ODRŽANA 64. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 23.3.2010. godine

ODRŽANA 64. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Danas je održana 64. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je donijela Odluku o visini dječijeg dodatka za djecu nezaposlenih roditelja za 2010. godinu.
Ovom Odlukom utvrđeno je da će dječiji dodatak za 2010. godinu za djecu nezaposlenih roditelja iznositi 2,5% prosječne plaće u Federaciji BiH, iz prethodne godine, odnosno 20 KM po djetetu. Porodicama sa troje i više djece, u kojima su roditelji nezaposleni, pripada dječiji dodatak u visini od 5% prosječne plaće, odnosno 40 KM po djetetu.
Uspostavu prava po ovoj Odluci vršit će općinski centri za socijalni rad rješenjima koja će biti donošena u skladu sa Uputstvom o načinu uspostavljanja i ostvarivanja prava na dječiji dodatak. Ovo Uputstvo, u roku od 7 dana, donijet će Ministar za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona.
Sredstva za ove namjene planirana su na poziciji "Zaštita porodica sa djecom" a Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se od 1. aprila ove godine.
Inače, na poziciji "Zaštita porodica sa djecom" u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano je
12.378.400 KM, što je za 1,6 miliona KM više u odnosu na sredstva izdvojena za ove namjene u prošloj godini.
Za dječiji dodatak, sa ove pozicije, će biti izdvojeno oko 4,2 miliona KM, dok su preostala sredstva, između ostalog, namijenjena za refundaciju porodiljskog odsustva i uvećani dječji dodatak za djecu sa posebnim potrebama.
Realizaciju danas donesene Odluke će pratiti Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i o tome izvještavati Vladu Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje