ODRŽANA 123. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 13.4.2010. godine

ODRŽANA 123. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PROMJENI NAMJENE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Nacrt Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona je usklađivanje sa Federalnim zakonom o poljoprivrednom zemljištu koji je stupio na snagu u avgustu prošle godine.
Pitanja zaštite, uređenja, korištenja, raspolaganja, upravljanja, zakupa, promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, te vođenje evidencije regulisana su Federalnim propisom.
Nacrt Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta Tuzlanskog kantona precizira pitanja koja nisu u potpunosti uređena federalnim Zakonom, a tiču se podijeljene nadležnosti u ovoj oblasti.
Ovim Zakonom utvrđuje se da promjena namjene poljoprivrednog zemljišta može biti trajna ili privremena. Pod trajnom promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta smatra se fizičko nestajanje zemljišta izazvano gradnjom ili drugim načinom korištenja, pri čemu se zemljište trajno gubi za poljoprivrednu proizvodnju. Pod privremenom promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta smatra se promjena namjene na određeni period poslije kojeg se to zemljište može ponovo koristiti za poljoprivridnu proizvodnju.
Nacrt kantonalnog Zakona tretira i podijeljenu nadležnost između kantonalnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i općina po pitanju izdavanja saglasnosti za promjenu namjene za različite vrste objekata. Predviđeno je da Ministarstvo ima nadležnost za izdavanje poljoprivredne saglasnosti za poslovne objekte, a nadležni općinski organi uprave za poljoprivredne saglasnosti za stambene, stambeno-poslovne i druge objekte.
U skladu sa ovom nadležnošću resorno Ministarstvo i nadležne općinske službe vode evidenciju o poljoprivrednom zemljištu.
Nacrt predviđa da je naplaćena naknada na osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe posebna vrsta prihoda Budžeta Kantona i vodi se na posebnom računu, a može se koristiti samo za Zakonom utvrđene namjene i u skladu sa Programom koji svake godine donosi Vlada Kantona.
To su izrada osnova, Programa i projekata i provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, uspostavu informacionog sistema za zemljište, zemljišni monitoring, izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta, izradu projekata višenamjenskog vrednovanja, realizaciju poslova utvrđenih Programom gospodarenja i dekontaminacije zemljišta i podizanja zaštitnih pojaseva u neposrednoj blizini putnih komunikacija.

ODOBREN OPERATIVNI PLAN ZA DRUGO TROMJESEČJE 2010. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva finansija kojom se odobravaju sredstva u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period april-juni 2010. godine.
Odlukom su odobreni ukupni rashodi i izdaci od 79 345 824,66 KM. Kada su u pitanju budžetska sredstva odobreno je 68 449 491,30 KM, a 10 896 333,36 KM su odobreni rashodi i izdaci iz vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima.
Danas je data saglasnost i na odluku Ministarstva finansija kojom je utvrđen plan novčanih tokova za period april-juni 2010. godine.
Najznačajnija sredstva, ukupno 50 432 076,24 KM odobreno je za plaće i naknade troškova zaposlenih kod budžetskih korisnika odnosno uposlenika u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, pravosuđu, policiji i kantonalnoj upravi. Za socijalnu zaštitu u periodu april-juni 2010. godine odobreno je 6 258 469,00 KM, za dopunska prava iz boračko-invalidske zaštite 768 918 KM, a za intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima 1 300 000 KM.

