ODRŽANA 120. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 19.3.2010. godine

ODRŽANA 120. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU
Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Nacrt Zakona o prostornom uređenju i građenju. Razlozi za donošenje ovog Zakona su višestruki, a osnovni razlog je potreba da se jednim zakonom, umjesto dosadašnja dva zakona u cijelosti i na sistematičan način, uredi oblast prostornog uređenja i građenja, te otklone nedostaci uočeni tokom dosadašnje primjene navedenih zakona. Jedan od razloga za donošenje ovog Zakona je i činjenica da su USAID i Vlada Federacije u decembru 2007. godine potpisali Memorandum o razumijevanju, čime je ozvaničeno partnerstvo u realizaciji „SPIRA“ projekta koji ima za cilj pojednostavljivanje aktivnosti na izdavanju dozvola i režima inspekcija Bosne i Hercegovine.
Nacrtom Zakona se između ostalog reguliše utvrđivanje granica urbanog i užeg urbanog područja radi usmjeravanja građenja. Određeno je da se građenje može odvijati samo na građevinskom zemljištu, uz određene izuzetke, a navedeni su i uslovi pod koijma Skupština Kantona odnosno Općinsko vijeće može zabraniti građenje, uslovi građenja u području eksploatacionih polja, kao i građenje naselja za privremeni smještaj prilikom izgradnje kompleksnih građevina. Određeno je, između ostalog, da se zone budućeg razvoja utvrđuju razvojnim planskim dokumentima kao i građenje infrastrukturnih sistema što predstavlja novinu u odnosu na raniji Zakon. Prednost novih rješenja je obaveza cjelovitog pristupa rješavanju velikih infrastrukturnih sistema, u odnosu na raniji, parcijalni pristup rješavanju navedenih sistema.
Uređene su i vrste zaštitnih pojaseva kao i građenja u tim pojasevima, zaštita poljoprivrednog i šumskog zemljišta, te uslovi građenja na ovim područjima, kao i pitanje zaštićenih područja, što je također novina u odnosu na raniji zakon. Pod posebnu zaštitu stavljaju se ambijentalne cjeline, područja i pojedinačne vrijednosti nepokretnog prirodnog i graditeljskog naslijeđa. Regulisana je i materija lokacijske informacije što je kvalitativna novina u odnosu na raniji zakon, a sa ciljem bržeg i efikasnijeg donošenja urbanističko-tehničke dokumenacije za određenu lokaciju. Lokacijska informacija predstavlja stručni akt kojim se investitoru daju urbanističko-tehnički uslovi za projektovanje kao i drugi preduslovi za odobrenje buduće promjene u prostoru na nekoj lokaciji.
Novim Zakonom su, u skladu sa evropskim standardima, detaljnije, definisane i odredbe koje se odnose na obavezna tehnička svojstva građevina, posebno sa aspekta uštede energije i toplinske zaštite. Posebna novina u odnosu na raniji propis su članovi kojima se obavezuje Vlada Kantona da posebnom Uredbom propiše uslove koje pravna i fizička lica moraju ispunjavati za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova građenja. Navedenom izmjenom će se obezbijediti veći stepen kvaliteta izvođenja građevinskih radova te kontrola subjekta građenja. Zakonom su predviđene i brojne povoljnosti za investitore. Između ostalog bit će postignuto pojednostavljenje postupka na način da se za izgradnju stambenih objekata i jednostavnijih poljoprivrednih objekata površine do 400 metara kvadratnih neće zahtijevati revizija zajedničke dokumentacije. Kod zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje jedan primjerak projekta dostavlja se u digitalnoj formi, što je povoljnije za investitore, a istovremeno će se omogućiti i efikasniji rad nadležnih službi te ažuriranje budućih baza podataka. Odredbama ovog Zakona i inspekcijski nadzor je podignut na kvalitetniji nivo, preciznije su regulisana ovlaštenja i obaveze inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora te mjere koje su dužni poduzimati. Novina je i odredba kojom je predviđeno da se na području općine, odnosno grada koji ne donesu prostorni plan u roku od jedne godine, ne mogu izdavati rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenju za građenje.
Uz Nacrt Zakona predložen je i program javne rasprave. Bit će predloženo da javna rasprava o ovom Zakonu traje 60 dana.

