ODRŽANA 153. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 13.01.2011. godine

ODRŽANA 153. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
ZA JEDANAEST MJESECI 2010. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1-30.1.2010. godine.
U ovom periodu u Budžetu Tuzlanskog kantona ostvareni su ukupni prihodi i primici od 275.334.864,49 KM, dok su rashodi i izdaci iznosili 284.217.723,14 KM. U prvih jedanaest mjeseci prošle godine ostvaren je deficit od 8.696.861,67 KM, koji je u najznačajnijoj mjeri uslovljen činjenicom da u Budžet Tuzlanskog kantona za 2010. godinu nisu doznačena planirana sredstva iz Aranžmana međunarodnog monetarnog fonda. Prihodi sa Jedinstvenog računa od indirektnih poreza su u odnosu na isti period 2009. godine bili veći za 7% dok su u odnosu na plan bili veći za 1%. Kada su u pitanju rashodi najznačajnija sredstva izdvojena su za bruto plaće, doprinose i naknade zaposlenih u obrazovanju, policiji, pravosuđu i kantonalnoj upravi, oko 187 miliona KM. Za tekuće grantove izdvojena su 54 miliona KM, a za materijalne troškove budžetskih korisnika 29 miliona KM.
Iz Tekuće rezerve je u 11 mjeseci 2010. godine odobreno ukupno 188.201,47 KM što je 22,14% planirane tekuće rezerve.

USVOJENA INFORMACIJA O EFEKTIMA ULAGANJA SA POZICIJE
„PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o efektima ulaganja iz Budžeta Tuzlanskog kantona u periodu 2007-2009. godina sa budžetske pozicije „Podrška razvoju Kantona“ u okviru Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak.
Sredstva koja su izdvajana sa ove budžetske pozicije usmjeravana su za podršku poduzetništvu odnosno subvencioniranje kamata za kredite malih i srednjih preduzeća, kredite obrtnika, certificiranje firmi po međunarodnim standardima, podršku udruženjima inovatora i inovatorima, podršku tradicionalnim i starim obrtima i podršku udruženjima koja se bave unapređenjem ambijenta za razvoj poduzetništva.
Ukupno je u ove tri godine za navedne namjene izdvojeno 1 128 554,21 KM, s tim da su svake godine ova izdvajanja uvećavana.
Tako je u 2007. godine za Podršku razvoju Kantona u okviru Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak izdvojeno ukupno 106 087,17 KM, u 2008. godini 447 485,36 KM, a u 2009. godini 574 981,68 KM. U Informaciji su izneseni i efekti ovog ulaganja, od kojih je najvažnije povećanje broja zaposlenih za 214 uposlenika. Također, evidentna je i povećana konkurentnost malih i srednjih preduzeća na domaćem i stranom tržištu, povećan obim proizvodnje i povećan kvalitet odnosno olakšan proces rada.

DATA SAGLASNOST NA ANEKSE UGOVORA O KONCESIJAMA SA RUDNICIMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na anekse ugovora kojima se produžavaju Ugovori o koncesijama koje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona ima potpisane sa rudnicima Kreka, Đurđevik i Banovići.
Aneksima je predviđeno da se ugovori produžavaju do 31.12.2011. godine.
Potpisivanja Aneksa Ugovora o koncesiji sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla i Aneksa Ugovora o koncesiji sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnika mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Đurđevik uslovljeno je potpisivanjem Protokola o reprogramiranju koncesionog duga iz prethodnog koncesionog perioda koje ova dva rudnika imaju. Odobreno je reprogramiranje zaključno sa 31.12.2010. godine odnosno na period od 12 mjeseci, s tim da su koncesionari dužni uplatiti prve rate reprogramiranog duga odmah nakon potpisivanja protokola.

PRODUŽENO VAŽENJE ODLUKE KOJOM SE REGULIŠE ZDRAVSTVENA
ZAŠTITA RVI ZA KOJE POSLODAVCI NE UPLAĆUJU
REDOVNO DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVO

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica. Time je produženo važenje Odluke kojom se, još od 2003. godine, utvrđuje da ratnim vojnim invalidima i članovima njihovih užih porodica, koji su zaposleni u preduzećima koja ne vrše redovnu uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvene legitimacije, dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obeveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.
Današnjom Odlukom obavezan je Zavod zdravstvenog osiguranja da ovjerava zdravstvene legitimacije ovoj kategoriji boračke populacije do 31.12.2011. godine. Ministarstvo za boračka pitanja obavezano je da za ovu kategoriju građana uplati premije u skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona.

OMOGUĆENO LIJEČENJE ZAPOSLENICIMA PREDUZEĆA SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM VLASNIŠTVOM KOJA REDOVNO NE IZMIRUJU DOPRINOSE ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona da u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca 2011. godine donese Odluku o odobravanju finansijskih sredstava za pomoć zaposlenicima u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, a koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti vršiti redovnu uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Zadužen je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da u cilju obezbjeđenja pristupa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenicima i članovima uže porodice, ovjerava zdravstvene legitimacije za 572 uposlenika Fabrike obuće „Aida“ Tuzla, 22 zaposlenika „Unioninvest-Mašinska montaža“ Tuzla, 20 zaposlenika Rudnika nemetala Kladanj, 23 zaposlenika „Elektromontaže“ Tuzla, 3 zaposlenika Livnice čelika Tuzla, 188 zaposlenika „Bosnia valves“ Tuzla i 12 zaposlenika Koksno-hemijskog kombinata Lukavac.
Zaduženo je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona sagleda mogućnost potpisivanja odgovarajućeg protokola o visini i načinu obračuna i knjiženja finansijskih sredstava koja će biti izdvojena za navedene svrhe.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA SUFINANSIRANJE
PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom su utvrdjeni Kriteriji za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za peirod januar-mart školske 2010/2011. godine.
U skladu sa ovom Odlukom odobrava se sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca 2011. godine u iznosu od 90% mjesečne karte u linijskom prijevozu odnosno 90% iznosa utvrđenog pismenih ugovora između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu. Pravo ostvaruju svi učenici osnovnih škola koji putuju od kuće do najbliže škole 4 km i više, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim osnovama. Pravo također ostvaruju i učenici sa područja Tuzlanskog kantona koji, kao najbližu, pohađaju osnovnu školu na području drugog kantona. Za realizaciju ove odluke zadužene su osnovne škole koje i utvrđuju pravo na sufinansiranje prijevoza učenika i provodi proceduru odabira najpovoljnijeg prijevoznika, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
Prijevoznici koji apliciraju po pozivu moraju ispunjavati uslove za linijski i vanlinijski prijevoz učenika propisane Zakono o cestovnom prijevozu u Federaciji BiH.

OSTALE ODLUKE
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o pristupanju dodjeli koncesije, a povodom samoinicijativne ponude DOO „ALFE-MI“ iz Živinica, za korištenje vode iz vlastitog bunara koji se nalazi u krugu fabrike u Živinicama, naselje Maline. Kao koncesor određeno je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, koje će u skladu sa ovom Odlukom provesti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije predviđene Zakonom o koncesijama.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Pravilnik je urađen na bazi potrebe potpune i efikasne iskorištenosti izvršilaca poslova i zadataka, s obzirom na složenost i obim poslova iz nadležnosti ovog Ministarstva.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju teksta i raspisivanju javnog oglasa za nominovanje liste kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO iz Tuzlanskog kantona. Za oglašavanje, imenovanje Komisije za izbor i provođenje postupka zaduženo je Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala predsjednika Školskog odbora JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, jednog člana Školskog obora JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica iz reda roditelja i sekretara Savjeta za sport Tuzlanskog kantona.
Prijedlog Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, utvrđen nakon provedene procedure javnog konkursa, danas nije dobio podršku Vlade Kantona. Vlada je danas na prijedlog Ministarstva za rad i socijalnu politiku imenovala privremeni Upravni odbor Službe na period do 60 dana. Vlada je danas donijela Zaključak da Ministarstvo za rad i socijalnu politiku poništi prethodni konkurs i raspiše novi Konkurs za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

 

Odjeljenje za informisanje