ZA PODRŠKU SPORTU 1 000 000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila kriterije, uslove i postupke za raspodjelu sredstava planiranih za podršku manifestacijama kulture, izdavačku djelatnost i tjelesnu kulturu i sport u 2010. godini. Sredstva za ove namjene planirana su na poziciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Najznačajnija sredstva planiraan su za tjelesnu kulturu i sport ukupno 1 000 000 KM.
Pravo na dodjelu sredstava imaju nosioci sportskih aktivnosti čiji se programi/ projekti odnose na vrhunski sport, kvalitetni sport, sport za lica sa invaliditetom, tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine s ciljem pravilnog razvoja i unapređenje zdravlja, zdravstvenu zaštitu sportista, sportski odgoj i obrazovanje, sportsku rekreaciju i sportske manifestacije od posebnog interesa za Tuzlanski kanton u 2010. godinu. Resorno Ministarstvo će raspisati javni poziv za dodjelu ovih sredstava. Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona formirat će Komisiju koja će vršiti ocjenu i odabir predloženih programa i projekata i Ministarstvu predložiti Program raspodjele sredstava. Saglasnost na Program daje Vlada Tuzlanskog kantona.
U skladu sa danas donesenim odlukama u ovoj godini bti će podržane i manifestacije kulture koje afirmišu kulturu i kulturno-historijsko naslijeđe Kantona, manifestacije koje uključuju programe međunarodne saradnje i obilježavanje vrijednih jubileja. Program raspodjele sredstava u skladu sa danas usvojenim kriterijima, a uvažavajući kalendar tradicionalnih manifestacija kulture donijet će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a saglasnost na program daje Vlada Tuzlanskog kantona.
Kada je u pitanju podrška izdavačkoj djelatnosti iz Budžeta Tuzlanskog kantona bit će podržane publikacije nastale kao rezultat naučno-istraživačkog rada, časopisi, monografije i ljetopisi-periodika, djela klasničnog književnog stvaralaštva i ostale publikacije od posebnog interesa za Kanton. Ministarstvo je u skladu sa danas utvrđenim kriterijima raspisati javni poziv na osnovu kojeg će biti urađen Program raspodjele sredstava, na koji saglasnost daje Vlada Tuzlanskog kantona.

USVOJENA INFORMACIJA O LIVNICI ČELIKA TUZLA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o stanju u Livnici čelika Tuzla.
U Informaciji je navedeno da resorno Ministarstvo u okviru svoji redovnih aktivnosti prati stanje u ovoj fabrici koja je u prošloj godini finansijski podržana sa 260 000 KM.

Ministarsvo je podržalo rukovodstvo Livnice u prevazilaženju problema kašnjenja u plaćanju troškova te na ubrzanju rješavanja prava vlasništva nad fabrikom. Nakon rješavanja ovog problema prodajom nefunkcionalnog dijela privrednog društva stvorit će se uslovi i za uvezivanje radnog staža radnicima Livnice čelika, a u skladu sa Zaključcima Vlade Federacije, kojim se definiše način rješavanja ovog problema.
Inače, problema rješavanja penzionisanja radnika je zajednički za mnoga privredna društva, bez obzira na trenutnu vlasničku strukturu, kao i društva nad kojima se vodi stečajni postupak.
Dio mjera koje su predložene u ovoj Informaciji već je realizovan. Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 100 00 KM za podršku Livnici u prevazilaženju problema isplate plaća, a resorno Ministarstvo će nastaviti podršku Livnici u prevazilaženju problema sa obezbjeđenjem zdravstvene zaštite radnika, rješavanju pitanja vlasništva nad Livnicom kao i u dobijanju poslova kako bi ovo privredno društvo samo moglo početi rješavati i penzionisanja radnika.

RAZMATRANA INFORMACIJA O RADU NADZORNIH ODBORA U
RIVREDNIM DRUŠTVIMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o radu nadzornih odbora u prvirednim društvima u kojima prava i obaveze vlasnika kapitala po osnovu državnog kapitala vrši Vlada Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Riječ je o šest privrednih društava u oblasti industrije: Fabrika obuće „Aida“ Tuzla „Livnica čelika“ Tuzla „Tvornica transportnih uređaja„ Tuzla, „Koksno-hemijski kombinat“ Lukvac, „Elektromontaža“ Tuzla i „Global ispat koksna industrija“ Lukavac, te tri privredna društva u oblasti rudarstva: Rudnik soli „Tuzla“ Tuzla Rudnik krečnjaka „Vijenac“ Lukavac i „Rudnik nemetala“ Kladanj.
Ministarstvo je ocijenilo da su nadzorni odbori u većini privrednih društava radili u teškim i složenim uslovima poslovanja. Nakon što sumira rezultate u oblasti industrije, energetike i rudarstva i ostvarene rezultate poslovanja u prošloj godini Ministarstvo će ponovo analizirati rad nadzornih odbora i shodno postignutim rezultatima poduzeti konkretne mjere kada je u pitanju davanje povjerenja pojedinim članovima za dalji angažman u nadzornim odborima.
Sa predsjednicima i članovima nadzornih odbora će biti nastavljeni stalni kontakti uz zahtjev da nadzorni odbori imaju veći uticaj u provođenju ciljeva vezanih za poslovanje društva, provođenje kadrovske politike i dosljedno provođenje zakonske regulative.

ZATRAŽENA HARMONIZACIJA PROPISA NA FEDERALNOM NIVOU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala zahtjev Federalnog ministarstva industrije, energetike i rudarstva u vezi sa Zakonom o konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH kojim je propisano da će kantoni odgovarajućim propisima utvrditi način regulisanja neizmirenih obaveza za zdravstveno osiguranje i za nezaposlenost koje imaju rudnici iz prethodnog perioda.
Vlada je donijela Zaključak u kojem je navedeno da Tuzlanski kanton nema zakonskog osnova, kao ni finansijskih mogućnosti, da otpiše ili izmiri dugove rudnika uglja sa područja Tuzlanskog kantona po ovim osnovama.
Kako je navedeno, spomenute odredbe Zakona o konsolidaciji rudnika nisu primjenjive na navedeni način s obzirom na to da se u skladu sa Zakonom o doprinosima pitanje uvođenja doprinos ili njihovo regulisanje na drugačiji način ne može uređivati propisima kantona. Također je naglašeno da prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje u slučaju nezaposlenosti nisu u potpunosti prihodi kantona i kantonalnih institucija, nego se po posebnim propisima dio tih prihoda uplaćuje u Federalni zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje i Federalni zavod za zapošljavanje.
Stav Vlade Tuzlanskog kantona je da se pitanje izmirenja navedenih doprinosa odnosno obaveza koje rudnici imaju iz prethodnih godina moraju urediti harmoniziranjem federalnih propisa. Zaključak Vlade Tuzlanskog kantona bit će proslijeđen Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i Skupštini Tuzlanskog kantona.

ZA PROJEKTE ZAŠTITE OKOLIŠA 2,5 MILIONA KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministrice prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada.
Ovim sredstvima finansiraju se odnosno sufinansiraju programi i projekti općina, neprofitnih organizacija, javnih i privatnih preduzeća, a koja se odnose na zaštitu okolice.
Kada su u pitanju općine bit će finansirani projekti koji se odnose na toplifikaciju, korištenje alternativnih izvora energije, poboljšanje energetske efikasnosti, smanjenje štetnih emisija iz prometa, uređenje javnih zelenih površina, proširenje područja organizovanog skupljanja otpada, zbrinjavnaje svih vrsta otpada, sanaciju deponija i izgradnju novih deponija i jačanje tehničkih kapaciteta komunalnih preduzeća.
Osnovni princip pri utvrđivanju visine sredstava koja će se općinama pojedinačno dodjeljivati je broj registrovanih vozila na području općine.
Dio namjenskih sredstava bit će dodijeljen i neprofitnim organizacijama i to putem javnog oglasa. Sredstva će biti dodjeljivana za programe i projekte iz oblasti zaštite okolice, a koji se odnose na akcije čišćenja, uređenja, pošumljavanja, ozeljenjavanja, promociju odgovornog odnosa prema prirodi, jačanje ekološke kulture građana i obilježavanje značajnih datuma iz oblasti zaštite okolice. Pravo učešća na javnom pozivu imaju i javne ustanove iz oblasti obrazovanja koje su upisane u Registar osnovnih ili srednjih škola kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
Projekti javnih i privatnih preduzeća koji će biti sufinansirani odnose se na zamjenu goriva u kotlovnicama, poboljšanje energetske efikasnosti, unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije, smanjenje štetnih emisija iz prometa, proširenje područja organizovanog sakupljanja otpada, ekološku sanaciju i smanjenje zagađenja okolice.
Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano je oko 2,5 miliona KM.

POZITIVNO POSLOVANJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
U skladu sa Programom rada od interesa za obavezno zdravstveno osiguranje Zavod za javno zdravstvo u prošloj godini je radio na poslovima izrade programa, metodologije praćenja i samog izvršenja programa zdravstvene zaštite, zatim praćenje kvaliteta rada javnih zdravstvenih ustanova, evaluacija izvještaja o realizaciji programa ugovorenih zdravstvenih usluga i unapređenje kvaliteta rada javnih zdravstvenih ustanova.
U okviru promocije zdravlja realizovan je projekat „Zdrave škole“ koji je proveden kroz edukaciju u osnovnim i srednjim školama. Nizom prigodnih aktivnosti obilježeni su i svi značajni datumi vezani za zdravlje ljudi.
Značajan dio aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona odnosio se i u prošloj godini na nadzor nad zaraznim oboljenjima i nadzor nad hroničnim nezaraznim oboljenjima.