USVOJENI IZVJEŠTAJI O RADU TRI MINISTARSTVA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila izvještaje o radu Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva finansija za 2009. godinu.
Ministarstvo pravosuđa i uprave je u skladu sa planiranim aktivnostima u prošloj godini pripremilo četiri zakonska propisa, a mimo planiranog Programa Ministarstvo je radilo na još dva zakonska propisa. To su Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina koji su predložili poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona i Zakon o pravima izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima vlasti Tuzlanskog kantona.
Odjeljenje za pravosuđe i upravu ovog Ministarstva poduzelo je niz aktivnosti od kojih su najznačajnije bile usmjerene ka stvaranju institucionalnog okvira za preveniranje i sankcionisanje maloljetničkog prestupništva i ostvarivanje prava na slobodan pristup sudu kroz pružanje besplatne pravne pomoći građanima slabog imovnog stanja. Te aktivnosti rezultirale su stvaranjem osnovnih preduslova da u prošloj godini sa radom počnu Disciplinski centar za maloljetnike i Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći.
Osim toga tokom cijele godine su vođene aktivnosti u cilju osiguranja prostornih, kadrovskih i materijalno-tehničkih uslova za nesmetano funkcionisanje pravosudnih organa na području Tuzlanskog kantona. Riješeno je i 249 predmeta po zahtjevu za upis u Registar udruženja koje vodi ovo Ministarstvo te nastavljena kontinuirana saradnja sa svim relevantnim institucijama u BiH.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je i u 2009. godini svoj rad zasnivalo na provođenju državnih, federalnih i kantonalnih zakona i podzakonskih akata iz oblasti koje su u nadležnosti ovog Ministarstva.
U toku godine ovom Ministarstvu podneseno je 3 156 zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji koja se izdvaja iz federalnog Budžeta te 3127 rješenja za novčanu podršku iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona. Nakon obrade Federalnom ministarstvu dostavljeno je 2 933 zahtjeva za poticaje. Po 3 127 rješenja o ostvarivanju prava na novčanu podršku iz Budžeta Tuzlanskog kantona u prošloj godini odobreno je ukupno 6 441 166,13 KM. U oblasti veterinarstva Ministarstvo je u aprilu 2009. godine donijelo Program mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Za realizaciju ovog programa izdvojeno je oko milion KM.
Odjeljenje poljoprivrede, prehrambene industrije i veterinarstva u upravnom je postupku u prošloj godini riješilo 217 predmeta, a odjeljenje vodoprivrede, šumarstva i drvne industrije je riješilo 251 zahtjev. U okviru Izvještaja o radu ovog Ministarstva usvojeni su i izvještaji o radu Poljoprivrednog zavoda Tuzlanskog kantona, koji djeluje kao upravna organizacija Ministarstva te izvještaj Kantonalne uprave za šumarstvo.
Ministarstvo finansija je u 2009. godini izvršavalo poslove, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, u oblasti finansijske politike, platnog prometa, poreske politike, osiguravajućih institucija i drugih poslova iz oblasti finansija na nivou Tuzlanskog kantona. U prošloj godini ovo je Ministarstvo pripremilo Budžet Tuzlanskog kantona za 2009. godinu te dvije izmjene i dopune Budžeta. Prioritetan zadatak Sektora trezora bio je prikupljanje i raspoređivanje javnih prihoda definisano Naredbom o uplatnim računima prihoda Budžeta i vanbudžetskih fondova i Zakonom o pripadnosti javnih prihoda na području Tuzlanskog kantona i finansiranju Kantona. Odjeljenje planiranja Budžeta u 2009. godini radilo je operativne poslove planiranja Budžeta za budžetske korisnike, a u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH.
U drugoj polovini 2009. godine Ministarstvo finansija utvrdilo je Smjernice i ciljeve fiskalne politike za 2010. godinu, a potom i nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.
S obzirom na smanjenje prihoda u prošloj godini Ministarstvo finansija je kontinuirano vršilo pripremu i usklađivanje operativnih planova. S obzirom na to da je u 2009. godini počela i primjena novog Zakona o porezu na dohodak što je zahtijevalo dodatne edukacije zaposlenika Ministarstva i prilagođavanje zakonskim reformama u ovoj oblasti.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU DISCIPLINSKOG CENTRA ZA MALOLJETNIKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona. Ovaj Centar počeo je sa radom 1. jula 2009. godine.
Do kraja 2009. godine stvarani su osnovni preduslovi za funkcionisanje ovog Centra. Privremeni upravni odbor održao je konstituirajuću i devet redovnih sjednica. Centar je krajem jula smješten u prostorije koje su mu u Đačkom domu Enver Šiljak dodijeljene na korištenje. Doneseni su i neophdoni akti za rad Centra, kao što su Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Poslovnik o radu Upravnog odbora te Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika. Umeđuvremenu je završena procedura izbora direktora Centra, a u toku je i popunjavanje dijela radnih mjesta u ovoj ustanovi. Upostavljena je saradnja sa brojnim institucijama kako u Tuzlanskom kantonu tako i van Kantona, kao što su saradnja sa KJU Disciplinski centar za maloljetnike Sarajevo, Centar za socijalni rad u Zenici, Centar za odgoj djece i mladeži u Osijeku i Disciplinski centar u Varaždinu.

