ODRŽANA 141. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla,16.9.2010. godine

ODRŽANA 141. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Tuzlanskog kantona. Ovim Zakonom uređuju se plaće i naknade izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona, kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca, državnih službenika i namještenika u organima državne službe, kao i zaposlenika koji imaju status državnih službenika i namještenika u Kantonalnom sudu, Kantonalnom tužilaštvu, Kantonalnom pravobranilaštvu i u općinskim sudovima na području Kantona.
Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona je da je u julu ove godine donesen Federalni Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH, kojom je propisana obaveza Kantona da u roku od 90 dana od dana primjene federalnog Zakona donesu svoje usaglašene propise iz oblasti plaća i naknada.
Kantonalnim Zakonom je predloženo da najniža plaća ne može biti manja od 70% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH.
Prijedlog Zakona će po hitnom postupku biti upućen u skupštinsku proceduru.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Ovim Zakonom uređuju se plaće, platni razredi i koeficijenti za platne razrede policijskih službenika u Tuzlanskom kantona, naknade i druga pitanja koja se odnose na primanja policijskih službenika.
Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona je potreba definisanja oblasti raspodjele plaća i naknada uposlenih u organima unutrašnjih poslova Federacije BiH i Kantona, na jedinstven i jednak način.
Kantonalnim Zakonom je predloženo da najniža plaća ne može biti manja od 70% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH.
Prijedlog Zakona će biti po hitnom postupku uputiti u skupštinsku proceduru.
Primjena i ovog Zakona predviđena je od 1.1.2011. godine, a s obzirom na to da će za njegovu provedbu trebati dodatna finansijska sredstva Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Zaključak kojim se od Vlade Federacije BiH traži da u postupku utvrđivanja koeficijenata za raspodjelu javnih prihoda sa Jedinstvenog računa za 2011. godinu Tuzlanskom kantonu obezbijedi dodatnih 20 miliona KM neophodnih za provedu navedena dva Zakona.

VLADA TRAŽI OD NADLEŽNOG FEDERALNOG MINISTARSTVA DA DONESE ODLUKU KOJOM ĆE BITI ODREĐENA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA PRISILNI SMEŠTAJ POČINILACA KRIVIČNIH DJELA U STANJU NEURAČUNLJIVOSTI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala i prihvatila Informaciju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Mišljenje Komisije za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama, a u vezi sa Rješenjem Općinskog suda Tuzla kojim je Tomislavu Petroviću u potpunosti oduzeta poslovna sposobnost i određuje prisilni smještaj na Kliniku za psihijatriju JZU UKC Tuzla u trajanju od jedne godine računajući od dana pravosnažnosti Rješenja.
Vlada Tuzlanskog kantona traži od Federalnog ministarstva zdravstva da u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde donese Odluku o određivanju zdravstvene ustanove na području Federacije BiH, utvrditi kriterije i posebne uslove koje treba da ispunjava zdravstvena ustanova u slučaju kada je sud posebnim rješenjem određenom licu odredio prisilni smještaj u zdravstvenu ustanovu zbog učinjenog krivičnog djela u stanju neuračunljivosti ili bitno smanjene uračunljivosti odnosno prisilni smještaj lica kojima je potpuno oduzeta poslovna spospobnost, a do početka realizacije zaključenog Sporazuma o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom postupku i u drugom postupku kojom se izriče mjera liječenja.
Vlada Tuzlanskog kantona preporučuje Općinskom sudu Tuzla, da do donošenja Odluke koja se traži od resornog Federalnog ministarstva razmotri mogućnost odgode izvršenja Rješenja kojim je određen prisilni smještaj Tomislava Petrovića u Javnu zdravstvenu ustanovu Univerzitetski klinički centar.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U OBRAZOVANJU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2009/2010. godini. Na području Tuzlanskog kantona radi 130 javnih ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje koje pohađa 71 342 učenika/djece i u kojima je zaposleno 6 699 zaposlenika. U Tuzlanskom kantonu radi 9 javnih predškolskih ustanova, 88 osnovnih škola i 33 srednje škole.
U školskoj 2009/2010. godini Federalna vlada je za nabavku udžbenika šestog razreda devetogodišnje osnove škole za područje Tuzlanskog kantona odobrila sredstva u iznosu od 57 925 00 KM i to za učenike romske nacionalnosti i učenike iz porodica koje su u stanju socijalne potrebe. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona nabavilo je 5 755 udženika za navedene kategorije učenika. I u ovoj školskoj godini Vlada Tuzlanskog kantona stvorila je pretpostavke za plaćanje prijevoza svim učenicima osnovnih škola koji od kuće do škole putuju više od 4 kilometra. Pravo na plaćeni prijevoz ostvarilo je 5 162 učenika, a za ove namjene je u ovogodišnjem Budžetu Kantona odobreno 1,65 miliona KM.
Kada je u pitanju obuhvat romske djece osnovnim obrazovanjem u ovoj školskoj godini osnovne škole u Tuzlanskom kantonu pohađa 620 učenika romske nacionalnosti.
Kada je u pitanju stanje školskih objekata i dalje je prisutna potreba za ulaganjima u rekonstrukciju i adaptaciju objekata. U prošloj godini iz Budžeta Tuzlanskog kantona je za kapitalna ulaganja u školama izdvojeno oko 230 000 KM, a u ovoj godini izdvojeno oko
450 000 KM. Dodatna sredstva obezbijeđena su i iz Federalnog budžeta.
Opremljenost škola općim nastavnim sredstvima u prethodnom periodu znatno je poboljšana, tako da trenutno zadovoljava Pedagoške standarde i normative školske opreme.
I u ovoj godini u saradnji sa sindikatima i rukovodstvima škola uspješno je riješen problem tehnološkog viška. Na taj način zbrinut je 241 zaposlenik osnovnih škola.
U srednje škole u Tuzlanskom kantonu u ovoj školskoj godini upisano je 7 200 učenika što je za 894 učenika više u odnosu na broj učenika koji su završili srednju školu u prošloj školskoj godini.
U cilju praćenja redovnog rada i vannastavnih aktivnosti srednjih škola Pedagoški zavod Tuzla je vrednovao srednje škole. Najbolje rezultate, kada su u pitanju mješovite škole ostvarile su Mješovita srednja škola Gračanica, Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla i Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac. Među Gimnazijama najuspješnije su Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla, potom Behram-begova medresa Tuzla i Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla. U prošloj i ovoj godini iz Budžeta Tuzlanskog kantona je za srednje obrazovanje namjenski izdvojeno 262 000 KM za poboljšanje uslova u školskim objektima.
U prošloj školskoj godini Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta rješavalo je kontinuirano zahtjeve za odobravanje sredstava za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje učenika, koji pravo na zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugom osnovu. Doneseno je 204 odluka za zdravstveno osiguranje učenika osnovnih i srednjih škola.
U cilju realizacije projekata kojima će se dostići optimalni uslovi za rad u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu prema procjeni resornog Ministarstva u periodu od 2011. do 2016. godine potrebno je obezbijediti nešto više od 38 miliona KM.

