ODRŽANA 40. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONATuzla, 19.4.2012. godine

190.000,00 KM ZA JEDNOKRATNA NOVČANA PRIMANJA DOBITNICIMA NAJVIŠIH RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ČLANOVIMA UŽE PORODICE POGINULOG, UMRLOG ILI NESTALOG DOBITNIKA RATNOG PRIZNANJA I ODLIKOVANJA

U skladu sa Programom korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko -invalidske zaštite u 2012. godini Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 190.000,00 KM za jednokratna novčana primanja dobitnicima najviših ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2012. godini. Osnovica za pojedinačna jednokratna novčana primanja je ostvarena prosječna plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, a jednokratna novčana primanja za 2012. godinu iznose 60% za značku "Zlatni ljiljan", Red hrvatskog trolista, Orden slobode, Red bana Jelačića, Orden heroja oslobodilačkog rata, Red Nikole Šubića Zrinjskog, Orden oslobođenja, Red kneza Domagoja s ogrlicom, Orden zlatnog grba sa mačevima, Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem, Orden zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem, Medalja za hrabrost, Medalja pobjeda, Medalja otpora, Medalja za vojne zasluge, Policijska medalja za hrabrost, Zlatna policijska značka - zvijezda, 30% za Srebrenu policijsku zvijezdu i Srebreni štit i 12% za Red hrvatskog pletera.

50.000 KM ZA PARTICIPACIJU U OBILJEŽAVANJU ZNAČAJNIH DATUMA, DOGAĐAJA I LIČNOSTI

Vlada Tulanskog kantona donijela je danas Program o rasporedu sredstava za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Ukupno planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 KM koristit će se za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti. Program o rasporedu sredstava za obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu zasnovan je na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti koji su utvrđeni Odlukom o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton.

344.862,00 KM ZA MATERIJALNO ZBRINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspored sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih. Ovom Odlukom za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu je planirano ukupno 344.862,00 KM, od čega je za sufinansiranje troškova električne energije u kolektivnim smještajima planirano 240.000,00 KM, a za finansiranje troškova nabavke uglja za raseljena lica u kolektivnim smještajima i najugroženije raseljene porodice u individualnom smještaju 104.862,00 KM

ZA PODRŠKU POVRATKU PROGNANIH LICA 1.947.900,00 KM

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu za podršku povratku prognanih lica. Srtedstva predviđena za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu planirana su u iznosu od 1.947.900,00 KM, i to za pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrim 100.000,00 KM, a za projekte održivog povratka planirano je ukupno 450.000,00 KM, od čega 300.000,00 KM u realizaciji Ministarstva i 150.000,00 KM u realizaciji Ministarstva i humanitarne organizacije HILSVERK Austrija. Za sanaciju i izgradnju stambenih i gospodarskih objekata raseljenih lica, povratnika i izbjeglica planirano je ukupno 704.980,00 KM pri čemu je za stambene objekte u realizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i Federalnog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, za raseljene osobe iz kolektivnih centara sa područja TK-a planirano 150.000,00 KM, za stambene objekte u realizaciji kantonalnog Ministarstva planirano je 454.980,00 KM, dok je za gospodarske objekte planirano 100.000,00 KM. Za transfere neprofitnim organizacijama za njihove aktivnosti pomoći povratnicima planirano je 30.000,00 KM, za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u cilju podrške zapošljavanja povratnika 139.920,00 KM, za sanaciju i izgradnju infrastrukturnih objekata u zonama povratka 500.000,00 KM, a za sufinansiranje u obnovi vjerskih objekata planirano je 50.000,00 KM.

