ODRŽANA 139. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla,03.9.2010. godine

ODRŽANA 139. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

PREDLOŽENO PREUZIMANJE ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FEDERACIJI BIH KAO KANTONALNOG ZAKONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH. Razlog za donošenje ovog Zakona je presuda Ustavnog suda Federacije BiH iz aprila 2010. godine kojom je utvrđeno da član Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u dijelu u kojem se navodi da se Zakon odnosi i na "kantone, gradove i općine" nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije BiH. Time je nastala pravna praznina u pogledu regulative kojom se uređuje radno-pravni status državnih službenika u kantonalnim organima državne službe čime je dovedeno u pitanje nesmetano funkcionisanje kantonalnih organa uprave.
Prijedlogom Zakona koji je Vlada danas utvrdila predviđeno je da se Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH primjenjuje kao kantonalni zakon u Tuzlanskom kantonu. Ukoliko dođe do naknadnih izmjena i dopuna preuzetog Zakona ovlašćuje se Vlada Tuzlanskog kantona da odlučuje o njihovoj primjeni u Tuzlanskom kantonu.
Primjena Zakona predviđena je od dana objavljivanja Presude Ustavnog suda Federacije BiH do donošenja posebnog Zakona kojim će biti regulisana sva pitanja vezana za državne službenike u organima vlasti Tuzlanskog kantona.

U SKUPŠTINSKU PROCEDURU PONOVO UPUĆEN PRIJEDLOG ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je ponovo u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Zakona o prostornom uređenju i građenju. Ovaj Prijedlog Zakona povučen je sa Dnevnog reda sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona održane 28.7.2010. godine uz zaključak da se do naredne sjednice dodatno usaglase stavovi sa Kantonalnom privrednom komorom - Udruženjem za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala. U skladu s tim resorno Ministarstvo je organizovalo sastanak sa predstavnicima ovog Udruženja. Na ovom sastanku usaglašeni su stavovi, sačinjen Protokol i u skladu s njim utvrđena su tri dodatna amandmana Predlagača Zakona.
U skladu s tim Vlada Tuzlanskog kantona danas je u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog Zakona i Izjašnjenja na amandmane Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona i poslanika u Skupštini te Izjašnjenje u vezi usaglašavanja stavova sa predstavnicima Kantonalne privredne komore sa amandmanima predlagača.

U SKUPŠTINSKU PROCEDURU PONOVO UPUĆEN NACRT ZAKONA O OSNIVANJU JU ZAŠTIĆENI PEJZAŽ "KONJUH"

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i ponovo u skupštinsku proceduru uputila Nacrt zakona o osnivanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž "Konjuh". Naime, Nacrt ovog Zakona već je bio pred poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona, ali je povučen do naredne sjednice. Prethodna verzija Nacrta ovog Zakona je po zaključku Skupštine, izmijenjena na način da je uvršten dio primjedbi Zakonodavno-pravne komisije i poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona kojima su dodatno precizirane određene odredbe ovog Nacrta zakona.
Prema nacrtu djelatnost javne ustanove koja se osniva ovim Zakonom je upravljanje zaštićenim pejzažom "Konjuh" u skladu sa Zakonom o proglašenju dijela područja planine "Konjuh" zaštićenim pejzažom, Prostornim planom podučja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž "Konjih", Planom upravljanja i drugim propisima. Također, djelatnost ove Javna ustanove je i zaštita, održavanje i promocija Zaštićenog pejzaža "Konjuh" u cilju zaštite i očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih, kulturno-historijskih dobara, te nadzor nad provođenjem uslova i mjera zaštite na području Zaštićenog pejzaža, eliminisanje i sprečavanje korištenja zemljišta i aktivnosti koje nisu u skladu sa ciljevima upravljanja i omogućavanja rekreacije i turizma koje odgovara kategoriji područja.
Organ upravljanja u Javnoj ustanovi je Upravni odbor od 5 članova, a organ kontrole poslovanja Nadzorni odbor. Ove odbore imenuje i razrješava Vlada Tuzlanskog kantona.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA
PRVIH ŠEST MJESECI 2010. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvih šest mjeseci 2010. godine. U ovom periodu ostvareni su ukupni prihodi i primici od 137.776.032,14 KM, dok su rashodi bili 150.053.508,87 KM. Ostvareni deficit od 12.277.476,73 KM uslovljen je činjenicom da još uvijek kantoni nisu dobili sredstva iz Aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, a koja su planirana u ovogodišnjim budžetima. Tuzlanski kanton je u Budžetu za 2010. godinu iz ove tranše planirao 28 miliona KM. Ostvareni prihodi od indirektnih poreza u prvih šest mjeseci ove godine veći su za 6,76% u odnosu na isti period 2009. godine. Prihodi od poreza na dohodak veći su za 14,36%, a neporezni prihodi za 4,01%. Prihodi od poreza manji su za 13,44%.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila i Izvještaj o utrošku Tekuće rezerve za prvih šest mjeseci 2010. godine. U ovom periodu iz Tekuće rezerve odobreno je ukupno 92.526,35 KM što je 10,89% planirane Tekuće rezerve za 2010. godinu.
Ukupno je izvršeno 89 683,91 KM odobrenih sredstava.

