ODRŽANA 45. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONATuzla, 28.6.2012. godine

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI U RUDNICIMA UGLJA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
Stanje sigurnosti u rudnicima uglja na području Tuzlanskog kantona kao kompleksan problem je složenije nego u drugim granama privrede. Neophodno je multidisciplinarno djelovati u svim segmentima koji determinišu ovu problematiku kako bi stalno unapređivali sigurnost i zdravlje radnika stoji u danas usvojenoj Informaciji o stanju sigurnosti u rudnicima uglja na području Tuzlanskog kantona. U 2011. godini u rudnicima uglja na području Tuzlanskog kantona je bilo radno angažirano 7.825 radnika, a dogodilo se ukupno 538 povreda. Od toga su 504 lake, 33 teške i jedna povreda sa smrtnim ishodom. Povrede su se uglavnom desile na radnom mjestu. Najveći broj povreda se dogodio u rudnicima sa "Podzemnom eksploatacijom uglja" 284 ili 57%, što je značajno veći broj u odnosu na rudnike "Površinske eksploatacije uglja" gdje su se dogodile 164 povrede ili 33%. Prosječna godišnja stopa učešća povređivanja je 6,9% što označava izrazito visoku stopu povređivanja. Značajan faktor u povređivanju je životna dob radnika, pa su se najčešće povređivali radnici životne dobi od 31 – 45 godina starosti. Prema lokalizaciji najučestalije su povrede ekstremiteta i glave. Uzroci povređivanja se mogu posmatrati kao uzroci u kojima dominira ljudski faktor ili uzroci potiču iz radne i životne sredine. Na osnovu uvida u dokumentaciju za Rudnike uglja na području Tuzlanskog kantona i "Rudar" d.o.o. Tuzla za 2011.godinu kao uzrok povređivanja najčešće se navodi nepažnja radnika, neodgovarajuća primjena mjera zaštite na radu i loša organizacija rada, a značajno je istaći da tokom 2011. godine u rudnicima uglja na području Tuzlanskog kantona i "Rudar" d.o.o. Tuzla nisu evidentirane profesionalne bolesti, navodi se u Informaciji.
Ipak, kvalitet organizacije zaštite i spašavanja u rudnicima nije moguće analizirati odvojeno od zakonskih propisa kojima je ona definisana. Zbog toga se kao zaključak nameću aktivnosti centraliziranja sistema zaštite i spašavanja na nivou Kantona, unificiranja normativnih akata i planova i implementacije Zakona o zaštiti i spašavanju i Zakona o zaštiti od požara u rudnicima.

USVOJENA ANALIZA STANJA LICA SA INVALIDITETOM I NIVO OSTVARENIH PRAVA
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas analizu stanja lica sa invaliditetom i nivo ostvarenih prava na osnovu federalnih i kantonalnih propisa sa prijedlogom mjera. Kako je navedeno u Analizi procjena stepena invaliditeta vrši se neujednačeno i samo na osnovu medicinskog modela, bez primjene Međunarodne klasifikacije funkcionisanja ovih lica propisane od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Evidencije i podaci o licima sa invaliditetom ne vode se po jedinstvenim standardima i nepotpuni su, što onemogućava njihovo efikasno korištenje i analizu, tako da ne postoje jedinstveni statistički podaci o licima sa invaliditetom na državnom nivou. Ovako podijeljene nadležnosti rezultiraju neujednačenošću prava lica sa invaliditetom obzirom na uzrok invalidnosti, mjesto boravka i odsustvom zajedničkih kriterija pod kojima se prava ostvaruju. Pojedine kategorije ostvaruju prava već sa 20%, druga sa 30%, treća sa 60%, a određene kategorije tek sa 90% invaliditeta.
Isto tako, vrlo su velike razlike u osnovicama od kojih se određuju visine naknade: lična invalidnina, novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica i naknade za ortopedski dodatak, a zbog čega se uočava velika razlika u primanjima za određene kategorije. Izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom u 2009. godini ukinuto je pravo za 12.334 lica sa invaliditetom sa procentom oštećenja organizma 60%, 70% i 80%, tako da su ova lica ostala bez ikakve pomoći, što je diskriminirajuće u odnosu na ostala lica sa invaliditetom koja pripadaju drugoj grupaciji kategorija sa istim procentom oštećenja.
