ODRŽANA 36. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONATuzla, 15.3.2012. godine

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA ZA 2011. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Minisatrstva industrije, energetike i rudarstva. Kao što se to može vidjeti iz Izvještaja, veliki dio aktivnosti u protekloj godini Minisatrstvo je posvetilo uvezivanju radnog staža za zaposlenike privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom koji su u 2011 godini ispunili uslove za starosnu penziju, a pomagalo je privrednim društvima u pogledu podsticaja izvoza, očuvanja broja uposlenih, kao i pomoći za investiciono održavanje, pripreme preduzeća za restrukturiranje te istraživanja.
Kada su u pitanju konkretne aktivnosti, izdvojiti se može obrazovanje Ekspertnog tima sa zadatkom da izradi Program mogućnosti ekonomsko-finansijske rekonstrukcije Fabrike obuće "Aida" d.d. Tuzla, na osnovu koje je Ministarstvo u 2011 godini preduzelo konkretne mjere prema ovom privrednom društvu, te otklonilo smetnje koje su imale direktan uticaj na proizvodnju i povezalo radni staž svim zaposlenicima koji su u 2011. godini ispunili zakonske uslove za starosnu penziju. Također, povećan je kapacitet proizvodnje slane vode na eksploatacionom polju "Tetima", Rudnika soli Tuzla D.D. Tuzla, što direktno utiče na povećanje proizvodnje u hemijskoj industriji, a samim tim i povećanje izvoza, te stvaranje preduslova za otvaranje novih radnih mjesta. U 2011. godini urađene su tri istražno-eksploatacione bušotine i otpočelo se sa uvodnim izluživanjem, a urađeni sui pristupni putevi za istražno-eksploatacione bušotine koje će se graditi u 2012. godini. Efekti izgradnje ovih bušotina trebali bi biti vidljivi nakon godine dana od završetka procesa uvodnog izluživanja i postizanja potrebne koncentracije slanice, čime će se proizvodni kapaciteti na Rudniku "Tetima" povećati za 105 m3 slanice, a time i stabilnije snabdijevanje potrošača slane vode.
Rudnicima nemetala "Kladanj" d.o.o. Kladanj dodijeljeno je 100.000,00 KM na ime finansijske pomoći za realizaciju Programa istraživanja mineralne sirovine magnezita na ležištu "Miljevica". Navedena sredstva postala su operativna krajem 2011. godine i biće utrošena u prospekcijski pregled jamskih prostorija, na osnovu koga će se odlučiti u kom pravcu će se voditi aktivnosti vezano za ovaj rudnik. Krajem godine potpisan je Ugovor sa rudarskim preduzećem "Rudar" d.o.o. Tuzla, a radovi će se izvoditi nakon u zavisnosti od vremenskih prilika.
Iako je Ministarstvo planiralo aktivnosti na privatizaciji neprivatiziranih privrednih društava, u 2011. godini te aktivnosti nisu provođenje jer u većini od tih preduzeća još uvijek nisu stvoreni uslovi za kvalitnu privatizaciju, tako da će se tim aktivnostima značajna pažnja posvetiti u 2012. godini.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. U cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao preduslova za razvoj Kantona, te novo zapošljavanje, Vlada je u 2011. godini izvršila restrukturiranje ministarstava čime je reorganizacijom bivšeg Ministarstva obnove, razvoja i povratka oformljeno Ministarstvo razvoja i poduzetništva. Ova rekonstrukcija Ministarstava u Vladi TK će dugoročno doprinijeti ostvarenju jednog od prioritetnih ciljeva Vlade, a to je kreiranje novih radnih mjesta, navnodi se u Izvještaju.
Vizija Ministarstva razvoja i poduzetništva TK jeste postati lider u regiji u inovativnom unapređenju ambijenta za razvoj male privrede, a misija razvoj sektora malih i srednjih preduzeća sektor i stvaranje preduslova za otvaranje novih radnih mjesta, i na taj način jačati ekonomski položaj stanovnika Tuzlanskog kantona.
Iako u kratkom vremenskom roku od restrukturiranja pa do kraja 2011. Godine, Ministarstvo je realiziralo više programa. Kada je u pitanju Podrška razvoju kantona za 2011.godinu, Ministarstvo je putem Javnog poziva za dodjelu grant sredstava, realizovalo devet programa (projekata) sa ukupnim iznosom od 464.000,00 KM.
Također, Ministarstvo je značajan dio svojih aktivnosti posvetilo programima podrške realizaciji i uspostavljanju poslovnih/poduzetničkih zona, unaprjeđenju poduzetničkog ambijenta i definiranju mjera poticaja za potencijalne investitore, jačanje kapaciteta za pružanje pomoći poduzetnicima i nižim nivoima vlasti u procesu apliciranja na grant sredstva iz predpristupnih fondova, a pored planskih poslova i zadataka Ministarstvo je realizovalo i niz poslova i aktivnosti koje nisu planirane programom rada a koje su doprinijele sagledavanju stanja i mogućnosti za preduzimanje planskih aktivnosti u oblasti poduzetništva i razvoja za naredni period.
U izvještajnom periodu za 2011. godinu nije moguće sagledati stvarni efekat provedenih programa od strane Ministarstva, obzirom da zbog nedostatka novčanih sredstava nije izvršen transfer sredstava na račune korisnika sredstava. Bez doznačavanja sredstava korisnicima nisu stvoreni uslovi za realizaciju projekata, te se ne može ni cijeniti stepen provedenosti i ostvarenih rezultata po realizaciji projekata. Nakon implementacije podržanih projekata Ministartvo će u tekućoj godini, sagledati efekte ulaganja i dostaviti Vladi TK na usvajanje Informaciju o efektima ulaganja iz Budžeta TK za 2011. godinu sa Budžetske pozicije ''Podrška razvoju kantona''. Izradom navedene informacije omogućit će se saglaedavanje ostvarenih rezultata implementacije projekata i izvršiti komparacija planirano-izvršeno, radi prezentacije pokazatelja, navodi se u Informaciji.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskg kantona za2011. godinu.
Kako se navodi u Izvještaju strateški cilj Ministratstva koji se ogledao u uspostavljanju novog sistema raspodjele u oblasti stambenog zbrinjavanja boraca i članova njihovih porodica, uvećanjem kreditnih sredstava u odnosu na bespovratna sredstva koja su se dodijeljivala kao pomoć u stambenom zbrinjavanju boraca i članova njihovih porodica, je uspješno ostvaren.
Ministarstvo je uspjelo realizovalati sve planirane programske aktivnosti kao i aktivnosti koje nisu planirane programom rada Vlade Kantona za 2011. godinu, ali koje je Vlada Kantona, redovno razmatrala i donosila, a sve u cilju poboljšanja položaja boraca i članova njihovih porodica na području Kantona. Realizacija finansijskih sredstava na osnovu donesenih rješenja u Ministarstvu, po pojedinačnim pravima, bila je uslovljena sa operativnim finansijskim planovima Vlade Kantona. Treba istaći da je Ministarstvo 2011. godinu započelo sa 4.581.446,61 KM neizmirenih obaveza po osnovu dopunskih prava iz 2010. godine, i to uglavnom sredstva za stambeno rješavanje u iznosu 3.800.000,00 KM i 700.000,00 KM za stipendiranje učenika i studenata i preostali dio obaveza iz zdravstvene zaštite, koje su u 2011. godini u cijelosti izmirene. Na dan 31.12.2011. godine trenutno izvršenje dopunskih prava bilo je u procentu 94 %, odnosno 10.625.867,54 KM.
Saradnja sa 12 boračkih organizacija i udruženja kantonalnog nivoa je kontinuirana i uspješna, a predstavnici boračkih organizacija i udruženja uključeni su, putem komisija, u rješavanju stambenih pitanja, stipendiranja učenika i studenata i dr čime s enastoji obezbijediti dodatna transparentnost u rado ovog ministarstva.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Kantonalnoj upravi za šumarstvo i Poljoprivrednom zavodu u 2011. godini između ostalog vođene su aktivnosti na realizaciji poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji u cilju očuvanja, zaštite i unapređenja poljoprivrednog zemljišta, uspostavljanju registra poljoprivrednih gazdinstava na području Kantona, sa ciljem obezbjeđenja podataka o broju poljoprivrednih proizvođača, popisa ljudskih potencijala, zemljišta i životinja na poljoprivrednim gazdinstvima, kako bi se racionalnije, brže i kvalitetnije planirale mjere od strane organa nadležnih za pružanje podrške razvoju poljoprivrede, te uspostavila baza podataka kao završna faza informacionog sistema u poljoprivredi, s ciljem stvaranja pretpostavki za lakše planiranje i praćenje realizacije novčanih podrški, nabavci referentne laboratorije u Poljoprivrednom zavodu, u kojem se vrši analiza kvalitete poljoprivrednog zemljišta, čime se doprinosi bržem, kvalitetnijem i jednostavnijem ostvarivanju prava na novčanu podršku, kontinuiranoj edukaciji poljoprivrednih proizvođača u oblasti biljne i animalne proizvodnje, te nastavku započetih aktivnosti na certificiranju šuma u državnom vlasništvu, u cilju usklađivanja aktivnosti gospodarenja šumskim resursima sa principima i kriterijima međunarodno priznatog programa certificiranja FSC (Forest Stewardship Council). Neophodno je naglasiti učešće Ministarstva i saradnju sa nevladinom organizacijom " CRP" iz Tuzle, u realizaciji projekta "Podrška razvoju mljekarstva u sjeveroistočnoj BiH", finansiranog iz sredstava Vlade Republike Češke, putem Češke razvojne agencije. Ovim projektom pružena je podrška za 80 individualnih farmi, proizvođača mlijeka. Podrška farmerima, osim intenzivnih treninga i individualnih konsultacija na terenu, podrazumijeva i isporuku poljoprivredne mehanizacije i steonih visokokvalitetnih junica, pasmine Češki simentalac. Projekat traje već drugu godinu a implementacija istog planirana je za period od tri godine. U 2011 godini dodijeljeno je poljoprivrednim proizvođačima pet priključaka poljoprivredne mehanizacije, kao i 26 steonih visokokvalitetnih junica čija ukupna vrijednost iznosi 178.000,00 KM. U 2012. godini, prema projektu, planirana je dodjela dva priključaka poljoprivredne mehanizacije, kao i 25 steonih visokokvalitetnih junica, a u 2013. godini je planirana dodjela tri priključaka poljoprivredne mehanizacije i 23 steone visokokvalitetnih junica. Ministarstvo cijeni da će implementacijom ovog projekta poljoprivredni proizvođači imati višestruku korist kroz sticanje novih znanja u proizvodnji mlijeka.