USVOJENA INFORMACIJA O PROVOĐENJU ZAKONA O SLOBODI VJERE I PRAVNOM POLOŽAJU CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o provođenju Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH na području Tuzlanskog kantona.
U Registru za Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini upisano je 114 subjekata od koji je 14 na području Tuzlanskog kantona. U Registru za Srpsku pravoslavnu crkvu u BiH upisano je ukupno 360 subjekata od čega je 14 na području Tuzlanskog kantona. U Registar za Katoličku crkvu u BiH upisan je 371 subjekat od čega 15 subjekata djeluje na području Tuzlanskog kantona. Od ostalih crkava i vjerskih zajednica koje su upisane u Registar, koji vodi Ministarstvo pravde BiH, sjedište na području Tuzlanskog kantona imaju Jevrejska opština Tuzla, Evanđeoska crkva Tuzla, Starokatolička crkva u BiH Dubrave, Župni ured Svete Marije Dubrave, Sinodolno vijeće Dubrave i Biskuspka kancelarija Dubrave.
Osnovni problem sa kojim se susreću i koji ističu sve vjerske zajednice na području Tuzlanskog kantona tiču se obaveze države da regulira penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje svjetskih službenika. Kako je izvijestilo nadležno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine sa odgovornim federalnim organima i dužnosnicima pokušava se iznaći rješenje za osiguranje neophodnih finansijskih sredstava za regulisanje ovog pitanja.
U svojim osvrtima, sve vjerske zajednice ističu problem povrata oduzete imovine odnosno nedostatka državne legislative, te smatraju važnim donošenje zakona kojim se reguliše povrat imovine koja je oduzeta vjerskim zajednicama.
Od ostalih problema koje su vjerske zajednice istakle, su napadi na vjerske službenike, oštećenja vjerskih objekata te problem uznemiravanja i napada na vjerske povratnike.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona izvijestilo je da je u 2009. godini evidentiran manji broj incidenata koji su bili usmjereni na izazivanje nacionalne netrpeljivosti među građanim Kantona u odnosu na tri prethodne godine. Evidentirano je ukupno 40 incidenata od čega 21 incident prema islamskoj konfesiji, 11 prema katoličkoj i 8 prema pravoslavnoj konfesiji. Od evidentiranih 40 incidenata u 2009. godini rasvijetljeno je 8, a procesuirano je 18 lica.
U prošloj godini Vlada Tuzlanskog kantona je za podršu vjerskim zajednicama izdvojila 100.000 KM, a u okviru programa za održivi povratak izdvojeno je dodatnih 156.000 KM.
Za podršku Narodnoj kuhinji "Imaret" Muslimanskom dobrotvornom društvu "Merhamet" dodijeljeno je 556.000 KM. Ovaj vid podrške vjerskim zajednicama nastavlja se i u 2010. godini.

1 500 000,00 KM ZA ZBRINJAVANJE RADNIKA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća osali ili ostaju bez posla, a koji je donio Privremeni Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Program će provoditi Služba uz finansijsku podršku Vlade Tuzlanskog kantona.
Prioritet u zbrinjavanju imat će uplata dospjelih, a neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u cilju povezivanja staža radnicima.
Program će se provoditi etapno u zavisnosti od raspoloživih sredstava. U prvoj fazi prednost pri dodjeli sredstava imat će osobe koje su stekle uslove za penzionisanje i kojima prestaje ili je prestao radni odnos u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom i zaposlenici privatizovanih preduzeća, ako je došlo do raskida ugovora o privatizaciji.
Eventualna preostala raspoloživa sredstva moći će se dodjeljivati i privatizovanim preduzećima u kojima su radnici preduzeća većinski vlasnici.
Za realizaciju ovog programa u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu planirano je 1.500.000,00 KM, a Program će biti realizovan putem javnog poziva koji će biti objavljen u sredstvima informisanja.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom se Rudniku krečnjaka "Vijenac" d.o.o. Lukavac otpisuju zakonske zatezne kamate utvrđene po osnovu neuplaćenih naknada iz Koncesionog ugovora. Obavezuje se Rudnik da uplatu glavnog duga od 853 773,30 KM izvrši u roku od petnaest dana od dana donošenja ove Odluke, u suprotnom Vlada Tuzlanskog kantona zadržava pravo naplate glavnog duga i zakonskih zateznih kamata u izvršnom postuku, bez mogućnosti podnošenja novog zahtjeva za otpis zakonskih zateznih kamata.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o dodjeli sredstava od koncesija koja su, ranije usvojenim Programom dodijeljena Ministarstvu trgovine, turizama i saobraćaja. Sredstva su dodijeljena Lovačkom društvu Tuzla (12.000 KM) za sanaciju i rekonstrukciju Lovačkog doma, JP SKPC Tuzla (10.000 KM) za realizaciju programa "Kupujmo domaće" putem sportskih aktivnosti i manifestacija sa ŽKK "Jedinstvo" i Planinarskom društvu "Konjuh" Tuzla za uređenje planinarskog doma "Javorje" (3.000 KM).
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Riječ je o donaciji od 2.980,00 KM koju je JU MS Ekonomsko-hemijska škola Lukavac dodijelila Općina Lukavac.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena privrednom društvu "Terakop" d.o.o. Tuzla na lokalitetu "Oštro Brdo" Gračanica u općini Živinice. Koncesija je dodijeljena na 20 godina, a ukupna površina eksploatacionog polja iznosi 4,2 ha.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta oglasa radi popunjavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odluke Ministarstva industrije, energetike i rudarstva kojima je Fabrici obuće "Aida" Tuzla dodijeljeno 90.000 KM, a privrednom društvu "Bosnia valves" D.o.o. Tuzla 50.000 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o formiranju Radne grupe koja ima zadataka da u roku od 7 dana, u skladu sa zahtjevom Ministarstva sigurnosti BiH sačini prijedlog Informacije o provođenju Državnog akcionog plana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u BiH.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala privremene upravne odbore u javnim ustanovama Muzej istočne Bosne i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla. Privremeni upravni odbori imenovani su do imenovanja novih upravnih odbora, a najduže na 60 dana.

Odjeljenje za informisanje