ODRŽANA 133. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 8.7.2010. godine

ODRŽANA 133. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I ODGOJU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Osnovni razlog za utvrđivanje ovog Zakona je potreba da se uvaže principi utvrđeni Okvirnim zakonom o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini i Zakonom o radu.
Tako su prijedlogom zakona uvažavani principi dokumenata o pravima djeteta, omogućavanja jednakog pristupa srednjem obrazovanju za svu djecu, obrazovanja djece i mladih sa poteškoćama u razvoju, uvažavanje potreba tržišta rada u postupku provođenja upisne politike, obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina, pitanje prohodnosti učenika, primjenu zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa, značajnije učešće roditelja i lokalne zajednice u radu škole kroz osnivanje i rad vijeća roditelja, nastavak procesa decentralizacije naglašenom ulogom organa škole, jačanje autonomije škole, povezivanje škole sa lokalnom zajednicom i tržištem rada, novi stručni nadzor kao dio reforme obrazovanja i usklađivanje statusa nastavnika, stručnih saradnika i drugih zaposlenika sa odredbama Zakona o radu.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Nacrt Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona. Zakonom su uređena pitanja iz ove oblasti, a koja su, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu Federacije BiH, u nadležnosti kantona.
Nacrtom zakona se utvrđuje da se zaštita od požara i vatrogastvo organizuju, funkcionišu i čine dio jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća. Zaštita od požara i vatrogasna djelatnost su djelatnosti od posebnog javnog interesa za Kanton i općinu, a ostvaruju se na način predviđen Federalnim i kantonalnim zakonom i podzakonskim aktima, kao i međunarodnim tehničkim normativima i standardima koji važe u Bosni i Hercegovini. Vatrogastvo je obavezna javna služba na području Kantona i općine, stručna i humanitarna djelatnost. Zakon predviđa da Skupština kantona utvrđuje ciljeve, smjer i strategiju razvoja zaštite od požara i vatrogastva od značaja za kanton, na period od najmanje pet godina, u okviru Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u kantonu. Skupština, na prijedlog Vlade, donosi i Plan zaštite od požara Kantona.
Osim obaveza koje ovaj Zakon propisuje kada su u pitanju Vlada Kantona, ministarstva i Kantonalna uprava civilne zaštite, predviđeno je i da se za vršenje poslova u oblasti zaštite od požara i vatrogastva, u Kantonalnoj upravi osniva organizaciona jedinica - Odjeljenje za zaštitu od požara i vatrogastvo.
Kantonalna uprava vrši i upravni nadzor u odnosu na pitanja koja su federalnim i kantonalnim zakonom stavljena u njenu nadležnost. Kantonalni inspektor za zaštitu od požara i kantonalni inspektor za vatrogastvo iz Kantonalne uprave vrše nadzor u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu u općinama i drugim pravnim licima od kantonalnog i općinskog značaja.
Ovim Zakonom se propisuju i obaveze zaštite od požara i vatrogastvu u općinama te drugim pravnim licima.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU
KANTONALNOG PRAVOBRANILAŠTVA U 2009. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2009. godinu. Kantonalno pravobranilaštvo je u toku 2009. godine na vlastitu inicijativu, kao i na temelju saznanja, dostavljenih informacija i podataka od strane kantonalnih organa i drugih subjekata koje zastupa, pokretalo pred sudom postupke radi ostvarivanja različitih zahtjeva. U tom cilju Pravobranilaštvo je pred sudovima i drugim organima preduzimalo odgovarajuće mjere i pravna sredstva kao što su prikupljanje potrebnih obavještenja, spisa, isprava i drugih dokaza, prisustvo ročištima, blagovremena izrada podnesaka, ulaganje redovnih i vanrednih pravnih lijekova.
U 2009. godini Pravobranilaštvo je primilo 987 predmeta, a iz 2008. godine preneseno je 1.953 predmeta. U prošloj godini Kantonalno pravobranilaštvo je imalo ukupno 2.940 predmeta, što je za 288 predmeta više u odnosu na 2008. godinu. Riješeno je 1.017 predmeta, a u 2010. godinu je preneseno 1.923 predmeta.
Kada su u pitanju parnični predmeti oni se najvećim dijelom odnose na tužbe uposlenika kantonalnih organa i škola radi ostvarivanja prava po odredbama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti, te kolektivnih ugovora za srednje i osnovno obrazovanje. Od 1.868 parničnih predmeta 1.065 prdmeta se odnosilo na potraživanja iz radnog odnosa, ali je generalno broj novozaprimljenih takvih predmeta smanjen. Ukupno je riješeno 299 parničnih predmeta što je znatno više u odnosu na 2008. godinu kada je riješeno 109 parničnih predmeta.
U predmetima u kojima je tužbeni zahtjev usvojen u toku 2009. godine dosuđen je ukupan iznos od 1,3 miliona KM što je za oko 800.000 KM manje nego u 2008. godini. Istovremeno, odbijeni su tužbeni zahtjevi u ukupnoj visini od 14,6 miliona KM.
Kantonalno pravobranilaštvo je u 2009. godini, između ostalog, pokrenulo 69 parničnih i 28 izvršnih postupaka. Pokrenuti postupci su se odnosili uglavnom na naplatu potraživanja Tuzlanskog kantona i njegovih organa i naknadu štete.
Kantonalno pravobranilaštvo je aktivno učestvovalo i u 13 stečajnih postupaka pokrenutih nad pravnim osobama prema kojima je Tuzlanski kanton imao evidentirana potraživanja, a koja ukupno iznose 14,6 miliona KM.
Kantonalno pravobranilaštvo je u prošloj godini podnijelo i pet tužbi za naplatu duga po osnovu koncesionih naknada u ukupnom iznosu od 6,3 miliona KM.
I Izvještaju je ocijenjeno da je Kantonalo pravobranilaštvo i u 2009. godini radilo uz zadovoljavajuću kadrovsku popunjenost i materijalno-tehničku opremljenost.

