ODRŽANA 31. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla, 20.1.2012. godine

ODRŽANA 31. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU
Vlada Tuzlanskog kantona utvdila je danas Prijedlg Zakona o javnom okupljanju. Više je razloga za donošenje ovog Zakona, a naročito značajni su promovisanje slobode javog okupljanja, ograničavanje javnih okupljanja u mjeri koja je neophodna demokratskom društvu radi zaštite javne sigurnosti, zaštite prava, sloboda i zdravlja drugih lica, normiranje jedinstvenih pravila za ponašanje organizatora i učesnika javnog okupljanja, kako bi se obezbijedio miran karakter tih okupljanja, te implementacija instituta međunarodnog prava iz ove oblasti, posebno standarda Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ovim zakonom između ostalog uređene su oblasti poput mirnih okupljanja i javnih protesta, javnih priredbi, drugi oblici okupljanja, ali i kaznene odredbe. Sloboda okupljanja, kao i održavanje javnih okupljanja na području Tuzlanskog kantona, i ranije su bili uređeni Zakonom o javnom okupljanju, međutim, praktična primjena Zakona ukazala je na neophodnost da se sloboda javnog okupljanja uredi na način primjeren standardima međunarodnog prava.
Nakon utvrđivanja, Prijedlog Zakona upućen je Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i donošenje.

14 LOVIŠTA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na prijedlog Odluke o o osnivanju lovišta na području Tuzlanskog kantona. Ovom Odlukom utvrđuje se naziv lovišta, namjena, tip i karakteristike lovišta, ukupna površina, opis granica lovišta, glavne vrste divljači, najvažnije ostalevrste divljači, nezaštićene vrste divljači, te posebno rijetke i ugrožene vrste divljači koje naseljavaju lovišta. Donošenjem Zakona o lovstvu na nivou Federacije BiH proistekla je obaveza Kantona da donese ovu odluku, kojom bi se na efikasniji način uredila organizacija lovstva, obezbijedile mjere za uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i uređenje lovišta i lovljenja divljači, a sve u skladu sa lovno - gospodarskom osnovom, godišnjim planovima gospodarenja lovištima i obezbjeđenja upotrebe divljači i lovišta koji doprinose očuvanju biološke raznolikosti ekoloških sistema i ekološkeravnoteže prirodnih staništa divljači. Ovom Odlukom, osim posebnog lovišta ''Konjuh',' kojim gospodari Javno preduzeće ''Šume Tuzlanskog kantona'' d.d. Kladanj, definirano je 13 privredno – sportskih lovišta na području Tuzlanskog kantona, čime se stiču uslovi za iskorištavanje dobrih lovnih potencijala kojim raspolaže Tuzlanski kanton i mogućnosti za razvoj lova i lovnog turizma.
Obzirom da je zakonima i drugim aktima predviđeno da lovišta osniva kantonalna skupština na prijedlog kantonalnog ministarstva, prijedlog Odluke proslijeđen je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

