ODRŽANA 129. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 27.5.2010. godine

ODRŽANA 129. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJI ZA OBRAZOVANJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekciji za obrazovanje. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona je potreba za njegovim usklađivanjem sa drugim propisima koji su doneseni u proteklom periodu. Naime, Zakon o inspekciji za obrazovanje Tuzlanskog kantona donesen je još 1996. godina i od tada nije mijenjan.
Izmjenama i dopunama se utvrđuje prijedlog da poslove inspekcijskog nadzora u obrazovno-odgojnim ustanovama vrši inspektor za obrazovanje i glavni kantonalni inspektor za obrazovanje, dok se odredbe u pogledu postavljanja inspektora za obrazovanje brišu jer je inspektor državni službenik i na način izbora i imenovanja se primjenjuju odredbe Zakona o državnoj službi u FBiH. Između ostalog, propisuje se i da inspektor vrši nadzor po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke što nije bilo u ranijem propisu utvrđeno. Utvrđuje se i da je inspektor dužan izvršiti najmanje jedan inspekcijski nadzor u toku godine umjesto dosadašnja dva.
Inače, inspekcija za obrazovanje vrši nadzor nad provođenjem propisa iz oblasti obrazovanja dok nadzor koji se odnosi na radnopravne odnose, finansijsko poslovanje, sanitarne i druge poslove za rad obrazovno-odgojnih ustanova vrši Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O OSNIVANJU JP „MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA“

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju JP „Međunarodni aerodromTuzla“. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona je potreba njegovog usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH. Predloženo je da ovlaštenja Skupštine Javnog preduzeća u ime osnivača vrše predstavnici koje u ime osnivača imenuje Vlada Tuzlanskog kantona u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH. Skupštinu ovog javnog preduzeća čine predsjednik i 6 članova, a mandat članova Skupštine je četiri godine.
Vlada Kantona može razriješiti člana Skupštine javnog preduzeća i prije vremena na koje je imenovan u slučaju da sam zatraži razrješenje ili da dva puta neopravdano izostane sa sjednice Skupštine preduzeća, ako se utvrdi da je odgovoran za nezakonit rad ili svojim radom prouzrokuje veću štetu preduzeću i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i statutom.
Prijedlogom Zakona predviđeno je i da za predsjednika ili člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća ne može biti imenovano lice koje ima direktan ili indirektan finansijski i drugi privatni interes u javnom preduzeću.

U OKVIRU PROLJETNE SJETVE NAJVIŠE POVRŠINA ZASIJANO KUKURUZOM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o realizaciji proljetne sjetve u 2010. godini u Tuzlanskom kantonu. Proljetna sjetva je realizovana na 46 445,5 ha što je za 4,5% manje u odnosu na plan odnosno 1,45% manje u odnosu na prošlogodišnju proljetnu sjetvu. Na ove rezultate uticale su visoke cijene repromaterijala i loši vremenski uslovi za sjetvu. Proljetnom sjetvom najveća površina zasijana je kukuruzom, 20 922 ha, što je 45,05% ukupno zasijane površine. Ostala žita zasijana su na 590 ha, povrće je zasijano na 11 745,5 ha, a krmno bilje na 12 850 ha. Općina Gradačac je zasijala 10 614 ha što je za 1,5% više u odnosu na planirane površine. Najznačajnije ostvarenje plana ostvareno je i u općinama Gračanica 99,88%, Kalesija 98,72% i Doboj Istok 98,57%. Najniže ostvarenje plana zabilježeno je u općinama Teočak 89,54%, Tuzla 86,76% i Banovići 72,51%.