Krajem 2011. godine završena je II faza sanacije brane Modrac. Ukupna vrijednost I i II faze sanacije iznosila je oko 4 miliona KM. Radovi su finansirani iz sredstava vodnih naknada koje pripadaju Tuzlanskom kantonu, uz sufinansiranje radova od strane Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo u iznosu od 1,3 miliona KM.
Procijenjena vrijednost radova narednih faza faze sanacije brane Modrac iznosi oko 4 miliona KM. Pripremne aktivnosti za realizaciju III faze sanacije brane Modrac su u toku, te se očekuje da će se tokom 2012. godine, nakon provedene procedure javne nabavke i zaključenja ugovora, početi sa izvođenjem radova.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inepekcijske poslove za 2011. Godinu i pohvalila rad Uprave, kao i formu i sadržaj podnesenog Izvještaja. Kako se navodi u Izvještaju, tokom protekle godine Uprava je izvršila i u elektronskoj formi obradila 15.031 kontrolu i 8.734 predmeta što ukupno iznosi 23.765 predmeta. Gledano u odnosu na 2010. godinu to je 2.079 ili 16,05 % pregleda više nego u 2010.godini, odnosno 3.501 ili 66,91 % predmeta zavedenih u djelovodniku više u odnosu na 2010.godinu. Na efikasnost i efektivnost rada inspektora ove Uprave kao i na uređenje ublasti koje isti nadziru, u izvještajnom periodu, vrlo pozitivno su uticale brojne i vrlo kvalitetne asistencije pripadnika MUP-a TK kao i sudska odlučivanja u predmetima koja su bila na sudskom odlučivanju, jer su sudovi u toku 2011.godine pokazali veliku ažurnost i efikasnost u rješavanju predmeta na sudskom odlučivanju, tako da je u ovom periodu bilo samo 5 zastara kao i u 2010.godini, za razliku od prethodnih 2008. i 2009.godine u kojima je 349 predmeta, koji su bili na sudskom odlučivanju, doživjelo zastaru, stoji u Izvještaju. U izvještajnom periodu, kao i prethodnim godinama, inspektorima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao uostalom i svim inspektorima drugih institucija u FBiH nepremostiv problem predstavlja zakonsko nedefinisanje postupanja sa oduzetom robom koja je predmet sa kojim je izvršen prekršaj, zatim i samo izricanje zaštitnih mjera oduzimanja predmeta, zatim deponovanje, odlaganje, manipulisanje i svako drugo postupanje sa oduzetim robama prije i nakon što sud izrekne zaštitnu mjeru oduzimanja, u smislu prodaje, doniranja ili uništenja iste.
U izvještajnom periodu Inspektori Uprave su izrekli 646 Rješenja o zabrani rada, 16.300 upravnih i drugim mjera i akata, kao i 1860 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti 1.132.234,20 KM, što je za 923 naloga ili 98,51% više nego u prethodnoj godini.
Pozitivno za istaći jeste zabilježeno smanjenje zabilježenih povreda na radu za 19% nego u 2010. godini.