ZAHVALJUJUĆI ANGAŽMANU SVIH SUBJEKTA OVE GODINE U 2011. OSTVAREN REKORDAN REZULTAT NA POLJU DEMINIRANJA
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2011. godini i Listu prioriteta deminiranja u 2012. godini.
Generalno, može se reći da je zahvaljujući angažmanu svih subjekta uključenih u proces deminiranja ove godine ostvaren rekordan rezultat na polju deminiranja i velike površine su stavljene na raspolaganje lokalnim zajednicama na sigurno korištenje, stoji u Informaciji.
Kada je u pitanju ostvareni rezultat deminiranja po općinama može se konstatirati, da kao i prošlih nekoliko godina, najintenzivniji radovi su bili na području općine Gradačac. Međutim, od posebnog značaja je činjenica da su ove godine okončani svi projekti duž desne obale rijeke Spreče u općinama Lukavac i Gračanica, te omogućeno da se priđe regulaciji rijeke Spreče i sigurnom obavljanju poljoprivrednih radova. Nažalost, ostalo je još nedeminiranih prostora sa lijeve strane rijeke Spreče što još uvijek predstavlja određenu opasnost i za korisnike sa desne obale.
Za deminersku sezonu 2011. posebno je karakteristično da je, zahvaljujući aktivnijem uključivanju domaćih organa vlasti u izdvajanju novca za sufinansirano deminiranje, došlo do pojačanog angažmana komercijalnih deminerskih kompanija. Istovremeno su timovi oružanih snaga (OS) BiH bili prinuđeni da u svoje redove uvedu mlađe osobe kako bi se ispoštovali NATO standardi kada je u pitanju starost pripadnika oružanih snaga. Iza deminerskog tima civilne zaštite je vrlo teška sezona u kojoj tim većim dijelom bio prepolovljen zbog obolijevanja pojedinih pripadnika tima, a posebno otežavajuća okolnost je bila nemogućnost korištenja deminerske mašine za tehničku pripremu zemljišta.
Kao najznačajniji i najveći projekat koji je realiziran na obilježavanju minskih polja je projekt, na području općine Gradačac. Naime, u MZ Jasenica, na 3 lokacije postavljena su 123 trajna upozoravajuća znaka, a postavljeno je i 6 bilbord plakata. Na kraju realizacije ovoga projekta za rizične grupe (školska djeca, lovci, ribolovci i poljoprivrednici) obavljena su predavanja na temu "Uzoravanje na opasnost od mina".
Tokom 2011. godine, i pored svih preduzetih mjera upozoravanja na minsku opasnost dogodilo se 10 minskih nesreća, u kojima su stradali civili. Šest osoba je smrtno stradalo, a 12 osoba je povrijeđeno.
U 3 deminerske nesreće, 2 deminera su smrtno stradala, a 2 su ranjena. Do sada je u BiH stradalo ukupno 108 deminera, od čega 43 smrtno.
Podatak da se na području Tuzlanskog kantona još uvijek kao sumnjiva površina vodi više od 90 milona metara kvadratnih, a do sada je deminirana površina od 9.536.947,18 m2 opominje i nameće potrebu intenzivnijeg provođenja operacija deminiranja na prostoru TK, zaključuje se u Informaciji.
Na realizaciji projekata, u toku 2011. godine, na poslovima deminiranja, pored tima civilne zaštite i deminerskih timova OS BiH, zabilježen je pojačan angažman i drugih domaćih i stranih kompanija i organizacija kao što su HO "Pro Vita", "C.I.D.C.", "NPA", UG "Demira", "Doking", "UEM", "IVŠA" i dr.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je i Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje proslijedila Preijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona. Osnovna intencija novog zakona, na području Tuzlanskog kantona, je unapređivanje i podizanje ukupne kvalitete turističke ponude na znatno viši nivo, a sve u cilju stvaranja uslova za brži razvoj turizma, a posebno ugostiteljstva kao njegove temeljne djelatnosti.
Naime, na području Tuzlanskog kantona na snazi je Zakon o turističko – ugostiteljskoj djelatnostičije provođenje u praksi uzrokuje određene poteškoće, kako za pravna i fizička lica koja pružaju turističko – ugostiteljske usluge, tako i za nadležne organe uprave i drugih tijela koja primjenjuju ili provode nadzor nad primjenom ovog propisa. Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine donesen je novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, koji reguliše ovu oblast, te se i na osnovu toga, ukazala potreba da se i na nivou Tuzlanskog kantona pitanje obavljanja ugostiteljske djelatnosti reguliše novim zakonom.
Kako se navodi u Obrazloženju, od predloženog Zakona očekuje se olakšana primjena i razumijevanje zakona, smanjenje sive ekonomije i rada na crno, povećanje budžetskih sredstava i drugih javnih vanbudžetskih prihoda, veća odgovornost nadležnih tijela u administrativnom postupku kod otvaranja novih objekata, olakšano poslovanje ugostitelja uz zaštitu tržišnog natjecanja, u pravilu jednako uređenje radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Tuzlanskog kantona, veća mogućnost kontroliranja usluživanja, odnosno konzumiranja alkohola maloljetnih lica, bolja zaštita potrošača, te izmjena strukture smještajnih kapaciteta i veća profesionalizacija djelatnosti.

