ODRŽANA 137. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla,19.8.2010. godine

ODRŽANA 137. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN ŠESTOMJESEČNI IZVJEŠTAJ
KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

U prvih 6 mjeseci 2010. godine Kantonalna agencija za privatizaciju TK je radila na pripremi preduzeća za proces privatizacije. S tim u vezi provođene su aktivnosti oko pripreme početnih bilansa i programa privatizacije preduzeća koja još nisu privatizirana, te aktivnosti na analizi dostavljene dokumentacije i utvrđivanje potrebnih ispravki i dopuna po dostavljenim početnim bilansima stanja i programu privatizacije.
U izvještajnom periodu vršene su pripreme za donošenje odluka:
- Odluke o odobravanju korigovanog Programa privatizacije i Početnog bilansa preduzeća DD „Konjuh“ Kladanj. Odlukom je utvrđena vrijednost i struktura kapitala na način da u ukupnom kapitalu u iznosu od 7.319.030,00 KM, državni kapital učestvuje sa 67%, dok privatni kapital učestvuje sa 33%, a kao metod prodaje utvrđen je metod neposredne pogodbe u velikoj privatizaciji.
- Odluke o odobravanju korigovanog Početnog bilansa stanja na dan 31.12.2009.godine preduzeća Rudnik krečnjaka „Vijenac“ d.o.o. Lukavac. Odlukom je utvrđen stopostotni državni kapital ukupne vrijednosti u iznosu od 14.763.671,00 KM.
Također, vođene su aktivnosti na izradi rješenja za JKP „Komunalac“ Tuzla, JKP „Centarlno grijanje“ Tuzla, JKP „Pogrebne usluge“ Tuzla i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla. Interesantno je napomenuti da nijedno od navedenih preduzeće nije dostavilo tražene ispravke i nedostajuću dokumentaciju, te su donesena rješenja kojim su odbijeni izmjenjeni početni bilansi stanja i program privatizacije. Na navedena rješenja preduzeća su putem Kantonalne agencije za privatizaciju uložila žalbe, koje su proslijeđene resornim ministarstvima.
Agencija je pripremala i sačinjavala potvrde i uvjerenja na zahtjev firmi kod kojih je postupak privatizacije okončan. Zahtjevi firmi za izdavanje potvrda uglavnom su se odnosili na identifikovanje imovine koja je bila obuhvaćena početnim bilansom u cilju ostvarivanja prava pred nadležnim organima.
Ovom prilikom podrcrtana je saradnja sa Agencijom za privatizaciju u FBiH, kao i saradnja sa općinskim službama za geodetsko, imovinsko pravne poslove,općinskim, kantonalnim i federalnim pravobranilaštvima. Većina traženih podataka odnosi se na identifikaciju nekretnina koje su bile obuhvaćene početnim bilansom stanja radi prenosa vlasništva sa državnog u vlasništvo privrednog subjekta, te identifikacije salda potraživanja od Federacije u pasivnom podbilansu početnog bilansa stanja preduzeća u cilju sačinjavanja baze podataka i dokazivanja po osnovu pokrenutih sudskih sporova od strane privrednih subjekata.
Izrada kratkih profila u svrhu pružanja inicijalnih podataka kupcima zainteresovanim za kupovinu imovine i državnog kapitala za preduzeća, RK Vijenac Lukavac, Rudnici nemetala Kladanj, Aida Tuzla, TTU Tuzla i Livnica čelika Tuzla bila je također aktivnost Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona.
Od ostalih aktivnosti može se izdvojiti praćenje izvršenja obaveza od strane kupaca po zaključenim ugovorima o kupoprodaji i vođenje postupaka pred sudovima i upravnim organima.

1.800.000 KM ZA KAPITALNE TRANSFERE NIŽIM NIVOIMA VLASTI

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za transfere nižim nivoima Vlasti. Ovom odlukom planirano je dodjeljivanje sredstava drugim nivoima vlasti u ukupnom iznosu od 1.800.000 KM, i to 1.200.000 KM za projekte kojima se vrši nastavak realizacije projekata započetih u ranijem periodu, dok je 600.000 KM predviđeno za ostale projekte putne infrastrukture i projekte rekonstruiranja objekata kulture.
Prema Odluci iznos sredstava koje jedna općina može dobiti po prijedlogu komisije, a po obje vrste projekata ne može biti veći od 300.000 KM pri čemu će prednost prilikom izbora projekta kojima se vrši nastavak ranije započetih projekata imati općine koje su u završnoj fazi projekta.
Današnjom Odlukom definirani su i kriteriji za vrednovanje projekata.

298.000,00 KM ZA PROJEKTE IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLICE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava privrednim društvima u javnom i privatnom vlasništvu koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava.
Prema ovoj odluci, kada su u pitanju društva u privatnom vlasništvu ukupno je raspoređeno 150.000 KM od čega izdvajamo iznose od 13.000,00 KM za “Trgotranšped export-import“ d.o.o. Čelić i „4 MA“ d.o.o. Čelić i to za Uređenje odvoda otpadnih voda i kanalizacije i pristupnog puta na objektu benzinske pumpe u cilju smanjenja zagađenja životne okolice, odnosno Izradu kanalizaciono-odvodne mreže u cilju smanjenja zagađenja životne okolice i unapređenja efikasnosti rada firme.
Kada su u pitanju javna preduzeća Vlada je dala saglasnost za raspodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 148.000 KM. Ovom Odlukom po 30.000,00 KM dodijeljeno je JP “Komus” Gračanica, JKP “Regionalni centar za upravljanje čvrstim otpadom” Tuzla, JKP „Čistoća“ Čelić, te JP „Komunalac“ Gradačac. 28.000,00 KM dodijeljeno je JP „Karaula“ Kladanj.
Sredstva iz ove odluke bit će izdvojena sa budžetske pozicije namjenskih sredstava iz ekoloških naknada.

