ODRŽANA 2. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 04.03.2011. godine

ODRŽANA 1. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM
STANJU ŽIVOTINJA ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja na području Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Kako se navodi u izvještaju na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini veterinarsku djelatnost su obavljale 21 registrovane veterinarske stanice na 13 epizootioloških jedinica, po uvjetima i načinu utvrđenim Zakonom o veterinarstvu. Kada je u pitanju brojno stanje stočnog fonda, i odnos stanja iz 2010. i 1991. godine, interesantno je napomenuti da je broj goveda u 2010-toj, u odnosu na 1991. godinu smanjio sa 113.753 na 55.400, dok se broj ovaca povećao sa 52.820 na 98.500. Broj svinja je smanjen je sa 75.668 u 1991. na 8.940 u 2010. godini, a broj peradi se sa 860.297 povećao i u 2010. godini iznosi 2.605.000.
Polovinom 2009. godine započet je projekat označavanja ovaca, koza i svinja u sklopu kojeg je do sada označeno preko 80.000 životinja na našem kantonu.
Kada je u pitanju zdravstveno ispitivanje i kontrola životinja u protekloj godini na brucelozu je ispitano 35. 289 uzoraka krvi, od čega su 173 uzorka potvrdila pozitivnu reakciju na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. U saradnji sa Kantonalnom veterinarskom inspekcijom i veterinarskim stanicama izvršena je eutanazija i neškodljivo uklanjanje svih 114 pozitivnih i na brucelozu sumnjivih ovaca, 46 koza, te 13 krava. Bitno je napomenuti da je u 2010. godini na Tuzlanskom kantonu ukupno ispitano 116 konja na bolest infektivna anemija konja. Na području općine Kladanj od ukupno uzorkovanih 91 konja, pozitivno je reagovalo 36 uzoraka, što čini visoku, zabrinjavajuću incidencu oboljenja. Svih 36 konja su eutanazirani i neškodljivo uklonjeni.
Problem stočnih groblja i dalje je ostao neriješen. Samo 4 opštine imaju određene lokacije za tu namjenu, od čega su samo općina Kalesija i općina Sapna realizirale projekat, te stočna groblja doveli u funkciju.
Od planiranih sredstava za realizaciju Programa mjera zdravstvene zaštite domaćih životinja u 2010. godini realizovano je 283.789,00 KM za cijepljenje životinja protiv zaraznih bolesti i 121.595,00 KM za eutanaziju i neškodljivo uklanjanje, što ukupno iznosi 445.384,00 KM ili 90,09%.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU I KRETANJU CIJENA
OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA

Kako se navodi u Informaciji Ministarstvo za trgovinu turizam i saobraćaj TK-a je pratilo stanje i pojave na tržištu osnovnih životnih namirnica, te konstatovalo da je tržište Tuzlanskog kantona dobro snabdjeveno svim osnovnim životnim namirnicama.
U proteklom periodu Ministarstvo je u skladu sa važećom zakonskom regulativom donijelo odluke u kojima su sadržani proizvodi koji su u nadležnosti kontrole Kantona i određene su veleprodajne i maloprodajne marže za te proizvode. Veleprodajna i maloprodajna marža za sve vrste brašna od merkantilne pšenice namjenjene za ljudsku ishranu iznosi 8% na nabavnu cijenu. Takođe, veleprodajna i maloprodajna marža iznosi 8% za sve vrste hljeba od brašna žitarica od 250 grama pa naviše, osim peciva i posebnih pekarskih proizvoda, navodi se u Izvještaju, te dodaje da se podaci o cijenama evidentiraju kod većih trgovačkih centara na Tuzlanskom kantonu kao što su: Bingo doo Tuzla, Piemonte doo Tuzla, Sinbra doo Tuzla, Dramar-Ing doo Tuzla, Interx Tuzla, Tuš Tuzla, Merkator Tuzla i Omega doo Tuzla.
Ministarstvo trgovine i turizma i saobraćaja će aktivno pratiti situaciju na tržištu i ostvarivati bližu saradnju sa Ministarstvom za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo i Ministarstvom za rad i socijalnu politiku. Ministarstvo u svemu ovome traži i aktivnu ulogu Udruženja potrošača i Savjeta za praćenje cijena. U narednom periodu obaviti će se i razgovori sa menadžmentima najvećih trgovačkih i proizvođačkih društava, te sa odgovarajućim udruženjima u Privrednoj komori TK-a.
U skladu sa prijedlogom Ministarstva Vlada TK-a će od Uprave za inspekcijske poslove TK-a zatražiti pojačanu kontrolu poštivanja Odluke o zamrzavanju cijena osnovnih životnih namirnica, izvrše kontrolu težine hljeba, te da kod proizvođača i trgovaca kontrolišu kvalitetu proizvoda i da ostvare uvid u strukturu cijene pekarskih proizvoda i odnos cijene proizvođača i trgovaca. Zbog opšte socijalne krize posebnu pažnju Ministarstvo će posvetiti zaustavljanju rasta cijena najpotrebnijih životnih namirnica:brašna, hljeba, mlijeka i mliječnih prerađevina.

