrane prognanih lica i identifikaciju tijela iz masovnih grobnica i podršku povratku prognanih. Izmjene odluka su tehničke prirode i bile su neophodne zbog izmjena do kojih je na ovim pozicijama došlo Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona.
U cilju usklađivanja sa Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala i saglasnost na odluke o izmjenama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2009. godini i Odluke o utvrđivanju kriterija o utrošku sredstava za novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministra zdravstva o izmjenama Programa prioritetih kapitalnih ulaganja u sektoru zdravstva za 2009. godinu. Izmjenama je 10 000,00 KM planiranih za nabavku softvera u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona preusmjereno za nabavku računarske opreme u ovom Zavodu.
Naime, u noći između 2. i 3. septembra ove godine u kantonalnom Zavodu za javno zdravstvo izvršena je provalna krađa kada je ukradeno 12 računara i jedan monitor. To je značajno otežalo rad u Zavodu te je bila neophodna izmjena Programa kapitalnih ulaganja kako bi se prevazišla nastala situacija.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom zadužila Ministarstvo finansija da u operativni plan za mjesec avgust unese finansijska sredstava radi realizacije dospjelih obaveza.


Odjeljenje za informisanje