DONESENA ODLUKA O PRESTANKU STANJA PRIRODNE NESREĆE OD POPLAVA U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite donijela Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće zbog poplava na području Tuzlanskog kantona, a koja je proglašena 23.6.2010. godine.
U skladu sa ovom Odlukom Kantonalni štab civilne zaštite će, u saradnji sa općinskim štabovima civilne zaštite, nastaviti pratiti i analizirati stanje na terenu i po potrebi neposredno se uključivati u aktivnosti oko saniranja nastalih posljedica i stvaranja uslova za normalan život i rad ljudi na ugroženom području.
Kantonalna komisija za procjenu šteta dužna je, u skladu sa svojim nadležnostima, izvršiti poslove na procjeni šteta na ugroženom području, u zakonom utvrđenim rokovima.

UTVRĐENE ZONE SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA „STUDEŠNICA“
I MJERE ZAŠTITE IZVORIŠTA OD ZAGAĐENJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta vode za piće „Studešnica“ za javno vodosnabdijevanje općine Banovići. Zone sanitarne zaštite izvorišta „Studešnica“ nalaze se na području općina Živinice i Kladanj, a zone su određene prema Projektu zaštite izvorišta „Studešnica“ urađenom u oktobru 2007. godine i dopunjenom u aprilu 2010. godine.
Za kraško izvorište „Studešnica“ utvrđene su tri zaštitne zone. U prvoj zaštitnoj zoni nalaze se Zona Ia - zona najstrožijeg režima zaštite - zona izvorišta i Ib zona strogog režima zaštite. Druga zaštitna zona je zona ograničenog režima zaštite, a treća zona - zona blagog režima zaštite. Sve privredne i druge organizacije i zajednice, mjesne zajednice, općinski organi uprave, pravna lica i građani dužni su se pridržavati odredaba ove odluke i primjenjivati njome propisane zaštitne mjere.

RAZMATRAN KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala Konačni izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Tuzlanskog kantona za 2009. godinu, a koji je uradio Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH.
Izvršenom revizijom konstatovan je određeni broj propusta i nepravilnosti, te je u cilju njihovog otklanjanja dato niz preporuka. Između ostalih u Izvještaju je navedena potreba da budžetski korisnici kontitnuirano unapređuju sistem internih kontrola te dorade pravilnike o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima. Ukazano je i na potrebu pravovremenog poduzimanja aktivnosti na donošenju izmjena i dopuna Budžeta u slučaju smanjenja ostvarenja prihoda kako bi se pravovremeno uravnotežili prihodi sa rashodima. Svim budžetskim korisnicima ukazano je na pojedinačne nedostatke i u skladu s tim date konkretne preporuke.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom zadužila ministarstva i druge organe da u roku od 15 dana Uredu za internu reviziju Vlade Kantona dostave prijedloge mjera za otklanjanje uočenih nedostataka. Nakon toga Ured za internu reviziju će u roku od 5 dana sačinit i Vladi Kantona dostaviti prijedlog Programa mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u finansijskim izvještajima Budžeta kantona za 2009. godinu.

