ODRŽANA 30. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 13.1.2012. godine

ODRŽANA 30. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐENA VISINA DJEČIJEG DODATKA ZA 2012. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas iznos dječijeg dodatka za djecu u kojima ni jedan roditelj nije zaposlen u visini od 2,5 % prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine iz 2010. godine, odnosno 20,00 KM po djetetu mjesečno. Kada su u pitanju porodice sa troje i više djece, dječiji dodatak će iznositi 5% prosječne plaće, što iznosi 40,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice. Uspostavu prava na dječiji dodatak vršit će nadležni centri za socijalni rad, navodi se u Odluci.

OPERATIVNIM PLANOM BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ODOBRENA 72.344.807,00 KM

Vada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova i Odluku o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca tekuće godine, a u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za isti period. Ministarstvo finansija procjenjuje da će ukupni prihodi u ovom periodu iznositi 72.344.807,00 KM. U skladu sa ovom prognozom, gornja granica za odobravanje Operativnog plana iznosi 66.179.514,00 KM, a gornja granica za odobravanje Operativnog plana za vlastite prihode, grantove, donacije i prihode po posebnim propisima za period januar – mart 2012.godine iznosi 6.165.293,00 KM.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period januar-mart školske 2011/2012. godine. Donesenom Odlukom odobrava se sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona u iznosu od 90% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 90% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu, za učenike koji putuju od kuće do najbliže škole 4 i više kilometara, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, te učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona koji pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu izvan područja Kantona. Troškovi ove Odluke će se realizovati preko osnovnih škola Tuzlanskog kantona, koje utvrđuju pravo na sufinansiranje prijevoza za svoje učenike, koji ne ostvaruju navedeno pravo po drugom osnovu. Također, Ministarstvo za rad i socijanu politiku u obavezi je da do kraja januara 2012. godine dostavi Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta spiskove učenika koji pohađaju osnovnu školu, a koji su u stanju socijalne potrebe i ostvaruju pravo na finansiranje troškova prijevoza.

UTVRĐEN TEKST SPORAZUMA O OBRAZOVANJU MIROVNIH VIJEĆA

Vlada Tuzlanskog kantona, utvrdila je danas tekstove sporazuma o obrazovanju mirovnih vijeća za rješavanje kolektivnih radnih sporova u oblasti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Zadatak Mirovnog vijeća jeste rješavanje pitanja u slučaju spora, a  koja se odnose na radnje i postupke u vezi sa zaključivanjem Kolektivnog ugovora, radnje i postupke u vezi sa izmjenama i/ili dopunama Kolektivnog ugovora, primjenu odredaba Kolektivnog ugovora, otkazivanje Kolektivnog ugovora, te druge slične sporove vezano za zaključeni Kolektivni ugovor. Mirovno vijeće se formira za period od dvije 2 godine.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas Košarkaškom klubu invalida «Veterani» Tuzla 5.000,00 KM za sufinansiranje učešća u Regionalnoj NLB ligi u košarci u kolicima, kao i 5.000,00 KM UG Hrvatski teatar «Soli» Tuzla na ime sufinansiranja međunarodnog pozorišnog projekta «Prokleta avlija». Također, Vlada je odobrila 4.315,00 KM Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice za nabavku stalnih sredstava u obliku prava, odnosno za isplatu dijele ugovrene cijene usluge izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“.

Zbog nedavno donesenih izmjena i dopuna Zakona o muzejskoj djelatnosti TK i Zakona o pozorišnoj djelatnosti TK, kojim je promjenjena struktura upravnih odbora i smanjen broj članova Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluke o poništavanju Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova upravnih odbora Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla, JU Muzej istočna Bosna Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla. Kako pomenute ustanove ne bi djelovale bez neophodnih organa Vlada je također donijela i odluke o utvrđivanju teksta i raspisivanju javnih oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova pomenutih upravnih odbora, te Upravnog odbora JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Dervis Susic“ Tuzla.

U cilju obezbjeđenja pristupa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za uposlenike u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom koja nisu u mogućnosti vršiti redovnu uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom zadužila Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK, da donese Odluku i odobri finansijska sredstva Zavodu zdravstvenog osiguranja TK. Također, Zaključkom je Zavod zadužen da radi osiguranja pristupa ovim pravima ovjerava knjižice za 669 zaposlenika i članova uže porodice osiguranika Fabrike obuće „Aida“, „Unioninvest – Mašinska montaža“ Tuzla, „Rudnici nemetala“ Kladanj, „Elektromontaža“ Tuzla, „Livnica Čelika“ Tuzla, „Bosnia valves“ Tuzla i „Koksno – hemijski kombinat“ Lukavac. Također, Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva o odobravanju 23.080,50 KM Zavodu zdravstvenog osiguranja, a sve u cilju realizacije pomenutog Zaključka.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Anexa 9. Ugovora između  NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla i Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, po osnovu kredita za rješavanje stambenih potreba boračke populacije. Na ovaj način, obzirom na tehničku nemogućnost realizacije sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračke populacije, Ministarstvo za boračka pitanja, definiše novi izvor sredstava utvrđenih Programom.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o utvrđivanju visine premije osiguranja za 2012. godinu, tako da za 2012. godinu premija zdravstvenog osiguranja iznosi 20,00 KM. Prema podacima Zavoda zdravstenog osiguranja na obavezno zdravstveno osiguranje na dan 30.09.2011. godine prijavljeno je 436.478 osiguranih lica, te visina premije može biti maksimalno 41,51 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za prijem 3 namještenika u Općinskom sudu u Tuzli i to na radna mjesta koja su ostala upražnjena zbog smrti i odlaska uposlenika u starosnu penziju. Također, zbog odlaska radnice na trudničko bolovanje i odlaska jednog uposlenika u penziju saglasnost je data i za prijem 2 državna službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK, jednog izvršioca na određeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i dva državna službenika u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je privremeno imenovala Skupštinu JP Radio – televizija Tuzlanskog kantona. Skupština je imenovana do okončanja procedure i konačnog imenovanja, a najduže na period do 60 dana. Vlada je također imenovala privremene upravne odbore JU Narodno pozorište Tuzla, JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, JU Međunarodna galerija portreta Tuzla i JU Arhiv Tuzlanskog kantona.

 

Odjeljenje za informisanje