1.500.000 KM ZA STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA IZ REDA BORAČKE POPULACIJE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program o rasporedu sredstava za dodjelu stipendija studentima i učenicima pripadnicima boračke populacije za školsku/studijsku 2011/2012. godinu. Ukupno planirana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM, koristit će se za isplatu stipendija dodijeljenih po Odluci o utvrđivanju uslova, kriterija i
postupka za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima i učenicima iz reda braniteljske populacije i objavljenom javnom konkursu za studijsku/školsku 2011/2012. godinu, a preostali dio za isplatu stipendija po Odluci o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihove porodice i objavljenom javnom konkursu za studijsku/školsku 2011/2012. godinu. Raspodjela sredstava za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihove porodice vršit će se linearno na članove porodica šehida – poginulih branilaca, ratne vojne invalide i demobilisane branioce, u omjeru 60 % za kategoriju studenata i 40 % za kategoriju učenika. Ukoliko sredstva za stipendiranje ne budu u cijelosti raspoređena prema navedenom omjeru, vršit će se preraspodjela istih u kategoriji studenata, odnosno u kategoriji učenika.
Visina stipendija iznosi 120 KM za izuzetno uspješne studente iz reda braniteljske populacije, 70 KM za izuzetno uspješne učenike iz reda braniteljske populacije, 100 KM za studente koji su ostvarili pravo po Odluci o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihove porodice i 50 KM za učenike srednjih škola koji su ostvarili pravo po Odluci o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihove porodice.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2011. godinu. Agencija je tokom izvještajnog perioda između ostalog provodila aktivnosti oko pripreme početnih bilansa i programa privatizacije preduzeća koja još nisu privatizirana, sarađivala sa Agencijom za privatizaciju u FBiH, resornim ministarstvima u cilju usaglašavanja stavova oko metoda privatizacije i budućeg statusa preduzeća iz registra preduzeća za privatizaciju, Komisijom za vrijednosne papire, Kantonalnim i Općinskim pravobranilaštvom i drugim državnim organima i institucijama. Aktivnosti na pripremi preduzeća za proces privatizacije u izvještajnom periodu bile su u vezi sa pripremom početnih bilansa i programa privatizacije preduzeća koja još nisu privatizirana.
Izrađivani su kratki profili u svrhu pružanja inicijalnih podataka kupcima zainteresovanim za kupovinu imovine i državnog kapitala za preduzeća, Rudnik soli "Tuzla" d.d. Tuzla, Tvornica transportnih uređaja d.d. Tuzla, Livnica čelika d.o.o. Tuzla, a vođene su i aktivnosti na okončanju postupaka vezanih za prodaju državnog kapitala preduzeća "Konjuh" d.d. Kladanj.
Također, sačinjena je i lista preostalih neprivatiziranih preduzeća sa iznosom kapitala i kratkim osvrtom na aktivnosti koje su vođene na prodaji državnog kapitala, kao i spisak imovine preduzeća iz Brčko Distrikta i Republike Srpske, a koja se nalazi na području Tuzlanskog kantona i u nadležnosti su Kantonalne agencije za privatizaciju. Agencija je u izvještajnom periodu ostvarila prihode u iznosu od 4.036.012 KM. Prihodi od prodaje državnog kapitala iznose 4.000.000 KM i odnose se na uplatu preostalog dijela kupoprodajne cijene po ugovoru o prodaji državnog kapitala RK "Vijenac" doo Lukavac. Ukupni rashodi u 2011.godini iznose 3.620.009 KM od čega su 370.158 KM izdaci nastali tekućim poslovanjem Agencije, a na Kantonalni depozitni račun prebačeno je 3.249.850 KM.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U 2011. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj Kantonalne uprave civilne zaštite o korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2011. godini. U 2011. godini na području Tuzlanskog kantona je primjenom Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na transakcijski račun za potrebe zaštite i spašavanja je izdvojeno 844.496,88 KM. Od raspoloživih sredstava Posebne naknade u 2011.godini potrošeno je ukupno 386.337,30 KM. Na osnovu ostvarenog priliva i rashoda sredstava posebne naknade u prethodnim godinama u 2012.godinu je preneseno 2.853.944,75 KM. Obzirom da su sredstva namjenskog karaktera, prenose se u 2012. godinu i nalaze se na posebnom transakcijskom računu u okviru jedinstvenog računa trezora u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona, a plan njihove potrošnje kao i planiranog priliva u 2012. godini bit će utvrđen Planom utroška sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2012. godini. Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iznosi 0,5% od osnovice koju čine isplaćene neto plaće zaposlenika u radnom odnosu i svih lica angažiranih po ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova i po ugovoru o djelu. Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća utvrđeno je da od navedenih sredstava 15% pripada Federaciji BiH, 25 % kantonu, a 60 % općini u kojoj su ta sredstva ostvarena.

