ODRŽANA 34. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Tuzla, 20.2.2012. godine

ODRŽANA 34. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA UTVRĐEN NACRT BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012. GODINU
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Nacrtom su planirani ukupni prihodi u iznosu od 339.870.608, 21 KM, a rashodi i izdaci u iznosu od 343.100.246,43 KM. Primici od inostranog zaduživanja, podrška iz sredstava MMF-ovog Stand by aranžmana iznosi 44.231.899,00 KM, a koliko iznosi i akumulirani procijenjeni deficit.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Ovim Zakonom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, te ovlaštenja Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva finansija i ministra finansija u izvršavanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, kazne za neizmirenje obaveza, te druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

Veći stepen kontrole komunalnog reda, odnosno veći stepen kvaliteta okolice

Također, utvrđen je i nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Osnovni razlog donošenja ovog Zakona jeste potreba da se preciznije urede položaj i nadležnosti komunalnog redara, u smislu njegovih ovlaštenja koja se odnose na specifičan segment inspekcijskog nadzora – kontrolu komunalnog reda. Ovim izmjenama se postiže i veći stepen kontrole komunalnog reda, odnosno, u konačnici, veći stepen kvaliteta okolice, u smislu organizovanijeg prikupljanja i deponovanja otpada, onemogućavanje nastanka divljih deponija, veći stepen ukupne komunalne čistoće i sl. Sljedeći razlog je jače naglašavanje obaveza davalaca komunalnih usluga u izvršavanju njihovih obaveza (u smislu otklanjanja posljedica njihovih intervencija) uvođenjem sankcije za određeno ponašanje, te pojačavanjem obaveze korisnika komunalne usluge za zaključenje ugovora o korištenju konkretne usluge pod prijetnjom prekršajne sankcije.
Još jedan od razloga je potreba uvođenja prekršajne sankcije za korisnike komunalnih usluga snabdijevanja pitkom vodom, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, snabdijevanja toplotnom energijom i održavanja čistoće, koji ne izvršavaju obavezu plaćanja cijene komunalne usluge, na koji način će se postići veći stepen naplativosti komunalnih usluga, što treba doprinijeti podizanju kvaliteta usluga i proširenju kapaciteta komunalnih preduzeća.

Utvrđen prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o radu

Vlada TK je na današnjoj sjednici utvrdila prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o radu koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona 2000-te godine. Od stupanja na snagu navedenog Zakona isti se u praksi veoma rijetko ili skoro nikako nije primjenjivao, a sve iz razloga što su navedenim Zakonom preuzete, odnosno prepisane odredbe Federalnog Zakona o radu ("Službene novine FBiH", br: 43/99,32/00 i 29/03) koji se u praksi jedini primjenjivao kako od inspekcijskih organa, tako i od privrednih društava, javnih ustanova i ostalih organa i institucija. Polazeći od činjenice da nije riječ o obimnom i složenom Zakonu, isti je upućen na razmatranje i donošenje po skraćenom postupku.

Izmjena Uredbe o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Tuzlanskog kantona

Analizom plaća policijskih službenika kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji BiH, došlo se do zaključka da su plaće policijskih službenika u činu stariji policajac i policajac Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona među najnižim plaćama u Federaciji BiH. U cilju izjednačavanja plaće i popravljanja materijalnog položaja navedenoj kategoriji policajaca, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o izmjeni Uredbe o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Tuzlanskog kantona, i ista će se primjenjivati od 1. aprila 2012. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program raspodjele dijela sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2012. godinu u iznosu od 30.000,00 KM, koje će biti raspoređene Centru za socijalni rad općine Tuzla, a ostatak sredstava će se rasporediti posebnim Programom nakon usvajanja Budžeta TK za 2012. godinu, a u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta za 2012. godinu

Vlada TK je danas donijela i Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Tekuća rezerva" Rukometnom klubu «Gradačac» Gradačac u iznosu od 4.000,00 KM za sufinansiranje učešća u Euro ligi – 1/8 EHF Challenge Cup-u koji se održao od 11.02.-18.02.2012. godine.

Takođe je donesena i Odluka o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh".

Vlada TK donijela je Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla na period od 4 godine, kao i Rješenje o prestanku mandata Školskih odbora u 18 osnovnih i srednjih škola, te je imenovala privremene Školske odbore na period najduže do 90 dana, također u 19 osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

 

 

 

Odjeljenje za informisanje