ODRŽANA 41. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONATuzla, 09.5.2012. godine

VOLONTERSKI ILI PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA OKO 946 LICA
Vlada Kantona usvojila je Informaciju o poduzetim mjerama na određivanju pripravničkog staža lica sa evidencije Službe za zapošljavanje TK-a sa visokom stručnom spremom za 2012. godinu. U 2012. godini Općine i Ministarstva Tuzlanskog kantona zajedno sa Službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona izdvojit će ukupno 2.688.220,20 KM i na taj način omogućiti obavljanje volonterskog odnosno pripravničkog staža za oko 946 lica.
Na osnovu informacija dobijenih od općina sa područja Tuzlanskog kantona, može se zaključiti da je za volontiranje odnosno odrađivanje pripravničkog staža planirano 1.179.917,00 KM, što je dostatno za oko 547 osoba kojima će biti omogućeno da odrade pripravnički staž na volonterskoj osnovi. Ministarstva Vlade Tuzlanskog kantona su za volontiranje - odrađivanje pripravničkog staža planirala sredstva u iznosu od 908.303,20 KM, što će biti dovoljno za oko 249 volontera. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona je u svom Finansijskom planu za 2012.godinu planirala sredstva u iznosu od 2.100.000,00 KM za odrađivanje pripravničkog staža osoba sa visokom stručnom spremom, međutim kako su ta sredstva, grantovi višeg nivoa vlasti ista neće moći biti angažovana predviđenom dinamikom. Ipak dok ne budu realizovana sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje Služba će izdvojiti minimalno 600.000,00 KM iz dijela vlastitih sredstava, što će omogućiti odrađivanje pripravničkog staža na volonterskoj osnovi za oko 150 lica sa visokom stručnom spremom.
Također, u okviru Programa sufinansiranja zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva "400+" čija je realizacija započeta u 2011. godini a još uvjek traje pripravnički staž odrađuje 5 lica sa visokom stručnom spremom i 51 lice sa srednjom stučnom spremom. U okviru Programa sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba " Mladi Poduzetnik" sa 13 lica je zaključen ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU RASELJENIH OSOBA I POVRATKA
Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Informaciju o stanju raseljenih osoba i povratnika u Tuzlanskom kantonu. Kako se iz Informacije može zaključiti Vlada TK-a i resorno Ministarstvo, kroz stvaranje pozitivnog ambijenta za povratak, konkretne i dobro usmjerene materijalne pomoći, dosljedne realizacije programskih zadataka i mnogih drugih aktivnosti koje nisu obuhvaćena ovim izvještajem, daju kontinuiran i značajan doprinos u provedbi Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu. Realizacija povratka raseljenih lica u predratna prebivališta kao i zbrinjavanje raseljenih osoba na području Tuzlanskog kantona, u ovom periodu, pratili su i određeni problemi kao što su disproporcija između ulaganja i stvarnih potreba koja se ogleda u nedostatku novčanih sredstava, naročito pri realizaciji projekata obnove i sanacije stambenog fonda, održivom povratku i za infrastrukturne objekte, nedostatak finansijskih sredstava kod korisnika pomoći koji dobijaju građevinski materijal za ugradnju tog materijala, oskudne ekonomske mogućnosti, nedovoljno razvijena infrastruktura, što je posljedica odgovornosti i odnosa lokalne zajednice u kojoj se vrši povratak, nedovoljan interes međunarodnih organizacija za realizaciju projekata povratka i njihov odlazak u druge regije, te slabo učešće visokostručnih kadrova u strukturi povratničke populacije zbog činjenice da su se "snašli" u mjestima privremenog boravka. U skladu sa ostvarenim rezultatima rada u prethodnom periodu, a radi poboljšanja mogućnosti što kvalitetnije realizacije programskih zadataka, može se zaključiti da analizirajući interesovanje raseljenih osoba i izbjeglica iskazano kroz neposredna obraćanja, veliki broj podnesenih prijava za dobrovoljni povratak, kao i pismenih aplikacija na javne oglase, proces povratka nije završen. Izražena potreba za održivim povratkom i reintegracijom u lokalnu zajednicu, treba biti prioritet u daljem radu svih institucija koje se bave povratkom i statusnim pitanjima raseljenih lica, te u tom smislu treba raditi na obezbjeđenju sredstava za održiv povratak. U skladu sa Zakonom o raseljenim osobama i povratnicima u TK-a i izbjeglicama iz BiH i drugim propisima u narednom periodu, Ministarstvo će posebno raditi na ostvarivanju prava povratnika u oblasti zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, u oblasti obrazovanja, kako bi povratnici bili nezaobilazan faktor kreiranja i provedbe zajedničkih ciljeva i zadataka lokalne zajednice. Ministarstvo će u 2012. godini nastojati da raseljene porodice, privremeno smještene na području TK-a, posebno u kolektivnim centrima, putem određenih projekata budu stimulisane za sanaciju kuća u predratnim mjestima prebivališta, te da se iste vrate u ta mjesta. Kontinuirano će se vršiti kontrola utroška budžetskih sredstava koja se izdvajaju kao pomoć povratnicima za obnovu kuća, ulaganja za razvoj infrastrukture, sanaciju vjerskih objekata i održiv povratak.
Prema procjenama Federalnog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za rješavane problema raseljenih osoba i povratnika na prostoru FBiH potrebno je oko 300 miliona Konvertibilnih maraka, od čega oko 220 miliona za oblnovu i rekonstrukciju stambenih objekata i oko 80 miliona za program održivog povratka.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI CESTOVNOG PRIJEVOZA S ASPEKTA NELEGALNOG PRIJEVOZA PUTNIKA SA PRIJEDLOGOM MJERA
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju u oblasti cestovnog prijevoza s aspekta nelegalnog prijevoza putnika sa prijedlogom mjera i Operativni plan mjera za suzbijanje nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području našeg kantona. Prema evidenciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, na području Tuzlanskog kantona u 2011. godini je registrovan ukupno 61 prijevoznik sa ukupno 523 autobusa, od čega je 45 prijevoznika u linijskom i 16 prijevoznika u vanlinijskom i ugovorenom prijevozu putnika. Prema Planu i programu rada Ministarstva, početkom 2012. godine planira se početi sa postupkom usklađivanja redova vožnji, tako da će svi prijevoznici koji budu zainteresovani moći iskoristiti mogućnost i prijaviti se na usklađivanje.
Takođe, Ministarstvo je u proteklom periodu došlo do određenih indicija i zaključka, da se određen broj vozila na tehničkim pregledima ne pregledaju u skladu sa propisanom procedurom. Posebno je bilo indikativno da autobusi stari između 25 i 35 godina, dobiju Potvrdu o ispravnosti i opremljenosti sa tehničkog pregleda za realicije do 500 i preko 500 km. Polazeći od pretpostavke da autobusi toliko stari teško mogu ispunjavati uslove i standarde po pitanju udobnosti, komfora, bezbijednosti, tehničke ispravnosti/neispravnosti i opšteg stanja i izgleda autobusa, Ministarstvo je odlučilo izvršiti dodatnu provjeru izdatih Potvrda sa tehničkih pregleda. Metodom slučajnog uzorka na provjeru je Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove proslijeđeno 17 (sedamnaest) Potvrda o ispravnosti i opremljenosti, sa ciljem da se utvrdi da li autobusi zaista ispunjavaju potrebne uslove. Provjerom je utvrđeno da 6 autobusa ne ispunjavaju potrebne uslove za vožnju do 500 i preko 500 (km), te su u skladu sa utvrđenim rezultatima od strane inspekcije cestovnog saobraćaja poduzete odgovarajuće mjere, a od strane Ministartva je još jednom tražena izmjena zakonske legislative vezane za starosnu dob autobusa odnosno izmjena Pravilnika o tehničko - eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza.
Na području Tuzlanskog kantona u 2011 godini, prema evidencijama ministarstva, registovano je ukupno 355 taksi prijevoznika sa 447 taksi vozila. Najveći broj prijevoznika je registrovan na području općine Tuzla, i to 211 taksi prijevoznik sa 320 taksi vozila sa potrebnom dokumentacijom. U oblasti taksi prijevoza uposleno je oko 500 ljudi i ovaj vid saobraćaja zauzima značajno mjesto u oblasti prijevoza putnika.
Prema analizama sačinjenim u Ministarstvu najveći problemi u funkcionisanju javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika i taksi prijevozu na području TK-a su neuredno održavanje odnosno neodržavanje polazaka na kantonalnim linijama, (ne)namjerna kašnjenja i saobraćanje autobusa ispred drugog registrovanog polaska, zaustavljanje autobusa na autobuskim stajalištima koja nisu registrovana u kantonalnom redu vožnje radi prijema i ispuštanja putnika, tehnička ispravnost autobusa kojima se vrši prijevoz putnika naročito kod autobusa koji saobraćaju na realcijama do 500 i preko 500 kilometara, te neurednost autobusa, neadekvatna temperatura u unutrašnjosti autobusa, neljubazno i neprofesionalno vozno osoblje i dr. U oblasti taksi prijevoza najveći problemi su rad neregistrovanih taksi prijevoznika u oblasti taksi prijevoza, rad registrovanih taksi prijevoznika sa drugih općina na području općine Tuzla, vršenje linijskog prijevoza putnika od strane legalnih i nelegalnih taksista korištenjem autobuskih stajališta kao taksi štandova čime onemogućavaju pristajanje autobusa u autobuska stajališta i smanjuju nivo bezbjednost putnika, te rad taksi prijevoznika bez uključenog taksimetra i bez izdavanja računa – odnosno rad po znatno nižim cijenama, a što je u suprotnosti sa zakonskom regulativom koja tretira ovu oblast.
S ciljem prevazilaženja dugogodišnjih problema u oblasti prijevoza, Ministarstvo je u Informaciji navelo i niz mjera i aktivnosti, kao i nosioce tih aktivnosti.
Vlada je takodjer Zaključkom zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona da, svako iz svoje nadležnosti, poduzmu mjere sa ciljem suzbijanja nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona.

560.202,00 KM ZA PRIVREMENE, JEDNOKRATNE I DRUGE NOVČANE POMOĆI
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program raspodjele sredstava privremenih, jednokratnih i drugih novčanih pomoći za 2012. godinu. Ovim Programom utvrđena je raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa budžetske pozicije privremene, jednokratne i druge novčane pomoći u iznosu od 560.202,00 KM. Raspodjela sredstava nadležnim centrima za socijalni rad izvršena je u skladu sa kriterijima broj stanovnika, nezaposlenost stanovništva, broj korisnika stalne novčane pomoći u 2011. godini, broj korisnika jednokratnih novčanih pomoći u 2011. godini, broj djece nezaposlenih roditelja korisnika dodatka na djecu u 2011. godini, te broj penzionera sa iznosom najniže penzije u 2011.godini.

861.218,00 KM ZA RAD I AKTIVNOSTI KANTONALNIH UDRUŽENJIMA BORAČKE POPULACIJE
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program o rasporedu sredstava za rad i aktivnosti kantonalnim udruženjima boračke populacije od posebnog društvenog interesa koje predstavljaju većinsko članstvo za 2012. godinu. Programom je utvrđen raspored sredstava u ukupnom iznosu 861.218,00 KM, a pravo na dodjelu i kriteriji za raspored sredstava kantonalnim udruženjima braniteljske populacije Tuzlanskog kantona utvrđeni su Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu sredstava udruženjima boračke populacije Tuzlanskog kantona. Kantonalna udruženja dužna su sredstva iz ovog Programa realizovati uskladu sa planiranim aktivnostima i za tekuću godinu.

