ODRŽANA 33. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Tuzla, 9.2.2012. godine

ODRŽANA 33. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku o utvrđivanju prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli. S obzirom na to da je Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona izmjenjen i dopunjen, gdje je predviđeno da Inspekcija za obrazovanje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona pređe u sastav Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli se nastoji jasnije precizirati pojedina zakonska rješenja, kao i uskladiti Zakon o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli sa izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Usklađivanje Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli sa Zakonom o osnovnim odgojem i obrazovanjem, odnosi se na strukturu školskog odbora, na prestanak mandata školskog odbora i imenovanje privremenog školskog odbora, na proceduru vezano za imenovanje direktora Zavoda kao i na sam nazdor nad provođenjem ovog zakona

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o prihvatanju Izvještaja o stanju u prostoru na područjuTuzlanskog kantona za period 2008-2011. godina, a predložen je i Program mjera za unapređenje stanja prostoru na područjuTuzlanskog kantona za period 2012 – 2015. godina, koji će se uputiti Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje. Danas je posebno stavljen akcenat na stanje planskih dokumenata, kao i njihovo donošenje, s tim da se oni dalje mogu obrađivati i dorađivati.
Kontinuitet djelovanja na pitanjima prostornog razvoja i uređenja prostora osigurat će se sistemskim radom na obaveznim planskim dokumentima, propisanim Zakonom o prostornom uređenju i građenju, koordinacijom poslova na svim nivoima, uz uspostavu mehanizama i instrumenata usklađivanja interesa i prava svih subjekata prostornog razvoja. Izvještaj o stanju u prostoru ukazuje na potrebu efikasnijeg djelovanja na procese koje se odvijaju u prostoru kroz poboljšanje pravnog okvira za efikasno planiranje, izgradnju, uređenje i zaštitu prostora. U tom cilju Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je, kao prvi korak u 2011. godini, predložilo novi Zakona o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona, te izmjenu Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata, kojom je produžen rok za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata za pet godina. Skupštine Tuzlanskog kantona usvojila je navedene propise, za koje cijeni da će doprinijeti efikasnosti izgradnje, uređenja i zaštiti prostora.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila nacrt Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dostavljanju i vođenju evidencije o zaključenim kolektivnim ugovorima. Ovim Pravilnikom uređivat će se način i postupak dostave zaključenih kolektivnih ugovora, njegovih izmjena, dopuna ili otkaza za teritoriju Tuzlanskog kantona. Ministarstvu za rad socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona vodi evidenciju o dostavljenim kolektivnim ugovorima, njegovim izmjenama, dopunama ili otkazu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila prijedlog Vodiča za izradu i provedbu politike energetske učinkovitosti Tuzlanskog kantona, koji će poslužiti kao dokument na osnovu kojeg će se izraditi Akcioni plan, kojim će biti definisane aktivnosti, akteri, kao i vremenski period u kojem će se realizovati. Vodič je svakako vrijedan dokument i treba istaći da je Tuzlanski kanton lider, kada je u pitanju energetska efikasnost.

Danas je Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila Zaključak kojim se prihvataju Smjernice za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa Planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2012. godinu i Programom djelatnosti mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je i Informaciju o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2011. godini. U cjelini gledano, stanje u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu, veoma je teško. Treba uočiti tendenciju da se, već izvjesno vrijeme, prilike u njoj moraju posmatrati kao vjeran odraz teškoća i recesijskih refleksija, koje društvo inače trpi. Važno je reći da nijedna ustanova kulture, njen opstanak nije doveden u pitanje, kao i to da su ustanove ostvarile planirane aktivnosti, uz finansijska sredstva TK u iznosu oko tri miliona KM, koja su opravdana i realno utrošena. U narednom periodu potrebno je zaposliti novi stručan kadar u ustanove kulture, kao i predvidjeti sredstva za modernizaciju ovih ustanova. Proces započetih promjena nabolje, koji smo bilježili prije tri ili četiri godine, zaustavljen je, osim u normativnom regulisanju i prilagođavanju propisa (2011. doneseni novi zakoni iz oblasti bibliotečke, arhivske, muzejske i pozorišne djelatnosti), što je razlog za to da, pojednostavljeno kazano, govorimo o jednoj vrsti proste reprodukcije, na kojoj kultura počiva već duže vrijeme.

S ciljem da se sagleda rad i način djelovanja organa upravljanja u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, te da se predlože mjere unapređenja u radu školskih odbora, Vlada TK danas je prihvatila Informaciju o radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u 2011. godini

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o načinu i uslovima korištenja službenih putničkih vozila i kontroli utroška goriva kantonalnih organa.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o davanju ovlaštenja za ocjenjivanje državnih službenika koje imenuje Vlada Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim se obustavljaju rješenja za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenih u okviru kantonalnih organa, odnosno institucija s obzirom na situaciju, te Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plate u iznosu od 382,20 KM i Odluku o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec januar uiznosu od 7,00 KM.

Vlada je prihvatila usmenu Informaciju ministra industrije, energetike i rudarstva i direktora Termoelektrane Tuzla o trenutnom stanju i problemima u elektro-energetskom sektoru na području TK, uzrokovanih elementarnim nepogodama. Podržavaju se aktivnosti menadžmenta i radnika Termoelektrane Tuzla i Rudnika uglja na području Tuzlanskog kantona koje se poduzimaju u održavanju sistema i prevazilaženju trenutnih poteškoća. Zatraženo je od Ministarstva industrije, energetike i rudarstva nastavi održavanje sastanaka sa predstavnicima Rudnika uglja i Termoelektrane Tuzla u cilju sagledavanja trenutnog stanja u toj oblast ii redovnog izvještavanja i Vlade Kantona i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Vlada je donijela i jedanaest odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija javnim ustanovama Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim ovlašćuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za objavu konkursa za izbor i imenovanje direktora srednjih i osnovnih škola, a u skladu sa Zakonom o izmjenama zakona o srednjem obrazovanju i Zakonom o izmjenama zakona o osnovnom obrazovanju.

Donešen je i Zaključak kojim je Ured za zajedničke poslove zadužen da zaključi Ugovor u vezi sa zakupom korištenja dijela poslovnog prostora u zgradi "Vlade TK" sa Agencijom za državnu službu FBiH, za potrebe Odjeljenja u Tuzli, za 2012. godinu.

Donešena je i Odluka da se donirana sredstva evidentiraju kao osnovna sredstva. Radi se o donaciji BH TELEKOMA d.d. Sarajevo, poslovnica Tuzla, po Programu lojalnosti potrošača, pod nazivom LAPTOP " Acer Iconia-484G64ns" i info kiosk "ZK INFOBOX+LENOVO THINKCENTRE" u cilju promocije energetske efikasnosti, donacija od strane UNDP BiH, preko kojeg će se omogućiti pristup web site-u Kantona i web stranicama energetske efikasnosti koje će održavati UNDP BiH, a u okviru Projekta: "Aktivnosti osposobljavanja za pripremu Drugog nacionalnog izvještaja Bosne i Hercegovine prema UNFCCC-u".

 

 

Odjeljenje za informisanje