ODRŽANA 125. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 29.4.2010. godine

ODRŽANA 125. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNIVERZITETU U TUZLI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu u Tuzli. Ovim Prijedlogom se Zakon o Univerzitetu usklađuje sa Zakonom o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona.
Prijedlogom zakona su usklađene odredbe koje preciziraju način izbora rektora Univerziteta.
Između ostalog definisano je da za rektora i prorektore ne mogu biti birani nastavnici koji u toku mandata stiču uslove za penziju. Odluke Senata o izboru i razrješenju rektora i prorektora su konačne.
Prijedlogom zakona su precizirane i odredbe koje se odnose na način izbora direktora Studentskog centra i način rukovođenja Studentskim centrom.
Prema Prijedlogu Univerzitet u Tuzli je dužan uskladiti Statut i druge opće akte sa odredbama ovog Zakona u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Zakona. S obzirom na to da se ne radi o obimnim izmjenama i dopunama odnosno da se radi o usklađivanju zakonskih propisa Skupštini Tuzlanskog kantona bit će predloženo da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu u Tuzli razmatra po skraćenom postupku.

USVOJENI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU BUDŽETA I UTROŠKU TEKUĆE REZERVE BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Ukupni prihodi Budžeta Tuzlanskog kantona u prošloj godini iznosili su 299 628 516,90 KM, dok su rashodi iznosili 327 081 764,13 KM. Ostvaren je višak rashoda nad prihoduima od 27 453 247,23 KM. Deficit je pokriven sredstvima iz prve tranše Aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom u ukupnom iznosu od 17 miliona KM i akumuliranog viška prihoda nad rashodima (suficita) iz ranijih godina u iznosu od 7.242.065,23 KM.
Neraspoređeni deficit iskazan po konsolidovanom bilansu stanja je 2 611 182 KM i bit će pokriven iz dijela tranše Međunarodnog monetarnog fonda, a što je usaglašeno sa Federalnim ministarstvom finansija.
Inače, ukupno ostvareni prihodi u 2009. godini bili su za 10% manji u odnosu na prihode ostvarene u 2008. godini, a rashodi su bili za 9% manji u odnosu na ostvarene rashode u 2008. godini. Najznačajniji dio rashoda odnosi se na plaće i naknade uposlenih u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, policiji, pravosuđu i kantonalnoj upravi. Ukupno je za plaće, naknade i doprinose poslodavca u 2009. godini izdvojeno 204 828 408,8 KM.
Za socijalnu zaštitu izdvojeno je oko 30 miliona KM, za dopunska prava boračke katergorije realizovano je oko 12 miliona KM, a za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji oko 6 miliona KM. Za materijalne troškove svih institucija koje se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona je izdvojeno 34 701 716 KM što je na niovu izvršenja u 2008. godini.
U ovom dijelu je istaknuto da su mjere koje je Vlada poduzela u cilju racionalizacije troškova rezultiralo smanjenjem putnih troškova za 27,55%, smanjenjem nabavke materijala 22,5%, smanjenjem izdvajanja za prijevoz i gorivo za 17,99% i smanjenjem izdataka za tekuće održavanje za 27,14%. U dijelu materijalnih troškova došlo je do povećanja izdvajanja za energiju te unajmljivanje imovine i opreme zbog potrebe povećanja prostora neophodnog za rad Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u 2009. godini.
Danas je usvojen i Izvještaj o utrošku Tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona u 2009. godini. Iz tekuće rezerve je u prošloj godini ukupno izdvojeno i utrošeno 525 156,12 KM, što je 61,78% plana Tekuće rezerve u 2009. godini.