ZA INTERVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA I PRIVREDNIM DRUŠTVIMA 2.200.000,00 KM

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost na Odluku o utvrđivanju uslova za korištenje sredstava sa potrošačke jedinice Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima i Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima. Sredstva za ove namjene, planirana u iznosu od 2.200.000,00 KM, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva rasporedit će privrednim društvima iz oblasti rudarstva, hemijske, metaloprerađivačke i elektroindustrije, industrije gume i plastike, obuće i tekstila, građevinarstva i grafičke industrije sa većinskim državnim kapitalom. Kao pomoć privrednim društvima iz resorne oblasti koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranjeplanirano je 70.000,00 KM. Za intervencije privrednim društvima iz resorne oblasti, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti planirano je 800.000,00 KM, a 300.000,00 KM planirano je za Sufinansiranje troškova kod realizacije Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, a koji će se realizovati putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, vezano za izmirivanje obaveza doprinosa za PIO/MIO, za zaposlenike koji su stekli uslove za penzionisanje ili su proglašeni tehnološkim viškom u privrednim društvima iz resorne oblasti. Za realizaciju započetih aktivnosti proisteklih iz Izvještaja Ekspertnog tima iz 2011. godine formiranog za izradu analize o stanju u Fabrici obuće D.D. "Aida" Tuzla predviđeno je 300.000,00 KM. Po 200.000,00 KM planirano je za podsticaj novih investicija i razvoja u privrednim društvima iz resorne oblasti i za sufinansiranje projekata novog zapošljavanja za privredna društva iz resorne oblasti. 150.000,00 KM predviđeno je za pomoć privrednim društvima koja su izvozno orijentisana, a osnovana su kao zajedničko privredno društvo sa ućeščem državnog kapitala, a zbog poremećaja na tržištu nisu u mogućnosti da realizuju neophodan izvoz gotovih proizvoda zbog čega nemogu da izvršavaju svoje zakonske obaveze prema fondovima, a 100.000.00 KM su sredstva namijenjena za hitne intervencije u slučaju, havarije industrijskog postrojenja, elementarnih nepogoda koje su prouzrokovale veću materijalnu štetu i drugim slučajevima za koje Ministarstvo procijeni da treba hitno djelovati. Za intervencije privrednim društvima za sprovođenje predstečajnog postupka za društva nad kojima je pokrenut stečajni postupak, a ista nisu u mogućnosti da plate troškove po sudskom Rješenju predviđeno je 60.000,00 KM, a 20.000,00 KM planirano je za pomoć privrednim društvima iz resorne oblasti kao učešće na Međunarodnom sajmu energije, industrije i rudarstva.

587.480,00 KM ZA MATERIJALNO ZBRINJAVANJE LICA U STANJU SOCIJALNE POTREBE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2012. godinu. Programom je utvrđena raspodjela sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 587.480,00 KM. Između ostalog za podršku projektima, pripreme i distribucije hrane - ishrana najsiromašnijih građana na području TK-a planirano je 282.000,00 KM, a 115.000,00 KM planirano je za podršku programima pomoći starim licima i licima u stanju socijalne potrebe. Podrška realizaciji Programa rada sa djecom sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije planirana je u iznosu od 61.600,00, dok je za podršku realizaciji programa osnaživanja pojedinaca sa invaliditetom, pomoć u nabavci ortopedskih pomagala, podrška učenicima i studentima sa invaliditetom i dr. pomoći invalidnim osobama predviđeno 25.000,00 KM. Preostali iznos sredstava predviđen je za podršku programu međusobne pomoći lica u duševnoj nevolji , iniciranje programa okupacione i radne terapije za ova lica , u cilju integracija istih u lokalnoj zajednici, sklonište i podrška žrtvama nasilja, za realizaciju Sporazuma o saradnji u vezi sa projektom: "Podrška žrtvama ratnih zločina u procesima pripreme za svjedočenja", podršku djeci i mladima iz jednoroditeljskih porodica i porodica pod rizikom jednoroditeljstva, porodično savjetovalište, podršku programu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom i podrška školovanju ovih lica, podršku programu podrške osobama sa paraplegijom, kućnim posjetama ovim licima , podršku u prihvatanju stanja invaliditeta i ponovnom uključivanju u društvo, pomoć udruženjima i za ostale namjene – rješavanje hitnih i nepredviđenih situacija fizičkih i pravnih lica u oblasti socijalne zaštite.

