ODRŽANA 29. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 29.12.2011. godine

ODRŽANA 29. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

RATNIM VOJNIM INVALIDIMA OMOGUĆEN LIČNI IZBOR U NABAVCI ORTOTSKO – PROTETSKIH POMAGALA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izjmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava branitelja i članova njihovih porodica. Naime, na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, Vladi Tuzlanskog kantona i Ministarstvu za boračka pitanja je upućena poslanička inicijativa kojom je kada su u pitanju nabavke ortotsko – protetskih pomagala za potrebe ratnih vojnih invalida predložen način da resorno ministarstvo odredi samo maksimalnu cijenu ortopedskih pomagala, a da korisnici imaju pravo izbora. Inicijativa je podržana i od Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona. Da bi se navedena inicijativa provela, Ministarstvo je na prošloj sjednici Vlade Kantona izvršilo izmjene i dopune Zakona, kako bi stvorilo zakonske pretpostavke za izmjene i dopune ove Odluke. Uz prihvaćenu inicijativu za izmjenu ove Odluke, izvršene su i određene izmjene na način da su već postojeća dopunska prava, u cilju efikasnijeg ostvarivanja, dodatno precizirana.
Prijedlog Odluke je urađen u skladu sa opredjeljenjima Vlade Tuzlanskog kantona u oblasti zaštite pripadnika boračke populacije, uz prilagođavanje realnim materijalnim mogućnostima, rukovodeći se pri tome načelima pravičnosti i racionalnosti kojima se osigurava socijalno-ekonomska zaštita svima, a prvenstveno najugroženijim kategorijama branitelja i članova njihovih porodica.

USVOJENA ANALIZA O SOCIJALNO – STATUSNIM PITANJIMA
BORAČKE POPULACIJE TUZLANSKOG KANTONA
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Analizu o socijalno-statusnim pitanjima boračke populacije Tuzlanskog kantona. Kako se navodi u Analizi, Ministarstvo je izvršilo uplatu obaveznog zdravstvenog osiguranja za 5519 korisnika prava i 64036 premija osiguranja tzv. markica, što ukupno iznosi 1.683.055,98 KM. U toku je dodjela 5.388.031,49 KM za pomoć u rješavanju stambenih pitanja boraca i članova njihovih porodica dodjelom bespovratnih sredstva i dodjelom beskamatnih kreditna sredstva u iznosu 1.836.233, 65 KM. Također, finansirano je 7 spomen obilježja, u općinama: Banovići, Tuzla, Teočak i Srebrenik. U svrhu prevazilaženja teške materijalne situacije pozitivno riješeno 1771 zahtjev korisnika i obezbijeđeno 400.000 KM, a odobreno je i 1476 kompleta udžbenika za osnovno obrazovanje. Takođe, izdvojena pomoć u slučaju smrti za 412 korisnika, tj. 328.425,75 KM. Saradnja sa 12 boračkih organizacija i udruženja je kontinuirana i ocijenjena izuzetno uspješnom. Ministarstvo je u 2011. godini startalo sa 4.581.446,61 KM neizmirenih obaveza po osnovu dopunskih prava iz 2010. godine, a trenutno izvršenje dopunskih prava je u procentu 86,51 %, odnosno 9.789.152,71 KM, navodi se u Analizi.
Donijete su i dvije Odluke o uslovima i kriterijima i postupku za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihovih porodica, i to jedna linija stipendiranja izuzetno uspješnih učenika i studenata sa prosjekom ocjena 5,00 i 9,00 i više, i druga linija koja akcentira socijalni momenat budućih stipendista.

Kada su u pitanju buduće aktivnosti, u narednom periodu Ministarstvo će raditi na kontinuiranoj primjeni Zakona o dopunskim pravima, uspostavljanju novog sistema raspodjele finansijskih sredstava u oblasti dopunskih prava, prevashodno u segmentu stambenog zbrinjavanja, uvećanjem kreditnih sredstava u odnosu na bespovratna sredstva, utvrđivanju namjenskih sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica a u svrhu polaganja pripravničkog, finansiranju programa zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica dodjelom bespovratnih sredstava i završetku spomen obilježja herojima odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95.