RAZMATRANA INFORMACIJA O ISPLATI PLAĆA ZAPOSLENIKA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA U PRVA TRI MJESECA 2010. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju Ministarstva finansija o obračunatim i isplaćenim plaćama za period januar-mart 2010. godine.
U Informaciji je navedeno da je u ovom periodu došlo do prekoračenja sredstava izdvojenih za plaće u odnosu na plan sredstava u ukupnom iznosu od 415 542,20 KM.
Plan je prekoračen na Univerzitetu u Tuzli, u osnovnom i srednjem obrazovanju, u institucijama kulture i Pedagoškom zavodu u ukupnom iznosu od 516 738 KM.
Prekoračenje je zabilježeno u oblasti pravosuđa, za nešto više od 15 hiljada KM i u MUP-u za 1 339 KM. Kantonalni organi uprave su u odnosu na plan utrošili za 81 609 KM manje. Ukoliko bi se nastavio ovakav trend prekoračenja sredstava za plaće Ministarstvo finansija je upozorilo da bi na nivou godine došlo do prekoračenja za 3,5 miliona KM što bi moglo ugroziti likvidnost Budžeta i ispunjavanje uslova za Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je zadužila kantonalne organe uprave da u okviru svojih resora analiziraju pokazatelje za prva tri mjeseca 2010. godine, procijene potrebna sredstva za isplatu plaća do kraja 2010. godine i o tome izvijeste Ministarstvo finansija do 25. maja ove godine. Zaduženi su kantonalni organi uprave da eventualna nedostajuća sredstva za isplatu plaća obezbijede iz vlastitih prihoda ili drugih pozicija budžetskih korisnika putem odluka o unutrašnjim preraspodjelama odnosno u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku da se za april 2010. godine plaće budžetskih korisnika obračunavaju po osnovici od 390 KM, a da je naknada za ishranu u toku rada 7 KM po izrađenom danu. Ove odluke su na nivou odluka za prva tri mjeseca 2010. godine.

USVOJENA INFORMACIJA O OBEZBJEĐENJU REZERVI KRVI U 2009. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Informaciju o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja stanovništva Tuzlanskog kantona sa posebnim osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2009. godinu.

Transfuzijsku djelatnost na Tuzlanskom kantonu obavljaju Poliklinika za transfuziologiju UKC-a Tuzla i Služba za transfuziologiju Opće bolnice Gračanica.
Godišnjim planom akcija darivanja krvi koji je rađen u saradnji sa organizacijama crvenog križa za potrebe liječenja pacijanata u JZU UKC Tuzla, trebalo je obezbijedti da krv daruje 3% stanovništva Tuzlanskog kantona.
Planirano je da se kroz planski organizovane aktivnosti darovanja krvi u mjesnim zajednicama, školama, fakultetima i preduzećima obezbijediti 14 935 jedinica krvi. Planom je bilo predviđeno da se organizuju 133 akcije darivanja krvi. Ukupno je u 2009. godini organizovano 135 akcija darivanja krvi. Od planiranih 14 935 davalaca krvi akcijama darivanja odazvalo se 3 572 građana Tuzlanskog kantona, od kojih je krv darovalo njih 2 625. Realizacija plana, kroz planski organizovane akcije za 2009. godinu iznosi 17,5%. Samoinicijativno se u Polikliniku za transfuziologiju tokom godine javilo 1 668 građana od kojih su krv darovale 1 492 osobe, a na poziv porodice odazvalo se 5 389 građana. Krv je darovalo njih 4 604. Ukupno se u toku 2009. godine za darivanje krvi javilo 10 629 građana. Prikupljeno je 8 721 jedinica krvi s obzirom na to da 1 908 građana nije zadovoljilo kriterije za darivanje krvi.
U Informaciji je ocijenjeno da trenutno stanje u oblasti obezbjeđenja rezervi krvi za potrebe liječenja građana nije zadovoljavajuće. Postojeći način obezbjeđenja rezerve krvi dijelom može obezbijediti krv i krvne derivate za liječenje bolesnih osoba ali sve teže se obezbjeđuju stabilne rezerve krvi za potrebe liječenje oboljelih i povrijeđenih u vanrednim situacijama.
U cilju poboljšanja stanja Ministarstvo zdravstva je u saradnji sa Kantonalnom organizacijom Crvenog križa i Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla predložilo da se pokrene široka javna kampanja zagovaranja prihvaćenog modela davalaštva krvi za Tuzlanski kanton i omogućavanje višestrukim davaocima krvi da imaju prioritet u pružanju zdravstvenih usluga. Predloženo je da se pokrene i inicijativa za izmjene Zakona o administrativnim taksama, prema kojima bi višestruki davaoci krvi bili oslobođeni plaćanja određenih taksi i uključivanje većeg broja animatora u kantonalnoj i općinskim organizacijama crvenog križa koji bi radili na animaciji građana za dobrovoljno davanje krvi, te njihovo prisustvo u toku akcija darivanja krvi i obezbjeđivanje adekvatnih uslova za uzimanje krvi na terenu.

