Vijesti iz Vlade

54.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Tuzla, 20.09.2012. godina

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona

S A Z I V A

54. redovnu sjednicu Vlade Kantona
koja će se održati u petak 21.09.2012. godine
sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 51. i 52. redovne i 21. vanredne sjednice Vlade Kantona.

1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za period januar - juni 2012. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

2. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja - krediti iz sredstava ESCROW računa Vlade TK;
Obrađivač: NLB Banka d.d.

3. Razmatranje Izvještaja o radu v.d. policijskog komesara za period april - juni 2012. godine;
Obrađivač: Nezavisni odbor Skupštine TK

4. Razmatranje Informacije o edukaciji u saobraćaju u periodu januar - juni 2012. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija F BiH;
Obrađivač: Ured za internu reviziju

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2012. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 - Mediji;
Obrađivač: Ured premijera

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o privatizaciji preduzeća "Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj sa 100% državnim kapitalom;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstvo

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" 11010002;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, Ured Vlade i Ured za zajedničke poslove

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sport

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2012/2013 godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sport

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju sredstava javnim preduzećima;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

16. Kadrovska pitanja.

 

PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna Vlada Rad Vlade Sazivi sjednica 54.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA