ODRŽANA 7. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 27.4.2011. godine

ODRŽANA 7. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNIVERZITETU U TUZLI

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu u Tuzli, i upućuje ga na razmatranje i usvajanje Skupštini Kantona u skraćenoj proceduri.Razlog donošenjenja izmjena navedenog zakona je usklađivanje odredbi tog zakona sa Klasifikacijom djelatnosti BiH 2010 koja je u primjeni od 01.01.2011.godine, obzirom da Zakon o Univerzitetu predstavlja osnivački akt na osnovu koga se vrši upis promjena u sudski registar ustanova.Izmjene i dopune Zakona predlažu se Skupštini Kantona za donošenje u skraćenoj proceduri obzirom da je riječ o manjim i jednostavnijim promjenama.

PRIHVAĆENA JE INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU TK U 2010.GODINI

Vlada Tuzlanskog Kantona razmatrala je i prihvatila Informaciju MUP-a TK o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog Kantona u 2010. godinu, i istu proslijedila Skupštini Kantona na razmatranje, zajedno sa informacijama, izvještajima i drugim dokumentima koje će Skupštini Kantona dostaviti nadležni pravosudni organi.
Informacijom se detaljno prezentiraju aktivnosti organizacionih jedinica MUP-a, kao i statistički podaci kroz oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira, bezbijednosti saobraćaja, kao i ostale aktivnosti policijskih organa i službi. U toku 2010. godine nadležnim tužilaštvima ukupno je podnešeno 4.322 izvještaja o izvršenju krivičnih djela, protiv 4.999 učinioca, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 314 izvještaja ili 7,83 %, dok je broj prijavljenih učinilaca manji za 114 ili 2,23 %. Podnešenim izvještajima obuhvaćeno je ukupno 4.703 krivična djela, što je za 239 krivičnih djela ili 5,35 % više u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu policija je otkrila 1692 počinioca krivičnih djela prijavljena po nepoznatom počiniocu, što daje procenat otkrivenosti prijavljenih krivičnih djela po nepoznatom počiniocu od 59,51 %, dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela oko 75,53 %.
Informacija sadrži i prijedlog mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja sigurnosti na području TK u 2011.godini. Obzirom da je prema svim pokazateljima iz Informacije u prethodnoj godini došlo do pogoršanja stanja sigurnosti u odnosu na 2009. godinu, posebno u oblasti kriminaliteta, Vlada TK je posebnim zaključkom zadužila policijskog komesara i Upravu policije da u okviru zakonskih nadležnosti poduzmu sve potrebne mjere i radnje da se stanje sigurnosti na području TK podigne na viši nivo I time stvori povoljniji ambijent za ličnu i imovinsku sigurnost građana.

PRIHVAĆENA JE INFORMACIJA O STANJU OBRTA NA PODRUČJU TK ZA 2010. GOD.

Vlada Tuzlanskog Kantona razmatrala je i prihvatila Informaciju Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak o stanju obrta na području TK za 2010. godinu i pravcima njegovog razvoja, i istu proslijedila Skupštini Kantona na razmatranje. Predmetna Informacija obradila je na odgovarajući način trenutno stanje obrta na području TK, aktivnosti na opstanku i razvoju starih i umjetničkih zanata u općinama Tuzlanskog Kantona, podršku razvoja poduzetništva iz Budžeta TK, osnivanja udruženja obrtnika, probleme u primjeni zakonskih propisa u dijelu registracije obrta, perspektive malog biznisa u okviru postojećih općinskih poslovnih zona, promociju malog biznisa kroz sajamske manifestacije, kao i zaključna razmatranja, te smjernice razvoja obrta i potencijalna područja novog zapošljavanja u ovoj oblasti.

PRIHVAĆENI SU IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TK ZA 2010.GODINU, KAO I IZVJEŠTAJ O RADU SA IZVJEŠTAJEM O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog Kantona razmatrala je i prihvatila Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, kao i Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i ostvarenju finansijskog plana Zavoda za javno zdravstvo TK za 2010. godinu, i oba Izvještaja proslijedila Skupštini Kantona na razmatranje. Zajednička karakteristika oba Izvještaja je ta da su obje institucije iz oblasti zdravstva poslujući i izvršavajući svoje propisima utvrđene nadležnosti, u uslovima ekonomsko-finansijske krize poslovanje u 2010. godini završili bez iskazanih gubitaka.

PRIHVAĆENI SU IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU BUDŽETA TK ZA 2010.GODINU, KAO I IZVJEŠTAJ O UTROŠKU TEKUĆE REZERVE BUDŽETA TK ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog Kantona razmatrala je i prihvatila Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 01.01.- 31.12.2010.godine, kao i Izvještaj o utrošku tekuće reserve Budžeta TK za isti vremenski period, te isti proslijedila Skupštini Kantona na razmatranje.
Ukupni prihodi Budžeta TK za 2010. godinu iznosili su 310.085.531,04 KM, ukupni rashodi i izdaci u istom periodu su iznosili 331.342.401,75 KM, čime je za 2010. godinu iskazan višak rashoda nad prihodima u iznosu od 21.256.870,71 KM.
Što se tiče sredstava tekuće rezerve Budžeta TK, u toku 2010. godine prema iskazanim potrebama resornih ministarstava i drugih korisnika, u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta utrošeno je ukupno 224.056,73 KM, što u odnosu na ukupno planiranu poziciju u Budžetu za ove namjene iznosi 26,36 %.