Veliko olakšanje i potpora za uspješno i efikasno vršenje nadzora od strane inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK dalo je donošenje Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona, kojeg su Vlada i Skupština TK-a prepoznale kao dobar zakon. Međutim, ukoliko se materijalni propisi (lex specialis) po hitnom postupku, u sklopu implementacije projekta "Mala giljotina propisa", ne izmijene i ne izvrši njihova harmonizacija, isti će umnogome limitirati i umanjiti značaj i primjenu Zakona o inspekcijama TK, jer iz dosadašnje prakse evidentno je da zakoni koji su doneseni u skorije vrijeme, ne samo da nisu međusobno harmonizirani nego su često i u koliziji, a u većini istih nije određena čak ni nadležnost za vršenje inspekcijskog nadzora ili je ista upitna.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE ZA 2011 I PROGRAM RADA UPRAVE U 2012.GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2011. i Program rada Uprave u 2012. godini. Sagledavajući rad Uprave u toku 2011. godine, pored redovnih poslova koji su najdirektnije vezani za zaštitu i spašavanja, deminiranje i zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava zauzimaju posebno mjesto. Kantonalna uprava civilne zaštite je, kao i ranije, imala jednu od vodećih uloga u svim akcijama koje su vođene na nivou kantona, a odnosile su se na segment zaštite i spasavanja od neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS) na području Tuzlanskog kantona. Koordiniranje i praćenje realizacija zadataka na polju neutralisanja neeksplodiranih i minskoeksplozivnih ubojitih sredstava, kao i operacija manuelnog čišćenja, tehničkog izviđanja i obilježavanja rizičnih površina na području Tuzlanskog kantona su poslovi i zadaci koji su obilježili ovaj izvještajni period. Svi ovi gore navedeni poslovi i zadaci realizirani se preko tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a i timova OS BiH kao i drugih domaćih i stranih kompanija-organizacija. Tokom 2011. godine, i pored svih preduzetih mjera upozoravanja na minsku opasnost dogodilo se 10 minskih nesreća, u kojima su stradali civili (6 osoba je smrtno stradala, a 12 osoba je povrijeđeno). U 3 deminerske nesreće od kojih se jedna desila na području općine Gradačac, 2 deminera su smrtno stradala, a 2 su ranjena. Do sada je u BiH stradalo 108 deminera, od čega 43 smrtno. Sve civilne nesreće desile su se u obilježenim područjima, a najčešći razlozi koji dovode do nesreća su nepoštivanje minskih upozorenja i svjestan ulazak u sumnjiva područja zbog lova ili sječe šume. Prema podacima sa kojima raspolaže Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, do kraja 2011.godine, dogodilo se preko 200 minskih nesreća, na području svih općina Tuzlanskog kantona, u kojima je smrtno stradalo 116, a teže i lakše ranjena 132 osobe.
Kako se navodi u Izvještaju, poslije 2010. godine i katastrofalnih poplava praćenih velikim brojem klizišta, proglašenjem stanja prirodne nesreće na općinama i u dva navrata na područu cijelog Tuzlanskog kantona, te konačnom štetom od oko 40 miliona konvertibilnih maraka, 2011. godina je bila relativno "mirna". O prošloj godini nije bilo proglašenja stanja prirodne ili neke druge nesreće ni u jednoj općini i aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja bile su u najvećoj mjeri posvećene saniranju poslijedica, preventivnim aktivnostima na vodotocima i daljnoj primjeni propisa i izgradnje sistema zaštite i spašavanja.
Kada su u pitanju aktivnosti koje Uprava planira realizirati tokom tekuće, 2012. godine, u okviru normativno – pravnih poslova bit će urađena nova Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. U dijelu studijsko – analitičkih i stručno – operativnih poslova, a nakon izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Tuzlanskog kantona, izvršit će se inoviranje Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja Tuzlanskog kantona. Bit će dovršeni započeti poslovi i donesen Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona, dok će u okviru poslova deminiranja, na osnovu općinskih planova deminiranja i Informacija o rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2011.godini biti urađena Lista prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA ULAGANJA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA U OBLAST VODOPRIVREDE U 2011. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o realizaciji programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2011. godini. Prihodi od opće i posebnih vodnih naknada koji po Zakonu o vodama pripadaju Kantonu, ostvareni su u 2011. godini u ukupnom iznosu od 4.271.549,76 KM, što je za 6,40% više u odnosu na 2010. godinu. Sveukupni prihodi u 2011. godini, koji pored opće i posebnih vodnih naknada uključuju ostale prihode i povrate, te prenesena raspoloživa sredstva iz 2010. godine, iznosili su 4.671.480,59 KM. Ulaganja sredstava planirana su u iznosu od 4.500.000,00 KM, što je u odnosu na 2010. godinu manje za 30,77%. Postupajući u skladu sa preporukama Ureda za reviziju institucija u FBiH, izmijenjen je način ugovaranja prenosa sredstava korisnicima, tako da se transfer sredstava vršio u skladu sa dinamikom