USVOJENA INFORMACIJA O SUFINANSIRANOM
DEMINIRANJU NA PODRUČJU TK

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o sufinansiranom deminiranju na području TK. U cilju ubrzanja procesa deminiranja, Vlada TK je 2008. godine potpisala Memorandum o razumijevanju sa Međunarodnim fondom za deminiranje i pomoć žrtvama mina (ITF) kao strateškim partnerom za realizaciju poslova deminiranja kroz sufinansiranje lokalne zajednice. U navedenom projektu sufinansiranog deminiranja do sada su učestvovale općine Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna i Tuzla, te je na taj način do sada deminirano 159.021 m2. Posljedica navedenog projekta je pojačani interes donatora iz međunarodne zajednice i rekordni rezultat na poslovima deminiranja u 2009. i 2010. godini. U toku protekle godine odabrani su projekti za deminiranje, provedene potrebne procedure i potpisani Memorandumi o razumijevanju između općinskih načelnika navedenih općina i ITF-a. Raspisan je tender za izvođenje radova deminiranja, te utvrđena cijena za poslove čišćenja i tehničkog izviđanja, a u toku posljednjeg mjeseca prošle i prvog mjeseca tekuće godine završeno je prebacivanje sredstava na račun ITF-a, čime su stvorene pretpostavke za nastavak projekta sufinasniranog deminiranja u 2011. godini. Za ove namjene općine su uz podršku Tuzlanskog kantona skupile ukupno 147.869,24 KM.

USVOJENA INFORMACIJA O REZULTATIMA FEDERALNOG/KANTONALNOG TIMA CIVILNE ZAŠTITE ZA DEMINIRANJE I UKLANJANJE NEEKSPLODIRANIH UBOJITIH SREDSTAVA U 2010. GODINI NA PODRUČJU TK

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici je usvojila Informaciju o rezultatima Federalnog/Kantonalnog tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje neeksplodiranih ubojitih sredstava u 2010. godini na području TK. Kako se navodi u Informaciji, „A“ komponenta za uništavanje NUS-a je odradila 550 zadataka, što potvrđuje da još uvujek postoje značajne količine NUS-a koje predstavljaju stalnu opasnost i koje je nužno što prije bezbjedno uništiti i učiniti životno okruženje sigurnijim za normalan život i rad. Pripadnici«A» komponente su neutralisali 5.741 komad raznog zaostalog NUS i 5,1 kg eksploziva raznih vrsta.
„B“ komponenta , koja je radila na deminiranju vitalnih objekata je tokom izvođenja deminerskih radova pronašla 9 mina tipa PMR-2A, 3 mine tipa PMA-3 i 2 druga oblika Neeksplodiranih ubojnih sredstava. Posebno je značajno da su realizirani zadaci koji su dugo bili na listama prioriteta, te kao takvi predstavljali stvarnu potrebu lokalnih zajednica za njihovom realizacijom.
Značajno je napomenuti da u toku 2010. godine nije bilo angažiranja pripadnika tima civilne zaštite za izvlačenje nastradalih osoba iz minskih polja. Tokom izvođenja operacija nije zabilježen niti jedan nesretni slučaj ozlijeđivanja ili stradanja pripadnika tima civilne zaštite. Potpisivanjem Ugovora o prijemu pripadnika tima civilne zaštite u radni odnos na neodređeno vrijeme dugoročno i kvalitetno je riješen problem uklanjanja NUS-a i deminiranja terena na području FBiH. Ostvareni rezultat tokom 2010. godine na poslovima uklanjanja NUS-a (5.741 kom) i deminiranju terena (77.325 m2) još jednom potvrđuju neospornu ulogu timova civilne zaštite na stvaranju sigurnijeg okruženja za normalan život i rad našeg čovjeka.

