ODRŽANA 143. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 7.10.2010. godine

ODRŽANA 143. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA DRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA U PRVIH EST MJESECI 2010. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 1.1-30.6.2010. godine.
Ukupni prihodi odnosno rashodi i izdaci Zavoda u prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 87.886.706 KM. To je za 3,4 miliona KM ili 3,79% manje od planiranih sredstava, a za 2,49% više u odnosu na isti period prethodne godine.
Za Program primarne opće zdravstvene zaštite realizovani su u iznosu od 17.589.916 KM, dok je za Program porodične medicine izdvojeno 9.054.252 KM.
Za Program specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite i vanbolničkog i bolničkog nivoa izdvojeno je 11.580.543 KM, a za finansiranje Programa sekundarne zdravstvene zaštite 21.167.429 KM. Rashodi za finansiranje Programa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 4.693.699 KM.
Rashodi za lijekove na recept u periodu januar-juni 2010. godine iznose 15.521.080 KM.
Inače, na zdravstveno osiguranje kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na dan 30.6.2010. godine prijavljeno je 451.322 osigurana lica što je za 0,61% više u odnosu na broj prijavljenh osiguranih lica na isti dan prethodne godine i obuhvata 90,53% procijenjenog stanovništva Kantona. Od navedenog broja 254.915 su nosioci osiguranja, a 196.407 članovi porodica osiguranja. Kada su u pitanju nosioci osiguranja 93.627 su zaposlene osobe kod poslodavaca, 79.913 penzioneri, 51.611 nezaposlena lica, 4.290 osiguranici koji su osigurani lično, 2.206 poljoprivrednici, 9.740 inoosiguranici, 13.481 osiguranici za koje uplatu vrši nadležno resorno ministarstvo i 47 su ostali osiguranici.

USVOJEN PLAN JESENJE SJETVE ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Plan jesenje sjetve za 2010. godinu. Planirano je da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 6.991,2 ha. Planirano je da se žitarice zasiju na 4.678,2 ha što je 66,92% ukupnog plana sjetve. Pšenica će biti zasijana na 48,52% ukupno planiranih površina, a očekuje se prihod od 15.603,20 t pšenice.
Najznačajnije površine, prema ovom planu, bit će zasijane na području općina Lukavac (1.720 ha) Gradačac (1.364 ha) i Čelić ( 1.008 ha).
Da bi realizacija jesenje sjetve bila uspješna potrebno je obezbijediti optimalne količine repromaterijala koje su utvrđene na bazi planske strukture sjetvenih površina na području Tuzlanskog kantona i normativa potrebnog repromaterijala za pojedine kulture.
Procjena je da će, uvažavajući trenutne cijene repromaterijala na tržištu, za to biti neophodno obezbijediti oko 5,5 miliona KM.

 

DONESENA ODLUKA O PRIJENOSU SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA IZGRADNJU I UREĐENJE JAVNIH SKLONIŠTA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila prijenos finansijskih sredstava ostvarenih po osnovu prikupljenih sredstava za skloništa na općine odnosno općinske službe civilne zaštite. Odluka je donesena u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća kojima je utvrđena obaveza kantonalnih uprava civilne zaštite da sva javna skloništa i sva finansijska sredstva prikupljena po osnovu naknade za izgradnju skloništa, prenesu na mjerodavnu općinsku službu civilne zaštite. Riječ je o namjenskim sredstvima koja se prikupljaju po osnovu naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa u iznosu od 1% od ukupne vrijednosti građevinskog dijela objekta i unutrašnjih instalacija. Sredstva su strogo namjenska i koriste se isključivo za izgradnju i održavanje javnih skloništa.
U skladu sa današnjom Odlukom općinama će biti ukupno preneseno 1.712.964,79 KM, od čega su najznačajnija sredstva prikupljena i bit će prebačena općini Tuzla, ukupno 1.432.274,95 KM. Slijedi općina Lukavac u kojoj je prikupljeno 161.266,00 KM.