453.700,00 KM ZA SUBVENCIJA TROŠKOVA PIJEVOZA
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona za raspodjelu sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2012. godinu. Ovim Programom utvrđena je raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 453.700,00 KM. Ministarstvo će sredstva rasporediti centrima za socijalni rad na ime troškova prijevoza učenika, studenata i pratioca na osnovu mjesečnih potreba, a u skladu sa Odlukom o subvencioniranju troškova prijevoza učenika i studenata za školsku 2011/2012 godinu. Troškovi prijevoza subvencioniraju se u iznosu od 100% za učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, učenike i studente sa invaliditetom , odnosno smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju i njihove pratioce.

660.000,00 KM ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica. Program o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica zasnovan je na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a sredstva za finansiranje obavljanja pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica planirana su u ukupnom iznosu od 660.000,00 KM.

685.000,00 KM PODRŠKU RAZVOJU KANTONA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije Podrška razvoju Kantona. Ovom odlukom utvrđen je program raspodjele sredstava u iznosu od 685.000,00 KM, kao i pitanja vezana uz uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava. Za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirano je ukupno 672.206,00 KM, od čega do 300.000,00 KM za sufinansiranje troškova za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda subvencija, za podršku udruženjima koja se bave promocijom i razvojem poduzetnišva do 140.000,00 KM, za subvencije za podršku Asocijacijama obrtnika TK do 15.000,00 KM, za sufinansiranje programa/projekta Udruženja inovatora do 30.000,00 KM, za subvencije za podršku udruženjima koja svojim programima/projektima potiču tradicionalna i rijetka zanimanja do 38.000,00 KM, za subvencije poduzetnicima za korištenje konslultantskih usluga do 20.000,00 KM. Za subvencija za razvoj inovativnih poslovnih zona planirano je do 50.000,00 KM, dok je za subvencioniranje kamata po kreditima za rast i razvoj MSP i obrta planirano 72.623,00 KM, te subvencioniranje kamata po kreditima za potporu novoosnovanim subjektima MSP i obrta 6.583,00 KM. Za ugovorene i druge usluge planirano je 12.794,00 KM.

DONESENE ODLUKE O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA DODJELU KREDITA REDOVNIM STUDENTIMA PRVOG CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu kredita redovnim studentima prvog ciklusa/dodiplomskog studija po osnovu materijalnog položaja i socijalnog statusa i Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu kredita redovnim studentima prvog ciklusa/dodiplomskog studija koji su ostvarili natprosječan uspjeh. Studentski kredit redovnim studentima prvog ciklusa/dodiplomskog studija dodjeljivat će se u ukupnom godišnjem iznosu od 1.200 KM po studentu, a studenti za koje se vrši subvencioniranje smještaja i ishrane u studentskim centrima ne mogu biti korisnici studentskog kredita. Pravo na dodjelu kredita imaju državljani Bosne i Hercegovine koji imaju status redovnog studenta pod uslovima da imaju mjesto prebivališta na području Kantona, da imaju mjesto boravišta u statusu raseljene osobe na području Kantona, ili da su prije ostvarenog povratka imali status raseljene osobe na području Kantona, da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija, da ne primaju kredit, nagradu ili stipendiju od drugog davaoca u ukupnom godišnjem iznosu većem od 1.000,00 KM, te da ne primaju kredit, nagradu ili stipendiju od drugog kantonalnog organa koji se finansira iz Budžeta Kantona. Odlukom su također definirani i kriteriji za dodjelu kredita, na osnovu kojih će biti izvršeno bodovanje kandidata i formirane liste dobitnika kredita. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK će raspisati konkurse za dodjelu kredita za tekuću godinu i iste objaviti u dnevnom listu i web stranici Ministarstva.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PREUZIMANJU DIJELA OSNIVAČKIH PRAVA I OBAVEZA NAD CENTROM ZA REHABILITACIJU OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM SUPSTANCAMA SMOLUĆA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Nacrt Zakona o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad Centrom za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća. Ovim Zakonom, Skupština Tuzlanskog kantona preuzima dio osnivačkih prava i obaveza nad ustanovom Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim suspstancama Smoluća (CROPS), te CROPS nastavlja sa radom kao javna ustanova. Prethodno je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila Elaborat o društvenoj opravdanosti transformacije Centra u javnu ustanovu od kantonalnog značaja, u kojem se ističe da postoji očita društvena opravdanost da CROPS nastavi sa radom kao javna ustanova od kantonalnog značaja. Elaboratom je utvrđeno i da postoje pravne pretpostavke za transformaciju navedene ustanove u javnu ustanovu.