USVOJENA ANALIZA UPISNE POLITIKE NAKON PRVOG UPISNOG ROKA NA UNIVERZITETU U TUZLI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Analizu upisne politike nakon prvog upisnog roka na Univerzitetu u Tuzli, a po zaključku Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona od 5.7.2010. godine.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je uradilo Analizu na bazi podataka Univerziteta u Tuzli, a koji je u skladu sa svojim ovlaštenjima, utvrđenim Zakonom o visokom obrazovanju, utvrdio upisnu politiku za akademsku 2010/2011. godinu. U skladu s tom upisnom politikom objavljen je Javni konkurs i realizovao prijemni ispit za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli za akademsku 2010/2011. godinu.
Za ovu akademsku godinu odobren je upis u prvu godinu dodiplomskog studija 3.265 studenata, od čega upis 1.460 redovnih studenata koji će se finansirati iz Budžeta Tuzlanskog kantona, 1.425 redovnih studenata koji će se samofinansirati i 380 vanrednih studenata.
Po okončanju prijemnog ispita za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija prijavilo se 3.864 kandidata. Kvalifikacioni ispit položilo je 2.643 kandidata ili 68,47%. Uslove za upis steklo je 2.118 kandidata, dok 525 kandidata koji su ostvarili bodovni minimum nije steklo uslove za upis zbog prekobrojnosti u odnosu na Plan upisa i to na Ekonomskom fakultetu, Poslovnoj školi, Pravnom fakultetu, Filozofskom fakultetu i RGGF-u.
Nakon prvog upisnog roka na Univerzitetu u Tuzli ostala su nepopunjena 984 mjesta za redovan studij i 182 mjesta za vanredni studij.
Zaduženi su Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Univerzitet u Tuzli da Analizu dopune informacijama o tome koliko je kandidata iz kategorije boračke populacije položilo prijemni ispit i stekli uslove za upis odnosno onih koji su položili prijemni, ali zbog prekobrojnosti nisu primljeni.
Analizu će razmatrati Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici zakazanoj za ponedjeljak.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je, na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, odobrila 5 000 KM iz Tekuće rezerve Kantonalnoj agenciji za privatizaciju na ime jednokratne novčane pomoći za organizaciju i održavanje Skupštine dioničara DD „Konjuh“ Kladanj.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, odobrila 10 000 KM iz Tekuće rezerve za podršku izradi dugometražnog igranog filma „The Show Must Go On“, reditelja Ahmeda Imamovića, a koji govori o životu žena Srebrenice 15 godina nakon genocida.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak, donijela dvije odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve. Odobreno je 20 000 KM Zemljoradničkoj zadruzi „Tarevci“ Modriča za finansijsku podršku pokretanju projekta „Razvoj kooperantske mreže i pokretanje organizovane proizvodnje kornišona“ u povratničkim sredinama u općinama Modriča, Vukosavlje i Odžak.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 32 000 KM za podršku organizaciji 37. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajam šljive u Gradačcu. Sajam će biti održan od 15. do 18. septembra 2010. godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela šest odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Riječ je o donacijama osnovnim školama: Banovići, Kladanj, Stupari, Vražići, JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla i JU MSŠ Čelić. Donacije su dodijelili: općine Banovići i Kladanj, Federalni zavod za zapošljavanje, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Omladinski komunikativni centar Banjaluka.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o raspodjeli prihoda prikupljenih od naknada za izvršene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu i izdate svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja. Odlukom je utvrđeno da se ovi prihodi raspoređuju kao namjenski prihodi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona- kantonalne veterinarske inspekcije. Ova sredstva će se koristiti za kadrovsko jačanje i tehničko opremanje veterinarske inspekcije i za mjere zdravstvene zaštite životinja.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. Razlozi za izmjene i dopune su tehničke prirode.


Odjeljenje za informisanje