ODRŽANA 42. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONATuzla, 18.5.2012. godine

UTVRĐEN PRIJELDOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJAMA TUZLANSKOG KANTONA
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Kako su stupili na snagu Zakon o rudarstvu Tuzlanskog kantona i Zakon o geološkim istraživanjima Tuzlanskog kantona, kojima je propisano da inspekcijski nadzor nad provođenjem vrše kantonalna rudarska, odnosno geološka inspekcija, koje do sada nisu bile formirane u našem Kantonu, neophodno je, uskladiti i Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona kojim su uređene kantonalne inspekcije u okviru Kantonalne uprave i njihov djelokrug rada. Osim toga, u periodu od više od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona, ukazala se potreba za izmjenama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona i u drugom pogledu, što će, sasvim je izvjesno, olakšati rad kantonalnih inspektora na terenu.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Osnovni razlog donošenja Zakona je potreba da se preciznije urede položaj i nadležnosti komunalnog redara. Ovo se prije svega odnosi na ovlaštenja koja se odnose na specifičan segment inspekcijskog nadzora – kontrolu komunalnog reda. Uređenje ove oblasti je važećim Zakonom o komunalnim djelatnostima ostavljeno u nadležnost općinama, te predložene izmjene podržavaju ovlaštenja komunalnih redara, prvenstveno usklađena sa odredbama općinskih propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti. Izmjenama se želi postići organizovanije prikupljanje i deponovanje otpada, onemogućavanje nastanka divljih deponija, veći stepen ukupne komunalne čistoće, odnosno jednom riječju veći stepen kontrole komunalnog reda i veći stepen kvaliteta okolice. Drugi razlog jeste jače naglašavanje obaveza davalaca komunalnih usluga u izvršavanju njihovih obaveza uvođenjem sankcije za određeno ponašanje, te pojačavanjem obaveze korisnika komunalne usluge za zaključenje ugovora o korištenju konkretne usluge pod prijetnjom prekršajne sankcije.

S CILJEM ZAŠTITE ŠUMA KAO PRIRODNOG RESURSA UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ŠUMAMA TUZLANSKOG KANTONA
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas nacrt Zakona o šumama Tuzlanskog kantona. Obzirom da trenutno nema propisa kojim se uređuje ova oblast, a da upravljanje i privređivanje šumama i šumskim zemljištem predstavalja vitalni interes Vlada Tuzlanskog kantona odlučila se da svojim propisom, do donošenja federalnog Zakona o šumama što hitnije uredi ovu oblast. Ovo je potrebno u cilju održavanja, kontinuiranog upravljanja, planiranja i gazdovanja ovim značajnim resursom. Time bi se zaštitio ovaj prirodni resurs, uspostavili mehanizmi za zaštitu i čuvanje šuma, te očuvala ekonomska stabilnost preduzeća šumastva i drvne industrije koja je okosnica privređivanja na našem kantonu. Danas utvrđeni Nacrt uputit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

ELABORATOM O ORGANIZACIONOM UMREŽAVANJU USTANOVA OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA DO OBRAZOVANJA PO MJERI UČENIKA
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Nacrt Elaborata o organizacionom umrežavanju ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.
Polazeći od činjenice da je osnovno obrazovanje obavezno i besplatno potrebno je osigurati jednake uslove u svim školama, za što je dalje neophodno obezbijediti optimalne uslove za realizaciju svih vidova nastave koje zagovara savremena nauka i potiče pozitivna praksa.
Na području Tuzlanskog kantona radi ukupno 88 osnovnih i 33 srednje škole koje imaju status javnih ustanova, a nastavni proces osnovnog odgoja i obrazovanja realizira se u 131 područnoj školi. U posljednjih nekoliko godina evidentiran je trend smanjivanja broja učenika koji se upisuju u prvi razred osnovne škole, tako da je školske 2010/11. godine broj učenika obuhvaćenim osnovnim odgojem i obrazovanjem je manji za 22.146 učenika u odnosu na školsku 1998/99. godinu. Ako se uzmu u obzir i drugi pokazatelji može se zaključiti da će se trend smanjenja učenika u osnovnim i srednjim školama i dalje nastaviti, navodi se u Elaboratu, te konstatuje da se pri izradi nastavnih planova i programa, sastavljanju obrazaca za godišnje planiranje, vođenje imenika i dnevnika, ne brine dovoljno o postojanju kombinovanih odjeljenja, iako je na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2010/11. godini 3.579 učenika ili 17,45% nastavu pohađalo u kombinovanim odjeljenjima.