Nedostatak prilika za zapošljavanje i nepostojanje prikladnog sistema socijalne sigurnosti onemogućava licima sa invaliditetom vođenje dostojanstvenog života. Ovakva pitanja zahtijevaju komplementaran rad sa istinskim uključenjem i institucija vlasti, lica sa invaliditetom i nevladinog sektora kako bi se odredile prikladne i provodive politike. Ukoliko bi se striktno poštovale trenutno važeće propisane obaveze poslodavaca i pravnih lica, obezbijedila bi se značajna sredstva u Fondu, koja bi se mogla koristiti za osnivanje i rad zaštitnih radionica, stimulisanje poslodavaca i druge vidove podrške zapošljavanju ove populacije stanovništva. Kroz osnivanje fondova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom kao javnih ustanova od strane obje entitetske vlade ostvareni su preduslovi za aktivnije i sistemsko pokretanje procesa zapošljavanje lica sa invaliditetom, ali ih treba realizovati.
Kada je u pitanju prijedlog mjera i aktivnosti za unapređenje socijalnog stanja lica sa invaliditetom na prostoru TK-a u budžetu treba planirati sredstva za novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica za osobe preko 65 godina starosti sa utvrđenim procentom oštećenja organizma 90 % i 100 %. Potrebno je i inicirati inspekcijske organe da vrše kontrolu poštivanja obaveza poslodavaca koje su propisane Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom u oblasti zapošljavanja i uplate propisanih iznosa naknade u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, uraditi izmjene Pravilnika o procjeni sposobnosti i određivanju podrške djeci i mladima sa posebnim potrebama, kroz partnerske odnose sa vladinim institucijama i NVO treba omogućiti da lica sa invaliditetom i njihove organizacije, učestvuju u svim procesima planiranja socijalne politike, donošenju odluka koje su od interesa za lica sa invaliditetom i razvijanju i praćenju realizacije programa socijalne zaštite. Također treba podržavati inicijative svih organizacija i pojedinaca koje se bave zapošljavanjem lica sa invaliditetom kroz razne projekte i stvarati uslove da izuzetno dobre prakse postanu dio sistema, te nastaviti podršku udruženjima građana kroz Programe Ministarstva sa ciljem habilitacije i rehabilitacije lica sa posebnim potrebama, a posebno djece i omladine, navodi se u dana usvojenoj Analizi.

USVOJENA ANALIZA STANJA SA PRIJEDLOGOM MJERA ZA FUNKCIONISANJE DISCIPLINSKOG CENTRA
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Analizu stanja sa prijedlogom mjera za funkcionisanje Disciplinskog centra za maloljetnike. Imajući u vidu zatečeno stanje komisija je konstatovala da je neophodna potreba redefinisanja sadašnjeg statusa i uloge Ustanove sa jasno definisanim ciljevima i odgovornostima. Između ostalog potrebno je naznačiti obavezno partnerstvo sa mjesno nadležnim centrima za socijalni rad, koji određuje način i mjesto provođenja preventivnih tretmana sa djecom iz porodica čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama ili ako se radi o disfunkcionalnim porodicama koje proizvode ovakava stanja. Zbog karaktera Ustanove neophodno je obezbijediti zaseban ulaz u Ustanovu, pojačati kadrovsku strukturu i obezbijediti prostor za kvalitetnu radno – okupacionu terapiju i slobodne aktivnosti djeteta sa ciljem potpune reintegracije i socijalizacije, što je osnovna uloga ove Ustanove, a koja na taj način odvraća dijete od činjenja prijestupa. Zakonom o osnivanju i Pravilima Ustanove potrebno je, također, jasno definisati nadležnosti i odgovornosti Ministarstava za rad, socijalnu politiku i povratak, posebno u dijelu stručnog nadzora i kontrole ovog ministarstva. Otklanjanjem istaknutih nedostataka u funkcionisanju i radu Ustanove i navedenih prepreka i poteškoća u djelovanju ovog ministarstva, obezbjedit će se realne predpostavke za dovođenje Disciplinskog centra u funkciju koju treba imati u lancu provođenja izrečenih odgojnih mjera, navodi se u Analizi.