ODRŽANA 140. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla,8.9.2010. godine

ODRŽANA 140. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

PRIHODI U INDUSTRIJI, ENERGETICI I RUDARSTVU U TUZLANSKOM KANTONU U PRVIH ŠEST MJESECI 2010. GODINE VEĆI ZA 21% U ODNOSU NA ISTI PERIOD PROŠLE GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava u prvih šest mjeseci 2010. godine iz resora Ministarstva industrije, energetike i rudarstva.
U navedenom periodu privredna društva iz ove resorne oblasti ostvarila su ukupan prihod od 687,29 miliona KM što je povećanje od 21% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje ukupnog prihoda bilo je najznačajnije u sektoru industrije i iznosi 51% u odnosu na prvih šest mjeseci 2009. godine.
Pokazatelji govore da je kod 19, od ukupno 44 privredna društva koja su dostavila kompletne podatke, došlo do povećanja ukupnog prihoda.
Kada se posmatra poslovni rezultat privrednih društava resorne oblasti, može se konstatovati da ukupna suma dobitka iznosi 11,58 miliona KM, što je za 12,39% manje u odnosu na isti period prošle godine.
Ukupan gubitak je u prvih šest mjeseci ove godine smanjen za 31,78% i iznosio je 43,59 miliona KM. U ostvarenom gubitku industrija učestvuje sa 68,38%, a rudarstvo sa 31,62%. U oblasti energetike nije zabilježen gubitak.
Prosječna plaća u ovom resoru u privih šest mjeseci iznosila je 981 KM, a ako se izuzme sektor energetike prosječna plaća je iznosila 641 KM. Plaće su u oblasti rudarstva povećane za 5% u energetici za 1% a u industriji za 1%.
U posmatranom periodu ostvaren je izvoz od 318,69 miliona KM što je za 52% više u odnosu na isti period prošle godine. Izvoz u sektoru industrije povećan je za 102%. Povećanje izvoza ostvareno je i u rudarstvu za 27%, dok je u oblasti energetike došlo do smanjenja izvoza za 50%. Kada je u pitanju uvoz on je povećan za 85% a najznačajnije povećanje je zabilježeno u metaloprerađivačkoj i elektro-industriji. Ukupan ostvareni neto izvozni rezultati (izvoz-uvoz) na nivou resorne oblasti iznosio je 116 220 770,00 KM.
Dugovanja privrednih društava iz resorne oblasti, koja se obrađuju u informaciji, u periodu I-VI 2010. godine iznose 1 milijardu i 73 miliona KM i manja su za 2,73% u odnosu na isti period prošle godine. U ukupnom dugovanju hemijska industrija učestvuje sa 33,06% a elektroindustrija 15,39%.
Potraživanja privrednih društava iznose 249,89 miliona KM i za 8,63% su manja u odnosu na isti period prošle godine.

ODOBRENA NAMJENSKA SREDSTVA ZA PROJEKTE OPĆINA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na 21 odluku kojima je Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice odobrila namjenska sredstva za realizaciju projekata koje su kandidovale općine. Općini Gračanica odobreno je 154 980,00 KM za nabavku specijalnog kamiona za skupljanje otpada, selektivno prikupljanje otpada, podršku projektima škola sa područja Gračanice u oblasti zaštite okoliša i čišćenje putnog pojasa na području ove općine. Općini Srebrenik odobreno je 124 000,00 KM za uklanjanje divljih deponija, čišćenje putnih pojaseva i izgradnju pet kanalizacionih kolektora u naseljima u općini Srebrenik.
Općini Živinice odobreno je 213 400 KM za izgradnju gradskog parka, fekalne kanalizacije, uređenje Rajskog jezera i šetališta uz rijeku Oskova, čišćenje putnog pojasa i kanalizaciju romskog naselja Stara Pruga. Općini Kalesija odobreno je 96 200 KM za sufinansiranje projekata uređenja privremene deponije „Vis“, vanjsko uređenje gradske tržnice i čišćenje putnog pojasa pored magistralnog i regionalnih puteva na području ove općine.
Općini Sapna odobreno je 14 000 KM za sufinansiranje izgradnje fekalne kanalizacione mreže u mjesnoj zajednici Zaseok.
Riječ je o namjenskim sredstvima koja općinama pripadaju u omjeru koji se određuje na osnovu broja registrovanih vozila u općinama, a dodjeljuju se za projekte koje u skladu sa propisanim kriterijima kandiduju općine.

