ODRŽANA 148. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 02.12.2010. godine

ODRŽANA 148. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

ZA PODRŠKU RAZVOJU TUZLANSKOG KANTONA ODOBRENO 74.000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na 22 odluke Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak, kojima su odobrena sredstva za podršku razvoju Tuzlanskog kantona.
Ukupno je odobreno 74.000 KM i to za podršku udruženjima inovatora, podršku inovatorima pojedinačno, razvoj tradicionalnih obrta i razvoj poduzetništva.
Pet udruženja inovatora sa područja Tuzlanskog kantona dobilo je 23.000 KM, a značajan broj projekata koji će na ovaj način biti podržani odnosi se na rad sa djecom u osnovnim i srednjim školama, te edukaciju djece i promociju inovatorstva među mladima.
Osam inovatora sa područja Tuzlanskog kantona dobit će ukupno 22.000 KM, a dva udruženja koja se bave tradicionalnim obrtima, Udruženje „Kreativa“ Tuzla i Udruženje stari i umjetnički zanati Tuzla dobit će iznose od 3.000 odnosno 5.000 KM za svoje projekte.
Za realizaciju programa i projekata sedam udruženja sa područja Tuzlanskog kantona, koja se bave razvojem poduzetništva, odobrena je 21.000 KM. Bit će podržan rad i projekti Opšteg udruženja samostalnih obrtnika općine Tuzla, Udruženje HO Bosanske rukotvorine Tuzla, Udruženje Centar za razvoj Tuzla, Udruženje HO Lotosice Tuzla, Udruženje bosanska familija Bosfam Tuzla i Udruženje poljoprivrednika općine Banovići.

UTVRĐEN KONCESOR U VEZI SA TRI SAMOINICIJATIVNE PONUDE ZA DODJELU KONCESIJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela tri odluke kojima je u povodu tri samoinicijativne ponude za dodjelu koncesija kao koncesor određeno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog katnona. To su samoinicijativne ponude DD „Prerada i promet mlijeka“ Tuzla, za korištenje vode iz vlastitog bunara, koji se nalazi u krugu fabrike u Miladijama, u općini Tuzla, zatim samoinicijativne ponude DOO za proizvodnju, usluge i promet „GRAMAT“ iz Gračanice za korištenje vode iz vlastitog bunara koji se nalazi na kamenolomu „Sklop“ Malešići u općini Gračanica i samoinicijative ponude JP Elektroprivrede BiH DD Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Tuzla, za korištenje vode akumulacije „Sniježnica“ općina Teočak.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona će u skladu sa ovim odlukama preduzeti sve aktivnosti koje u postupku dodjele koncesije propisuje Zakon o koncesijama.

USVOJEN PROGRAM SUBVENCIONIRANJA KAMATA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program raspodjele sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih.
Za ove namjene planirano je 50 000 KM, a nakon provedene procedure javnog konkursa sredstva su odobrena za 16 aplikacija koje su bile potpune odnosno u skladu sa kriterijima i uslovima konkursa.
Sredstva su odobrena za 10 aplikacija koje su podnijeli pojedinci i 6 aplikacija koje su podnijeli bračni parovi.
Zavisno od broja bodova pojedinačni iznosi koji su odobreni su u rasponu od 2 052 KM do 5 000 KM koliko je u skladu sa propisanim kriterijima i uslovima za dodjelu sredstava bilo moguće maksimalno odobriti jednom aplikantu.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2010. godini.
Izmjene i dopune su urađene zbog ukazane potrebe da se uveća pozicija za banjsko-klimatsko liječenje, koja prema danas usvojenom Programu ukupno iznosi 120 000 KM. Izmjenama i dopunama su dodatno precizirane ugovorene obaveze koje se finansiraju iz sredstava planiranih za dopunska prava i ostala izdvajanja korisnicima boračko-invalidske zaštite.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 5 000 KM iz Tekuće rezerve Rukometnom klubu „Konjuh namještaj“ Živinice. Sredstva su odobrena kao pomoć za učešće i organizaciju EHF Challenge cupa.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva kojom je Fabrici obuće „Aida“ DD Tuzla odobreno 70 000 KM. Sredstva su odobrena za pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, isplate dijela plaća radno-anagažovanim radnicima, materijalno zbrinjavanje neuposlenih radnika i za troškove poslovanja Društva.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva kojom je privrednom društvu „Koksno-hemijski kombinat“ DD Lukavac odobreno 104 205,21 KM. Sredstva su odobrena u skladu sa Ugovorom o pozajmici i Anexom I Ugovora o pozajmici za izmirivanje troškova tekućeg poslovanja.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o izmjenama i dopunama Programa poticaja za šumarstvo za 2010. godinu, prikupljenih po osnovu Uredbe o šumama. Iznos planiranih sredstava je neizmijenjen i iznosi 3,29 miliona KM. Izmjenama i dopunama su obuhvaćene dvije pozicije odnosno u istom iznosu umanjena je pozicija kapitalnih projekata, a uvećana pozicija planirana za unapredjenje stanja šuma i šumarstva. Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku kojom je odobreno 17 200 KM Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sredstva su odobrena sa budžetske pozicije „Nauka“.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za raspisivanje javnog oglasa za nominovanje i izbor kandidata za članove školskih odbora iz reda osnivača u sedam osnovnih škola, JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla i dvije srednje škole.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 5 000 KM Udruženju građana za razvoj kulture i umjetnosti „ARTSINTEZA“ Tuzla, za podršku obilježavanju 45 godina umjetničkog rada Nesima Tahirovića.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je iz Tekuće rezerve odobrila 2 000 KM Savezu antifašista i boraca NOR-a Tuzlanskog kantona za započetu obnovu spomenika palim borcima NOR-a II Tuzlanske brigade.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva finansija kojom se utvrđuje odnos raspodjele povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda po osnovu poreza na dohodak između Tuzlanskog kantona i općina Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Time su stvorene pretpostavke za isplatu više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda po osnovu poreza na dohodak u dijelu koji se odnosi na Budžet Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na dvije odluke Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice kojima su odobrena namjenska sredstva, koja se prikupljaju po osnovu ekoloških naknada. Općini Kladanj odobreno je ukupno 39 000 KM za projekat kolektora i kanalizacione mreže u užem centru Kladnja i čišćenje putnog pojasa pored regionalnih i magistralnih puteva od komunalnog otpada na području ove općine.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je imenovala privremene školskih odbora u četiri osnovne škole, za koje je vođena procedura izbora članova u ime osnivača, ali se nije prijavio dovoljan broj kandidata. U cilju nesmetanog funkcionisanja škola donesena je odluka o imenovanju privremenih odbora.


Odjeljenje za informisanje