710.000 KM ZA PODRŠKU RAZVOJU KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva obnove, razvoja i povratka TK o utvrđivanju programa, uslova i kriterija za raspodjelu sredstava za podršku razvoju Kantona. U cilju pružanja podrške razvoju Tuzlanskog kantona planirana je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 710.000,00 KM. Ukupan iznos sredstava bit će raspoređen prema namjeni i to: 292.000 KM za subvencioniranje kamata z amala i srednja preduzeća, 270.000 KM za certificiranje firmi, 70.000 za subvencioniranje kamata za obrt, 45.000 KM kao podrška udruženjima inovatora i inovatorima. Za podršku drugim udruženjima planirano je 21.000 KM, dok je za podršku programima za osnivanje udruženja tradicionalnih starih obrta planirano 12.000 KM. Ovom Odlukom precizirani su i kriteriji za raspodjelu naprijed navedenih sredstava.

458.180 KM ZA MATERIJALNO ZBRINJAVANJE UGROŽENIH

U cilju materijalnog zbrinjavanja ugroženih Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava planiranih za materijalno zbrinjavanje ove kategorije stanovništva. Prema današnjoj Odluci 250.000 KM je planirano za sufinansiranje troškova električne energije u izbjegličkim naseljima, te 208.180 KM za finansiranje troškova nabave uglja za izbgeglička naselja i najugroženije prognaničke porodice u individualnom smještaju.
Sredstva predviđena za sufinansiranje troškova električne energije u izbjegličkim naseljima moći će koristiti sva lica pod uslovom da su smještena u izbjegličkim naseljima rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica i povratnika i kućama holandske vlade na području našeg kantona, pod uslovom da se radi o licima koje imaju priznat status izbjeglice u BiH, raseljenog lica u BiH ili povratnika, da su iskazali namjeru za povratkom, da su vratili tuđu imovinu koju su privremeno koristili, te podnijeli zahtjev za povrat vlastite imovine, kao i da nisu primili pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uslova.
Sredstva predviđena za finansiranje troškova nabave uglja moći će koristiti lica pod uslovom da su smješteni u izbjegličkim naseljimaadaptiranim za potrebe raseljenih lica i povratnika, kućama holandske vlade i drugim vidovima individualnog smještaja na području TK, ako ispunjavaju slijedeće kriterije: da se radi o licu koje ima priznat status izbjeglice iz BiH, raseljenig lica u BiH ili povratnika, da su iskazali namjeru za povratkom, da su vratili tuđu imovinu koju su privremeno koristili, te podnijeli zahtjev za povratom vlastite imovine, kao i da nisu primili pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uslova.
Na osnovu navedenih kriterija odabir korisnika izvršit će naldežne općinske službe, a Ministarstvo obnove, razvoja i povratka TK će posebnom odlukom definirati količine uglja po izbjegličkim naseljima i individualnom smještaju po općinama.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Prijedlog Ministasrstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK za imenovanje privremenih školskih odbora u JU OŠ „Sladna“ Srebrenik, JU OŠ „Brčanska Malta“ Tuzla, JU OŠ „Bukinje“ Tuzla, JU OŠ „Kiseljak“ Tuzla, JU OŠ „Podrinje“ Mihatovići – Tuzla i JU OŠ „Solina“ Tuzla. Naime, navedenim privremenim Školskim odborima mandat ističe 20.08.2010. godine i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK je objavilo oglas za nominiranje i izbor kandidata člana Školskog odbora iz reda osnivača u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Kako bi škole imale finkciju upravljanja do okončanja procedure imenovanja Školskih odbora potrebno je bilo imenovati privremene školske odbore.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK za raspisivanje Javnog oglasa na nominiranje i izbor kandidata člana Školskog odbora iz reda osnivača i to za šest osnovnih i jednu srednju školu sa područja našeg kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku kojom se odobravaju finansijska sredstva u iznosu od 1.000,00 KM Ministarstvu za obnovu, razvoj i povratak Tuzlanskog kantona, na ime nabavke računarske i druge kancelarijske opreme za potrebe ministarstva.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na dvije Odluke Ureda za internu reviziju kojim se odobravaju sredstva u iznosu od 2.800 KM za nabavku računarske opreme i 2.000 KM za nabavku licenci potrebnih za rad Ureda.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Ovom Odlukom odobreno je usmjeravanje neplanirane donacije u iznosu od 16.270,00 KM, dodijeljene od strane Međunarodne osnovne škole „Bosna-Sema“ Sarajevo, za adaptaciju prostora JU OŠ „Mejdan“ Tuzla.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je na lični zahtjev razriješila Minku Kurtović sa dužnosti predsjednice Nadzornog odbora RTV TK.
Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU „Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona“, i to u sastavu predsjednik Anto Iljkić, te članovi Mujo Imamović, Selma Smajlović, Sadina Pavlović i Biljana Nišandžić.

Odjeljenje za informisanje