Također, pokazatelji govore da su rezultati koji se postižu u nastavi u kombinovanim odjeljenjima obično lošiji od rezultata u čistim odjeljenjima.
Sve navedeno govori u prilog razmišljanju da pomenuti uslovi u područnim školama, najčešće u kombinovanim odjeljenjima sa višestrukim kombinacijama, ne idu u prilog tezi da je učenik najvažnija karika u odgojno-obrazovnom procesu i da se osposobljava za složene uslove naučno – tehnološkog i društvenog progresa. Ako se sve to ima u vidu, onda činjenica da su nam nerazvijene putne komunikacije koje otežavaju organizaciju prevoza učenika, kao i problem nedostatka finansijskih sredstava, te intencija da svaka sredina ima svoju školu ne može biti kontraargument koji će opravdati sve manjkavosti kvaliteta, odnosno sve činjenice koje nisu u korist obrazovanja po mjeri učenika.
Također, organizacionim umrežavanjem 18 osnovnih škola izgubile bi pravni subjektivitet, a sa radom bi prestalo 27 područnih škola. U područnim školama bi došlo do reorganizacije nastavnog procesa, jer bi se nastava organizirala do IV, a ne V razreda. Prijedlogom mjera, spajanjem osnovne i srednje muzičke škole u Tuzli, osnovala bi se i JU Muzička škola. Pet srednjih škole izgubile bi pravni subjektivitet, odnosno dvije srednje škole pripojila bi se drugoj, a od tri srednje škole formirale bi se jedna (novi pravni subjekt).
Nakon realizacije organizacionog umrežavanja osnovnih i srednjih škola, moći će se utvrditi preciznija analiza potreba za angažovanjem zaposlenika u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, odnosno zapošljavanja zaposlenika na neodređeno radno vrijeme, bez bojazni da će za zaposlenicima koji zasnuju radni odnos na neodređeno radno prestati potreba.
Obzirom da bi umrežavanje škola došlo i do pojave viška uposlenik radnika u školama, Elaboratom su predviđeni modaliteti zbrinjavanja ovih kadrova, a u cilju efikasnijeg zbrinjavanja, bit će potrebno redefinisati Program zbrinjavanja zaposlenika za čijim je radom prestala potreba u ustanovama i osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja.
Organizaciono umrežavanje bi imalo i određene finansijske efekte. Na godišnjem nivou uštede bi iznosile oko 4.300.000 KM, čime bi se stvorili preduslovi za značajnija kapitalna investiranja u ustanove odgoja i obrazovanja. Predloženim mjerama stvorit će se uslovi i za izmjenu i dopunu Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje u pogledu smanjenja broja učenika u kombinovanim odjeljenjima, što će dodatno poboljšati odgojno – obrazovni proces.
Nacrt Elaborata će biti dostavljen svim načelnicima općina na području Tuzlanskog kantona, svim osnovnim i srednjim školama, predstavnicima sindikata osnovnih i srednjih škola na izjašnjenje, nakon čega će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Vladi Tuzlanskog kantona dostaviti Prijedlog Elaborata.

POVEĆANJE UKUPNOG PRIHODA, FIZIČKOG OBIMA PROIZVODNJE, IZVOZA, ALI U MANJEM OBIMU U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU UKAZUJE NA OTEŽAN IZLAZAK IZ GLOBALNE EKONOMSKE KRIZE
Vlada Tuzlanskog kantona je pruhvatila danas Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava u oblasti industrije, energetike i rudarstva za 2011. godinu. Industrijska proizvodnja na području TK je niz godina imala je trend rasta sa izuzetkom za 2009. godinu. Pozitivan trend nastavljen je i u 2011. godini. Brojčano izraženo poboljšanje u 2011. godini nešto je slabije u odnosu na 2010. godinu što ukazuje da se globalna kriza još osjeti kroz smanjenjem potražnje za proizvodima i uslugama, smanjenjem investicija i dr. Ukupan prihod ostvaren u industriji iznosi 839.101.728,00 KM što je za 7% više od prihoda ostvarenog u 2010. godini. Opterećanje u poslovanju predstavlja veliki broj radnika koji su ispunili uslove za penzionisanje, a to pravo nemogu ostvariti zbog nemogućnosti privrednih subjekata da povežu penzioni staž. Sindikati i poslovodstvo konstantno traže pomoć Vlade u rješavanju ovog problema, koji je najizraženiji u metalnoj i elektro – industriji, kao i industriji tekstila i obuće.Velike nade, svih zainteresovnih, usmjerene su prema najavljivanom Zakonu kojim bi se sistemski riješio ovaj problem. Izvoz u ovoj grani privrede je povećan za 7%, a uvoz za 14%. U svemu ovome pozitivno je što je izvoz veći od uvoza za cca 34%.