142.069,00 KM ZA ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program raspodjele sredstava za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona. Ukupno planirana sredstva u iznosu od 142.069,00 KM, raspoređuju se: 51.120,00 KM za Bošnjačku zajednicu kulture ''Preporod'', 10.800,00 KM za Hrvatsko kulturno društvo ''Napredak'', 16.200,00 KM za Hrvatsko društvo ''Hrvatski dom'' Tuzla, 6.480,00 KM za Srpsko kulturno prosvjetno društvo ''Prosvjeta'', 24.624,00 KM Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona, 12.844,80 KM Crvenom križu Tuzlanskog kantona i 20.000,20 Fondaciji istina, pravda, pomirenje.

VLADA DONIJELA PLAN INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA IZUZETNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA
Vlada Tuzlanskog kantona je danas, na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, donijela Plan interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka. Planom se utvrđuju vrste rizika i opasnosti, subjekti zaduženi za primjenu Plana, subjekti koji učestvuju u primjeni Plana, uslovi za proglašavanje epizoda uslijed povećanja koncentracija zagađujućih materija, mjere u epizodnim situacijama za smanjenje povećanih koncentracija zagađujućih materija i odgovornost i ovlaštenja u vezi sa primjenom Plana. Plan interventnih mjera se odnosi na moguće posebne situacije u kojima su prekoračene granične vrijednosti, vrijednosti pragova upozorenja i pragova uzbune usljed ispuštanja zagađujućih materija u okoliš iz industrijskih i termoenergetskih postrojenja, motornih vozila i indidvidualnih ložišta u domaćinstvima, a koje mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i imati značajnijeg uticaja na kvalitet okolice. Plan se ne odnosi na tehničko-tehnološke havarije u industriji, posebno hemijskoj, farmaceutskoj i petrohemijskoj, u prometu, kao i drugih nesreća i katastrofa. Osim vrsta rizika i opasnosti Planom su utvrđeni subjekti zaduženi za primjenu plana, subjekti koji učestvuju u primjeni plana, epizode i uslovi za proglašenje epizoda, mjere u epizodnim situacijama za smanjenje povećanih koncentracija zagađujućih materija, te uvjete za proglašenje prestanka epizoda ili promjena stanja epizoda, a koji su vezani uglavnom za smanjenje koncentracije zagađujućih materija

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU OBRTA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
Vlada Tuzlanskog kanona usvojila je danas Informaciju o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2011. godinu sa pravcima daljeg razvoja. Obrtnička djelatnost u FBiH nije bila imuna na utjecaj svjetskih ekonomskih poremećaja. Obrtnička djelatnost u Tuzlanskom kantonu, za razliku od stanja u FBiH, bilježi od 2007. godine stalni skromni rast od 250-420 novih obrtničkih firmi godišnje, iz čega proizilazi da su obrtničke firme pokazale veliku fleksibilnost i elastičnost u prilagođavanju novonastalim uslovima. Broj obrtničkih firmi od 20,75 na 1.000 stanovnika na nivou Tuzlanskog kantona nije ni blizu stanju naprednih evropskih ekonomija gdje je taj broj dvostruko veći. Podrška razvoju obrta dodjelom bespovratnih sredstava vrši se kako sa federalnog tako i kantonalnog nivoa. U 2011. godini Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta podržalo je 24 programa iz Tuzlanskog kantona. Učešće Tuzlanskog kantona u odnosu na ukupan broj podržanih programa (293) je iznosio 8,19 % a u finansijskom pogledu obrtnici iz TK su povukli 9,78% sredstava. U 2011. godini iz Budžeta Tuzlanskog kantona je podržano 10 programa iz područja obrta i obrtničkih djelatnosti u ukupnom iznosu od 51.500 KM. Asocijacije obrtnika u Tuzlanskom kantonu su svoje aktivnosti uglavnom usmjerili na promociju obrtništva u zemlji i inostranstvu organizacijom učešća članova na sajamskim manifestacijama. Problem nedostataka programa obrazovanja obrtnika u djelatnosti starih i tradicionalnih zanata prouzrokovao je izostanak registracije obrta te realizacije dobrih poslovnih ideja. U cilju prevazilaženja ovog problema Obrtnička komora TK je pokrenula inicijativu uvođenja komisijske provjere stručne osposobljenisti za vršenje djelatnosti iz grupe rijetkih starih i tradicionalnih zanata. Zastupljenost obrtničkih zanimanja u sivoj ekonomiji je veoma izražena. U ponudi usluga pretežno učestvuju osobe sa evidencija službe za zapošljavanje, zaposlene osobe u neregistrovanom dopunskom zanimanju i penzioneri. Usluge koje se najčešće nude "na crno" su frizerske, automehaničarske, vodoinstalaterske, bravarske, keramičarske, obućarske, krojačke itd. Proizvodi koji se nude a potiču iz nelegalnog rada su: sječa šume i ponuda ogrevnog i građevinskog drveta, ponuda poljoprivrednih proizvoda, ponuda uglja, kreča, ponuda betonske galanterije itd. Na temelju navedenog, smjernice razvoja obrta u TK bi se mogle definirati u 5 tačaka. Obrt kao segment male privrede predstavlja potencijal koji u Bosni i Hercegovini nije dovoljno iskorišten. Cijena radnog mjesta u obrtu iznosi oko 5.000 KM jer djelatnost domaće radinosti ne zahtijeva velika ulaganja u nabavku osnovnih i obrtnih sredstava. Poticajna sredstva u vidu grantova ili povoljnih kreditnih sredstava bi mogla biti namijenjena za nabavku opreme, plaćanje doprinosa u prve dvije godine rada ili zakup poslovnog prostora. Potrebno je ojačati interne kapacitete Ministarstva razvoja i poduzetništva TK, kako bi bilo u poziciji da, uzevši u obzir nedostatna sredstva za razvojne programe za mala i srednja preduzeća i obrte, kreira prijedloge projekata za apliciranje prema različitim raspoloživim fondovima (IPA i sl.) u cilju namicanja sredstava za navedene namjene. Vezano za zakonski okvir koji reguliše obrtništvo neke od konkretnih mjera koje treba inicirati, a koje će doprinijeti povoljnijem poslovnom okruženju za obrtništvo su uvođenje komisijskog ispita stručne osposobljenosti za stare i tradicionalne zanate, smanjivanje poreza na firmu ili naziv firme za 20%, smanjivanje poreza na korištenje javnih površina za 20%, smanjivanje komunalne naknade za poslovne prostore za 20%, izjednačavanje cijene industrijske vode sa cijenom vode za kućanstva itd. U otklanjanju rada na crno potrebno je aktivnosti usmjeriti u dva pravca i to neophodno je napraviti izmjene u zakonskoj regulativi koje će imati za posljedicu lakše poslovanje, jednostavnije administrativne procedure, manje troškove i sl., ali istovremeno i pojačati kontrolu rada na crno.
Mala i srednaj preduzeća i obrt su subjekti male privrede i predstavljaju zamajac razvoja svakog društva te stoga je ovom području neophodno pokloniti odgovarajuću pažnju, navodi se u Informaciji.

