ODRŽANA 134. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla,15.7.2010. godine

ODRŽANA 134. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o prostornom uređenju i građenju. Razlozi za donošenje ovog Zakona su višestruki, a osnovni razlog je potreba da se jednim zakonom, umjesto dosadašnja dva zakona u cijelosti i na sistematičan način, uredi oblast prostornog uređenja i građenja, te otklone nedostaci uočeni tokom dosadašnje primjene navedenih zakona. Jedan od razloga za donošenje ovog Zakona je i činjenica da su USAID i Vlada Federacije u decembru 2007. godine potpisali Memorandum o razumijevanju, čime je ozvaničeno partnerstvo u realizaciji „SPIRA“ projekta koji ima za cilj pojednostavljivanje aktivnosti na izdavanju dozvola i režima inspekcija Bosne i Hercegovine.
Prijedlogom Zakona se između ostalog reguliše utvrđivanje granica urbanog i užeg urbanog područja radi usmjeravanja građenja. Određeno je da se građenje naselja i građevina može odvijati samo na građevinskom zemljištu, uz određene izuzetke, a navedeni su i uslovi pod kojima Skupština Kantona odnosno Općinsko vijeće može zabraniti građenje, uslovi građenja u području eksploatacionih polja, kao i građenje naselja za privremeni smještaj prilikom izgradnje kompleksnih građevina. Određeno je, između ostalog, da se zone budućeg razvoja utvrđuju razvojnim planskim dokumentima kao i građenje infrastrukturnih sistema što predstavlja novinu u odnosu na raniji Zakon. Prednost novih rješenja je obaveza cjelovitog pristupa rješavanju velikih infrastrukturnih sistema, u odnosu na raniji, parcijalni pristup rješavanju navedenih sistema.
Uređene su i vrste zaštitnih pojaseva kao i građenja u tim pojasevima, zaštita poljoprivrednog i šumskog zemljišta, te uslovi građenja na ovim područjima, kao i pitanje zaštićenih područja, što je također novina u odnosu na raniji zakon. Pod posebnu zaštitu stavljaju se ambijentalne cjeline, područja i pojedinačne vrijednosti nepokretnog prirodnog i graditeljskog naslijeđa. Regulisana je i materija lokacijske informacije što je kvalitativna novina u odnosu na raniji zakon, a sa ciljem bržeg i efikasnijeg donošenja urbanističko-tehničke dokumenacije za određenu lokaciju. Lokacijska informacija predstavlja stručni akt kojim se investitoru daju urbanističko-tehnički uslovi za projektovanje kao i drugi preduslovi za odobrenje buduće promjene u prostoru na nekoj lokaciji.
Novim Zakonom su, u skladu sa evropskim standardima, detaljnije, definisane i odredbe koje se odnose na obavezna tehnička svojstva građevina, posebno sa aspekta uštede energije i toplinske zaštite. Posebna novina u odnosu na raniji propis su članovi kojima se obavezuje Vlada Kantona da posebnom Uredbom propiše uslove koje pravna i fizička lica moraju ispunjavati za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova građenja. Navedenom izmjenom će se obezbijediti veći stepen kvaliteta izvođenja građevinskih radova te kontrola subjekta građenja. Zakonom su predviđene i brojne povoljnosti za investitore. Između ostalog bit će postignuto pojednostavljenje postupka na način da se za izgradnju stambenih objekata bruto površine do 300 m² i jednostavnih poljoprivrednih objekata površine do 400 m² kvadratnih neće zahtijevati revizija zajedničke dokumentacije. Kod zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje jedan primjerak projekta dostavlja se u digitalnoj formi, što je povoljnije za investitore, a istovremeno će se omogućiti i efikasniji rad nadležnih službi te ažuriranje budućih baza podataka. Odredbama ovog Zakona i inspekcijski nadzor je podignut na kvalitetniji nivo, preciznije su regulisana ovlaštenja i obaveze inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora te mjere koje su dužni poduzimati. Novina je i odredba kojom je predviđeno da se na području općine, odnosno grada koji ne donesu prostorni plan u roku od dvije godine, ne mogu izdavati rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenje za građenje.