NOVE INSPEKCIJE I OŠTRIJE SANKCIJE ZA POČINIOCE PREKRŠAJA
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Naime, kako su u međuvremenu stupili na snagu Zakon o rudarstvu Tuzlanskog kantona i Zakon o geološkim istraživanjima Tuzlanskog kantona, kojima je propisano da inspekcijski nadzor nad njihovim provođenjem vrše kantonalna rudarska, odnosno geološka inspekcija, koje do sada nisu bile formirane u našem Kantonu, neophodno je, u tom pogledu uskladiti i Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona.
Osim toga, u periodu od više od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona, ukazala se potreba za izmjenama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona i u pogledu, racionalizacije i olakšavanja rada kantonalnih inspektora na terenu, a i radi terminološkog usklađivanja i preciziranja teksta prethodnog Zakona.
Između ostalog predloženo je i povećanje novčanih kazni za prekršaje koje propisuje ovaj Zakon jer se izricanjem novčanih kazni u iznosu koji je trenutno predviđen važećim rješenjima nije postizala svrha kažnjavanja, niti ciljevi generalne prevencije. Do ovakvog zaključka došlo se se na osnovu izvještaja inspektora o izvršenim inspekcijskim pregledima kroz elektronsku bazu e-uprava, gdje se može konstatovati tendencija povećanja broja negativnih pojava koje se najviše reflektuju kroz nepoštivanje naloženih upravnih mjera i ne postupanje po istim. Također, ove izmjene su predložene i zbog sve češćeg onemogućavanja i otežavanja inspekcijskog nadzora, iz kog razloga postoje određene upravne oblasti gdje je skoro nemoguće izvršiti inspekcijski nadzor bez asistencije policijskih službenika, kao i zbog činjenice da se subjekti nadzora oglušuju o zakonsku obavezu obavještavanja kantonalnih inspektora o povredama na radu ili slučajevima profesionalne bolesti.
Također, značajne izmjene u Zakonu urađene su u pogledu izdvajanja obrazovne inspekcije u zasebnu organizacionu jedinicu, a sve u cilju suzbijanja projnih nepravilnosti koje su uočene u radu direktora osnovnih i srednjih škola, školskih odbora, komisija za zbrinjavanje radnika za čijim je angažovanjem prestala potreba (tehnološki višak), a koje se prije svega odnose na netransparentno i objavljivanje konkursa za prijem uposlenika suprotno dobijenoj saglasnosti, neobavještavanje kandidata o rezultatima konkusra, bodovanje suprotno Kriterijima o bodovanju, neiskazivanje potreba za prijem uposlenika ili fiktivno iskazivanje tehnoloških viškova, nepoštivanje zakona o dužini trajanja mandata i mogućnosti reizbora direktora, angažovanje uposlenika koji ne odgovaraju profilima i stručnoj spremi, nepoštivanje pravilnika o izboru učenika generacije i dr.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas i Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje proslijedila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Muzeju istočne Bosne u Tuzli i Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla. Izmjene su predložene radi usklađivanja sa Izmjenama i dopunama zakona o muzejskoj djelatnosti i potrebe racionalizacije organa upravljanja Muzeja i Zavoda, uređivanju inspekcijskog nadzora nad radom ovih institucija, te preciziranja određenih odredbi Zakona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o formiranju Savjeta prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž "Konjuh" za period od 2010. do 2030. godine. Savjet Plana je stručno savjetodavno tijelo nosioca pripreme za potrebe stručnog praćenja izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž "Konjuh" za period od 2010. do 2030. godine u svim fazama rada, utvrđivanje koncepta prostornog uređenja, te usaglašavanje stavova i interesa, a za članove Savjeta imenovano je 15 predstvnika relevantnih institucija kojih se tiče izrada Plana. Zadaci Savjeta Plana su da prati i usmjerava rad na izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja, koordinira rad svih učesnika u izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja, razmatra osnovnu koncepciju prostornog razvoja, daje mišljenje na predložena rješenja, nakon čega Nosilac pripreme usvaja osnovnu koncepciju prostornog razvoja, daje mišljenje o primjedbama i sugestijama prikupljenim u toku komunikacija s javnošću prema Programu uključivanja javnosti u proces pripreme i izrade svih faza Prostornog plana područja posebnih obilježja i razmatra prednacrt i nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja i daje mišljenje na isti, prije upućivanja navedenog planskog dokumenta na razmatranje i usvajanje.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona sa prijedlogom načina pravdanja utroška sredstava za realizaciju projekta ugradnje filterskih postrojenja na elektrolučnoj peći u Livnici čelika u Tuzli. U skladu sa prihvaćenom Informacijom Ministarstvu i Kantonalnom pravobranilaštvu je data saglasnost da povuku tužbu protiv "Livnica čelika" d.o.o. Tuzla i "Bosnia Valves" d.o.o. Tuzla koja se odnosi na povrat odobrenih namjenskih sredstava u iznosu od 90.000,00 KM. Naime, pomenuta sredstva su firmi "Bosnia – valves" odobrena 2006. godine, a obzirom da do mjeseca decembra 2011. godine, zbog brojnih razloga među kojima su štrajkovi, smrtni slučaj i dr., nije bio dostavljen izvještaj o utrošku sredstava Ministarstvo je putem Kantonanog pravobranilaštva podiglo tužbu protiv pomenutog subjekta. Kako je krajem 2011. godine Ministarstvu dostavljen izvještaj i dokumentacija o utrošku namjenskih sredstava Vlada je dala suglasnost za povlačenje tužbe.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Ministarstvu industrije,energetike i rudarstva TK za zaključenje ugovora o koncesiji sa privrednim društvom"Geoinženjering" d.o.o. Tuzla za eksploataciju tehničkog i građevinskog kamena-krečnjaka na lokalitetu "Hrastić" kod Stupara u općini Kladanj.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas i odluke od dodjeli četiri stana u vlasništvo. Tri stana dodijeljena su trojici ratnih vojnih invalida II grupe sa 100% vojnog invaliditeta, a jedan stan dodijeljen je porodici šehida – poginulog borca.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju 12.721,64 KM za nabavku odjeće za komunalne redare.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona na Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci u postupku javne nabavke «Pružanje usluga tehničke i funkcionalne podrške za centralizovani obračun i isplate plaća».

Zbog kvara na sistemu grijanja u JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" u Kladnju, Vlada je danas ovoj školi za nabavku uljnog gorionika odobrila 5.927,10 KM. Nabavkom gorionika, ponovno će se staviti u funkciju sistem zagijavanja prostorija škole, te stvorit uslovi za neometan početak nastave u drugom polugodištu školske 2011/12. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva razvoja i poduzetništva. Izmjene i dopune izvršene su s ciljem usaglašavanja sa Pravilnikom o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovošenja konkursa u organima državne službe u Federaciji BiH, a koji je nedavno stupio na snagu.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas i Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Razlog za donošenje Zakona je usklađivanje kantonalnog Zakona, sa posljednjim izmjenama i dopunama Zakona na nivou Federacije BiH, prije svega onim dijelom koji se odnosi na rješavanje pitanja radno – pravnog statusa državnih službenika Bolonjskog sistema visokog obrazovanja i namještenika koji su uz rad u organima državne službe stekli visoko obrazovanje.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst Aneksa br.1 Ugovora o namjenskom depozitu između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojne banke Federacije BiH.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Upravni odbor JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

 

Odjeljenje za informisanje