PRIHVAĆEN PROTOKOL O SARADNJI SA
ITALIJANSKOM REGIOM FRIULI VENEZIA GIULIA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila tekst Protokola o međuregionalnoj saradnji između Tuzlanskog kantona i Autonomne Regije Friuli Venezia Giulia, Republika Italija.
Protokolom se uspostavlja okvir za institucionalnu, ekonomsku te saradnju u oblasti ekologije, socijalne i zdravstvene zaštite te u oblasti obrazovanja i kulture.
Strane potpisnice Protokola smatraju esencijalnom saradnju s ciljem promocije zajedničkih inicijativa u evropskom kontekstu. S tim ciljem obavezuju se na djelovanje u okviru principa regionalne evropske politike, koordinirano korištenje operativnih i finansijskih instrumenata stavljenih na raspolaganje od strane Evropske unije, sa posebnim osvrtom na one za vanjsku pomoć za teritorijalni razvoj i procjenu zajedničkih inicijativa u okviru decentralizirane, teritorijalne i tranzicijske saradnje te predočavanje iskustava i saznanja do kojih se došlo.
Ovlašten je Premijer Kantona da potpiše ovaj Protokol.

ODOBRENO POLA MILIONA KM ZA PROJEKTE U OBLASTI VODOPRIVREDE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom su odobrena sredstva za realizaciju projekata predviđenih programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2010. godini u ukupnom iznosu od 514.795,31 KM.
Općini Teočak odobreno je 274.000 KM za izgradnju postrojenja za pripremu pitke vode. Za dva projekta općini Gračanica odobreno je ukupno 58.600,80 KM, a općini Živinice
37.979,34 KM i općini Kalesija 4.000 KM.
Za dva projekata, od kojih je jedan konzerviranje izvedenih radova na sanaciji brane Modrac u okviru II faze, JP „Spreča“ Tuzla odobreno je ukupnoe 139.215,08 KM.
Inače, riječ je o namjenskim sredstvima koja se realizuju u skladu sa Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2010. godini.

ODOBRENA SREDSTVA ZA POMOĆ PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UPOSLENIKA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva kojom je odobreno 27 030 KM na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, a koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti vršiti redovnu uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenicima i članovima njihovih užih porodica.
U skladu sa današnjom odlukom sredstva su odobrena privrednim društvima: Fabrika obuće Aida Tuzla, Resod-guming Tuzla, Unioninvest-Mašinska montaža Tuzla, Rudnici nemetala Kladanj, Elektromontaža Tuzla, Livnica čelika Tuzla, Bosnia-valves Tuzla i Koksno-hemijski kombinat Lukavac.
Sredstva su odobrena za ukupno 901 zaposlenika u navedenim privrednim društvima.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva finansija o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u visini od 2.813,62 KM, u okviru pozicije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Riječ je o donaciji od 2.450,00 KM koju je Tehnološkom fakultetu Tuzla dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila osnovicu za obračun plaća svih budžetskih korisnika za septembar 2010. godine u visini od 390 KM.
Utvrđena je i visina naknade za ishranu u toku rada za septembar 2010. godine od 7 KM po izrađenom danu. Utrvrđeni iznosi su na nivou prvih osam mjeseci 2010. godine i u skladu su sa Sporazumom koji je Vlada potpisala sa sindikatima budžetskih korisnika.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Anex III-1 Ugovora između Vlade Tuzlanskog kantona i Rudnika uglja „Đurđevik“ iz Đurđevika. Anexom je konstatovano da je Rudnik „Đurđevik“ vratio dio rate kredita koja je dospijevala 2009. godini u iznosu od 136.000 KM te da preostali dug iz 2009. godine iznosi 130.339,40 KM.
Aneksom je izmijenjen Anex III na način da je rata koja je dospjela 31.12.2009. godine 136.000 KM, a da se visina rate koja dospijeva 31.12.2011. godine uvećava za preostali iznos duga od 130.339,40 KM i ukupno iznosi 396.678,80 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o prijenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu tip škoda Felicia sa Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona na Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Tuzla, bez naknade.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom odobrila uplatu članarine za 2010. godine u iznosu od 4.726,08 eura za članstvo Tuzlanskog kantona u Skupštini evropskih regija AER.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog oglasa za popunjavanje pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za zaključenje ugovora o koncesiji sa d.o.o. „Terakop“ Tuzla, za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena - kamena krečnjaka na lokalitetu „Oštro brdo“ u općini Živinice.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem jednog namještenika, a Kantonalnom sudu u Tuzli prijem jednog državnog službenika i dva namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i dva namještenika na određeno vrijeme. Riječ je o zamjeni uposlenika.


Odjeljenje za informisanje