Na osnovu dostavljenih izvještaja o poslovanju Termoelektrane Tuzla i Elektrodistribucije Tuzla, može se zaključiti da je elektroenergetski sektor u proteklom periodu radio stabilno i u okviru planskih zadataka.
Kada je u pitanju rudarstvo analizirajući dostavljene proizvodne rezultate rudnika uglja sa područja Tuzlanskog kantona, može se konstatovati da su tokom 2011. godine sva tri rudnika ostvarila veću proizvodnju u odnosu na isti period 2010. godine. Ukupno je proizvedeno 4.818.020,80 t, što je za 12% više u odnosu na 2010. godinu. Rudnik soli "Tuzla" d.d. Tuzla, pogon "Tetima" za prerađivačke kapacitete hemijske industrije proizveo je 2.290.420 m3 industrijske slanice, što za 412.812 m3 ili 21% više u odnosu na 2010. godinu. U 2011. godini izbušene su i opremljenje tri istražne eksploatacione bušotine, tako da je u 2011. godini proces kontrolisanog izluživanja, sa povremenim prekidima, vršen na trinaest istražno-eksploatacionih bušotina. Izgradnja ovih bušotina i njihovo puštanje u proizvodni proces doprinosi stabilnijem i sigurnijem snabdijevanju prerađivačkih kapaciteta hemijske industrije Tuzlanskog kantona. Rudnik krečnjaka "Vijenac" d.o.o. Lukavac u posmatranom periodu ostvario je proizvodnju od 876.033,90 tona kamenih agregata što je za oko 62% više u odnosu na isti period u 2010. godini. Nakon privatizacije Rudnika krečnjaka "Vijenac" značajno su povećani proizvodni kapaciteti. "Tuzla kvarc" d.o.o. Tuzla je u periodu I-XII 2011. godine proizveo 33.121 tona raznih asortimana kvarcnog pijeska, što je za 8.399 tona ili 21% manje u odnosu na isti izvještajni period u 2010. godini. Umanjena proizvodnja je rezultat nemogućnost plasmana kvarcnog pijeska zbog nelojalne konkurencije, visokih troškova energenata i drugih faktora, navodi se u informaciji.
Nakon današnjeg usvajanja Vlada je Informaciju uputila Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ OBLASTI PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, PREHRAMBENE I DRVNE INDUSTRIJE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE NA PODRUČJU KANTONA
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Kantona za 2011. godinu. Recesija je izazvala evidentne probleme u poslovanju svih privrednih subjekata u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Kako stoji u Informaciji proizvodnja sadnog matrijala u voćarskoj proizvodnji u 2011. godini ostvarena je sa 4.543.591 komada, što je za 56.765 komada više u odnosu na 2010.godinu. Povećanje je između ostalog i rezultat stimulativnih mjera kroz novčanu podršku za proizvodnju deklarisanih voćnih sadnica. Kapaciteti za preradu žitarica ostvarili su proizvodnju od 37.545,86 tone, te su imali manju proizvodnju za 7.788,48 tona u odnosu na 2010.godinu. Prerada mlijeka ostvarila je proizvodnja sa 20.589.178 litara, što je više za 652.786 litara u odnosu na proizvodnju u 2010. godini. Proizvodnja piva, mineralnih i negaziranih voda, gaziranih pića i sirupa u 2011. godini veća je za 28% u odnosu na proizvodnju iz 2010. godine. Hljeb i peciva u 2011. godini bilježe manju proizvodnju za 222 t u odnosu na 2010. godinu. U posmatranim proizvodnjama došlo je do povećanja broja uposlenih u odnosu na 2010. godini za 23 radna mjesta. Privredna društva iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije na području Tuzlanskog kantona za 2011. godinu poslovala su bolje u odnosu na 2010. godinu. Ukupna dobit privrednih društava u 2011. godini iznosila je 6.007.039,00 KM, što je u odnosu na 2010 godinu više za 2.758.919,00 KM ili 85%. Također, gubitak privrednih društava u 2011. godini iznosio je 5.505.556,00 KM, što je za 951.254,00 KM ili 15 % manje u odnosu na 2010. godinu. U oblasti drvne industrije, ukupan ostvareni prihod od prodaje za 27 preduzeća u 2011. godini iznosio je 79.451.600 KM. U odnosu na ukupan prihod u 2010. godini povećan je za 4%. Prema iskazanim podacima za 27 preduzeća, u 2011. godini 17 preduzeća imalo je pozitivan finansijski bruto rezultat, sa ostvarenom dobiti u ukupnom iznosu od 3.136.912 KM. Deset preduzeća su u 2011. godini poslovala sa iskazanim gubitkom u ukupnom iznosu od 422.581 KM. Poredeći sa podacima o poslovanju u 2010. godini, u 2011. godini je u oblasti drvne industrije, ostvaren sumirani bruto rezultat poslovanja manji je za 52%. Kada je u pitanju izvoz, u 2011. godini izvezeno je 48% ukupne realizacije preduzeća drvne industrije, što u odnosu na izvoz ostvaren 2010. godine predstavlja povećanje za 7%. Informcija će se nakon današnjeg usvajanja uaputiti Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje usvajanje.