ZA POMOĆ OPĆINAMA U SANIRANJU ŠTETA OD POPLAVA I KLIZIŠTA U 2009. GODINI IZDVOJENO 910 000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2009. godinu. Kantonalni štab civilne zaštite održao je u prošloj godini šest redovnih i jednu svečanu sjednicu na kojima su razmatrana brojna pitanja. Između ostalog razmatran je novi Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu, prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona do 2012. godine, informacije o brucelozi, deminiranju, saniranju šteta od klizišta i slijeganja terena, pripremljenost za zimsko održavanje puteva....
Kantonalni štab civilne zaštite u izvještajnom periodu donosio je zaključke, a naredbe nisu donošene jer nije bilo proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na nivou kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila i Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2009. godini.
Ova sredstva su namjenska i mogu se koristiti za pripremanje, opremanje i obuku kantonalnog štaba, službi zaštite i spašavanja i jedinca civilne zaštite koje organizuje kanton, provođenje mjera zaštite i spašavanja po naređenju Kantonalnog štaba civilne zaštite, opremanje i osposobljavanje privrednih društava i pravnih lica u dijelu kada postavljeni zadaci tim društvima nadilaze njihove materijalne mogućnosti, zatim za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom i istraživačke i razvojne projekte od značaja za organizovanje i provođenje zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća.
Po ovom osnovu u Tuzlanskom kantonu je za potrebe zaštite i spašavanja u prošloj godini prikupljeno 909 819,99 KM, a u periodu 2004-2009. godina ukupno 3 763 296,73 KM.
Ovim sredstvima raspolaže Kantonalna uprava civilne zaštite odnosno Kantonalni štab civilne zaštite. U periodu 2004-2009. godina ukupno je utrošeno 1 547 330,37 KM.
U prošloj godini za pomoć općinama za saniranje šteta od poplava i klizišta i preventivno saniranje vodotoka izdvojeno je 910 000 KM.
Neutrošenih 2 220 823,25 KM preneseno je u 2010. godinu i nalaze se na posebnom transakcijskom računu u okviru jedinstvenog računa trezora u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona. Plan utroška ovih srdstava u 2010. godini utvrdit će KU civilne zaštite uz prethodno pribavljeno mišljenje KŠ civilne zaštite.

USVOJEN KONSOLIDOVANI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o usvajanju gpodišnjeg obračuna za 2009. godinu. Ovom Odlukom usvojen je konsolidovani godišnji Finansijski izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godine. Ukupni prihodi i primici iznosili su 299.628.517,00 KM, a ukupni rashodi i izdaci su iznosili 327 182 841,00 KM.
Višak rashoda nad prihodima iznosio je 27 554 324,00 KM. Primljeni kredit iznosio je
17 600 000,00 KM. Otplate po kreditima iznosile su 3 241 083 KM te je ukupno finansiranje iznosilo 14 358 917,00 KM.

6,5 MILIONA KM ZA PRIVREDNA DRUŠTVA SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM
KAPITALOM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program raspodjele sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima.
Za ove namjene planirano je 6,5 miliona KM. U skladu sa ranije usvojenim kriterijima i uslovima za dodjelu ovih sredstava 2,8 miliona KM bit će dodijeljeno za subvencije javnim preduzećima. Za sedam privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom, koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje za uposlenike i njihove porodice, bit će dodijeljeno 55 140 KM.
Za intervencije privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, za pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti planirano je 500 000 KM. Za Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, a koji će biti realizovan posredstvom Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona planirano je 2 244 860 KM.
Za realizaciju pozajmice Koksno-hemijskom kombinatu Lukavac, s ciljem realizacije programa rješavanja radno-pravnog statusa radnika društva bit će izdvojeno 3,7 miliona KM.

