ODRŽANA 147. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 22.11.2010. godine

ODRŽANA 147. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Izmjenama i dopunama predviđen je Budžet od 362 516 718,63 KM što je za oko 2,9 miliona KM odnosno 0,79 % manje u odnosu na usvojeni Budžet Kantona za 2010. godinu. Predloženim Rebalansom Budžeta se između ostalog obezbjeđuju preduslovi za realizaciju Sporazuma potpisanog sa sindikatima budžetskih korisnika, u vezi sa nesmetanom isplatom plaća i naknada do kraja ove godine te preduslovi za isplatu pretplaćenog poreza na dohodak.
Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu bit će upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje po hitnom postupku.

U PRVIH DEVET MJESECI 2010. GODINE SMANJEN DEFICIT
BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih devet mjeseci 2010. godine. U ovom periodu ostvareni su ukupni prihodi i primici od 220.346.838,61 KM, dok su rashodi bili 224.326.476,81 KM. Ostvaren je deficit od 3.793.641,22 KM, što je značajno smanjenje deficita u odnosu na prvih šest mjeseci 2010. godine. Deficit u Budžetu direktna je posljedica činjenice da je na prihodovnoj strani planiran iznos od 28.000.000 KM iz Aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali ova sredstva još uvijek nisu doznačena u Budžet Tuzlanskog kantona.
Prihodi od poreza u prvih devet mjeseci su iznosili 187.778.991,33 KM što je za 4,8% više u odnosu na isti period prošle godine.
Ukupni ostvareni prihodi veći su za 2,32% u odnosu na isti period prošle godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila i Izvještaj o utrošku tekuće rezerve u prvih devet mjeseci 2010. godine. Ukupno je odobreno 147.526,35 KM što je 17,36% planirane Tekuće rezerve za 2010. godinu.

DOPUNJENA UREDBA O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA ODOBRAVANJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA POMOĆ U RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Uredbu o dopunama Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. Dopunama je dodat član kojim se definišu postupci u slučaju kada ne budu raspoređena planirana sredstva za ove namjene. Propisano je da se u takvom slučaju ponovi postupak odobravanja neutrošenih finansijskih sredstava po skraćenom postupku.
Javni oglas će biti otvoren 7 dana. Isti rok propisan je i za dostavljanje preliminarne rang liste resornom Ministarstvu odnosno drugostepenoj komisiji da izvrši nadzor. Prijavljeni kandidati će imati rok od 8 dana za ulaganje prigovora od dana isticanja rang liste u pismenoj formi. Drugostepena komisija će odlučiti po prigovorima u roku od 7 dana i donijeti konačnu odluku o rang listama.
Kandidati koji su dostavili prijavu za pomoć u stambenom zbrinjavanju u prvobitnom postupku o Programu za 2010. godinu u postupku po novom javnom oglasu imat će mogućnost dopuniti dokumentaciju.
Inače, dopune Uredbe Ministarstvo za boračka pitanja pripremilo je u skladu sa zahtjevom Koordinacije boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona da se pokrene postupak za izmjene i dopune ove Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba boraca.

ODOBRENA SREDSTVA ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATA DRVOPRERAĐIVAČIMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava planiranih za regresiranje-subvencioniranje kamate privrednim društvima iz drvoprerađivačke industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Odobreno je ukupno 134 378,69 KM privrednim društvima RAMEX Kladanj, IZAZOV Kalesija, ISOWOD Gračanica, BENF COMPANY Živinice i KRANING Lukavac.

ODOBRENO POLA MILIONA KM ZA VODOPRIVREDNE PROJEKTE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o odobravanju sredstava planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2010. godinu u ukupnom iznosu od 531.278,06 KM.
Za ukupno 14 projekata odobreno je: općini Živinice 83.000 KM, općini Lukavac 87.500 KM, općini Kalesija 101.807 KM, općini Čelić 29.971 KM, općini Gračanica 45.000 KM, općini Kladanj 100.000 KM, opićini Sapna 35.000 KM i JP „Spreča“ Tuzla 19.000 KM.
Među projektima u oblasti vodoprivrede koji će biti podržani su čišćenje korita rijeke Spreče, čišćenje rijeke Oskove te izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih vodovodnih sistema u općinama Tuzlanskog kantona.

POVEĆANA IZDVAJANJA ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ
GRAĐANIMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Minisatarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona o izmjeni Programa raspodjele sredstava za jednokratnu novčanu pomoć za 2010. godinu. Unutrašnjom preraspodjelom na budžetskoj poziciji ovog Ministarstva stvoreni su preduslovi za povećanje sredstava koja se izdvajaju za jednokratenu pomoć i to za 140.000 KM. Tako će u skladu sa izmijenjenim Programom za ove namjene biti ukupno izdvojeno 682.780,00 KM.
Jednokratna novčana pomoć se dodjeljuje građanima putem centara za socijalni rad, a sredstva se centrima dodjeljuju na osnovu utvrđenih kriterija odnosno broja stanovnika, broja nezaposlenih stanovnika i broja korisnika jednokratne novčane pomoći.
Najznačajnija sredstva bit će dodijeljena općini Tuzla 119.280 KM, a potom slijede Živinice 77.000 KM, Lukavac 66.000 KM, Gradačac 71.000 KM, Gračanica 48.000 KM, Srebrenik 59.000 KM, Kalesija 59.000 KM, Banovići 37.000 KM, Kladanj 27.000 KM, Čelić 29.000 KM, Sapna 32.000 KM, Doboj Istok 32.000 KM i Teočak 25.500 KM.