DATA SAGLASNOST NA OPIS PROJEKTNOG ZADATKA SNIMANJA SOCIJALNOG STANJA GRAĐANA NA PODRUČJU JEDNE OPĆINE TUZLANSKOG KANTONA
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na opis projektnog zadatka Snimanja socijalnog stanja građana na području jedne općine Tuzlanskog kantona. Socijalna karta lokalne zajednice predstavlja dokument socijalnog razvoja i efikasnu podlogu za socijalno planiranje, na osnovu čega lokalna zajednica može lakše raditi smjernice za intervenisanje u zajednici i odabir prioriteta. Cilj ovog pilot projekta jeste na osnovu snimanja socijalnog stanja građana u jednoj (odabranoj) općini procijeniti opravdanost snimanja socijalnog stanja na području cijelog Tuzlanskog kantona. Na osnovu činjeničnog stanja sa terena, izvršiti će se komparativna analizu dobijenih podataka sa postojećim stanjem korisnika prava po osnovu socijalne zaštite, boračkih prava, subvencija prava korisnika, prava po osnovu zdravstvenog osiguranja, statusa nezaposlenosti i sive ekonomije, poljoprivredne djelatnosti i sl., a sublimacija rezultata omogućiti će ravnomjernije raspoređivanje javnih prihoda, u skladu sa utvrđenim prioritetima potreba građana.

JESENJA SJETVA REALIZIRANA U PROCENTU OD 88,49%
Jesenja sjetva na području Tuzlanskog kantona realizovana je na 6.246,80 ha ili 88,49% planiranih površina, navodi se u danas usvojenom Izvještaju o realizaciji plana jesenje sjetve u 2011. godini na području Tuzlanskog kantona. Dugi sušni period tokom godine nepovoljno je uticao na pripremu zemlišta za sjetvu, što se odrazilo i na sam stepen realizacije. Najveće površine zasijane su pšenicom 3.135 ha, što je 88,19% od planiranih površina, a 50,19 % od ukupno ostvarene sjetve. Ostala strna žita su zasijana na površinama od 1.120 ha, odnosno 89,31% od planiranih površina. Od industrijskog bilja, od planiranih 5 ha, zasijana su 4, ili 80%. Povrtnim biljem (crveni luk, salata, špinat i grašak i dr.) zasijano je 514,50 ha, a što je 92,12% u odnosu na plan, a krmnim biljem je zasijano 1.472,50 ha ili 87,29% u odnosu na plan. Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama Kantona je različit i kreće se od 20,24% na području općine Teočak do 103,13% na području općine Gračanica, a u prosjeku jesenja sjetva je realizirana u procentu od 88,49%. U 2011. godini došlo je do povećanja sjetvenih površina u općinama Banovići, Gračanica, Kalesija, Kladanj, Lukavac i Živinice, a znatnije smanjenje sjetvenih površina u ovoj godini zabilježeno je u općinama Teočak, Sapna i Čelić.
Na kraju značajno je istaći da i pored opšte ekonomske krize i visokih cijena repromaterijala sjetva strnih žita je nešto povećana u odnosu na prošlu godinu, čemu su doprinjele blagovremeno isplaćene novčane podrške za proizvodnju pšenice u ovoj godini. Ipak sjetvene površine bi bile i veće da je Federalna direkcija robnih rezervi provela planirani Projekat sufinansiranja sjetve pšenice na površinama višim od 5 ha.

PROLONGIRANA OVJERA ZDRAVSTVENIH LEGITIMACIJA I UPLATA PREMIJE ZA RATNE VOJNE INVALIDE I ČLANOVE NJIHOVIH PORODICA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica. Naime, Odlukom o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica, predviđeno je da ratnim vojnim invalidima i članovima uže porodice ratnog vojnog invalida, koji su zaposleni u preduzećima koja ne vrše redovnu uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, Zavod zdravstvenog osiguranja vrši ovjeru legitimacija, dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze najdalje do 31.12.2003. godine.
Obzirom da će i u nastupajućoj 2012. godini postojati potreba za prevazilaženjem situacije, koja je veoma nepovoljna za ovaj dio boračke populacije, ovom odlukom Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona se obavezuje da vrši ovjeru zdravstvenih legitimacija, zaključno sa 31.12.2012. godine, a Ministarstvo za boračka pitanja, prema Odluci, da izvrši uplatu premije u skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na području TK. Dakle, radi se o prolongiranju ovog vida zdravstvene zaštite i u toku 2012. godine.