ZA RAD BORAČKIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA 867 300 KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program raspodjele sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za rad boračkih udruženja i organizacija za 2010. godinu. Za ove namjene ukupno će biti izdvojeno 867 300 KM.
Savez organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona dobit će 135 450 KM, Udruga obitelji hrvatskih branitelja poginulih i nestalih u domovinskom ratu 25 200 KM, Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona 257 700 KM, Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata 28 350 KM, Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona
189 000 KM, Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana„ Tuzlanskog kantona 67 200 KM, Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO Soli 7 455 KM, Udruga demobiliziranih branitelja „115 Zrinski“ HVO Brigada domovinskog rata 6 405 KM, Savez boraca patriotske lige Tuzlanskog kantona 45 150 KM, SABNOR Tuzlanskog kantona 31 470 KM, Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona 60 900 KM i Savez logoraša Tuzlanskog kantona 13 020 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministra za boračka pitanja kojom je Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona odobreno 2 500 KM. Sredstva su odobrena za sufinansiranje programa obilježavanja 15 godina od osnivanja Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA
PRIJEVOZA UČENIKA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period april-juni školske 2009/2010. godine i septembar-decembar školske 2010/2011. godine.
Sa 90% bit će sufinansirani troškovi mjesečne karte u linijskom prijevozu odnosno iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga u vanlinijskom prijevozu. Pravo na sufinansiranje troškova imaju učenici osnovnih škola koji od kuće od najbliže škole putuju 4 Km i više, a nisu obuhvaćeni ovom vrstom subvencije po drugim propisima. Pravo imaju i učenici sa prebivalištema u Tuzlanskom kantonu koji, kao najbližu, pohađaju osnovnu školu na području van Tuzlanskog kantona. Vanlinijski prijevoz za učenike može se organizovati u slučaju nepostojanja redovnog linijskog prijevoza.
Nakon što dobije saglasnost na utvrđeni spisak korisnika ovog prava proceduru odabira najpovoljnijih prijevoznika, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, provodi škola.

DODIJELJENA SREDSTVA ZA POTICAJE ZA ŠUMARSTVO

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na 15 odluka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje su donesene u skladu sa Programom poticaja za šumarstvo za 2010. godinu. Po osnovu obaveze dodjele 2% sredstava na ime razvoja nerazvijenih dijelova lokalnih zajednica općini Kladanj dodijeljeno je 81 470,48 KM, općini Lukavac 1 354,96 KM, općini Tuzla 2 505,02 KM, općini Gračanica 516,16 KM, općini Živinice 20 504,00 KM, općini Banovići 16 777,68 KM, općini Kalesija 5 006,14 KM, općini Gračanica 431,3 KM, općini Čelić 5 297,86 KM, općini Srebrenik 6 375,88 KM, općini Sapna 1 668,60 KM.
Riječ je o namjenskim sredstvima koja se raspoređuju u skladu sa omjerom sječe šuma na određenom općinskom području.
JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj dodijeljeno je 407 781,00 KM za sufinansiranje rada čuvarske službe u državnim šumama za 2009. godinu.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila kriterije, uslove i postupak raspodjele sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za pomoć vjerskim zajednicama. Ovim sredstvima bit će sufinansirani programi vjerskih zajednica koji se realizuju u Tuzlanskom kantonu i povratničkim mjestima, programi koji imaju za cilj obilježavanje i čuvanje tradicije vjerskih zajednica, kulturne baštine naroda u BiH i promociju njihovih kulturnih vrijednosti. Također će biti sufinansirani i projekti zaštite vjerskih objekata, odgojno-obrazovne djelatnosti, zdravstvene i socijalne zaštite, karitativna i izdavačku djelatnost.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila kriterije za podršku manifestacijama, za koje su sredstva planirana na poziciji Vlade Tuzlanskog kantona. U skladu sa ovom Odlukom bit će sufinansirane manfistacije koje afirmišu ekonomski i održivi razvoj Tuzlanskog kantona, uključuju programe međunarodnog učešća i saradnje te manifestacije Sajamskog karaktera koje se realizuju na području Tuzlanskog kantona. Vlada će samostalno ili na prijedlog resornih ministarstava, u skladu sa danas usvojenim kriterijima, utvrditi program manifestacija za 2010. godinu čija organizacija će biti sufinansirana.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je iz Tekuće rezerve odobrila 20 000 KM Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sredstva su namijenjena za troškove provođenja Naredbe Suda BiH po kojoj Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona ima određene zadaće, koje se tiču sigurnosti, a nakon operativne akcije „Svjetlost“ provedene u Gornjoj Maoči.
Iz Tekuće rezerve danas je odobreno i 10 000 KM Klubu borilačkih vještina „Flek Tom-Cat“ na ime organizacije meča za titulu prvaka svijeta u kick-boxingu „Salko Zildžić (BiH)-Michael Hromek (SVK) Alberto Morales (Portugal)“.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede saglasnost za popunu dva upražnjena radna mjesta.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala privremene školske odbore u 6 osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu. U toku je procedura izbora novih školskih odbora, a privremeni školski odbori su imenovani na mandat od 90 dana odnosno do okončanja konkursne procedure.Odjeljenje za informisanje