470.000,00 KM ZA ISTRAŽIVANJA DOBARA KOJA SU PREDMET KONCESIJE I ZAŠTITE OKOLIŠA
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program utroška Sredstava prihoda od koncesija. Dio sredstava planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2012. godinu na ovoj budžetskoj poziciji u iznosu od 470.000,00 KM u iznosima 500.000,00KM Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva TK i 20.000,00 KM Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK. Iznos namijenjen Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva planiran je za potrebe istraživanja dobara koja su predmet koncesije i zaštite okoliša, i to 300.000,00 KM za potrebe realizacije Projekta investiranja u izgradnju istražno-eksploatacionih bušotina na ležištu kamene soli "Tetima" Rudnika soli "TUZLA" d.d. Tuzla, 50.000,00 KM za realizaciju Programa ušteda električne energije na Rudniku soli "Tuzla" d.d. Tuzla primjenom obnovljivih izvora energije, 50.000,00 KM za istraživanje i realizaciju Projekta iz oblasti obnovljivih izvora energije - fotonaponska mikroelektrana u Kalesiji (izgradnja solarne elektrane) i 50.000,00 KM za Program istraživanja mineralne sirovine magnezita na ležištu "Miljevica" Rudnik nemetala "Kladanj" d.o.o. Kladanj. Sredstva planirana za Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 20.000,00 KM, planirana su za realizaciju Projekta izgradnje istražno eksploatacionog bunara na lokalitetu Sklop-Pašalići.

6.300.000,00 KM ZA ULAGANJA U OBLAST VODOPRIVREDE
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2012. godini. Ukupni prihodi i rashodi, odnosno ulaganja u vodoprivredu Programom za 2012. godinu planirani su u iznosu od 6.300.000,00 KM. Prihod sredstava opće i posebnih vodnih naknada koji pripada Kantonu u 2012. godini procijenjen je u iznosu od 4.295.300,00 KM. Prenesena neutrošena sredstva posebnih vodoprivrednih naknada iz 2011. godine iznose 1.999.838,32 KM, dok su ostali prihodi planirani u iznosu od 4.861,68 KM. Ulaganja sredstava opće i posebnih vodnih naknada planirana su za realiziranje projekata i aktivnosti od značaja za Kanton, te za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata, kao i za izradu tehničke dokumentacije u dijelu upravljanja vodama za vodne objekte od općinskog značaja. Raspodjela raspoloživih sredstava za projekte od općinskog značaja izvršena je na osnovu iskazanih prioriteta od strane Općina, dostavljenih na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz analizu ostvarenih prihoda i ulaganja sredstava vodnih naknada u periodu 1999-2011. godine, razvijenosti vodne infrastrukture na području općine, te usaglašavenje raspodjele raspoloživih sredstava po projektima sa odgovornim predstavnicima općina. Programom su planirani prioritetni projekati koji su u fazi realizacije (ranije započeti), koje sufinansiraju donatori, kreditori ili drugi subjekti, koji postižu najveće efekte na području gdje se realizuju, kao i projekti koji imaju veći stepen vlastitog učešća. Realiziranje projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada vršit će se nakon provedene procedure javne nabavke te za radove, na osnovu rješenja o odobrenju za građenje, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast. Inače, prema federalnom Zakonu o vodama, prihodi od opće i posebnih vodnih naknada koji pripadaju Kantonu, koriste se za sufinansiranje izgradnje i održavanja zaštitnih objekata, objekata za odvodnjavanje, objekata za iskorištavanje voda, te objekata za zaštitu voda od zagađivanja, kao i ostale aktivnosti vezane za poslove upravljanja vodama, u skladu sa godišnjim planom i programom kantonalnog ministarstva nadležnog za vode.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Univerziteta u Tuzli za 2011. godinu.