49.999,95 KM ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih i više odluka o odobravanju sredstava ove potrošačke jedinice. Od planiranih 50.000,00 KM u skladu sa kriterijima iz Javnog poziva ukupno je dodijeljeno 49.999,95 KM, a realizacija planiranih sredstava vršit će se pojedinačnim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, u skladu sa utvrđenim kriterijima i raspoloživim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Programom su obuhvaćena 24 kandidata, koji su u skladu sa kriterijumima Javnog poziva ostvarili najbolje rezultate, a što je znatno veći broj kandidata koji ostvarili ovo pravo nego što je to bilo prošle godine.

DIO SAOBRAĆAJNICE OD SKVERA DO SEMAFORA ULAZ PREMA TENISU U TUZLI OD ZNAČAJA ZA TUZLANSKI KANTONA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o proglašenju Sjeverne saobraćajnice kroz Tuzlu, dionica od Skvera (kružnog toka) do semafora ulaz prema Tenisu putem od značaja za Tuzlanski kanton. Jedan od navećih razloga donošenja Odluke je pokazivanje šire društvene odgovornosti za oštećenje ceste na navedenoj dionici koje je nastalo nekontrolisanim izlučivanjem slanice i tonjenjem zemljišta zašto konkretno u smislu ove pojave općina Tuzla nije nikada dobila dodatna sredstva. Da bi navedena putna komunikacija u narednom periodu bila značajno rekonstruisana da može prihvatiti dnevni saobraćaj, a nakon toga redovno i varedno održavana od strane Direkcije cesta Tuzla koja isključivo održava regionalne putne pravce, neophodno je ovu dionicu puta u dužini od 1000 m, proglasiti putem od regionalnog značaja za Tuzlanski kanton. Samim tim Direkcija cesta Tuzla će ovu dionicu puta uvrstiti u planove redovnog održavanja, zaštite i rekonstrukcije.
Dodatna opravdanost proglašenja navedene dionice puta od značaja za Tuzlanski kanton, proizilazi iz činjenice da ista prolazi pored Panonskih jezera "Panonika" jednog od najvećeg turističkog potencijala Tuzlanskog kantona i da je Tuzla glavni centar Tuzlanskog kantona koji treba imati riješen protok vozila ovom izuzetno važnom saobraćajnicom za daljni razvoj dolaznog turizma u Tuzlanski kanton.

758.000,00 KM ZA REALIZACIJU PROJEKATA PREDVIĐENIH
PROGRAMOM ULAGANJA U OBLAST VODOPRIVREDE
Vlada Tuzlanskog kantona dala je dans saglasnost na Odluku o odobravanju ukupno 758.000,00 KM za realizaciju projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2011. godini. Predmetnom Odlukom odobravaju se sredstva za izradu Glavnog projekta rezervoara u sistemu snabdijevanja vodom Klokotnice, općina Doboj Istok, za sufinansiranje radova na obezbjeđenju dodatnih količina pitke vode za potrebe vodoopskrbe Gračanice - hidrogeološki istražni radovi i istražno-eksploatacioni bunari, izgradnju zaštitnih vodnih objekata, odnosno regulaciju rijeke Litve u Banovićima, regulaciju rijeke Sokoluše sa izgradnjom kanalizacionog kolektora u Gračanici, regulaciju rijeke Drinjače u Kladnju i regulaciju rijeke Solina u Tuzli, kao i za izgradnju i rekonstrukciju objekata za vodosnabdijevanje: nastavak rekonstrukcije općinskog sistema vodosnabdijevanja u naselju Lipa u Gračanici, te izgradnju i rekonstrukciju mjesnih vodovodnih sistema u MZ Mionica III u Gradačcu, i vodovodni sistem Zlaća u Kladnju.