DONESEN PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU U USTANOVAMA SREDNJEG OBRAZOVANJA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Pravilnik o stručnom nadzoru u ustanovama srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Ovim Pr?vilnikom, u cilju provjere dostizanja standarda uspješnosti direktora, pomoćnika direktora, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i odgajatelja kao i dostizanja nivoa uspjeha u učenju na osnovu utvrđenih standarda, uređuje se n?čin vršenj? stručnog nadzora nad organizovanjem i izvođenjem nastave i drugih oblika obrazovno-odgojnog rada i radom direktora, pomoćnika direktora, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u svim ustanovama srednjeg obrazovanja i odgajatelja u domovima učenika radi daljeg unapređenja obrazovno-odgojnog rada. Stručni n?dzor vrši Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona putem stručnih savjetnika za oblast obrazovanja, a nadzor obuhvata praćenje primjene i realizacije nastavnih planova i programa, odnosno ciljeva i zadataka, sadržaja, obima, oblika, metoda i postupaka obrazovno-odgojnog rada, praćenje i ocjenjivanje rada nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i odgajatelja u nastavi kao i rada direktora i pomoćnika direktora u školi, pružanje stručne pomoći nastavniku u planiranju, programiranju i organizovanju obrazovno-odgojnog rada, ocjenjivanju i napredovanju učenika, a posebno nadarenih učenika, pružanje stručne pomoći u planiranju i realizaciji vannastavnih aktivnosti, izleta i stručnih ekskurzija, nadzor nad dokumentacijom i evidencijom vezano za obrazovno-odgojni proces, nadzor nad realizacijom posebno odobrenih obrazovno-odgojnih programa i pružanje stručne pomoći za uspostavljanje mjerila za vrednovanje kvaliteta rada škola.

OSTALE ODLUKE
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o dodjeli stana u vlasništvo Pirić Narcisu, ratnom vojnom invalidu II grupe sa 100% vojnog invaliditeta iz opštine Tuzla. Postupajući u skladu sa zakonskom odredbom kao i propisom kojim je regulisana navedena materija, Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona imenovao je Komisiju za razmatranje zahtjeva za dodjelu stana u vlasništvo. Komisiju su sačinjavali po jedan predstavnik Saveza organizacija porodica šehida - poginulih boraca i Saveza ratnih vojnih invalida, te tri predstavnika Ministarstva. Shodno odredbama Pravilnika, Komisija je provela postupak i utvrdila da je rješenjem, Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, stan dodijeljen Pirić Narcisu, na korištenje bez naknade, te da imenovani ispunjava i ostale uslove za dodjelu stana u vlasništvo.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o dodjeli koncesije Privrednom društvu "Plantrans Dijabaz" d.o.o. Banovići za istraživanje i eksploataciju kamena dijabaza na lokalitetu "Ribnica" u općini Banovići. Koncesija je dodijeljena na period od 20 godina, a jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period iznosi 135.000,00 KM i bit će plaćena u tri jednake rate. Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,75 KM/m3 čvrste mase kamena dijabaza.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o kooptiranju dva člana Komisije za koncesije. U Komisiju za koncesije Tuzlanskog kantona, u predmetu dodjele koncesije putem Javnog poziva za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za voćarsku proizvodnju (zasnivanje rasadničke proizvodnje i zasnivanje višegodišnjih voćnjaka) i ratarsku proizvodnju, u ukupnoj površini 38,8817 ha, na lokaciji Špionica Gornja i Cerik, općina Srebrenik, kooptiraju se Salihbašić Ramiz, dipl.pravnik, i Nurikić Zijo, dipl.ing.geod., obojica iz Srebrenika.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o dodjeli koncesije privrednom društvu Farma "Spreča" d.o.o. Sarajevo, podružnica Kalesija, Donje Vukovije, za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, za ratarsku proizvodnju, na lokaciji Gornje Dubrave, općina Živinice, dodijeljuje se na period od 20 godina. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period iznosi 20.000,00 KM, a tekuća koncesiona naknada iznosi 165,00 KM/ha godišnje, odnosno 25.657,50 KM godišnje za cjelokupnu površinu dodijeljenog zemljišta. Jednokratna koncesiona naknada će biti uplaćena prije potpisivanja Ugovora.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o dodjeli koncesije Tenis klubu "Srebrenik" iz Srebrenika za izgradnju i korištenje tri teniska terena na području općine Srebrenik. Koncesija se dodjeljuje na period od 15 godina. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period iznosi 1.700,00 KM, a tekuća koncesiona naknada iznosi 1% ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj godini, odnosno minimalno100,00 KM/godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2012. godinu. U skladu sa ovom Odlukom, Vlada će u ovoj godini podržati održavanje Gradačačkog sajma (sajam šljive i prehrambene industrije), Sajma jagodastog voća Čelić, Sajma poduzetništva "SAPO" Gračanica, Sajma turizma, lova iribolova Lukavac, Međunarodnog sajma energije, industrije i rudarstva Tuzla, te ostale manifestacije koje će biti podržane nižim iznosima sredstava.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog državnog službenika i jednog namještenika u Općinskom sudu u Gračanici i jednog državnog službenika u Općinskom sudu u Živinicama.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Izvještaj o radu nadzornih odbora privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom za period 01.01.-31.12.2011. godine, kao i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2011. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas tekst Inicijative Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona za izmjene i dopune propisa donesenih od strane Federacije Bosne i Hercegovine, te Tekst uputila nadležnim federalnim organima na dalje razmatranje i odlučivanje.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2011. godinu i Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Također, usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2011. godine i Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2011. godine.

