ODRŽANA 62. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 16.2.2010. godine

ODRŽANA 62. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

RAZMATRANI AMANDMANI NA PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2010. GODINU

Danas je održana 62. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je razmatrala amandmane upućene na prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.
Ukupno je upućeno 80 amandmana od čega su 71 amandman uputili poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona, a 9 amandmana su uputile tri Komisije Skupštine Tuzlanskog kantona.
Tokom rasprave istaknuto je da svi amandmani imaju za cilj poboljšanje niza budžetskih pozicija ali da većina amandmana zahtijeva značajna povećanja planiranih prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona zbog toga ne može prihvatiti većinu predloženih amandmana.
Kako je obrazložio ministar finansija u Vladi Tuzlanskog kantona nivo prihoda odnosno rashoda u Prijedlogu Budžeta Tuzlanskog kantona predložen je uvažavajući zadate parametre koji su usklađeni sa obavezama po aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Neispunjavanje ovih obaveza i planiranje Budžeta iznad zadatog nivoa Tuzlanski kanton bi bio isključen iz Aranžmana sa MMF-om, a u Prijedlogu Budžeta iz ovog Aranžmana planirano je 28 miliona KM.
Za Vladu Tuzlanskog kantona prihvatljivi su svi amandmani koji podrazumijevaju unutrašnje preraspodjele odnosno koji ne podrazumijevaju povećanje ukupno planiranih prihoda predloženih u iznosu od 365 410 882,56 KM.
U skladu s tim Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tri amandmana Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala i četiri amandmana koje su na prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu uputili poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona Senahid Šaković i Igor Rajner. Dva amandmana su prihvaćena dok dva amandmana nisu prihvaćena.

RAZMATRAN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA IMOVINU, NASLJEĐE I POKLON

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon koji je predložio Klub poslanika Narodne stranke Radom za boljitak u Skupštini Tuzlanskog kantona.
U Inicijativi za izmjene ovog Zakona navedeno je da je jedan član Zakona u susprotnosti sa ustavima BiH, Federacije BiH i Tuzlanskog kantona. Riječ je o članu Zakona kojim je propisano da je obveznik poreza na imovinu fizičko i pravno lice koje je vlasnik ili korisnik stola za igru u kasinu, automata za igru na sreću i automata za zabavne igre.
Vlada je Zaključkom prihvatila mišljenje Ministarstva finansija u vezi sa ovim prijedlogom, a u kojem je istaknuto da se navodi da privredna društva registrovana za privređivanje igara na sreću kao osnovne djelatnosti imaju podređen položaj u odnosu na ostala privredna društva može analizirati sa aspekta obaveze plaćanja poreza na imovinu koja služi za obavljanje osnovne djelatnosti. Mišljenje Ministarstva finansija je da je nesporna ustavna nadležnost kantona za donošenje zakona kojim se reguliše oblast oporezivanja imovine fizičkih i pravnih lica, te da je svakim zakonom, pa i Zakonom o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon potebno obezbijediti jedinstvene uslove poslovanja svim privrednim subjektima.
Ministarstvo finansija odnosno Vlada Tuzlanskog kantona zastupa poštivanje ustava svih nivoa u BiH te predlaže da se sve eventualne neusaglašenosti sa ustavima ili postojanja neravnopravnih uslova privređivanja u odnosu na obavljanje osnovne djelatnosti, otklone u skladu sa važećim propisima i u daljoj skupštinskoj proceduri.

POMOĆ NARODU HAITIJA I OBNOVI ŽUPNOG UREDA U ŠPIONICI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela dvije odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve.
Župi Svetog Josipa u Špionici odobreno je 10 000,00 KM za sanaciju štete nastale nakon požara na objektu Župnog ureda.
Za pomoć stanovništvu Haitija, nastradalom u katastrofalnom zemljotresu Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 10 000,00 KM.
Sredstva će biti uplaćena na žiroračun koji je za prikupljanje sredstava za ove namjene otvorilo Društvo crvenog krsta/križa BiH.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Odluci o privremenom finansiranju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.2010-31.3.2010. godine u okviru pozicije Ministarstva pravosuđa i uprave. Preraspoređeno je 5 900 KM sa potrošačkog mjesta Ministarstva pravosuđa i uprave u korist potrošačkog mjesta Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći.

PRIHVAĆEN TEKST SPORAZUMA SA SINDIKATIMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila tekst Sporazuma sa sindikatima budžetskih korisnika. Sporazumom se precizira da će plaće budžetskih korisnika u 2010. godini biti isplaćivane na nivou iz decembra 2009. godine. U prvih šest mjeseci dogovoreno je da će visina toplog obroka biti 7 KM, a da će se visina toplog obroka za period juli-decembar 2010. godine i regresa za 2010. godinu utvrđivati na bazi preostalih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, planiranih za isplatu plaća i naknada koje nemaju karakter plaća.
I Vlada i sindikati su saglasni da ukupna masa sredstava za plaće i naknade budu na nivou izvršenja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.
Strane potpisnice ovog Sporazuma su saglasne da će na osnovu elemenata ovog Sporazuma biti sačinjeni i potpisani odgovarajući aneksi postojećih kolektivnih ugovora za pojedine grane djelatnosti, najkasnije u roku od sedam dana od dana potpisivanja Sporazuma.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je ovlastila Premijera Kantona da potpiše Sporazum sa predsjednicima osam sindikata budžetskih korisnika.Odjeljenje za informisanje