ODOBRENO 50 000 KM ZA PODRŠKU ZAPOŠLJAVANJU ROMA
U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad i socijalnu politiku o odobravanju 50 000 KM JU Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju Programa zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2010. godini.
Upravni odobr JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona je u oktobru ove godine donio Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2010. godini i danas odobrena sredstva bit će utrošena za realizaciju ovog Programa.
Ovaj Program predviđa dva modela podrške zapošljavanju Roma i to sufinansiranjem poslodavaca koji bi zaposlili Rome sa evidencije nezaposlenih i sufinansiranje samozapošaljavanja Roma kroz obavljanje obrta, sakupljanje sekundarnih sirovina i poljoprivrednu i druge djelatnosti.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala prethodnu saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Tuzli. Izmjenama i dopunama Statut Univerziteta usklađen je sa zakonskim propisima iz oblasti visokog obrazovanja te otklonjeni određeni nedostaci koji su se pokazali u praksi.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
Programom će biti podržano 15 izdavačkih projekata sa iznosima u rasponu od 600 KM do
2000 KM po projektu. Podršku su dobile publikacije nastale kao rezultat naučno-istraživačkog rada, publikacije–časopisi, monografije, ljetopisi i publikacije klasičnog književnog stvaralaštva.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila reprogram kredita odobrenog po osnovu Odluke Vlade Kantona iz 1998. godine JP “Šume Tuzlanskog kantona“ dd Kladanj u iznosu od 300 000 KM. Reprogram je odobren u 36 jednakih mjesečnih rata počev od 1.1.2011. godine. Povrat kredita odobren je beskamatno, a Vlada Tuzlanskog kantona i JP „Šume Tuzlanskog kantona“ će zaključiti poseban Protokol o reprogramu po osnovu odobrenog kredita. U slučaju kašnjenja uplate jedne rate duže od 10 dana Vlada Tuzlanskog kantona zahtijevat će naplatu cjelokupnog duga sa ugovorenom kamatom i zakonskim zateznim kamatama sudskim putem.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je kao koncesor za dodjelu koncesije za korištenje prirodne izvorske vode „Muška voda“ općina Kladanj određeno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a nakon što je upućena samoinicijativna ponuda DOO „Muška voda“ Kladanj. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona će, u skladu sa ovom Odlukom, preduzeti sve aktivnosti koje za ovaj postupak propisuje Zakon o koncesijama.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona o izmjeni Programa mjera zdravstvene zaštite životinja za 2010. godinu. Izmjenama je planirani iznos za ove namjene od 315 000 KM smanjen na 306 070,00 KM, a zbog činjenice da je na određenim pozicijama predviđenim Programom u toku godine utrošeno manje sredstava u odnosu na plan.
Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 10 000 KM iz Tekuće rezerve Omladinskom košarkaškom klubu „Sloboda“ Tuzla na ime sufinansiranja troškova vezanih za tjelesne aktivnosti koje okupljaju veliki broj djece s ciljem pravilnog razvoja, unapređenja zdravlja i prevencije od svih oblika bolesti ovisnosti.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o poništavanju Oglasa za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona s obzirom na činjenicu da se na oglas nije prijavio dovoljan broj kandidata.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o formiranju Komisije za izbor i provođenje postupka javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluke o formiranju centralnih popisnih komisija sredstava i izvora sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministra za obnovu, razvoj i povratak o odobravanju 60 000 KM Srpskoj pravoslavnoj crkvi-Crkvena opština Tuzlanska. Sredstva su odobrena za završetak radova na hramovima u Požarnici, Rastošnici i Jasenici, te obnovu hrama na Trnovcu i za dvorišnu ogradu oko Sabornog hrama u Tuzli.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom zadužila sve budžetske korisnike da usaglase utužena potraživanja i obaveza sa Kantonalnim pravobranilaštvom do 31.12.2010. godine. Usaglašena stanja potrebno je dostaviti Ministarstvu finansija na evidentiranje.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja kojima su precizirani uslovi za poziciju stručnog saradnika za prevoz putnika.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom zadužila Komisiju za koncesije Tuzlanskog kantona i ministarstva koja imaju predmete koncesija da u roku od 20 dana u okviru svoje nadležnosti i evedencije prikupe i, na zahtjev Federalnog tužiteljstva, dostave Tužiteljstvu zajednički odgovor sa podacima u vezi sa zaključenim ugovorima o koncesijama na području Tuzlanskog kantona, koncesionim naknadama, naplati koncesionih naknada i mjerama koje su nadležni organi poduzimali u cilju naplate koncesionih naknada.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu u visini od 508 KM, i to između budžetskih korisnika Ministarstva finansija i Ureda za reviziju.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela četiri odluke o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Riječ je o donacijama osnovnim školama u Banovićima, Kladnju i Tuzli te Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik, a koje su dodijelile matične općine.
Odjeljenje za informisanje