izvršenja poslova. Kada su u pitanju prijedlozi daljih aktivnosti, ulaganja raspoloživih prenesenih sredstva iz 2011. godine, zajedno sa planiranim prihodima u 2012. godini, u cilju osiguranja dovoljnih količina vode, zaštite kvaliteta voda i smanjenja štete od štetnog djelovanja voda, potrebno je planirati u skladu sa potrebama iskazanim kroz zahtjeve općina, za hidrogeološke istražne radove, razvoj primarne vodovodne mreže u općinskim i mjesnim vodovodnim sistemima, kroz izradu projektne dokumentacije i realiziranje radova, sanitarnu zaštitu izvorišta, izradu projektne dokumentacije i gradnju kanalizacionih sistema, izradu projektne dokumentacije za postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, čišćenje i uređenje vodotoka, projektovanje i gradnju zaštitnih vodnih objekata. Potrebno je planirati izradu strateških dokumenata za zaštitu akumulacije Modrac, planirati radove III faze sanacije brane Modrac - provesti proceduru nabavke radova III faze i pratećih usluga (stručnog dnevnog i projektantskog nadzora), te započeti realizaciju ovih aktivnosti, stoji u Izvještaju.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA ZA NAMJENSKO TROŠENJE SREDSTAVA OD NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U NEPOLJOPRIVREDNE SVRHE

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o realizaciji programa za namjensko trošenje sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2011. godini. Prihodi od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2011. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 733.004,29 KM. U odnosu na 2010. godinu kada je od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta ostvaren prihod od 647.587,64 KM, u 2011. godini došlo je do povećanja za 13,19%. Sveukupni prihodi u 2011. godini, uključujući i prenesena raspoloživa sredstva iz 2010. godine u iznosu od 696.170,56 KM , iznosili su 1.429.174,85 KM. Ugovorene obaveze u 2011. godini iznosile su 105.902,89 KM i iste su i realizirane. Ulaganja raspoloživih prenesenih sredstva iz 2011. godine, zajedno sa planiranim prihodima u 2012. godini, potrebno je planirati u skladu sa potrebama iskazanim kroz projekte općina, za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta, uspostavu informacionog sistema za zemljište, zemljišni monitoring, realizaciju poslova utvrđenih programom gospodarenja, planirati završetak Projekata višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izradu karata upotrebnih vrijednosti zemljišta za sve općine na području Tuzlanskog kantona.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2011. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja na području Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. U 2011. godini nastavljen je Program označavanja goveda, a troškove označavanja goveda snosili su vlasnici životinja. Nastavljen je projekat označavanja ovaca, koza i svinja u sklopu kojeg je do sada označeno preko 100.000 životinja na našem kantonu. Također, nastavljeno je cijepljenje ovaca i koza protiv bruceloze. Tokom 2009. godine obavljeno je masovno cijepljenje svih ovaca i koza koje nisu gravidne i mladih životinja starijih od tri mjeseca. Na području Tuzlanskog kantona cijepljeno je oko 50.000 životinja, u organizaciji Ureda za veterinarstvo, a finansirano od strane Švedske ambasade i razvojne agencije SIDA. U idućih 7 godina će se vršiti cijepljenje samo mladih životinja, zatim svih za rasplod uvezenih životinja ili na drugi način pribavljenih životinja (programi održivog života na selu, programi ruralnog razvoja, humanitarne pošiljke i sl.) kao i kontrola efekata cijepljenja (kontrola imuniteta) epizootiološkom i epidemiološkom analizom postignutih rezultata, stalnom edukacijom i eventualnim korekcijama mjera. Kada se analiziraju podaci o umjetnom osjemenjivanju plotkinja u 2011. godini može se zaključiti da se još uvijek veliki broj osjemenjavanja plotkinja vrši prirodnim pripustom sa nelicenciranim bikovima što u narednom periodu može izazvati velike negativne posljedice u govedarstvu. Problem stočnih grobalja i dalje je ostao neriješen. Iako je ovo Ministarstvo sufinansiralo uređenje stočnih grobalja, samo 4 opštine imaju određene lokacije za tu namjenu, od čega su općina Kalesija i općina Sapna realizirale projekat, te stočna groblja doveli u funkciju. U svrhu rješavanja problema neškodljivog odlaganja animalnog otpada, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona u saradnji sa općinama Tuzlanskog kantona intezivno radi na nabavci spalionica animalnog otpada. Imajući u vidu da su za nabavku, rad i održavanje opreme potrebna značajna finansijska sredstva, ovo Ministarstvo u ovom trenutku očekuje izjašnjenje općina o spremnost za zajedničko finansiranje projekta. U 2011. godini kao i u 2010. godini, usmjerena su značajna sredstva na suzbijanje bolesti infektivne anemije konja. Imajući u vidu činjenicu da na području Tuzlanskog kantona u proteklom periodu nije vršeno organizovano obilježavanje konja, te da je na ovu bolest ispitano svega oko 5-7 % procijenjene populacije konja, možemo zaključiti da je status ove bolesti, a time i njeni ekonomski efekti, na našem epizootiološkom području nepoznat.