DATA SAGLANOST ZA PRIVATIZACIJU DD KONJUH KLADANJ

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju o odobravanju korigovanog Programa privatizacije i početnog bilansa stanja preduzeća DD „Konjuh“ Kladanj na dan 31.12.2009. godine.
U skladu sa ovom Odlukom državni kapital, koji čini 67% ukupnog kapitala u iznosu od 4.903.750 KM će se u cijelosti privatizirati metodom neposredne pogodbe u velikoj privatizaciji. Riječ je 119 520 običnih dionica vrijednosti 41,00 KM. Inače ukupni kapital preduzeća je 7.319.939 KM od čega je 33% privatni kapital. Prema ocjeni direktora Kantonalne agencije za privatizaciju, imjući u vidu da su okončani sudski sporovi zbog kojih je u prethodnih pet pokušaja prodaja bila neuspješna, očekuje se da predstojeći postupak prodaje državnog kapitala u DD Konjuh Kladanj bude uspješno okončan.

ZA EKOLOŠKE PROJEKTE OPĆINA 1,57 MILIONA KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice na Program raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2010. godinu. Riječ je o sredstvima koja se prikupljaju od registracije vozila i namjenski se dodjeljuju za projekte kojima se unapređuje stanje u oblasti okoliša. Najznačajniji dio sredstava bit će dodijeljen općinama u Tuzlanskom kantonu, a u skladu sa brojem registrovanih vozila.
Na osnovu toga za realizaciju projekata općine Tuzla planirano je 453 390 KM, općine Živinice 225 435 KM, Gradačca 175 531 KM, Srebrenika 116 338 KM, Gračanice 154 750 KM, Kladnja 38 727, Kalesije 96 030 KM, Teočaka 17 159, Banovića 81 862 KM, Doboj Istoka 45 653, Sapne 21 567, Lukavca 124 839 i Čelića 22 984 KM.
Za ekološke projekte javnih ustanova iz oblasti obrazovanja bit će izdvojeno 204 919 KM, a za projekte organizacija i udruženja 80 000 KM, za subvencije javnim preduzećima 450 000 KM, a subvencije projekata privatnim preduzećima 150 000 KM. Za troškove rada i održavanja sistema praćenja kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona planirano je
204 810 KM, a za nabavku opreme za sistem za praćenje kvaliteta zraka i stalnih sredstava u obliku prava 363 301 KM.
Kriteriji na osnovu kojih će biti dodjeljivana i odobravana sredstva su ranije utvrđeni i u skladu s njima bit će podržavani projekti koji se odnose na toplifikaciju, zbrinjavanje otpada, korištenje alternativnih izvora energije, poboljšanje energetske efikasnosti, uređenje javnih zelenih površina i drugo.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK U 2009. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak za 2009. godinu.
Kada je u pitanju oblast poduzetništva Ministarstvo je imalo stalne kontakte sa predstavnicima nadležnih općinskih službi kako bi se pružile sve neophodne informacije u vezi sa podrškom koja se za ovu oblast pruža iz Budžeta Tuzlanskog kantona, a posredstvom ovog, ali i federalnog Ministarstva.
Zahvaljujući tim aktivnostima oko pola miliona KM iz Federalnog budžeta realizovano je u Tuzlanskom kantonu.
Kada je u pitanju podrška iz kantonalnog budžeta ona je bila usmjerena na podršku malim i srednjim preduzećima, certificiranje firmi, podršku obrtnicima i tradicionalnim zanatim, te podrška inovatorima i udruženjima koja okupljaju poduzetnike i provode aktivnosti u ovoj oblasti. U toku 2009. godine Ministarstvo je uradilo Analizu ulaganja sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ sa koje je u 2007. i 2008. godini podržano oko 100 malih i srednjih preduzeća. Ove mjere su doprinijele pozitivnim pokazateljima o rastu broja zaposlenih kao i obimu aktivnosti malih i srednjih preduzeća u analiziranom periodu.
Povratak je u prošloj godini podržan sa 2,5 miliona KM iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Podrška povratnicima i raseljenim licima je realizovana u dijelu sanacije stambenih objekata, putnih komunikacija i vjerskih objekata te izgradnje gospodarskih objekata povratnika. Dodatni milion KM izdvojen je za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih, izbjeglih i raseljenih lica. Sa 444 400 KM su subvencionirani troškovi električne energije i nabavke ogrjeva, sa pola miliona obavezno zdravstveno osiguranje izbjeglih i raseljenih lica koja su socijalno ugrožena, a sufinansirani su i troškovi dženaza i sahrana prognanih lica.
Od ukupno izdvojenih sredstava 64% je realizovano na području zona povratka u Tuzlanskom kantonu, a 36% u zonama povratka u Republici Srpskoj.
U prošloj godini u Tuzlanski kanton se vratilo 275 osoba, što je 47% u odnosu na plan, dok se u Republiku Srpsku vratilo 1 075 osoba što je 65% u odnosu na plan.