300.000,00 KM ZA SUBVENCIJU TROŠKOVA PREVENCIJE, REHABILITACIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNOSTI O DROGAMA

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama za 2012.godinu. Ovim Programom utvrđena je raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM, pri čemu je za podršku projektima prevencije ovisnika o psihoaktivnim supstancama u 2012. godini planirano 58.000,00 KM, za podršku projektima rehabilitacije ovisnika o psihoaktivnim supstancama u 2012. godini predviđeno je 170,000,00 KM, a 72.000,00 KM planirano je za podršku projektima resocijalizacije ovisnika o psihoaktivnim supstancama u 2012. godini.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O JAVNO – PRIVATNOM PARTNERSTVU

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Zakona o javno – privatnom partnerstvu. Razlog za izradu ovog Zakona jeste postojanje interesa za zadovoljavanjem određenih javnih potreba udruživanjem resursa, kapitala i stručnih znanja, a cilj Zakona je da omogući transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir u Zakonom određenom postupku utvrđivanja uslova pod kojima domaća i strana privatna pravna lica mogu realizirati projekte JPP-a sa javnim partnerima u Kantonu. Zbog postojanja sve većih potreba za infrastrukturnim projektima pri čemu se pokazuje manjak finansijskih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona kao i u budžetima na svim nivoima vlasti, ukazuje se sve veća potreba za pronalaženjem dodatnih finansijskih sredstava za finansiranje, izgradnju i upravljanje infrastrukturnim projektima. Javno-privatno partnerstvo predstavlja saradnju organa vlasti svih nivoa uređenja političko-teritorijalnih zajednica kao i drugih javnih institucija sa privatnim sektorom na području planiranja, proizvodnje, pružanja usluga, finansiranja, poslovanja ili naplate javnih usluga. Prednosti javno – privatnog partnerstva suprije svega lakši i jednostavniji način obezbjeđenja sredstava, povećanje kvaliteta i rasterećenje tekućeg zaduživanja, brža integracija novih tehnologija, mobilisanje neplasiranih finansijskih sredstava privatnog sektora, podsticaj za investiranje privatnih kompanija u infrastrukturne objekte i povećanje broja radnih mjesta u novoizgrađenim objektima, kao i u građevinskim firmama, koje bi bile uključene u posao sa javnim sektorom. Pored navedenog prednost ovog modela finansiranja je to što se može primjenjivati i za potrebe turizma, zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i drugih oblasti. Nakon više provedenih javnih rasprava, ovaj Zakon na nivou Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek nije donesen.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona uputila je danas pozitivno mišljenje u vezi sa Odlukom Vlade Federacije BiH o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju magistralne ceste M-18 "Tuzla – Sarajevo" dionica Podpaklenik – potez prevoj Karaula. Mišljenje je upućeno jer je za donošenje i provođenje pomenute odluke Vlade Fedreacije potrebno mišljenje Vlade kantona na čijem se području namjerava izgradnja. Naime, Odlukom o utvršivanju javnog interesa pristupa se izvođenju geodetskih snimanja i istražnih radova na terenu, te obavljanju poslova eksproprijacije zemljšta za potrebe izgradnje ceste na ovoj dionici, koja je zbog nepovoljnih elemenata okarakterisana kao "usko grlo" u putnoj komunikaciji. Prema riječima ministra trgovine, turizma i saobraćaja TK Aziza Čačkovića, projektnom dokumentacijom predviđeno je skraćenje trase na ovom potezu za 3,2 KM, a buduću trasu u ukupnoj dužini od 4,25 km činit će tunel dužine 860 m, četiri mosta ukupne dužine 670 m i otvorena trasa u dužini 2720 m. Nadmorska visina prevoja se snižava za oko 100 m, a projektom je obezbijeđena buduća računska brzina od 80km/h koja trenutno pada i do 40 km/h. Također, projektom je predviđena izgradnja traka za spora vozila s obje strane uspona prema prevojnom tunelu. Za izgradnju ove dionice sredstva su osigurana Programom investiranja sredstava naplaćenim izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu u Federaciji BiH.