 

Ukupni prihodi Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u prošloj godini iznosili su 1 374 554 KM od čega su 64,33% prihodi od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a 29,91% prihodi ostvareni pružanjem usluga pravnim i fizičkim licima. Za vakcine je izdvojeno dodatnih 137 436 KM na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja.
Zavod je u 2009. godini ostvario rashode od 1 142 051 KM, tako da je pozitivno poslovao sa suficitom od 232 503 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Statut Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

VIŠE OD 3 MILIONA PREGLEDA I USLUGA U UKC-u TUZLA U 2009. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2009. godinu. Ova zdravstvena ustanova sastoji se od uregentnog centra, devetnaest klinika, centra palijativne njege, dvije poliklinike, dva zavoda i bolničke apoteke.
2009. godina bila je izuzetno značajna jer je otvorena Plava bolnica i Radioterapija, što je investicija vrijedna više od 50 miliona KM. Također je u prošloj godini otvoren dječiji hospis, a u toku je izgradnja i opremanje urgentnog centra.
U JZU UKC Tuzla u 2009. godini bilo je uposleno 2 568 zaoslenika, od toga 1 779 odnosno 69,28% zdravstvenih radnika. Iako je došlo do značajnog proširenja kapaciteta broj uposlenih povećan je za 19 u odnosu na 2008. godinu, a u skladu sa strogo kontrolisanom politikom zapošljavanja.
UKC Tuzla je u prošloj godini ostvario ukupne prihode od 93 773 457,64 KM, čime je plan izvršen sa 95,18%. Ukupni rashodi ostvareni su sa 103 744 730,28 KM što je 5% više od planiranih rashoda, odnosno ostvaren je manjak prihoda nad rashodima od 9,9 miliona KM.
Na ovakav rezultat uticalo je smanjenje prihoda od Zavoda za osiguranje i reosiguranje FBiH za 3,6 miliona KM i to za program kardiohirurgije i interventne kardiologije potom činjenica da je Ustanova morala otpisati potraživanja iz prethodnog perioda od 4,7 miliona KM od čega je 1,5 miliona KM potraživanja od Domova zdravlja i 1,9 miliona KM od neosiguranih lica. Troškovi energenata u prošloj godini su bili veći za 20%, a za PDV u prošloj godini UKC Tuzla je platio 5,3 miliona KM.
Kada je u pitanju struktura prihoda, najznačajniji dio ostvarenih prihoda 68,64% su prihodi od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, dok su u strukturi rashoda najznačajniji dio 46,94% izdvajanja za bruto plaće zaposlenika.
26 416 265,71 KM ili 25,46% izdvojeno je za lijekove, sanitetski i potrošni medicinski materijal, ortopedska pomagala, laboratorijski materijal i reagense.
U JZU UKC Tuzla u prošloj godini liječeno je 46 727 bolesnika, što je u odnosu na 2008. godinu za 1,27% više. Broj bolnoopskrbnih dana bio je veći za 1,34% u odnosu na plan, a za 11 853 bolnoopskrbnih dana manje u odnosu na 2008. godinu. Prosječna dužina liječenja u JZU UKC Tuzla u prošloj godini bila je 6,82 dana, odnosno na nivou planiranog. U odnosu na 2008. godinu prosječan period hospitalizacije je smanjen za 1,16%.
UKC Tuzle je u prošloj godini raspolagao sa 1 274 kreveta. Izvršeno je 18 637 operativnih zahvata kod hospitaliziranih bolesnika, što je za 6,45% više u odnosu na prethodni period i 10 999 operativnih zahvata kod ambulantno zbrinutih bolesnika, što je za 9,69% manje u odnosu na prethodni period.