Od ostalih aktivnosti koje je u prošloj godini realizovalo Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak treba istaći koordinaciju izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona do 2013. godine, a koju je vršilo ovo Ministarstvo. Strategija je usvojena u novembru 2009. godine.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA U 2009. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva zdravstva u 2009. godini. U skladu sa Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona ovo Ministarstvo je pripremilo i uputilo prema Vladi i Skupštini niz dokumenata, među kojima su Odluka o utvrđivanju osnovica i stopa i načina obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona, Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o obimu prava, načinu i postupku propisivanja i izdavanja lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Odluku o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i program prioritetnih kapitalnih ulaganja u sektoru zdravstva za 2009. godinu te niz izvještaja o radu ustanova u oblasti zdravstva i analiza o stanju u ovoj oblasti.
U toku 2009. godine Ministarstvo je kontinuirano pratilo i stanje u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja i preduzimane su sve mjere potrebne za normalno funkcionisanje sistema. Nastavljene su i aktivnosti na realizaciji projekta HSEP koji je namijenjen za razvoj porodične medicine u Federaciji BiH. U Tuzlanskom kantonu je u toku I i II faze ovog projekta opremljena i rekonstruisana 31 ambulanta porodične medicine. Vlada je za I fazu izdvojila 147 830 KM, a za II fazu 116 060 KM.
U III fazi bit će rekonstruisano i adaptirano 20 ambulanti porodične medicine za što će Vlada Tuzlanskog kantona izdvojiti 82 000 KM.
U prošloj godini okončan je i najznačajniji projekat koji je u zadnjih nekoliko decenija u oblasti zdravstva realizovan u Bosni i Hercegovini, a to je projekat „Plava bolnica“ i „Radioterapija“ čija je vrijednost više od 50 miliona KM. Završetkom ovog projekta značajno je unaprijeđen kvalitet pružanja zdravstvenih usluga građanima iz cijele Bosne i Hercegovine.
U okviru SITAP projekta, koji se provodi u saradnji sa Svjetskom bankom u prošloj godini nastavljene su aktivnosti vezane za poboljšanje kvaliteta i akreditovanje zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona.
Prema ocjeni Evropske komisije koja je radila izvještaj o ocjeni projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije BiH i agencije za akreditovanje i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske“ Tuzlanski kanton je ocijenjen kao najuspješniji u Federaciji.
Još jedno važno priznanje zdravstvenom sistemu u Tuzlanskom kantonu stiglo je prošle godine iz Brisela. Naime, u Tuzlanskom kantonu završena je realizacija projekta prevencije karcinoma grlića maternice i Tuzlanski kanton je za te rezultate dobio posebnu nagradu kao nauspješnije realizovan u BiH.
Ministarstvo zdravstva je u saradnji sa javnim zdravsvtenim ustanovama i udruženjima Roma provodilo i brojne aktivnosti u cilju zdravstvene zaštite Roma. Održano je niz skupova koji su imali za cilj edukaciju romske populacije, a nastavljena je i organizacija „Sedmica zaštite zdravlja Roma“.

480 000 KM ZA ISHRANU NAJSIROMAŠNIJIH GRAĐANA U
TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2010. godinu. Za ove namjene planirano je 778 400 KM. Za ishranu najsiromašnijih građana na području Tuzlanskog kantona bit će izdvojeno 480 000 KM, za rad sa djecom sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta 70 000 KM, a za podršku realizaciji programa osnaživanja pojedinaca sa invaliditetom, nabavku ortopedskih pomagala i podršku studentima sa invaliditetom bit će izdvojeno 30 000 KM. Sa 14 000 KM bit će podržani projekti podrške osobama u duševnoj nevolji, a 20 000 KM planirano je za podršku sigurnim kućama i žrtvama nasilja. Po 10 000 KM bit će podržani programi podrške djeci i mladima iz jednoroditeljskih porodica i porodično savjetovalište, a sa 55 000 KM programi pomoći starim licima i licima u stanju socijalne potrebe. Po 9 000 KM bit će dodijeljeno za programe podrške lica sa distrofijom i osobama sa paraplegijom. Za ostale programe koji se odnose na podršku licima i porodicama u stanju socijalne potrebe planirano je 71 400 KM.