USVOJEN OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA U 2009. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2009.
Ukupna sredstva za zdravstvenu zaštitu, sa angažovanim sredstvima rezerve iz ranijeg perioda na području Tuzlanskog kantona u toku 2009. godine iznose 270 764 970 KM, što je za 3,99% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj obračun sredstava sadrži konsolidovane podatke o ostvarenim i utrošenim sredstvima u kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja i zdravstvenim ustanovama u javnom i privatnom sektoru odnosno 17 javnih zdravstvenih ustanova i 155 privatnih zdravstvenih ustanova i ordinacija.
Na prihode iz obaveznog zdravstvenog osiguranja odnosi se 201 834 081 KM ili 74,54% a na prihode izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja 59 706 006 KM ili 22,05% ukupnih sredstava.
Prihodi ostvareni u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona iznose 168 951 709 KM i čine 62,40% ukupno ostvarenih sredstava. Prihodi iz federalnog Fonda solidarnosti iznose 19 385 889 KM i čine 7,16% a od ostalih zavoda 3 938 840 KM i čne 1,45% ukupno ostvarenih sredstava.
Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga zdravstvene zaštite osiguranim licima sa područja Republike Srpske i Distrikta Brčko ostvareni su u iznosu 6 107 846 KM i čine 2,26% ukupno ostvarenih sredstava.
Prihodi zdravstvenih ustanova izvan sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvareni su u iznosu od 59 706 006 KM i čine 22,05% ukupno ostvarenih sredstava. Od ovih prihoda na direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica odnosi se 48 605 979 KM što je 17,95% ukupno ostvarenih sredstava.
Ukupno utrošena sredstva u zdravstvu za 2009. godinu iznose 279 817 478 KM što je za 9,45% više u odnosu na prethodnu godinu.
Ukupna sredstva za finansiranje emitovanih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2009. godini ostvarena su u iznosu od 178 176 591 KM, dok su ukupni rashodi i izdaci za finansiranje tih prava iznosili 178 171 804 KM što je za 1,85% više u odnosu na prethodnu godinu.
Izdaci primarne zdravstvene zaštite sa izdacima za esencijalne lijekove iznosi 87 989 676 KM, što je za 7,21% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za lijekove iznosili su
36 652 362 KM što je za 14,83% više u odnosu na 2008 godinu. Izdaci za specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite iznose 23 117 203 KM, izdaci za bolničku zdravstvenu zaštitu 52 318 564 KM, izdaci za finansiranje javno-zdravstvene djelatnosti 884 190 KM, a izdaci za zdravstvenu zaštitu u inostranstvu 195 274 KM.
Prosječni troškovi u zdravstvu po stanovniku u Tuzlanskom kantonu u prošloj godini su iznosili 561,26 KM, što je znatno više u odnosu na prosjek u Federaciji BiH.

 

USVOJEN PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA DODJELU
BESKAMATNIH KREDITA SREDSTAVA ZA
STAMBENO ZBRINJAVANJE BORAČKE POPULACIJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program korištenja sredstava za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava kao pomoć u stambenom zbrinjavanju korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano je 2 400 000 KM. Po 800 000 KM planirano je za kategorije porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Ukoliko u okviru jedne kategorije ne budu utrošena planirana sredstva ostatak će biti preusmjeren za druge dvije kategorije boračke populacije. Ministarstvo za boračka pitanja će realizovati ova sredstva putem banke koja bude izabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
Uslovi, način i kriteriji za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite bit će definisani posebnim propisima Vlade Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekstove aneksa kolektivnih ugovora za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Aneksima je precizirano da je rukovodilac osnovne škole dužan obezbijediti određene uslove za rad sindikata, te da povjereniku sindikalne podružnice u sastavu samostalnog sindikata u strukturi 40-satne radne sedmice oslobodi četiri plaćena sata za obavljanje dužnosti sindikalnog povjerenika. Ukoliko je sindikalni povjerenik iz reda nastavnog osoblja rukovodilac škole je dužan sindikalnom povjereniku umanjiti dva časa sedmično ostalih oblika neposredno odgojno-obrazovnog rada i jedan sat ostalih poslova i radnih zadataka.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe. Izmjenama je utvrđeno da, izuzetno, ukoliko se na raspisani oglas ne prijavi kandidat koji ispunjava uslove koji se odnose na dužinu radnog iskustva, za člana Upravnog odnosno Nadzornog odbora iz reda zaposlenika reguliranog organa, može biti imenovan kandidat koji ima najmanje dvije godine radnog iskustva u obavljanju poslova iz djelatnosti reguliranog organa.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva kojom je Privrednom društvu KHK Lukavac odobreno 586 650 KM za isplatu tri rate otpremnina radnicima. Sredstva su odobrena u skladu sa Programom zbrinjavanja radnika KHK i Ugovorom o pozajmici zaključenog između Ministarstva i KHK Lukavac.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala članove Savjeta za praćenje cijena Tuzlanskog kantona. U Savjet su imenovani predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona udruženja potrošača i poslodavaca Tuzlanskog kantona, Saveza samostalnih sindikata i Federalnog zavoda za statistiku. Savjet ima zadatak da prati rast cijena i predlaže nadležnim organima mjere ekonomske politike i mjere neposredne kontrole cijena ukoliko se utvrdi da je indeks potrošačkih cijena veći ili manji od 5% iz nadležnosti kantona.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala Upravni i Nadzorni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, privremene školske odbore u osnovnim školama Humci i Lipnica Tuzla i Školski odbor Osnovne škole „Centar“ Tuzla. Razriješen je odnosno imenovan jedan član Školskog odbora osnovne škole Teočak.


Odjeljenje za informisanje