PRIHVAĆEN JE IZVJEŠTAJ O RADU JU UNIVERZITET U TUZLI ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog Kantona razmatrala je i prihvatila Izvještaj o radu JU Univerzitet u Tuzli za 2010. godinu, koji je kroz svoj sadržaj obuhvatio sve segmente rada ove institucije, sa naznačenim slabostima u radu, kao i smjernicama i prijedlozima unapređenja rada i prevazilaženja uočenih slabosti.
Izvještaj o radu JU Univerzitet u Tuzli proslijeđen je Skupštini Kantona na razmatranje.

PRIHVAĆEN JE IZVJEŠTAJ O RADU JP RTV TK ZA 2010.GODINU

Vlada Tuzlanskog Kantona razmatrala je i prihvatila Izvještaj o radu JP Radiotelevizija Tuzlanskog Kantona za 2010. godinu i isti proslijedila Skupštini Kantona na razmatranje.Istovremeno je prihvaćen i Izvještaj o radu Nadzornog odbora ovog Javnog preduzeća. Iz predmetnog Izvještaja vidljivo je da je JP RTV TK u toku prošle poslovne godine izvršavalo svoje obaveze produkcije i emitovanja kako redovnih tako i vanrednih programskih aktivnosti u pokrivanju potreba javnosti za vijestima, informacijama, obrazovanjem, kulturom i sportom, u skladu sa pravilima i važećim etičkim kodeksom za javne emitere.Isto tako u dijelu Izvještaja o finansijskom poslovanju Javnog preduzeća iskazan je višak rashoda nad prihodima u iznosu od 192.246,00 KM što je rezultat prije svega manje ostvarenih vlastitih prihoda, otpisa potraživanja od kupaca, knjigovodstvenog usaglašavanja stalnih sredstava i inventara, kao i amortizacije.

PRIHVAĆEN JE IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JU VETERINARSKI ZAVOD TK ZA 2010.GODINU

Vlada Tuzlanskog Kantona razmatrala je i prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod Tuzlanskog Kantona za 2010.godinu, i isti proslijedila Skupštini Kantona na razmatranje.
Iz Izvještaja o radu i poslovanju ove institucije, čiji je osnivač Tuzlanski kanton, vidljivo je da se ista ne finansira iz javnih, odnosno budžetski sredstava, nego isključivo od vlastitih prihoda koje ostvari na tržištu, ali da I pored otežanih uslova poslovanja za 2010. godinu je iskazana dobit u iznosu od 20.307,00 KM. Ukupni prihodi u 2010. godini ostvareni su u iznosu od 779.109,00 KM, a rashodi za isti vremenski period izvršeni su u iznosu od 756.545,00 KM.

PRIHVAĆEN JE IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU JP “MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA” ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog Kantona razmatrala je i prihvatila Izvještaj o poslovanju JP “Međunarodni aerodrome Tuzla” d.o.o. Živinice za 2010. godinu, i isti proslijedila Skupštini Kantona na razmatranje. Istovremeno je prihvaćen i Izvještaj o radu Nadzornog odbora ovog Javnog preduzeća
Iako je Izvještajem o poslovanju ovog Javnog preduzeća iskazan gubitak u poslovanju za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 289.834,00 KM, istim se takođe ukazuje na to da je Javno preduzeće realizovalo sve aktivnosti predviđene Planom rada i Finansijskim planom za 2010. godinu, a u skladu sa doznačenim finansijskim sredstvima i objektivnim mogućnostima preduzeća, kao i nedostajućim osnovnim sredstvima za rad i neriješenim imovinsko-pravnim odnosima.

PRIHVAĆEN JE IZVJEŠTAJ O RADU JU DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE TK ZA 2010.GODINU

Vlada Tuzlanskog Kantona razmatrala je i prihvatila Izvještaj o radu Javne ustanove Disciplinski centar Tuzlanskog Kantona za 2010. godinu, i isti uputila Skupštini Kantona na razmatranje.Prema Izvještaju Centar je obezbijedio minimalno-tehničke uslove za rad u aprilu 2010. godine, ali je neophodno učiniti dodatne napore i aktivnosti na stvaranju optimalnih materijalnih uslova i neophodne kadrovske strukture za rad i ostvarivanje zakonske funkcije ove institucije.

OSTALI USVOJENI AKTI I DOKUMENTI

Vlada Tuzlanskog Kantona je na današnjoj sjednici takođe razmatrala i usvojila: Uredbu o osiguranju određenih ličnosti i objekata u Tuzlanskom kantonu; Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija koji su ostvarili nadprosječan uspjeh, kao i studenata sa slabijim materijalnim položajem i posebnog socijalnog statusa; Odluku o utvrđivanju kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije “Nauka” za 2011. godinu; Odluku o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton i Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova održavanja sajmova “SAPO” Gračanica i “LIST” Lukavac; Odluke o pristupanju dodjeli koncesija i određivanju koncesora po osnovu samoinicijativnih ponuda četiri preduzeća iz oblasti vodoprivrede; Odluku o davanju saglasnosti na Program Ministarstva za rad i socijalnu politiku za raspodjelu sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2011. godinu; Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka zajedničkih javnih nabavki za kantonalne organe uprave; Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za formiranje radnih grupa od strane Ministarstva civilnih poslova BiH za izradu dokumenta “Koordinisana politika za mlade u BiH 2011.-2015.godina”; Odluku o odobravanju prijema 3 pripravnika – volontera u Općinskom sudu Živinice, Odluku o davanju prethodne saglasnosti na odluku ministra MUP-a za eksterni premještaj policijskih službenika, Zaključke u vezi sa zahtjevom za zakup poslovnog prostora i Zaključke kojim se prihvataju izjašnjenja ministara na uložene amandmane poslanika na Zakon o prostornom uređenju i građenju, Zakon o osnivanju JU Zaštićeni pejzaž “Konjuh” I Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.

 

 

Odjeljenje za informisanje