290 000 KM ZA POTICAJE PODUZETNICIMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak o pokretanju postupka javnog oglašavanja za prikupljanje zahtjeva za dodjelu saglasnosti za kreditna sredstva koja su deponovana u NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla za 2010. godinu.
Prema ovoj Odluci sredstva su namijenjena za podsticaje poduzetništvu na prostoru Tuzlanskog kantona za ovu godinu. Ukupno je na raposlaganju 290 000 KM koja će se dodjeljivati sa kamatnom stopom od maksimalno 4% periodom otplate od 5 godina i greis periodom od 1 godine.
Kreditna sredstva će se dodjeljivati za proizvodnju i usluge izuzev u oblasti trgovine, turizma, ugostiteljstva, prevoza stvari, roba i putnika.
Kreditna sredstva se mogu koristiti za kupovinu opreme, uključujući i troškove prijevoza i montaže, kupovinu, dogradnju i izgradnju poslovnog prostora i za obrtna sredstva. Maksimalan iznos kredita po jednom korisniku je 40 000 KM.
Kreditna sredstva neće moći koristiti pravna i fizička lica koja su u prethodnom periodu koristila ove poticaje.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU OBRTA NA PODRUČJU
TUZLANSKOG KANTONA U 2009. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2009. godini.
Kada je u pitanju obrt u Tuzlanskom kantonu najčešći su mali biznisi sa samo jednim zaposlenim, a rijetki su obrti koji imaju više od 15 zaposlenih.
U prošloj godini u Tuzlanskom kantonu bilo je registrovano 9.699 obrta što je za 3,44% više u odnosu na prethodnu godinu, a 35,1% više u odnosu na 2004. godinu. U prošloj godini je na 1.000 stanovnika bilo 17,3 obrtničkih zanatskih radnji. Ovi pokazatelji su blizu prosjeka u zapadnoevropskim zemljama gdje je na 1.000 stanovnika nešto više od 20 obrtnika.
Najveći broj obrtnika na 1.000 stanovnika ima općina Gradačac, gdje je u 2009. godini bilo 23,8 obrtnika, zatim slijede Kladanj sa 21,72 i Lukavac sa 20,20 obrtnika. Najmanji broj obrtnika registrovan je u Sapni 7,44 Kalesiji 11,34 i Srebreniku 12,41 obrtnik.
Resorno federalno Ministarstvo je u prošloj godini obrtnike na području Tuzlanskog kantona podržalo sa 43.200 KM, dok je oblast poljoprivrede iz federalnog Ministarstva podržana sa 7,6 miliona KM, od čega su najznačajnija sredstva dobili upravo obrtnici u ovoj oblasti, a manji dio na pravne subjekte odnosno mala i srednja preduzeća. Kantonalno Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je za razvoj poljoprivrede izdvojilo 6,5 miliona KM.

Za regresiranje kamata obrtnika Kantonalno Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak izdvojilo je oko 30.000 KM, a za razvoj tradicionalnih i starih zanata u prošloj godini izdvojeno je 50.500 KM. Kada se pogledaju ukupna izdvajanja općina, Kantona i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za podršku razvoju obrta u prošloj godini je na području Tuzlanskog kantona uloženo više od 4 miliona KM. Najznačajniji dio sredstva odnosi se na pomoć i subvencioniranje u primarnoj i sekundarnoj poljoprivrednoj proizvodnji dok se manji dio odnosi na obrtnike iz drugih oblasti odnosno na infrastrukturu i mala i srednja preduzeća.
I u 2010. godini Vlada Tuzlanskog kantona i resorno Ministarstvo će podršku razvoju obrtima pružati kroz subvencioniranje kamata za kredite, podršku inovatorstvu, podršku radu Obrtničke komore Tuzlanskog kantona, podršku tradicionalnim obrtima i udruženjima koja djeluju u ovoj oblasti.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je sa pozicije „Tekuća rezerva“ odobrila 10 000 KM Fondaciji „ISTINA PRAVDA POMIRENJE“. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova sudskog postupka koji se vodi protiv Ilije Jurišića.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je sa pozicije „Tekuća rezerva“ odobrila 1 234,35 KM Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Sredstva su namijenjena za nabavku kartice za centralu uništene usljed strujnog udara.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona kojom je odobreno 100 000 KM Fabrici obuće „Aida“ DD Tuzla, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, a na ime pomoći isplate dijela plaća radnicima za mjesec mart. Saglasnost je data uz uslov da resorno Ministarsvo prilikom izdavanja naloga za uplate ne prekorači sredstva odobrena Operativnim planom za prvih šest mjeseci 2010. godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za nominovanje članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o imenovanju pregovaračkog tima za razgovor sa predstavnicima Sindikata srednjeg obrazovanja i odgoja i Samostalnog Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja. Zadatak Tima je da u razgovoru sa sindikatima sačini prijedlog izmjena i dopuna kolektivnih ugovora za oblasti srednjeg odnosno osnovnog obrazovanja i odgoja u dijelu koji se odnosi na djelovanje sindikata i prava sindikalnih povjerenika. U Tim su imenovani Hasiba Omeragić, Hadže Kurtović i Selma Smajlović.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala Prijedlog Protokola JZU UKC Tuzla, kojim se definiše način vraćanja dijela dospjelih obaveza UKC-a Tuzla za 2009. godinu, prema Budžetu Tuzlanskog kantona, a u vezi sa kreditnim zaduženjem za projekat „Plava bolnica“ te Mišljenje Ministarstva finansija u vezi s tim prijedlogom. S obzirom na to da je već usvojen Izvještaj o radu i poslovanju JZU UKC Tuzla za prošlu godinu Vlada je podržala stav Ministarstva finansija da se od JZU UKC Tuzla zatraži da izmijeni tekst Protokola u dijelu u kojem se spominje finansijsko poslovanje u prošloj godini. Također Vlada predlaže da se u Protokolu kao mogući način povrata dospjelih obaveza za prošlu godinu briše „otpust duga“, a da se predloženim modelima dodaju i „uplata dužne rate„ i „povratak u gotovini u dogovorenom procentu“. Vlada je zadužila Upravni odbor JZU UKC Tuzla da usaglašeni tekst Protokola putem Ministarstva finansija dostavi Vladi Tuzlanskog kantona.


Odjeljenje za informisanje