ODRŽANA 10. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 30.5.2011. godine

ODRŽANA 10. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNOG PRAVOBRANILAŠTVA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Tuzlanskog kantona. Ukupan broj predmeta u radu Kantonalnog pravobranilaštva u 2010. godini je sa 2.940 u 2009. godini, povećan na 3.143. Iz 2009. godine prenesena su 1.923 predmeta, a 1220 predmeta zaprimljeno je u 2010. godini. Od ukupnog broja predmeta u radu, najveći broj se odnosi na parnične predmete, kojih je u ovom izvještajnom periodu bilo 1.974, što je za 106 predmeta više nego u prethodnoj godini. Kako se navodi u izvještaju od ukupnog broja predmeta u radu, u toku godine riješeno je 1.027 predmeta, dok je 2.116 predmeta preneseno u 2011. godinu. Iz navedenog slijedi da je broj riješenih predmeta približan broju riješenih predmeta u prethodnoj godini. U Izvještaju se također navodi da je za budući kvalitetniji i efikasniji rad Kantonalnog pravobranilaštva između ostalog potrebno dodatno poboljšavati kvalitet saradnje Kantonalnog pravobranilaštva i organa koje Pravobranilaštvo zastupa, što se na prvom mjesto odnosi na redovno i pravovremeno dostavljanje podataka i dokumentacije neophodne za rad Pravobranilaštva, konsultacijama i pružanjem međusobne stručne pomoći.

USVOJEN PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE VETERINARSKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA ZA 2011. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Program rada i finansijski plan JU Veterinarski zavod TK za 2011. godinu. Obzirom na vrstu usluga koje Zavod pruža, teško je precizno i u potpunosti planirati poslove za tekuću odnosno za narednu godinu, a samim tim planirati i prihode, navodi se u Programu. Obim poslova na kontroli zaraznih i parazitoloških bolesti ovisi o epizotiološko - epidemiološkoj slici na terenu, kao i od programa mjera za kontrolu zaraznih i parazitarnih bolesti kojeg donosi kantonalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za svaku godinu. JU Veterinarski zavod TK u sklopu svojih aktivnosti ne posjeduje naredbodavnu funkciju, te kontrola higijensko-zdravstvene ispravnost sirovina i namirnica i obim tih poslova ovisi od poštivanja pozitivnih Zakonskih propisa kako od strane naših proizvođača tako i od dovoljnog broja kantonalnih veterinarskih inspektora i obima i kvaliteta njihovog rada. U 2011. godini JU Veterinarski zavod TK nastaviti će sa pružanjem svojih usluga van područja kantona i to ne samo na kontroli zdravlja životinja, već i kontroli zdravstvene ispravnosti proizvoda i sirovina. U tekućoj godini s ciljem ostvarivanja veće sigurnosti stanovnika Tuzlanskog kantona i šire, koja obuhvata moderan i visokosofisticirani laboratorij, naučne baze, te sigurno i kontinuirano finansiranje Zavoda, Zavod je Planom predvidio Implementaciju standarda ISO 17025 i postizanje statusa Certificirane laboratorije, proširenje djelokruga rada uvođenjem novih metoda analize, uspostavljanje elektronske komunikaciju među laboratorijama Zavoda, nastavak saradnje sa fakultetima Univerziteta u Tuzli, te organizovati edukativne seminare za doktore veterinarske medicine i farmere. Finansijskim planom Zavod je predvidio prihode i rashode u 2011. godini u iznosu od 788.000,00 KM.

USVOJEN PROGRAM UTROŠKA SREDSTVA PRIHODA OD KONCESIJA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program utroška namjenskih sredstava za utrošak prihoda od koncesija. Ovim programom dio sredstava planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM, raspoređen je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, i to 500.000,00 KM za Program investiranja u izgradnju istražno – eksploatacionih bušotina na ležištu kamene soli „Tetima“ Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla i 100.000,00 KM za Program istraživanja mineralne sirovine magnezita na ležištu „Miljevica“ Rudnik nemetala „Kladanj“ d.o.o. Kladanj.
Vlada Tuzlanskog kantona također je danas odobrila sredstva u iznosu od 100.000,00 KM privrednom društvu „Bosnia valves“ kao pomoć u postizanju ekonomske održivosti. 75.000,00 KM odobreno je za nabavku repromaterijala za nesmetan nastavak započetih poslova i 25.000,00 KM za nabavku obzida za elektrolučnu peć. Na ovaj način omogućena je realizacija ugovorenih poslova u iznosu od 110 tona ili ukupnoj finansijskoj vrijednosti od 553.000,00 KM.

UTVRĐENI USLOVI, KRITERIJI I POSTUPAK ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA TJELESNU KULTURU I SPORT ZA 2011. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za tjelesnu kulturu i sport za 2011. godinu. Za raspodjelu sredstava sa navedene potrošačke jedinice, Budžetom Tuzlanskog kantona predviđeno je ukupno 1.439.229,00 KM, s tim da se dio sredstava, sa ove potrošačke jedinice koristi za redovno finansiranje rada Savjeta za sport Tuzlanskog kantona, dodjelu jednokratnih stipendija i nagrada vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima, za koju namjenu je Budžetom Tuzlanskog kantona, redovno finansiranje rada Sportskog saveza Tuzlanskog kantona, dok se preostali dio sredstava, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za tjelesnu kulturu i sport za 2011. godinu raspoređuje u postupku po javnom pozivu, u skladu sa uslovima i kriterijima koji su danas utvrđeni.

33.900,00 KM ZA SPORTSKI SAVEZ TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom se odobravaju finansijska sredstva u iznosu od 33.900,00 KM Sportskom savezu Tuzlanskog kantona za period januar – decembar 2011. godine na ime finansiranja rada Sportskog saveza u 2011. godini. Kako se navodi u Odluci odobrena sredstva će se realizirati u mjesečnim ratama u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona, a Savez je zadužen da Ministarstvu obrazovanja, nauke, kultue i sporta dostavi polugodišnji i godišnji izvještaj sa dokumentacijom o utrošku odobrenih sredstava.

UTVRĐEN PROGRAM RASPODJELE 4.544.000,00 KM NAMJENSKIH SREDSTAVA OD EKOLOŠKIH NAKANADA

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2011. godinu. Ovim Programom utvrđuje se struktura prihoda od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, raspodjela i način raspodjele namjenskih sredstava, obaveze korisnika namjenskih sredstava i nadzor nad trošenjem namjenskih sredstava. Osnovne namjenske prihode Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice čine sredstva od registracije vozila i plovnih objekata u iznosu od 10 % na visinu iznosa osnovnog osiguranja za vozila bez katalizatora, odnosno 5 % za vozila sa ugrađenim katalizatorom. Prema

 

podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, na području Tuzlanskog kantona zaključno sa 31.12.2010. godine bilo je registrovano 107.255 motornih vozila što je za 4.267 vozila više nego 2009. godine. Strukturu ukupno planiranih namjenskih sredstava čine prenesena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 1.748.737 KM i sredstva planirana kao prihod u 2011. godini u iznosu od 2.795.263 KM, što ukupno iznosi 4.544.000,00 KM.

6.210.010,00 KM ZA POTICAJE ŠUMARSTVU U 2011. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program poticaja za šumarstvo za 2011. godinu. Programom je predviđeno da se za poticaje šumarstvu u 2011 godini utroši 6.210.010,00 KM. Sredstva za realizaciju Programa će se obezbijediti od prenesenih neutrošenih sredstava iz 2010. godine u iznosu od 1.832.597,91 KM i planiranih uplata namjenskih sredstava po osnovu Uredbe o šumama u 2011. godini u iznosu od 4.377.412,09 KM. Odabir i usvajanje projekata koji se finansiraju vršit će se prema sledećim prioritetima: obaveze koje su propisane Uredbom o šumama, obaveze koje su stvorene pri realizaciji kapitalnih projekata, obaveze koje proizilaze iz tekućeg poslovanja, finansiranje rada čuvarske službe u skladu sa navedenim Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, projekti i programi direktno vezani za poslove kantonalne uprave za šumarstvo, projekti koji imaju za cilj da unaprijede stanje šuma i šumarstva, obaveze koje su naslijeđene iz ranijeg perioda, projekti koji doprinose da se unaprijede opštekorisne funkcije šuma, te projekti kojima se podstiče i razvija naučno-istraživački rad u oblasti šumarstva.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o elektronskom kancelarijskom poslovanju kantonalnih organa. Ovom Odlukom uređeno je postupanje sa elektronskim dokumentima u kancelarijskom poslovanju kantonalnih organa. Obezbjeđuje se da u informacionom sistemu podnesci, akti i prilozi budu u elektronskom obliku, garantuje se nepromjenjivosti i neporecivost poslanog dokumenta, te postupanje sa dokumentima u elektronskom kancelarijskom poslovanju. Kao dio informacionog sistema obuhvaćena je elektronska arhiva, u okviru koje se čuvaju akti i prilozi u elektronskom obliku a što osigurava dugotrajno čuvanje elektronske arhivske građe.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije Tekuća rezerva. Ovom Odlukom Fondaciji “ISTINA PRAVDA POMIRENJE” Tuzla, na ime sufinansiranja izdataka neophodnih za dalji rad Fondacije dodijeljena su sredstva u iznosu od 30.000,00 KM .
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o poništavanju i raspisivanju ponovnog Javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP Radio – televizija Tuzlanskog kantona. Naime, na prethodno objavljeni Oglas prijevio se nedovoljan broj kandidata da bi se moglo izvršiti odgovarajuće imenovanje i popunjavanje Skupštine neophodno je donijeti Odluku o poništavanju i raspisivanju ponovnog Javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona, te novom Odlukom, utvrditi tekst ponovnog oglasa.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju 10.000,00 KM općini Zvornik na ime rješavanja projekta održivog povratka, odnosno urednog snabdijevanja pitkom vodom građana u Mjesnoj zajednici Kozluk.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas rješenja o imenovanju komisija za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2011/12. godini
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za prijem namještenika na određeno vrijeme u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona i jednog namještenika u Uredu Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesionara kompanije „Plantrans Dijabaz“ doo Banovići za eksploataciju dijabaza na lokalitetu Ribnica u općini Banovići.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak da odmah pristupi potpisivanju godišnjih protokola o načinu vraćanja sredstava po osnovu kredita za projekat „Plava bolnica“ između Vlade TK i JZU UKC Tuzla za 2009., 2010. i 2011. godinu. Upravni odbor i menadžment JZU UKC Tuzla su zaduženi da polugodišnje izvještavaju Vladu TK o poslovanju JZU UKC Tuzla, te da kvartalno Vladi TK dostavljaju izvještaje o realizaciji mjera koje bi omogućile uravnoteženo poslovanje. Vlada Tuzlanskog kantona će Skupštini TK uputiti inicijativu da se radi ublažavanja negativnih efekata PDV-a na poslovanje zdravstvenih ustanova na višim nivoima vlasti pokrene procedura izmjene i dopune Zakona o PDV-u.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije i MUP-a BiH u ratu 1992-1995. godine. Ovom odlukom članovi Bahrija Mehurić i Sead Omerbegović se zbog isteka mandata ministara zamjenjuju članovima Asim Aljić i Bego Gutić.

Odjeljenje za informisanje