50.000,00 KM KAO UČEŠĆE U IZGRADNJI KUĆE ZA DNEVNI BORAVAK
DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA U OPĆINI SREBRENIK
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o prenosu 50.000,00 KM kao učešće u realizaciji Projekta izgradnje kuće za dnevni boravak za djecu sa posebnim potrebama. Na prijedlog Udruženja građana penzionera - civilnih invalida I i II kategorije općine Srebrenik na području općine Srebrenik u toku je realizacija Projekta izgradnje kuće za dnevni boravak za djecu sa posebnim potrebama. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak se od samog početka aktivno uključilo u realizaciju navedenog Projekta budući da bi se izgradnjom kuće za dnevni boravak za djecu sa posebnim potrebama stvorili optimalni uslovi za rad sa djecom sa posebnim potrebama kojih na području općine Srebrenik ima 110, od kojih je 30 trenutno smješteno u okviru dnevnog boravka u privatnim kućama koje su ne uslovne za smještaj i rad sa djecom. Za izgradnju kuće za dnevni boravak površine oko 177 m2 potrebno je obezbjediti iznos od 137.000,00 KM, a od samog početka u realizaciju Projekta uključio se i UNDP koji je za izgradnju kuće odobrio 37.000,00 KM, a za nabavku opreme još 70.000,00 KM. Za izgradnju kuće Općina Srebrenik je izdvojila 50.000,00 KM, tako da je za završetak projekta izgradnje kuće bilo neophodno obezbjediti iznos od 50.000,00 KM.

OSTALE ODLUKE
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama između Fondacije "Kinderzukunft"("Rudolf-Walther-Stiftung"), Vlade Tuzlanskog kantona, Općine Lukavac i Fondacije "Selo mira Turija". Sporazumom su jasno predviđena prava i obaveza strana u Sporazumu, odnosno utvrđene su obaveze Vlade Tuzlanskog kantona i resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, koje su u određenoj mjeri promjenjene u odnosu na dosadašnji ugovor, a zbog činjenice da se u "Selo mira Turija primaju u smještaj djeca iz cijele Bosne i Hercegovine, a ne samo sa područja Tuzlanskog kantona. Također, odredbama Sporazuma zaštićeni su interesi Kantona i ukoliko bi došlo do prestanka rada Fondacije, odnosno da će u tom slučaju kuće za smeštaj djece, i svi ostali izgrađeni objekti, oprema i kancelarijski materijal biti preneseni u vlasništvo Tuzlanskog kantona. Vlada je danas ovlastila Ministra za rad, socijalnu politiku i povratak da u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpiše pomenuti Sporazum.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o načinu i uslovima korištenja službenih putničkih vozila i kontroli utroška goriva kantonalnih organa. Ovom uredbom Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona izuzima se od primjene i obavezuje da oblik i sadržaj evidencija o korištenju službenih vozila i način njihovog vođenja, propiše svojim internim aktom. Naime, organizaciona struktura Ministarstva unutrašnjih poslova je specifična u odnosu na druge kantonalne organe uprave pa primjena Uredbe ne bi bila praktična i racionalna za Ministarstvo imajući u vidu poslove koji se obavljaju i činjenicu da se veći broj organizacionih jedinica, nalaze van sjedišta Ministarstva. U cilju kontrole korištenja službenih vozila u Ministarstvu su već uspostavljeni sistemi kontrole koji su funkcionalni i onemogućavaju zloupotrebu u korištenju službenih vozila, a primjena Uredbe u Ministarstvu bi dovela do dupliranja evidencija i usložnjavanja procedura, a što bi se odrazilo na efikasnost u radu operativnih službenika i ostalih službenika Ministarstva.

Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je danas Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Razlog izmjena jeste usklađivanje Programa sa Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2011. godini. Naime, nakon izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu Ministarstvu za boračka pitanja, na poziciji dopunskih prava iz boračko – invalidske zaštite i ostala izdvajanja za korisnike, budžetska sredstva se umanjena za 1.200.000,00 KM, iz čega je proizašla potreba donošenja ove Odluke.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Ovom izmjenama i dopunama Vlada je produžila primjenu Odluke do okončanja postupka usaglašavanja pozitivne liste lijekova kantona sa federalnom odlukom, za što je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona već pokrenulo aktivnosti.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 14.400,00 KM sa potrošačke jedinice Podrška projektima Kantonalne privredne komore. Sredstva su odobrena kao finansijska podrška za realizaciju promocije i prezentaciju zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog Kantona na sajmovima u regionu i Europi.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u Regulirane organe.

Zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o poništavanju Oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova nadzornih odbora.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenana Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za podršku razvoju kantona. Prvobitnom Odlukom u programu raspodjele sredstava predviđeno je 100.000,00 KM za pomoć drugim nivoima vlasti u realizaciji projekata iz oblasti poduzetništva. Shodno zaključcima sa sastanka u Ministarstvu finansija, u cilju što efikasnijeg sprovođenja aktivnosti na uravnoteženju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, Ministarstvo razvoja i poduzetništva predložilo je smanjenje tekućih rashoda i izdataka u dijelu budžetskih sredstava Ministarstva i to za iznos 45.000,00 KM, što predstavlja smanjenje sredstva koja su predviđena za pomenutu programsku aktivnost Ministarstva. Predviđene uštede su uvrštene u izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, koje je usvojila i Skupština Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede TK za zaključenje ugovora o koncesiji sa privrednim društvom"Muška voda" d.o.o. Kladanj,za korištenje prirodne izvorske vode "Muška voda" na području općine Kladanj.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Programa za namjensko trošenje sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, i na više odluka o odobravanju sredstava za realizaciju projekata predviđenih Programom za namjensko trošenje sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe. Za plaćanje radova na realizaciji projekta "Tehničko-tehnološko uređenje zemljišta na lokalitetu Gornja Tuzla" općina Tuzla odobreno je 44.642,89 KM, a za plaćanje radova na realizaciji Tehničko-tehnološkog projekta uređenja zemljišta na lokalitetu "Prnjavor" općina Kalesija odobreno je 61.260,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na više odluka o odobravanju sredstava Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona za realizaciju projekata predviđenih Programom poticaja za šumarstvo za 2011. godinu.
Javnom preduzeću "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj odobreno je 12.293,00 KM za biološka obnova šuma u obimu većem od onog koji je predviđen šumskogospodarskom osnovom, odnosno za rekonstrukciju degradiranih izdanačkih šuma, pošumljavanje goleti i krša i drugih projekata unapređenja općekorisnih funkcija šuma. Za očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskih ekosistema i druge namjene za unapređenje šuma udruženjima građana Lovačkih društava sa područja Tuzlanskog kantona odobreno je ukupno 100.000,00 KM, a za iste namjene planinarskim društvima sa područja Tuzlanskog kantona, odobreno je ukupno 50.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona je također u cilju usklađivanja sa Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu dala je danas saglasnost na Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova za period oktobar – decembar 2011.godine, te saglasnost na odobravanje sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za isti periodu 2011. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima. Shodno ovoj Odluci u Programu raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima iznos od 3.500.000,00 zamjenjuje se iznosom 2.450.000,00. Također, Subvencije javnim preduzećima u iznosu 2.450.000,00 KM rasporedit će se tako da pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje iznosi 66.100,00 KM. Intervencije privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne oblasti, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti (podsticaj izvoza, novo zapošljavanje, povećanje ukupnog prihoda investiciona ulaganja i održavanje postrojenja, priprema za restrukturiranje i privatizaciju neprivatiziranih društava). Iznose do 1.084.000,00 KM. Za učešće u realizaciji Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla koji će se realizovati putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona vezano za izmirenje obaveza doprinosa za PIO/MIO za zaposlenike koji su stekli uslove za penzionisanje u privrednim društvima, iz resorne oblasti, sa većinskim državnim kapitalom određena je visina sredstva do 800.000,00 KM, a za realizaciju prijedloga mjera proisteklog iz Izvještaja Ekspertnog tima formiranog za izradu analize o stanju u Fabrici obuće D.D. "Aida" Tuzla visina sredstava iznosi do 449.900,00 KM. Visina sredstava do 50.000,00 KM namjenjena je za hitne intervencije u slučaju, havarije industrijskog postrojenja, elementarnih nepogoda koje su prouzrokovale veću materijalnu štetu i drugim slučajevima za koje Ministarstvo procijeni da treba hitno djelovat. Za intervencije privrednim društvima za sprovođenje predstečajnog postupka za društva nad kojima je pokrenut stečajni postupak, a ista nisu u mogućnosti da plate troškove po sudskom Rješenju kao i za podsticaj novih investicija i razvoja u privrednim društvima iz nadležnosti resornog ministarstva nisu planirana sredstva.