U prošloj godini izvršeno je 3 260 439 pregleda i usluga što je za 1,11% manje u ondosu na 2008. godinu.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za 2009. godinu.
U okviru normativne djelatnosti Ministarstvo je u prošloj godni pripremilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, a u okviru studijsko-analitičke i informativne djelatnosti niz odluka, programa i informacija koje su se odnosile na realizaciju sredstava planiranih u ovom resoru i praćenje poslovanja privrednih društava u oblasti industrije, energetike i rudarstva.
U ovoj oblasti privredna društva su u 2009. imala izuzetno složene uslove poslovanja.
Privredna društva zasnovana na državnom vlasništvu bez obzira na sadašnju strukturu vlasništva u prošloj godini ostvareni su manji ukupni prihodi za 16%, uvoz je smanjen za 35%, a izvoz za 34%. Pozitivan je pokazatelj da je izvoz veći od uvoza za 67% u odnosu na 2008. godoinu.
Uprkos složenim okolnostima u prošloj godini Ministarstvo je uspješno završilo Program zbrinjavanja radnika Koksno-hemijskog kombinata Lukavac i njegova realizacija je u toku.
U 2009. godini sa pozicija Ministarstva industrije, energetike i rudarstva realizovano je ukupno 3,3 miliona KM, od čega je za subvencije javnim preduzećima dodijeljeno 2 175 000 KM, a za pozajmljivanje javnim preduzećima izdvojeno je 1 125 000 KM. Za zdravstveno osiguranje radnika je izdvojeno 59 510,00 KM, a finansijsku podršku u poslovanju i materijalnom zbrinjavanju radnika su dobili KHK Lukavac, Fabrika obuće Aida Tuzla, Livnica čelika Tuzla, TTU Tuzla i Rudnik krečnjaka Vijenac Lukavac.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MUP-A TUZLANSKOG KANTONA
ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
U prošloj godini organizacione jedinice MUP-a Tuzlanskog kantona nadležnim tužilaštvima podnijele su 4 008 izvještaja o izvršenju krivičnog djela protiv 5 113 učinilaca. U odnosu na 2008. godinu broj izvještaja je veći za 51 odnosno 1,29% dok je broj prijavljenih učinilaca većina za 182 ili 3,69%.
Ukupan broj krivičnih djela koji je obuhvaćen podnesenim izvještajima jer 4 464 što je za 168 krivičnih djela odnosno 3,91% više u odnosu na 2008. godinu.
Operativnim radom otkriveni su počinioci 1 482 krivična djela prijavljeni po nepoznatom izvršiocu. Procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu je 59,98% dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 77,84%.
Od ukupnbog broja prijavljenih učinilaca 653 su maloljetnici što je za 149 manje u odnosu na 2008. godinu. U ukupnoj strukturi učinilaca veliki broj je višestrukih učinilaca krivičnih djela. Ukupna materijalna šteta nastala ovim krivičnim djelima iznosi oko 10,5 miliona KM što je za oko 330 000 KM manje u odnosu na 2008. godinu.
U oblasti saobraćaja podneseno je 146 izvještaja zbog učinjenih krivičnih djela što je za 13,1% manje u odnosu na 2008. godinu. U Tuzlanskom kantonu dogodilo se 5 471 saobraćajna nezgoda što je u odnosu na 2008. godinu manje za 96 saobraćajnih nezgoda odnosno za 1,7%. Ukupno je nastradalo 1 762 lica što je u odnosu na prethodnu godinu za 5% manje. Nažalost 40 lica je smrtno stradalo što je isti broj kao i u 2008. godini.