Vlada Tuzolanskog kantona usvojila je Informaciju o realizaciji zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Zbirni izvještaj Kantonalne uprave civilne zaštite o procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nepogoda na području Tuzlanskog kantona u februaru 2012. godine, te donijela Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za sufinansiranje saniranja šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas dvije odluke o odobravanju sredstava za kapitalne izdatke budžetskih korisnika, a radi se o 31.831,02 KM Općinskom sudu u Živinicama na ime naknade za povećanja priključne snage poslovnog objekta priključenog na distributivnu mrežu sa naponskog nivoa 0,4 kW na 122 kW, te 50.000,00 KM Općinskom sudu u Tuzli na ime rekonstrukcije elektro instalacija.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas dvije odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet tuzlanskog kantona. Za sufinansiranje projekta "Rekonstrukcija podova", JU OŠ "Klokotnica" Doboj-Istok, federalno ministarstvo obrazovanja i nauke doniralo je sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, a za kupovinu školskog namještaja, JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla JKP "Saobraćaj i komunikacije Tuzla" doo Tuzla doniralo je 400,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija". Općini Gračanica, na ime sufinansiranja troškova za organizaciju Sajma poduzetništva "Grapos expo 2012", koji se održava od 16-19 maja 2012. godine u Gračanici, odobreno je 30.974,00 KM, a l0.000,00 KM odobreno je Lukavačkom sajmu Lukavac na ime pomoći za organizovanje i realizovanje Međunarodnog sajma turizma "LIST 2012", koji je od 10. do 12. maja 2012.godine održan u Lukavcu.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas robu iz federalnih robnih rezervi koju Federalna direkcija robnih rezervi daje na korištenje Vladi Tuzlanskog kantona. Prihvaćena roba sastoji se od 45.000 kg brašna, 2.100 litara ulja, 2.100 kg šećera, 3.000 kg soli, 6.000 mesnog narezaka od po 150 gr i 2.100 kg deterdženta. Pomenuta roba bit će transportovana do skladišta Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona, odakle će biti prevežena do magacina općinskih organizacija Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona, koji će vršiti raspodjelu robe građanima na području općina Tuzlanskog kantona. Polazeći od činjenice da je riječ o značajnim količinama robe koja se dobija bez naknade, samo uz plaćanje troškova prijevoza, predmetna roba će biti dodjeljena najugroženijim građanima Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o sufinansiranju troškova električne energije u 2012. godini. Ovom Odlukom Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a određuje izbjeglička naselja odnosno kolektivne smještaje u kojima će raseljenim licima sufinansirati troškove električne energije u 2012. godini u ukupnom iznosu od 240.000,00 KM. Takođe, ovom Odlukom se određuje se i iznos od 25,00 KM sa uračunatim PDV-om koji će se plaćati po jednom domaćinstvu u toku cijele sezone za razliku od prethodne godine kada je taj iznos za ljetnu sezonu bio 20,00 KM, a za zimsku 25,00 KM. Prava na subvencioniranje troškova električne energije u 2012. godini raseljenim licima, izbjeglicama i povratnicima smještenim u izbjegličkim naseljima rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica i povratnika imat će stanovnici naselja Mrdići i Ježevac – općina Banovići, Doborovci – općina Gračanica, Mihatovići – općina Tuzla, Višća i Karaula – općina Živinice, Špionica – općina Srebrenik, Plane – općina Kladanj, kućama holandske Vlade: Jezero, Bagremik i Stražbenica – općina Banovići, Drafnići, Rašljevo, Donja Orahovica, Gornja Lohinja, Lukavica, Lendići i Miričina – općina Gračanica, Solina, Slavinovići i Lipnica – općina Tuzla, Barice, Brnjica, Donja Višća, Gornje Živinice, Kovači, Odorovići, Repuh, Sjever I, Šarenjak, Kuljani i Šerići – općina Živinice, Gornja Potpeć, Luka, Kuge, Seona, Srebrenik II, Šahmeri, Sladna, Tinja Gornja, Špionica, Podorašje, Faletići i Lisovići – općina Srebrenik, Stupari, Kladanj, Ravne, Strić, Brateljevići i Tuholj – općina Kladanj, Nezuk i Sapna – općina Sapna, Malinjak, Huskići, Naselje Sida i Dom kulture IRC – općina Lukavac, Centar – općina Gradačac, Brane – općina Teočak, Klokotnica i Brijesnica Mala – općina Doboj Istok, Brnjik, Čelić i Šibošnica – općina Čelić, Jeginov Lug, Markovići, Centar i škola u Memićima – općina Kalesija.