Obzirom da je za 19 škola u pet opština Kantona i 448 porodica u 8 kolektivnih naselja, u 6 opština Kantona, te 47 porodica u individualnom smještaju godišnje iz Budžeta Tuzlanskog kantona potrebno obezbijediti oko 2.320 tona uglja za grijanje, Vlada Tuzlanskog kantona je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju postupka zajedničkih javnih nabavki za 2011. i 2012. godinu. Naime, kako je u prvobitnoj odluci nedostajalo "gorivo za grijanje", te srednje i osnovne škole u grupi korisnika za koje se vrše zajedničke javne nabavke Vlada se odlučila da donošenjem izmjena i dopuna prvobitne Odluke i ove elemente uključi u proces zajedničkih javnih nabavki.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za raspisivanje Konkursa za prijem nastavnika i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme sa novim nastavnicima na sljedećim užim naučnim oblastima/nastavnim predmetima: Mašinski fakultet – Nastavnik za užu naučnu oblast "Mašinski elementi i mehanizmi", Medicinski fakultet – Nastavnik za nastavni predmet "Pedijatrija", Prirodno-matematički fakultet - Nastavnik za užu naučnu oblast "Antropogeografija" i Nastavnik za užu naučnu oblast "Biosistematika i morfologija biljaka", Rudarsko-geološko-građevinski fakultet – Nastavnik za užu naučnu oblast "Sigurnost i pomoć" i Tehnološki fakultet – Nastavnik za užu naučnu oblast "Zaštita okoline". Kako se navedenim zahtjevima traži popunjavanje radnih mjesta na kojima zaposleni nastavnici u akademskoj 2011/2012 godini ispunjavaju uslove za odlazak u penziju davanjem saglasnosti osigurava se blagovremena zamjena zaposlenika i nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o kooptiranju dva člana Komisije za koncesije. U predmetu dodjele koncesije putem Javnog poziva za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za ratarsku proizvodnju, na lokaciji Gornje Dubrave, općina Živinice, kooptirani su Munira Trumić i Mirsad Butković.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na Odluku o postupku i kriterijima za dodjelu pomoći općinama Tuzlanskog kantona iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kao i Odluku o postupku i uvjetima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluke o odobravanju oko 27.500,00 KM Sportskom društvu "Sloboda" Tuzla i 10.462,95 KM DD "Konjuh" Živinice. Sredstva su dodijeljena sa pozicije Tekuća rezerva, a koristit će se za pomoć u finansiranju troškova takmičenja FK "Sloboda" Tuzla u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, odnosno na ime troškova prijevoza radnika DD "Konjuh" Živinice u Sarajevo i nazad i mjesečnih autobuskih karata na relaciji kuća – škola/fakultet za djecu tih radnika, u mjesecu martu ove godine, u periodu trajanja štrajka, odnosno dok radnici ne zarade prvu platu. Kada je u pitanju Odluka koja se tice DD "Konjuh", radi se o koordiniranim mjerama Vlade Federacije BiH i Vlade Tuzlanskog kantona u pomoći stabilizaciji i nastavku proizvodnje drvoprerađivačkog d.d. "Konjuh" Živinice, kojom prilikom je Vlada Federacije preuzela je i realizovala dodjelu cca 120.000,00 KM jednokratne finansijske pomoći radnicima tog društva, a predložila je da Vlada Kantona preuzme plaćanje gore pomenutih troškova.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Troškovi manifestacija. Iz sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za ove namjene, sufinansirat će se programi manifestacija koji afirmišu ekonomski i održivi razvoj Tuzlanskog kantona, uključuju programe međunarodnog učešća i saradnje i programi Sajamskog karaktera koji se realizuju na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2011. godine, u visini od 20,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje je dječiji dodatak utvrđen u visini od 40,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Inicijativu Ministarstva rada, socijalne politike i povratka za Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH.