U narednom periodu potrebno je nastaviti sa programom jedinstvenog obilježavanja goveda, ovaca, koza i svinja, kao i sa registracijom svih posjeda, klaonica i stočnih pijaca, te upisom u Državnu bazu podataka u svrhu kontrole kretanja životinja, obezbijediti finansijska sredstva na svim nivoima vlasti, kako bi se moglo nastaviti sa programom dijagnostike i cijepljenja domaćih i divljih životinja u svrhu kontrole i suzbijanja zaraznih bolesti, te pojačati inspekcijski nadzor iz oblasti veterinarstva u cilju kontrole kretanja životinja i suzbijanja zaraznih bolesti, te posebno u oblasti implementacije Pravilnika o označavanju životinja i shemi kontrole kretanja životinja u Bosni i Hercegovini u smislu adekvatnije evidencije ušnih markica i stočnih pasoša. Također potrebno je pojačati inspekcijski nadzor nad subjektima u poslovanju sa hranom i hranom za životinje, kako bi se povećala sigurnost hrane i obezbijedila bolja zaštita potrošača. Kada su u pitanju stočna groblja neophodno je da nadležne općinske službe odrede lokacije za stočna groblja, kako bi se moglo pravovremeno reagirati u slučajevima pojave zaraznih oboljenja, te riješiti problem odlaganja animalnog otpada na način propisan Odlukom o nusproizvodima životinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni ishrani ljudi.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU DIREKCIJE CESTA TUZLA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Direkcije cesta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Direkcija cesta Tuzla je domaćinskim odnosom prema povjerenim joj javnim sredstvima u proteklom periodu napravila značajan iskorak u rekonstrukciji i rehabilitaciji putne infrastrukture gdje je za daleko manje finansijskih sredstva od predviđenih završena rekonstrukcija 4,4 km na regionalnom putu Tuzla – Dokanj – Šibošnica, završena izgradnja mosta na regionalnom putu R471 sa rehabilitacijom pripadajuće saobraćajnice u dužini od 1200m, te završena sanacija i rehabilitacija 3400m na regionalnom putu R-455-a. Također, značajan pomak ostvaren je u segmentu saobraćajne signalizacije. Vođeni iskustvima iz prethodnog perioda iz segmenta redovnog održavanja regionalnih puteva izdvojen je segment saobraćajne signalizacije i opreme puta što se pokazalo u prethodnoj godini kao u potpunosti opravdan potez jer je na ovom polju u 2011. godini ugrađeno više zaštitnih mreža u toku prethodne godine nego od postanka Direkcije, u segmentu horizontalne signalizacije na pojedinim putnim pravcima središnje linije izvučene su i po dva puta, a u prethodnim godinama evidentiran je problem saobraćajne signalizacije na regionalnim putnim pravcima na mjestima gdje se nalaze škole, te su na zahtjev uprava škola obilježavani pješački prelaze ispred istih. U prošloj godini urađena je saobraćajna signalizacija na regionalnim putevima ispred ovakvih objekata, a postavljeni su i usporivači brzine.
Kada su u pitanju finansijski pokazatelji Direkcija je ostvarila prihode od 17.416.839,07 KM. Najznačajniji prihodi od 6.215.023,17 KM ostvareni su od indirektnih poreza koji pripadaju ovoj Direkciji, dok su 2.944.380,59 KM prihodi ostvareni po osnvou naknada za upotrebu cesta koje se naplaćuju pri registraciji motornih vozila. Kada su u pitanju rashodi Direkcija je ostvarila 14.462.608,21 KM. Za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i rehabilitaciju puteva i putnih objekata utrošeno je 5.193.205,99 miliona KM, za redovno održavanje puteva 1195035,06 miliona KM, a za zimsko održavanje puteva 1044757,14 KM. Za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i rehabilitaciju puteva i putnih objekata, što se finansira u omjeru 50%:50% između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Direkcije cesta Tuzla utrošena su 3.829.557,74KM.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA, TE PREGLED SMJEŠTAJNIH KAPACITETA I PROMETA TURISTA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju u oblasti turizma i ugostiteljstva, te pregled smještajnih kapaciteta i prometa turista na području Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. U razmatranju osnovnih obilježja i faktora koji odražavaju dostignuti nivo u razvoju kapaciteta u turizmu i ugostiteljstvu i njenih ekonomskih efekata, na području Tuzlanskog kantona može se zaključiti da nivo dostignute turističke ponude na području Tuzlanskog kantona, a time i njenih ekonomskih efekata daleko je ispod realnih i objektivnih mogućnosti ovog područja, a to zaostajanje odražava se kako u kvantitativnom tako i kvalitetnom razvoju. Finansijska kriza bitno je djelovala na smanjenje broja gostiju i realno je bilo za očekivati da će se turističke aktivnosti u 2011. godini odvijati na nižoj razini uz povećan broj nezaposlenih, niža realna primanja, i općenito niži standard potrošača, što podrazumjeva i manju turističku potrošnju. U kvanitativnom smislu podaci govore da u gradovima Kladanj, Banovići, Gradačac, gdje postoje najbolji preduslovi za razvoj zdravstveno-rekreativnog turizma, raspolažu sa veoma malim brojem smještajnih kapaciteta u odnosu na druge turističke destinacije Tuzlanskog kantona. U 2011.godini došlo je do smanjenja ukupnog broja posjetilaca za 21,76 % u odnosu na isti period 2010. godine. Isto tako broj noćenja domaćih i stranih posjetilaca u 2011. godini se smanjio za 20,67% u odnosu na prošlu godinu. Prosječna stopa iskorištenosti smještajnih kapaciteta je 16,96%, pa možemo zaključiti da je popunjenost smještajnih kapaciteta tipa hotela i motela dosta na niskom nivou. Sve ovo upućuje da ugostitelje treba poticati da poboljšaju kvalitet postojećih usluga. Neadekvatnost kvaliteta turističke ponude ogleda se u njenoj neadekvatnoj strukturi, jer najveći dio te ponude odnosi se na hotele i motele tj. na najskuplji vid turističkih usluga, dok su sobe za iznajmljivanje u seoskom domaćinstvu, kao najjeftiniji oblik turističke ponude potpuno izostavljeni. Nedostatak u kvalitetu turističke ponude ogleda se u oskudnom njenom sadržaju, u formi angažovanja i prezentiranja.