Vlada je također dala saglasnosti i na više odluka o odobravanju sredstava privrednim društvima Fabrika obuće "Aida", "Bosnia Valves" d.o.o. Tuzla, "Tvornica transportnih uređaja" d.d. Tuzla i "Rudnici nemetala" d.o.o. Kladanj.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na odluke o odobravanju sredstava privrednim društvima za uplatu doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje u cilju povezivanja staža osiguranja nezaposlenim osobama koje su stekle uslove za penzionisanje u privrednim subjektima d.o.o. Livnica čelika Tuzla, d.o.o. Bosnia valves Tuzla, Tvornica transportnih uređaja Tuzla, Elektromontaža Tuzla, Rudnici nemetala Kladanj, Unioninvest – elektromontaža u stečaju Tuzla i Gradnja u stečaju iz Srebrenika. Ovim odlukama, ukupno po programu će se povezati staž i izvršiti uplata doprinosa za 134 radnika, koji će otići u zasluženu penziju.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Izmjene i dopune Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2011. godinu. Izmjene programa nastupile su zbog potrebe rebalansiranja sredstava planiranih za ove nemjene, a što je u skladu i sa usvojenim rebalansom Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, kao i izmjena propisa iz oblasti prikupljanja i raspodjele ove vrste sredstava na području Federacije Bosne i Hercegovine. Također, na ime sufinansiranja I faze Projekta toplifikacije grada Srebrenika, općini Srebrenik danas je odobreno 500.000,00 KM. Drugi dio podrške Vlade Tuzlanskog kantona realizaciji ovog projekta u iznosu od 500.000,00KM bit će odobren u periodu 2012 – 2013. godine. Preostalh 4 miliona konvertibilnih maraka za realizaciju Projekta, čija je ukupna vrijednost 5.000.000,00 KM, bit će obezbijeđen iz budžetskih sredstava općine Srebrenik i drugih izvora.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, te donijela Odluku o izmjeni odluke o davanju saglasnosti za prijem namještenika u ovom ministarstvu. Donošenjem Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona uspostavljena je nova unutrašnja organizacija Ministarstva, prije svega Uprava policije je uspostavljena kao kantonalna uprava u sastavu Ministarstva, te utvrđene nove osnovne organizacione jedinice Ministarstva i Uprave policije. Jedan od razloga za donošenje Pravilnika je i izmjena naziva i dopuna poslova postojećih radnih mjesta, a sve u cilju uspješnog i efikasnog obavljanja poslova iz nadležnosti Ministarstva.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Tim Vlade Tuzlanskog kantona za pregovore sa sindikatima. U Tim su imenovani, ministri Alen Taletović, Mlađan Lazić, Nađa Avdibašić Vukadinović, Bego Gutić, Nada Pavlović Čalić, Sead Hasić i savjetnik Premijera Tuzlanskog kantona Igor Rajner. Zadatak tima je da u narednom periodu obavlja razgovore sa sindikatima u oblasti budžetskih korisnika i zdravstva u cilju razmjene informacija o aktuialnom stanju prihoda i rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona, eventualnim mjerama i aktivnostima koje bi se trebale provoditi na sanaciji deficita Budžeta, kao i ostvarivanju osnovnih prava u skladu sa važećim propisima i kolektivnim ugovorima.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o imenovanju Komisije za lijekove.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku odobravanju ukupno 133.680,00 KM za sanaciju zgrade i nabavku informatičke i tehničke opreme za potrebe početka rada budućih općinskih sudova u Lukvacu i Banovićima.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas prethodnu saglasnost na imenovanje Zlatka Dukića na poziciju Predsjednika Nadzornog odbora JP Radio – televizije Tuzlanskog kantona na period od 2 mjeseca. Također, na lični zahtjev predsjednica Skupštine JP Radio – televizije Tuzlanskog kantona Anela Garčević je razriješena dužnosti. Vlada je također, donijela i Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje privremenog Nadzornog odbora u preduzeću mješovite svojine "Konjuh" d.d. Kladanj. Ispred 67% državnog kapitala imenovani su predsjednik Hajdarević Sakib i član Halilović Šemsudin.

 

Odjeljenje za informisanje