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU TRGOVAČKE DJELATNOSTI NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kan tona u 2011. godini. Budući da učestvuje 12-15 % u bruto duštvenom proizvodu (GDP) i da zapošljava najviše lica, odmah iza prerađivačke industrije, trgovina je jedna od najznačajnijih privrednih grana. Dobro je razvijena u odnosu na druge privredne grane, a dalji "razvoj" treba da bude u pravcu njenog uređenja, navodi se u danas usvojenoj Informaciji o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2011.godini. Analizom i upoređivanjem iskazanih podataka može se zaključiti da broj subjekata registriranih za obavljanje trgovačake djelatnosti raste bez obzira na globalnu krizu u privredi. Taj rast je slabijeg inteziteta nego 2009. ali veći nego 2010. godine, a iz podataka se dalje može vidjeti da se širenje i rast trgovine u 2011.g. pretežno odnosi na širenje prodajne mreže već postojećih "krupnih" trgovaca. Prema podacima koje Ministarstvo prikuplja od općinskih službi za budžet i poduzetništvo, a čime su obuhvaćena samo fizička lica u devet općina, koja redovno dostvljaju kopije izdatih rješenja, u 2011.g. osnovane su 92 trgovačke radnje, a 127 je prijavilo stalni prestanak rada. U distributivnoj trgovini prema pretežnoj djelatnosti u 2011. bilo je 915 registriranih prodavnica tj. 10,2 % više u odnosu na 2010.godinu, u kojima je bilo zaposleno 7.539 osoba, što je više za 8.49 % u odnosu na 2010.godinu. Prosječan broj zaposlenih u TK u 2011.g veći je za 310 odnosno 0,37 % u odnosu na 2010., a skoro polovina od toga su uposlenici u trgovini (149). Broj uposlenih u trgovini u 2011.g. veći je za 1% u odnosu na prosjek 2010.godine. Ostvarena prosječna neto plaća u trgovini u 2011.godini iznosi od 502.08 KM i veća je za 0,95 % u odnosu na prosječnu platu u trgovini u 2010.g. . Ipak, ova plaća nalazi se među najnižim plaćama u Kantonu (pored prerađivačke industrije 519,75 KM i građevinarstva 464,17) i znatno je niža od prosječne plate u Kantonu (733,88 KM). Promet u distributivnoj trgovini prema pretežnoj djelatnosti u 2011.g. u našem kantonu je porastao u odnosu na 2010. za 218.196.894,00 KM ili 12,39%, dok je u Federaciji promet opao za 2.491.132.000,00 KM, odnosno 12.89 %. Promet u četvrtom kvartalu 2011.godine u distributivnoj trgovini bio je najveći i iznosi 510.293.000,00 KM . U 2011.godini rast prometa u odnosu na 2010.godinu najizraženiji je u trgovinama na malo motornim vozilima 51.83%, što je vjerovatno rezultat nižih carinskih stopa na uvoz motornih vozila iz EU koje su se počele primjenjivati od 1.1.2011.godine. Na osnovu obavijesnih prijava o promjeni cijena i marži dostavljenih od strane vodećih trgovačkih kuća na području Tuzlanskog kantona, utvrđeno je da su prosječne cijene svih artikala veće u odnosu na 2010.godinu, ali su ipak cijene svih artikala, osim hljeba, bile niže u odnosu na prosjek cijena u Federaciji. Prosječna cijena hljeba u Tuzli tokom 2011. godine bila je najviša u Federaciji i iznosila je 2,69KM/kg, dok je prosječna cijena brašna u Tuzli, za razliku od cijene kruha, bila među najnižim u Federaciji.