Vlada je danas donijela i Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u Regulirane organe, Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora povodom samoinicijativne ponude JP "Vodovod i kanalizacija" Gračanica, te Odluku o odobravanju sredstava parlamentarnim grupama, koalicijama i nezavisnim poslanicima koji participiraju u Skupštini Tuzlanskog kantona. Također, donesene su i Odluka o raspisivanju i utvrđivanju teksta za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite i Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Vlada je donijela i Pravilnik o uslovima i kriterijima za izbor i imenovanje i načinu rada školskog odbora osnovnih škola kao javnih ustanova.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na prijem jednog dražavnog službenika u Ministarstvu za boračka pitanja, kao i jednog namještenika na određeno vrijeme u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o izmjenama Plana rada i finansijskog plana Direkcije cesta Tuzla za 2012. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove zadužena da u saradnji sa Uredom za zakonodavstvo sagleda osnov i mogućnosti, te sašini prijedlog inicijative da se u Zakonu o inspekcijama Federacije BiH propiše mogućnost da kantonalni inspekcijski organi mogu kontrolisati primjenu federalnih propisa na kantonima, izuzev onih propisa koje će isključivo kontrolisati federalna inspekcija.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona o odobravanju 70.000,00 KM privrednom društvu Fabrika obuće "Aida", kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, poticaju izvoza, održavanje postrojenja i pripreme za restrukturiranje, a na osnovu usvojenog Programa ekonomsko – finansijske rekonstrukcije Fabrike obuće "Aida". Finansijska pomoć je potrebna radi uspostavljanja proizvodnje, koja je zbog nedostatka posla imala duži prekid.

Iz razloga što je privremenim školskim odborima osnovnih i srednjih škola istekao mandat Vlada Tuzlanskog kantona je danas imenovala privremene školske odbore osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Da bi škole imale funkciju upravljanja do okončanja već raspisane procedure imenovanja školskih odbora bilo je neophodno imenovati privremene školske odbore.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Mišljenja o nacrtu Zakona o šumarstvu, predloženog od strane zastupnika Slaviše Šućura i Envera Mujale, te ovlastila Premijera Tuzlanskog kantona da u ime Vlade Kantona potpiše tekst Mišljenja.

 

Odjeljenje za informisanje