ODRŽANA 44. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONATuzla, 12.6.2012. godine

80.000,00 KM CENTRU ZA REHABILITACIJU OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM SUPSTANCAMA
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju 80.000,00 KM Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Lukavac, na ime rehabilitacije ovisnika o psihoaktivnim supstancama. Odobreni iznos bit će uračunat u ukupan iznos sredstava koji bi Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Lukavac bio odobren u konačnom postupku raspodjele sredstava po Programu raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama za 2012 godinu.

IZMJENJEN PLAN UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA TUZLANSKOG KANTONA
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za 2012/2013. godinu. Naime, Planom upisa učenika u Prvi razred srednjih škola za školsku 2012./2013. godinu, planirano je da se u JU Srednja medicinska škola Tuzla upiše ukupno 9 odjeljenja ili 270 učenika. Poslije prvog junskog upisnog roka, za stručno zvanje medicinska sestra - tehničar prijavilo se 317 učenika, od kojih 184 učenika sa posebnom diplomom i 21 učenik sa prosjekom 5,0 od V do VIII razreda. Ostali učenici su također završili skoro sve razrede odličnim uspjehom. Za ostala stručna zvanja prijavilo se 319 učenika. Kako bi se u prvi razred za stručno zvanje medicinska sestra - tehničar omogućio upis 210 učenika sa diplomama učenika generacije, posebnim diplomama i prosjekom 5,00, potrebno je bilo izmijeniti Plan upisa učenika. Također, Planom upisa učenika u Prvi razred srednjih škola za školsku 2012./2013. godinu, planirano je da se u JU Mješovita srednja škola Gračanica upiše ukupno 1 odjeljenje ili 30 učenika u medicinskoj struci. Na osnovu interesa učenika i njihovih roditelja, odnosno činjenice da se za stručno zvanje medicinska sestra - tehničar prijavilo 47 učenika koji ispunjavaju uslove za upis, a za stručno zvanje farmaceutski tehničar prijavilo se 17 učenika koji ispunjavaju uslove za upis, izmjenama Plana upisa omogućeno je i da se u prvi razred za stručno zvanje medicinska sestra-tehničar upišu 2 odjeljenja ili 60 učenika, da se za stručno zvanje farmaceutski tehničar upiše jedno odjeljenje ili 30 učenika, te da se upiše jedno odjeljenje učenika za zanimanje trgovac.

OSTALE ODLUKE
Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas tekst Aneksa 1, Ugovora o upravljanju sredstvima za podršku poduzetništvu putem Garantnog fonda.

U cilju obezbjeđenja sredstava u operativnom planu za realizaciju Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o odobravanju finansijskih sredstava na ime troškova autobuskih karata za djecu radnika DD "Konjuh" Živinice, kao i sredstava za izvršenje sudskih rješenja, Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Pomenutom odlukom sredstva se raspoređuju u okviru gornje granice odobrene u iznosu od 70.601.423,18 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas dvije odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Preraspodjela je učinjena s ciljem obezbjeđenja sredstava potrebnih troškove obilaska osnovnih i srednjih škola na području TK u kojima nastavu pohađaju učenici romske nacionalnosti. Također, preraspodjelom su obezbijeđena sredstava potrebna za nesmetan rad JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. Unutrašnjim preraspodjelama ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio televiziji Tuzlanskog kantona. Razlozi za donošenje ovog Zakona su potreba usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i Zakonom o privrednim društvima, kao i u potrebi racionalizacije i reorganizacije organa upravljanja RTV TK, te potrebe popunjavanja pravnih prazina i preciziranja pojedinih odredbi Zakona o Radio televiziji Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom je utvrđeno da će se kod utvrđivanja prava i obaveza u vezi sa korištenjem godišnjih odmora članova Vlade Tuzlanskog kantona i savjetnika rukovodilaca do donošenja odgovarajućeg propisa kojim će ovo pravo biti uređeno primjenjivati odredbe propisa kojim je to pravo regulisano za državne službenike.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas mišljenje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK o broju studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanje visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj u 2012/2013. godini i Zaključkom zatražila od Senata JU Univerzitet u Tuzli da u skladu sa dostavljenim mišljenjem usaglasi prijedlog navedene Odluke i dostavi Vladi Kantona radi davanja prethodne saglasnosti. Naime, sa korekcijama navedenim u Mišljenju, a temeljeno na iskazanim potrebama privrede i tržišta rada, ukupan broj studenata koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona smanjio bi se na 1295 studenata, odnosno za 340 studenata, a broj studenata koji se sami finansiraju bio bi povećan na 1195, odnosno za 170 studenata. Na ovaj način Vlada Tuzlanskog kantona nastoji napraviti jedan zaokret u oblasti obrazovanja, te stimulirati upis na fakultete tehničke i proizvodne prirode, a smanjiti broj studenata koji se upisuju na fakultete društvenih, neproizvodnih nauka.

Na ovaj način Vlada Tuzlanskog kantona nastoji napraviti jedan zaokret u oblasti obrazovanja, te stimulirati upis na fakultete tehničke i proizvodne prirode, a smanjiti broj studenata koji se upisuju na fakultete društvenih, neproizvodnih nauka.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je članove školskih odborau u 51 osnovnoj i srednjoj školi čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona.

 

Odjeljenje za informisanje