ODOBRENO POLA MILIONA KM ZA OBLAST VODOPRIVREDE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Odluku kojom su odobrena sredstva planirana za realizaciju projekata u oblasti vodoprivrede u 2010. godini. Riječ je o namjenskim sredstvima koja se prikupljaju od vodnih naknada. Odobreno je ukupno 500 723,49 KM.
Općini Živinice odobreno je 81 961 KM, općini Banovići 75 000 KM, Doboj Istoku 75 000 KM, Općini Gradačac odobreno je 200 765 KM i općini Sapna 37 996 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o dopuni programa obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona sa rasporedom sredstava. Program je dopunjen tačkom kojom se precizira da se sufinansiranje odnosi na izdatke koji mogu biti u funkciji sportskog takmičenja, za svečane akademije, za štampanje prigodnih publikacija, za obilazak članova porodica branitelja i za posjete spomen obilježjima. Također je precizirano da predmet sufinansiranja ne mogu biti izdaci za hranu, piće, troškove prijevoza lica ili stvari.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom su kao bespovratna odobrena sredstva iz kredita po kreditnom Aranžmanu Svjetske banke i Subsidijarnom finansijskom sporazumu iz 2005. godine općinama Kalesija i Teočak.
Općini Kalesija odobreno je 1 088 740,81 KM za izgradnju postrojenja za pripremu pitke vode sa izvorišta Krušik. Općini Teočak odobreno je 1 083 811,29 KM za izgradnju postrojenja za pripremu pitke vode sa zahvatom iz akumulacije Sniježnica za vodosnabdijevanje ove općine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva finansija o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona. Odlukom su preraspoređeni rashodi između budžetskih korisnika u okviru Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u ukupnom iznosu od 7 204,31 KM.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog sastava Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona. Za predsjednika je predložen Sakib Hajdarević, a za članove Zvonko Lugonjić, Nihad Okanović, Nihada Sinanović i Abdulah Berkovac.
Ovaj prijedlog će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona koja imenuje Komisiju za koncesije.Odjeljenje za informisanje