ODRŽANA 145. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 28.10.2010. godine

ODRŽANA 145. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

IMENOVAN POLICIJSKI KOMESAR TUZLANSKOG KANTONA

Na prijedlog Ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala Nedima Mutapčića za policijskog komesara u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona na period od 4 godine.
Gospodin Nedim Mutapčić bio je prvorangirani kandidat za policijskog komesara nakon što je Nezavisni odbor proveo kompletnu proceduru predviđenu Zakononom o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona.
Nedim Mutapčić rođen je 1959. godine u Tuzli. Završio je Tehnološki fakultet 1983. godine, nakon čega je radni odnos zasnovao u HAK-u Tuzla. Od 1987. godine radio je u Centru službi bezbjednosti Tuzla, a od 2003. do 2006. godine obavljao je poslove načelnika Policijske uprave Tuzla. 2006. godine postavljen je na mjesto policijskog komesara u Ministarsvu unutrašnji poslova Tuzlanskog kantona.
U Obrazloženju Prijedloga ministar Omerbegović je naveo da se, u okviru svojih ovlaštenja rukovodio Odlukom Nezavisnog odbora, ocjenama za rad policijskog komesara u proteklom periodu, dostignutim visokim stepenom sigurnosti svih građana na području Tuzlanskog kantona i organizacije policijske strukture u okviru MUP-a Tuzlanskog kantona i postignutim nivoom saradnje sa sigurnosnim agencijama na nivou BiH, kojim je značajan doprinos dao predloženi kandidat, kao i unapređenje saradnje sa Misijom EUPM-a.
Vlada Tuzlanskog Kantona danas je donijela i Rješenje o imenovanju članova Policijskog odbora na mandat od dvije godine.
U Policijski odbor imenovani su Ljubomir Divković, Miralem Malkić, Safet Begić, Zoran Teofilović, Bego Gutić i Edina Garčević.

ODOBRENA SREDSTVA ZA PODRŠKU UVOĐENJU MEĐUNARODNIH STANDARDA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na 25 odluka Ministarstva za obnovu razvoj i povratak o dodjeli sredstava privrednim društvima za uvođenje certifikata po međunarodnim standardima.
25 privrednih subjekata dobilo je ukupno 211 400 KM.
Ova sredstva dodijeljena su na osnovu Javnog poziva koji je raspisan za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava planiranih na poziciji za podršku malim i srednjim preduzećima i obrtima.

ODOBRENA SREDSTVA U SKLADU SA ODLUKOM O POZAJMICI KHK LUKAVAC

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na dvije odluke o odobravanju finansijskih sredstava Privrednom društvu „Koksno-hemijski“ kombinat DD Lukavac na ime pozajmice i to 209 772,60 KM za isplatu XII rate otpremnine radnicima za mjesec septembar 2010. godine, a koji su raskinuli radni odnos i 299 528,12 KM za uplatu dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za PIO za period od 1.1.2004.do 31.12.2008. godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala i saglasnost na Aneks I Ugovora o pozajmici zaključenog između „KHK“ D.D. Lukavac i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona. Riječ je o Ugovoru o pozajmici od 4 805 605,91 KM odobrenih za izmirenje duga KHK na ime doprinosa za PIO, doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti isplatu otpremnina zaposlenicima.
U odnosu na osnovni ugovor o pozajmici, smanjen je iznos pozajmice na 4.745.785,04 KM.

VLADA USVOJILA INFORMACIJU O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini.
U okviru Informacije prihvaćeni su i predloženi zaključci da se započete procedure po Programu pomoći u stambenom zbrinjavanju u dijelu dodjele bespovratnih sredstava za 2010. godinu okončaju prema važećim zakonskim propisima i odredbama Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihove porodice na području Tuzlanskog kantona omogućavajući upravnim postupkom da svi aplikanti maksimalno iskoriste mogućnost pravnog lijeka.
Zaduženo je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona da iznose sredstava po osnovu bespovratnih sredstava za stambeno zbrinjavanje, koja ostanu neraspoređena u tekućoj godini obezbijedi da budu planirana za ove namjene, po općinama, kao dodatna sredstva uz redovna sredstva za 2011. godinu na istoj poziciji.
Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona se, u cilju pojednostavljenja procedura obavezuije da blagovremeno pokrene aktivnosti na izmjenama i dopunama Uredbe za 2011. godinu. Naime izmjene za 2010. godinu nisu provodive jer bi u tom slučaju jedni aplikanti bili favorizovani, a drugi oštećeni što je suprotno važećim propisima.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku o izmjeni Odluke od odobravanju kredita JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Živinice. Riječ je o komisionom kreditu odobrenom 2002. godine za kreditiranje investicionog programa za izgradnju platforme na Međunarodnom aerodromu Dubrave Tuzla.
Izmijenjenom Odlukom predviđeno je da se kredit daje na 16 godina uz kamatnu stopu od 0% sa grejs periodom od 10 godina. Ova odluka stupit će na snagu danom dobijanja saglasnosti od Skupštine Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela osam odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Riječ je o donacijama dodijeljenim osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu i JU Univerzitet u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Odlukom je preraspoređeno ukupno 6 387 KM u okviru Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Izvještaj općine Kladanj o namjenskom utrošku sredstava za sufinansiranje projekta izgradnje vodovoda „Zlaća“ Noćajevići u općini Kladanj.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je sa pozicije „Manifestacije“ odobrila 5 000 KM za sufinansiranje Trećeg kongresa fizijatara BiH i Prve ISPO konferencije BiH sa međunarodnim učešćem u Tuzli. Sredstva su odobrena organizatoru Udruženju fizijatara FBiH sa sjedištem u Tuzli.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je iz Tekuće rezerve odobreno 1 591,12 KM. Sredstva su odobrena Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa radi plaćanja notarskih usluga sačinjavanja „Ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini bez naknade“ zaključenog između Rudnika soli „Tuzla“ dd Tuzla i Vlade Kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava potrebnih za ralizaciju projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2010. godini. Riječ je tehničkoj izmjenom kojom su ranije odobrena sredstva općini Gradačac za rekonstrukciju potisnog cjevovoda od izvorišta „Vrelo“ do rezervoara u Mionici 1 danas odobrena za rekonstrukciju cjevovoda vodovoda „Vrelo“ Mionica Centar-Mionica 2, u općini Gradačac.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je zbog proceduralnih razloga poništila Rješenje o imenovanju člana školskog odbora JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla i imenovala privremeni školski odbor u Osnovnoj školi Humci.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, a Kantonalnoj upravi civilne zaštite saglasnost za prijem jednog državnog službenika.


Odjeljenje za informisanje