VETERINARSKI ZAVOD OBAVIO 38 983 ANALIZE U 2009. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Zavod je u prošloj godini na kontrolu higijenske ispravnosti ispitano 6 225 uzoraka, a izvršeno je ukupno 38 983 analize.
Vaterinarski zavod je ostvario ukupne prihode od 772 394 KM dok su rashodi iznosili
724 135,93 KM, što znači da je ostvareno pozitivno poslovanje.
Vlada je danas dala saglasnost na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Ciljevi koji su ovim programom postavljeni su nastavak saradnje sa korisnicima usluga Zavoda, uvođenje novih metoda-analiza u radu, poboljšanje standarda usluga korisnicima, kontinuirano poboljšanje radnih uslova i stalno unapređenje i modernizaciju laboratorijske tehnologije i procesa rada. Ukupni prihodi za 2010. godinu planirani su u iznosu od 770 600 KM, od čega su 610 600 KM planirani prihodi od usluga koje obavlja Veterinarski zavod.

ODOBRENO 3,6 MILIONA KM ZA INFRASTRUKTURU U OBLASTI VODOPRIVREDE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom su odobrena sredstva planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede za 2010. godinu.
Ukupno je odobreno 3 645 688,98 KM, za 34 različita projekta.
Između ostalih, odobrena su sredstva za projekte: regulacija rijeke Litve-Banovići (250 000 M), regulacija Čelićke rijeke-Čelić ( 200 000 KM), regulacija rijeke Drinjače-Kladanj
(200 000 KM), regulacija rijeke Sapne-Sapna (200 000 KM), regulacija rijeke Jale-Lukavac (200 000 KM) regulacija rijeke Gradašnice-Gradačac (200 000 KM), izgradnja postrojenja za pitku vodu Teočak (300 000KM), vodosnabdijevanje naselja Dokanj i Mihatovići-Tuzla
(200 000 KM), sanacija Brane Modrac-II faza (332 713KM), vodovodni sistem Debelo Brdo –Tuzla (250 000 KM) i projekat tehničkog osmatranja brane Modrac za 2010. godinu
(268 500 KM).
Za preostale projekte odobreni su pojedinačni iznosi od 3 000 do 100 000 KM.
Drugom Odlukom o odobravanju sredstava za realizaciju projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede odobreno je ukupno 1 160 178,22 KM. Najznačajnji projekat za koji su odobrena sredstva ovom odlukom je sanacija Brane Modrac-II faza (788 424,42KM). Za čišćenje prirodnih vodotoka odobreno je 69 947,05 KM, za regulaciju rijeke Jale u Gornjoj Tuzli 72 308,69 KM, za odvodnjavanje oborinskih voda u Lukavcu 49 821,56 KM, a za vodosnabdijevanje u Teočaku 33 355 KM. Odobrena su i sredstva za još deset projekata sa pojedinačnim iznosima od 2 000 KM do 39 780 KM. Svi projekti obuhvaćeni ovom Odlukom su prenesne ugovorene obaveze iz 2009. godine.

ODOBREN PLASMAN SREDSTAVA UZ OBAVEZU
UPOŠLJAVANJA 14 RADNIKA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost NLB Tuzlanskoj banci za plasiranje nerealizovanih sredstava sa ESCROW računa.
Plasirano je 555 000 KM i to Dramar-Ing doo Tuzla 285 000 KM i Alpamm doo Tuzla
270 000 KM.

Riječ je o povoljnim kreditnim sredstvima, koja nisu plasirana u toku 2009. godine, a obaveza privrednih društava kojima su odobrena sredstva je obaveza upošljavanja ukupno 14 novih radnika.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I DRVNE INDUSTRIJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene industrije, vodoprivrede i drvne industrije na području Kantona za 2009. godinu.
U izvještaju je konstatovano da je ekonomska kriza u prošloj godini prouzrokovala evidentne probleme u poslovanju svih privrednih subjekata u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene industrije, vodoprivrede, drvne idustrije i šumarstva. Proizvodnja sadnog materijala u voćarskoj proizvodnji u prošloj godini ostvarena je sa 3 462 700 komada, što je više za 422 700 u odnosu za 2008. godinu dok su kapaciteti za preradu žitarica ostvarili proizvodnju od 48 565,48 t što je za 245 798 t više u odnosu na 2008. godinu. Prerada mlijeka bila je manja za 3 315 404 litara. Zabilježena je i manja proizvodnja piva, mineralnih voda, gaziranih pića i sirupa, proizvodnja hljeba i peciva, a proizvodnja jednodnevnih pilića bila je ista kao i u 2008. godini.
Privredna društva iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije u Tuzlanskom kantonu ostvarila su dobit manju za 1,2 miliona KM u odnosu na 2008. godinu. Društva u ovoj oblasti ostvarila su i za 2,5 miliona ili 23% manji gubitak u odnosu na 2008. godinu.
Isporuka vode iz akumulacije Modrac bila je manja za 4% od planirane odnosno za 22% manja u odnosu na 2008. godinu. JP „Spreča“ dd Tuzla u odnosu na 2008. godinu ostvarilo je bruto dobit veću za 154%.
U oblasti drvne industrije ostvaren je ukupan prihod od prodaje za 28 preduzeća od
91 596 133 KM. U odnosu na ukupan prihod u 2008. godini prihod je manji za 20%. Od posmatranih preduzeća njih 25 imala su pozitivan finansijski bruto rezultat.
Od ukupne realizacije preduzeća drvne industrije u prošloj godini 53% je plasirano na domaćem tržištu, a 47% robe je izvezeno. Ukupan izvoz u ovoj oblasti bio je 2% veći u odnosu na 2008. godnu.
Vlada Tuzlanskog kantona je u 2009. godini pružila podršku privrednim društvima iz drvoprerađivačke industrije subvencioniranjem kamata u ukupnom iznosu od 450 000 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele.
Uredba je dopunjena prihodima iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o prijenosu, bez naknade, putničkog motornog vozila, vlasništvo Vlade Tuzlanskog kantona, u trajno vlasništvo Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.


Odjeljenje za informisanje