Sve je veća potreba i interes za raznovrsnijim smještajem (mali porodični hoteli, pansioni apartmani),te domaćom kuhinjom. Tuzlanski kanton je preodređen za proizvodnju organske hrane i zajedno sa mogućnostima koje nude drugi primarni sektori (naprimjer poljoprivreda), neka seoska područja kantona imaju poseban potencijal za ruralni turizam, eko turizam, aktivnosti na otvorenom i kulturne djelatnosti.
Dosadašnja iskustva u saradnji sa turističkim agencijama upućuju na zaključak da se u Tuzlanskom kantonu, veoma mali broj domicilnih agencija bavi receptivnom ponudom domaćih turističkih proizvoda, drugim riječima, dovođenjem gostiju, a sve više odvođenjem gostiju u druge destinacije, navodi se u Informaciji koja osim eksplikacije trenutnog stanja sadrži i niz mjera za poboljšanje stanja u turističko ugostiteljskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona.

DONESENE ODLUKE O DODJELI KONCESIJE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas tri odlulke o dodjeli koncesije. Na period od 30 godina za korištenje pitke vode za potrebe snabdijevanja vodom naseljenog mjesta Kalesija koncesija je dodijeljena privrednom društvu JP "Vodovod i kanalizacija Kalesija" d.o.o., za korištenje pitke vode za potrebe javnog snabdijevanja vodom naseljenog mjesta Gradačac na isti periodu koncesija je dodijeljena privrednom društvu JP "Komunalac" d.d. Gradačac, a na periodu od 5 godina za korištenje pitke vode, za potrebe javnog snabdijevanja vodom naseljenog mjesta Banovići koncesija je dodijeljena privrednom društvu JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Banovići. Odlukama je definirana jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period, kao i tekuća koncesiona naknada koja se plaća prema svakom kubnom metru fakturisane vode. Kao koncesor određeno je Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede, koje će, nakon odobrenja ugovora od strane Komisije za koncesije TK, zaključiti ugovor sa koncesionarom.

150.000,00 KM ZA NARODNU KUHINJU "IMARET"

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost na Program raspodjele dijela sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2012. godinu. Ovim Programom za humanitarnu organizaciju "Merhamet" Regionalni odbor Tuzla, a za potrebe Narodne kuhinje "Imaret" u Tuzli utvrđena je raspodjela sredstava u iznosu od 150.000,00 KM. U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe planirano je ukupno 827.480,00 KM. Naime, s ciljem ublažavanja teške socio – ekonomske situacije lica u stanju socijalne potrebe, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK redovno učestvuje u participaciji troškova Narodne kuhinje "Imaret" humanitarne organizacije "Merhamet" Regionalni odbor Tuzla u kojoj se spremaju obroci za ishranu najsiromašnijih građana na području Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o imenovanju Tima za implementaciju Akcionih planova Strategije razvoja/Strategije socijalnog uključivanja. Zadatak Tima je da u koordinaciji sa svim kantonalnim ministarstvima i upravama izrade Akcione planove za strateško planiranje za Tuzlanski kanton, te preuzme ulogu implementacione jedinice koja će vršiti monitoring, evaluaciju i izvještavanje o urađenim aktivnostima na sinhronizaciji procesa strateškog planiranja, odnosno usklađivanja svih strateških aktivnosti sa višim nivoima vlasti na kantonalnom nivou, uz obavezno dostavljanje godišnjih izvještaja Federalnom zavodu za programiranje putem Vlade Tuzlanskog kantona. Na mjesto Vođe Tima imenovan je Suad Mehinović, predstavnik Ministarstva razvoja i poduzetništva TK. Članovi Tima za analize u oblasti ekonomskog razvoja su Amela Bećirović, predstavnik Ministarstva industrije energetike i rudarstva, Samid Šarac, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Elsajed Fatušić, predstavnik Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak. Azem Poljić, predstavnik Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, je imenovan na poziciju člana Tima za analize u oblasti socijalnog razvoja, Amra Jaganjac i Slaviša Stajković, projekt menadžeri Razvojne agencije Nerda su imenovani za članoveTima za koordinaciju pripreme strateških razvojnih dokumenata kantona i koordinaciju implementacije razvojnih strategija BiH i F BiH na nivou kantona,odnosno za monitoring i evaluaciju.