Vlada Tuzlanskog kantona upoznala se danas sa Izvještajem o aktivnostima Ureda za internu reviziju za period 01.01. do 31.12.2011. godine, kao i Godišnjim izvještajem Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona za 2011. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o uslovima i načinu formiranja radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, organa uprave Tuzlanskog kantona i upravnih organizacija.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona. Razlozi za donošenje ovog zakona su sadržani u potrebi usklađivanja sa Zakonom o pečatu TK i usklađivanja djelatnosti Ustanove sa odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010, potrebi racionalizacije organa upravljanja, te utvrđivanja inspekcijskog nadzora nad radom Ustanove. Također, izmjenama i dopunama popunjene su i određene pravne praznine i precizirane određene odredbe Zakona o osnivanju JU Bosanski kulutrni centar Tuzlanskog kantona. Prijedlog Zakona je nakon utvrđivanja upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijeldog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Izmjenama se pristupilo zbog stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK, kojim je Inspekcija za obrazovanja premještene u okvire Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, a i Univerzitet u Tuzli je i sam dostavio akt kojim je predložena izmjena i dopuna Zakona. Ovim izmjenama i dopunama Zakon je usklađen sa drugim zakonskim i podzakonskim aktima, te su popunjene i određene pravne praznine. Prijedlog Zakona je nakon utvrđivanja upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Vlada Kantona podržala je danas osnivanje Građevinskog fakulteta u okviru Univerzitetu u Tuzli, a donesenim Zaključkom zatražila je od Senata JU Univerzitet u Tuzli da, u roku od 15 dana razmotri akte i stavove Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta, te sa Naučno nastavnim vijećem Fakulteta i Komisijom za izradu Elaborata usaglasi konačan stav Elaborata o opravdanosti statusne promejne izdvajanja Građevinskog odsjeka iz sastava Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radi osnivanja Građevinskog fakulteta kao organizacione jedinice Univerziteta u Tuzli i puetm Minisatrstva obrazovanja dostavi Vladi Kantona na razmatranje.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas dala je danas odobrenje Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona za obračun plate i isplatu plaća zaposlenika JU Mješovita srednja škola Teočak, za mjesec mart 2012. godine, odnosno do izbora i imenovanja organa upravljanja i rukovođenja školom. Obzirom da je organu upravljanja ovom školom istekao mandat upravljanja, a da postoje objektivne potrebe za postupanje, Vlada je Zaključkom dala pomenuto odobrenje.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program o rasporedu bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM, koristit će se na način da je 1.800.000,00 KM planirano za jednokratne dodjele bespovratnih novčanih sredstava prema Uredbi o utvrđivanju osnova, mjerila, kriterija i postupka za odobravanje sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, a 200.000,00 KM je planirano za jednokratne prenose bespovratnih grant sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju socijalno i stambeno najugroženijih korisnika boračko – invalidske zaštite.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnosti za imenovanje privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla, na period do 60 dana, u sastavu: Hasan Medić, predsjednik, Marija Gec – Emkić, član i Enisa Osmančević, i za imenovanje privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Međunarodna galerija portreta Tuzla, na period do 60 dana, u sastavu Agan Gušić, predsjednik, Mehmed Zaimović, član i Vildana Mujkić, član, kao i imenovanje privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, na period do 60 dana, u sastavu Suad Avdagić, predsjednik, Marica Iličković, član i Dalibor Brkić, član. Imenovanje privremenih upravnih odbora izvršit će načelnik općine Tuzla. Također, Vlada je imenovala privremeni Upravni odbor Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona, na period do 60 dana, u sastavu Suad Mustajbašić, predsjednik, Kasim Brigić, član i Omer Zulić, član, kao i privremeni Školski odbor JU Mješovita srednja škola Teočak, na period najduže do 90 dana, u sastavu Besim Mehić, predsjednik i članovi Nizama Čeliković, Halid Abdulahović, Nihad Redžić i Meho Islamović.

 

Odjeljenje za informisanje