U 2010. GODINI DEMINIRANO UKUPNO 2.863.774,80 m2

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o o ostvarenim rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini. Kako se navodi u Informaciji polaznu osnovu za realizaciju zadataka iz oblasti deminiranja činila je Kantonalna lista prioriteta za deminiranje Tuzlanskog kantona. Listom za 2010. godinu je stvorena mogućnost za deminiranje 2.863.774,80 m2. Pored Federalnog/Kantonalnog tima civilne zaštite i deminerskih timova OS BiH, zabilježen je angažman i drugih domaćih i stranih kompanija i organizacija, a znatno je pojačana zainteresiranost stranih donatora. Ovakav angažman imao je za posljedicu značajan iskorak na realizaciji Projekta deminiranja obale i korita rijeke Spreče. U toku 2010. godine protuminskim akcijama tretirana su 44 projekata od kojih 9 nije završeno tako da će započeti projekti površine 571.080,13 m2 biti nastavljeni u 2011.godini. Kao najznačajniji i najveći projekat koji je realiziran na obilježavanju minskih polja je projekt na području općine Lukavac. Naime, postavljanje trajnih upozoravajućih znakova obavljeno je u MZ Jaruške na 4 lokacije (153 znaka) i MZ Sižje na 2 lokacije (37 znakova). Također, postavljeno je i 8 bilbord plakata. Projektom je predviđeno da se na kraju realizacije ovoga projekta obave prigodna predavanja za rizične grupe. Podatak da se na području Tuzlanskog kantona još uvijek kao sumnjiva površina vodi izuzetno velika površine terena, a do sada je deminirana površina od oko 9.250.000 m2 opominje i nameće potrebu intenzivnijeg provođenja operacija deminiranja na prostoru TK navodi se u Izvještaju.

VLASTITIM I NAMJENSKIM SREDSTVIMA OČUVATI
LIKVIDNOST BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o dospjelim obavezama Budžeta Tuzlanskog kantona na dan 21.02.2011. godine sa prijedlogom načina izvršenja obaveza po prioritetima. Kako se navodi u Informaciji, Budžet Tuzlanskog kantona na dan 21.02.2011. godine ima 23.094.432,95 KM dospjelih, a neplaćenih obaveza, pri čemu se najveći dio odnosi na obaveze prenesene iz 2010. godine, a dio obaveza je iz perioda januar - februar 2011. godine. Vlada Tuzlanskog kantona je Ministarstvu finansija omogućila korištenje vlastitih i namjenskih sredstava u svrhu održanja likvidnosti Tuzlanskog kantona. Ovakvo rješenje se pokazalo kao jedan od boljih načina prevazlaženja trenutne situacije Budžeta Tuzlanskog kantona. Svi problem nelikvidnosti došli su zbog ne relizacije kredita po Stend By aranžmanu sa MMF-om, pri čemu se mora napomenuti da je Ministarstvo finansija poduzelo sve neophodne korake i procedure za realizaciju pomenutog aranžmana. Obzirom na situaciju Ministarstvo finansija predlažilo je Vladi Tuzlanskog kantona da u cilju održavanja likvidnosti Tuzlanskog kantona omogući i dalje korištenje vlastitih i namjenskih sredstava, ali samo za ne angažovana sredstva, tj. da korištenje ovih sredstava ne dovodi u pitanje izvršenje obaveza iz vlastitih i namjenskih sredstava. Na ovaj način bi se stabilizirao Budžet Tuzlanskog kantona do perioda realizacije aranžmana sa MMF-om, odnosno do nekog drugog rješenja koje će uticati na stanje Budžeta Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila i Listu prioriteta deminiranja na području tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Ovom listom predviđeno je da se u 2011. godinu obradi površina u iznosu od 2.913.919,31 m2, i to metodom čišćenja 343.811,17 m2, te 2.570.108,14 m2 metodom tehničkog izviđanja.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Aneksa Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji zaključenog između Fabrike obuće “Aida” d.d. Tuzla i “A-SHOES” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, kao i Aneksa Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji zaključenog između d.d. “Tvornica transportnih uređaja - TTU” Tuzla i d.o.o. “ITT - Inžinjering za transportnu tehniku” Tuzla.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Aneks Ugovora o suosnivačkim pravima i obavezama nad Javnom ustanovom Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli. Vlada Tuzlanskog kantona, i Islamska zajednica u BIH, Muftijstvo tuzlansko, zaključili su Ugovor o suosnivačkim pravima i obavezama nad JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli. Općinski sud u Tuzli je odbio zahtjev za promjenu upisa u registar te naložio da se u predviđenom roku isti dopuni u dijelu koji tretira osnovni kapital subjekta upisa. Zbog naloga Općinskog suda u Tuzli otvorila se potreba da se, zaključivanjem Aneksa potpisanog Ugovora, utvrde osnovni iznosi kapitala svakog suosnivača posebno.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnosti na prijedloge odluka o raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora, te predsjednika i članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Također data je saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona o imenovanje Šemse Berbića za vršioca dužnosti direktora JU Služba za zapošljavanje TK.

Odjeljenje za informisanje