Sa zadatkom da na osnovu Elaborata o društvenoj opravdanosti transformacije Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) u javnu ustanovu od kantonalnog značaja, sačini prednacrt Zakona o osnivanju JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o imenovanju Radne grupe za izradu prednacrta Zakona o osnivanju JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama. U radnu gupu su imenovani mr. sci. Azem Poljić, Predsjednik, a članovi su Hasiba Omeragić i Muamer Zukić.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, UNHCR-a, predstavništvo u Bosni i Hercegovini i humanitarne organizacije Hilfswerk Austria international. Predmet Memoranduma je reguliranje međusobnih odnosa i obaveza između navedenih potpisnika, u pripremi i implementaciji Projekta "Pomoć povratnicima i interno raseljenim licima koji su u vrlo teškoj socijalnoj situaciji putem dodjele grantova za održivost na području Sjeveroistočne BiH" i to u opštinama: Vlasenica, Milići, Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Šekovići, Osmaci, Kalesija i Lukavac, a koji će biti finansiran zajedničkim sredstvima UNHCR-a/Hilfswerk Austria i Ministarstva rada, socijalne politike i povratka Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za nominiranje i izbor kandidata za članove Školskog odbora iz reda osnivača u 87 osnovnih i 31 srednjoj školi na području Tuzlanskog kantona. Odluka je donesena skladno Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonu o srednjem obrazovanju i odgoju, kojima je propisano da stupanjem na snagu navedenih zakona predsjedniku i članovima Školskih odbora zatečenim na dužnosti prestaje mandat, a da će se postupci imenovanja predsjednika i članova Školskih odbora, koji su započeti prije stupanja na snagu navedenih zakona, obustaviti.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o obavljenoj internoj reviziji realizacije Programa mjera za otklanjanje konstatovanih propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK o realizaciji i efektima novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2011. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona odbila je danas prigovor Nedima Mutapčića, uložen na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona o godišnjoj ocjeni rada policijskog komesara kao neosnovan. Vlada Tuzlanskog kantona je razmotrila navode iz uloženog prigovora, Izjašnjenje Ministarstva unutrašnjih poslova i Mišljenje Nezavisnog odbora Skupštine Tuzlanskog kantona, te nakon razmatranja, podržala Izjašnjenje Ministarstva unutrašnjih poslova i Mišljenje Nezavisnog odbora Skupštine Tuzlanskog kantona i shodno tome odlučila da se pomenuti prigovor odbije kao neosnovan.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na tekst aneksa ugovora o koncesiji za eksploataciju uglja između Minisatrstva industrije, energetike i rudarstva TK i JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla. Naime, nakon isteka ugovora zaključen je Aneks I kojim je Ugovor o koncesiji produžen do 31.12.2011. godine. Kako je i taj rok istekao Ministarstvo je sačinilo tekst Aneksa II Ugovora, kojim se Ugovor o koncesiji produžava do 31.12.2012. godine. Prije potpisivanja Aneksa II Ugovora Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. dužan je sa Ministarstvom potpisati Protokol o reprogramu duga po osnovu neplaćenih koncesionih naknada prema kojem će dugovanja biti isplaćena u periodu od 36 mjeseci, s tim da je koncesionar dužan uplatiti prvu ratu reprogramiranog duga odmah nakon potpisivanja protokola.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas iznos osnovice za obračun plaće budžetskih korisnika i iznos naknade za ishranu za mjesec februar 2012.godine. Prema odluci Vlade osnovica za obračun plate ostaje nepromijenjena u odnosu na prethodni mjesec odnosno 382,20KM, odnosno za 2% umanjene u odnosu na period do mjeseca oktobra 2011.godine, a iznos naknade za ishranu ostaje 7 KM po izrađenom danu. Istovrermeno, Vlada Tuzlanskog kantona je zauzela stav i poziva sve uposlene u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja da najdalje sa ponedjeljkom 19.03.2012.godine otpočnu sa redovnim nastavnim procesom u školama.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o radu Tima Vlade Tuzlanskog kantona za pregovore sa predstavnicima sindikata budžetskih korisnika, čime se pregovori u ovoj vazi smatraju okončanim. Vlada je Zaključkom zadužila Ministarstvo finansija da okonča postupak rasprave o Nacrtu Budžeta za 2012. godinu i Vladi dostavi prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Ministarstvo obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK je zaduženo da u saradnji sa Uredom za zakonodavstvo i Kantonalnim pravobranilaštvom, u što kraćem roku pripreme i nadležnom sudu podnesu Zahtjev za ocjenu zakonistosti i donošenje odluke o prekidu štrajka uposlenih u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja iz razloga neotpočinjanja i okončanja postupka mirenja prije otpočinjanja štrajka, kao i ne postojanja odgovarajućeg Sporazuma Vlade i sindikata o minimumu poslova koji se neće prekidati za vrijeme štrajka.

 

Odjeljenje za informisanje