ZA SUBVENCIJE ZA DJECU, UČENIKE I STUDENTE 453 700 KM
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona na program raspodjele sredstava planiranih za subvencije za djecu, učenike i studente za 2010. godinu planiranih na budžetskoj poziciji ovog Ministarstva. Ukupno je planirano 453 700 KM, a namijenjena su za subvencije troškova prijevoza učenika i studenata i njihovih pratilaca kada su u pitanju korisnici stalne novčane pomoći, učenici i studenti koji su na porodičnom smještaju te učenici i studenti sa invaliditetoma. Raspodjela sredstava vršit će se putem centara za socijalni rad. Programom je predviđeno da općini Tuzla pripada 60 000 KM, Srebreniku 35 000 KM, Lukavcu 31 000 KM, Kalesiji 33 000 KM, Živinicama 70 000 KM, Banovićima 21 000 KM, Gradačcu 18 500 KM, Doboj Istoku 9 000 KM, Gračanici 10 000 KM, Sapni 7 500 KM, Teočaku 5 000 KM, Kladnju 20 300 KM i Čeliću 3 100 KM. Sredstva su namijenjena za ukupno 505 korisnika.
Preostalih 130 300 KM bit će raspoređeno za aktivnosti koje će biti sprovođene u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

ZA PREVENCIJU, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU OVISNIKA
O DROGAMA 300 000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je Ministarstvu za rad i socijalnu politiku dala saglasnost na Program raspodjele sredstava planiranih za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogama. Za ove namjene planirano je ukupno 300 000 KM.
Za podršku projektima prevencije ovisnika o psihoaktivnim supstancama bit će izdvojeno 58.000 KM, a za podršku projektima rehabilitacije ovisnika 170 000 KM.
Projekti resocijalizacije ovisnika o psihoaktivnim supstancama u 2010. godini bit će podržani sa 72 000 KM.

ODOBRENA SREDSTVA ZA NASTAVAK REALIZACIJE PROGRAMA
ZBRINJAVANJA RADNIKA KHK LUKAVAC

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tri odluke Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, a kojima su odobrena finansijska sredstva Koksno-hemijskom kombinatu DD Lukavac. Sredstva su odobrena u skladu sa Ugovorom o pozajmici, a namijenjena su za realizaciju Programa zbrinjavanja radnika KHK-a.

Odobreno je 599 056,24 KM za III i IV ratu obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, 63 777,74 KM su odobrene za IV i V ratu za obaveze po osnovu osiguranja od nezaposlenosti i 391 100,00 KM za isplatu VI i VII rate otpremina radnicima.

ODOBRENA SREDSTVA ZA ČUVARSKU SLUŽBU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dala saglasnost na Odluku kojom je odobreno 2 130 386,28 KM JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za finansiranje rada čuvarske službe u 2010. godini. Sredstva su odobrena u skladu sa Sporazumom o obavljanju poslova čuvarske službe za 2010. godinu i finansiranju u ukupnom iznosu troškova čuvarske službe koji je potpisan u aprilu 2010. godine.
Danas je data i saglasnost na Odluku Ministarstva kojom je JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj odobreno 10 000 KM za projekte obnove šuma od posljedica elementarnih nepogoda, prevelikog množenja insekata, požara i slično.
Sredstva za realizaciju ovih odluka bit će izdvojena iz namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknada za korištenje općih korisnih funkcija šuma.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je utvrđeno pravo na naknadu troškova ukopa-dženaze umrlih lica koja su imala status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona. Srodnik umrlog raseljenog lica lica koji je finansirao ukop ima pravo na naknadu određenih troškova ukopa-dženaze do iznosa od 500 KM. Srodnik umrlog podnosi zahtjev Ministarstvu obnove, razvoja i povratka.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Kada je krajem prošle i početkom ove godine provođena procedura, na osnovu koje je donesena Odluka o utvrđivanju cijena, za 60 oblika lijekova sa Liste nisu bile dostavljene ponude. Tada je utvrđeno da će se po istom postupku cijene za ove oblike utvrditi naknadno. U međuvremenu je proveden postupak i utvrđene su cijene za još 36 oblika lijekova. Time je i dopunjena Odluka o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela tri odluke o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Riječ je o donacijama koje su dobile JU osnovne škole „Banovići Selo“ Banovići i „Stupari„ Kladanj, te JU MSŠ Sapna.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Program utroška sredstava planiranih za manifestacije za 2010. godinu. Programom je predviđena podrška Gradačačkom sajmu šljive i prehrambene industrije, Sajmu jagodastog voća u Čeliću i Sajmu turizma, lova i ribolova u Lukavcu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem jednog namještenika na određeno vrijeme, a najduže na dvije godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglanost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla.Odjeljenje za informisanje