VLADA PRIHVATILA IZJAŠNJENJE RESORNOG MINISTARSTVA U VEZI SA
ZAHTJEVIMA PARTNERSKE GRUPE ZAINTERESOVANE ZA KUPOVINU VIJENCA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala zahtjev Kantonalne agencije za privatizaciju o zauzimanju stava u vezi sa zahtjevom koji je u svojoj ponudi za kupovinu Rudnika krečnjaka Vijenac iznijela partnerska grupa koju čine Fabrika cementa Lukavac i Camis Madencilik A.S. Istanbul.
Naime, ova grupa je uz ponudu tražila da se obezbijedi potpisivanje ugovora o reprogramiranju dugova koje Vijenac ima po osnovu doprinosa, zatim obezbjeđenje reprogramiranja dugova Vijenca po osnovu koncesija, deminiranje zemljišta u okviru eksploatacionih polja, ispod i uz žičaru te da prodavac preuzme obavezu da u cijelosti izvrši izmirenje eventualnog duga Rudnika koji nastane iz sudskih sporova koje su pokrenuli radnici radi potraživanja po kolektivnim ugovorima.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Izjašnjenje Ministarstva industrije, energetike i rudarstva u vezi sa ovim zahtjevima.
U izjašnjenju je navedeno da su Ministarstvo i RK Vijenac okončali aktivnosti u vezi sa potpisivanjem sporazuma o reprogramiranju dugova po osnovu doprinosa, da je definisan i reprogram obaveza po osnovu koncesionih naknada te otpis zakonskih zateznih kamata. Također je navedeno da će se Vlada i Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona maksimalno angažovati na kandidovanju projekata deminiranja, s obzirom na to da se značajan dio sredstava za ove namjene obezbjeđuje iz donacija.
Kada su u pitanju eventualne obaveze po osnovu sudskih sporova koje su pokrenuli radnici ovo pitanje nije u nadležnosti prodavca odnosno Vlade kantona i, navedeno je u izjašnjenju, Vlada ne može preuzeti obaveze izmirenja eventualnog duga privrednog Društva po ovom osnovu. Izražena je spremnost resornog Ministarstva da se maksimalno angažuje u cilju prevazilaženja ovog problema.
Obavezana je Agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona da u nastavku razgovora o prodaji Rudnika krečnjaka Vijenac ne preuzima bilo kakve finansijske obaveze za Budžet Tuzlanskog kantona.

ODOBRENO 120 000 KM ZA SANACIJU ŠTETA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je iz Budžeta odobrila 120 000 KM Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzla, za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama za saniranje šteta od poplava i klizanja tla u Tuzlanskom kantonu i to iz tekuće rezerve i tekućih grantova.
Pojedinačni iznosi od 7 500 KM odobreni su općinama Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Kladanj, Lukavac i Sapna, po 15 000 KM odobreno je općinama Gračanica i Srebrenik, a po 22 500 KM dodijeljeno je općinama Tuzla i Gradačac. Zbog visine procijenjenih šteta i nedostatka sredstava u Budžetu Kantona, Vlada Tuzlanskog kantona danas je uputila zahtjev Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite da, u skladu sa članom II Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća, dodijele jednokratnu novčanu pomoć za otklanjanje nastalih posljedica navedenim općinama u ukupnom iznosu od 4 000 000 KM.

OSTALE ODLUKE
Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 100 000 KM Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Sredstva su odobrena za dio radova na objektu Kantonalnog Tužilaštva koji je u izgradnji. Sredstva su odobrena sa pozicije „Prihodi od koncesija“.
Sa iste pozicije Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila i 50 000 KM Rudniku soli „Tuzla“ d.d. Tuzla za podršku u rekonstrukciji sonovoda ovog Rudnika.
Sa budžetske pozicije „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 6 000 Kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći. Sredstva su odobrena za nabavku opreme. Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona Vlada je odobrila 3 000 KM za nabavku opreme, a Općinskom sudu Gračanica 9 000 KM za rekonstrukciju i investiciono održavanje. Iz Kapitalnih izdataka JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona danas je odobreno 9 700 KM za nabavku namještaja, a Općinskom sudu Tuzla 10 000 KM za nabavku opreme.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o dopuni Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“. Dopunjena je Odluka kojom su ranije odobrena sredstva za podršku Gradačačkom sajmu na način da će dio sredstava biti realizovan u septembru, a dio sredstava do kraja godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta oglasa za popunjavanje pozicija predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o.Odjeljenje za informisanje