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas tekst Inicijative Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak za izmjene i dopune Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Inicijativa je predložena s ciljem smanjenja broja osoba koje se vode na evidenciji nezaposlenih na stvaran broj osoba, odnosno broj osoba koje aktivno traže zaposlenje, te preveniranja eventualnih zloupotreba prava. Naime, povećana registrovana nezaposlenost, pored uticaja recesije, posljedica je sticanja određenih prava koja se ostvaruju prijavom na evidenciju u skladu sa Zakonom, ili se neka prava ostvaruju kod drugog organa uz dokaz o nezaposlenosti. Kako je broj nezaposlenih osoba u porastu, a sve je veći i broj prijavljenih osoba iz radnog odnosa i podnesenih zahtjeva za ostvarivanje prava po osnovu nezaposlenosti, Služba za zapošljavanje se dovodi u sve težu situaciju.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na otpis potraživanja i povlačenje tužbenih zahtjeva za FK "Sloboda" Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za prijem uposlenika u JU Univerzitet u Tuzli, JU Narodno pozorište u Tuzli, te Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada. Ovom Odlukom utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupci dodjele namjenskih sredstava za programe, projekte i slične aktivnosti, prikupljenih po osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH.Sredstva se dodjeljuju općinama, neprofitnim organizacijama, javnim preduzećima i privrednim društvima u privatnom vlasništvu licima koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona. Namjenska sredstva se koriste za finansiranje zaštite okoliša, a posebno za zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda, saniranje deponija i smanjivanje nastajanja otpada, zbrinjavanje svih vrsta otpada, zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti, provedbu energetskih programa, unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša, poboljšanje praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša, te uvođenje sistema upravljanja okolišem, poticanje održivog korištenja prirodnih dobara i poticanje istraživačkih, razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti. Namjenska sredstva se mogu koristiti i za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti za namjene propisane Zakonom, ovom Odlukom i Programom, koje organiziraju i finansiraju međunarodne finansijske institucije i organizacije.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u 14 osnovnih i 4 srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Također dana je na saglasnost na Odluku Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona o imenovanju mr.med.sci. Mulić dr. Maide za direktora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, te imenovala Hazima Rančića, dipl. pravnika, za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Vlada je također, dala saglasnosti na Rješenje Općinskog načelnika Tuzla o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla, na period od 4 godine, u sastavu Nermin Okanović, Predsjednik, Marija Gec – Emkić i Enisa Hodžić – Osmančević, članovi, kao i saglasnost na Rješenje Općinskog načelnika Tuzla o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, na period od 4 godine, u sastavu Esaf Lević, Predsjednik, Marica Iličković i Dalibor Brkić, članovi.
Vlada je imenovala i Upravne odbore Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona i Javne ustanove Muzej Istočne Bosne Tuzla u sastavu Hanifa Kantić, Predsjednik i Eldar Husejnović i Rusmir Djedović, članovi, kada je u pitanju Zavod, te Izudin Hasanović, Predsjednik i Vedad Spahić i Nataša Perić, članovi kada je u pitanju Muzej.
Na period do 60 dana imenovan je i privremeni Upravni odbor Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Adnan Smajić je imenovanna funkciju Predsjednika, a Mirza Dedić i Sanel Hodžić na pozicije članova Odbora.

 

Odjeljenje za informisanje