Ukupna vrijednost izvoza Tuzlanskog kantona tokom 2011. godine iznosi 1.136.234.000,00 KM što je za 12,5% više nego u 2010.godini. Privredni subjekti sa područja Tuzlanskog kantona uvezli su robe u vrijednosti 1.389.139,00 KM i to je za 9,7% više u odnosu na 2010.g. Pokrivenost uvoza izvozom u Tuzlanskom kantonu iznosi 81% i u stalnom je porastu od 2008.godine. Privredni subjekti sa Tuzlanskog kantona najviše su robe izvezli u Srbiju, Sloveniju, Austriju, Njemačku, Italiju i Hrvatsku, a najviše uvozili iz SAD, Njemačke, Italije, Azijskih zemalja i Hrvatske. Pozitivan spoljnotrgovinski bilans Tuzlanski kanton ima sa Srbijom u iznosu od 154.363.000,00 KM, Austrijom 85.955.000,00 KM i Slovenijom 76.897.000,00 KM .

500.000,00 KM ZA PODRŠKU POVRATKU PROGNANIH LICA
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na više odluka Ministarstva za rad socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona kojima se, prema Programu podrške povratku prognanih lica, općinama na području Tuzlanskog kantona i Republike Srpske za obnovu i izgradnju infrastrukturnih objekata u zonama povratka odobrava ukupno 500.000,00 KM. Opštini Lopare je, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekta održivog povratka, za sanaciju putne komunikacije u zonama povratka na relaciji Donja Mahala – raskrsnica kod džamije u MZ Koraj odobreno 30.000,00 KM. Opštini Gradačac su za izgradnju sportskog poligona u MZ Sibovac odobrene 23.000,00 KM, a 33.000,00 KM je odobreno Opštini Kladanj, kao učešće Ministarstva za sanaciju putne komunikacije u zonama povratka u MZ Matijevići. Za sanaciju putnih komunikacija u zonama povratka Opštini Klaseija odobreno je 25.000,00 KM, i to 15.000,00 KM u MZ Dubnica i 10.000,00 KM u MZ Jeginov lug. Za sanaciju Drinske ulice u MZ Janja, Opštini Bijeljina je odobreno 30.000,00 KM, a za sanaciju više dionica putne komunikacije u zonama povratka na području Opštine Doboj, Opštini je dodijeljeno 25.000,00 KM. Također, za sanaciju putnih komunikacija u zonama povratka Opštini Milići je odobreno 20.000,00 KM. Za iste namjene Opštini Čelić su odobrene 22.000,00 KM. Za izgradnju vodovoda u selu Burnice u MZ Konjević Polje Opštini Bratunac je odobreno 30.000,00 KM. Za rekonstrukciju mosta u MZ Jakeš na lokalnom putu Jakešnica – Dabor, Opštini Vukosavlje je odobreno 25.000,00 KM. Za sanaciju putne komunikacije u zonama povratka Opštini Zvornik je odobreno 40.000,00 KM, a za iste namjene Opštini Srebrenik je odobreno 19.000,00 KM. Općini Vlasenica je za sanaciju putnih komunikacija u zonama povratka na relaciji dijela puta Gradina – Malčinovići – Mujkići – Barice odobreno 25.000,00 KM. Za sanaciju klizišta u zonama povratka na relaciji Baljkovica –Zukići i klizišta na relaciji Rastošnica – Čairi Opštini Sapna je odobreno 15.000,00 KM. Za rekonstrukciju pumpnog postrojenja sa rekonstrukcijom distributivnog cjevovoda prema MZ Požarnica Opštini Tuzla je odobreno 50.000,00 KM, a za sanaciju putne infrastrukture na području MZ Požarnica istoj opštini je odobreno 45.000,00 KM. Za sanaciju putnih komunikacija u zonama povratka na relaciji Pruga – Vrnojevići Opštini Živinice je odobreno 18.000,00 KM. Kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u rješavanju projekta održivog povratka za sanaciju putnih komunikacija u zonama povratka u MZ Tarevci, dionica Klanac, Općini Modriča su odobrena sredstva u iznosu od 25.000,00 KM.

OSTALE ODLUKE
Na osnovu Inicijativa za izmjene i dopune Odluke o osnovicama i stopama, načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona koju je pokrenulo Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK, Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona. Odlukom je, s ciljem stvaranja uslova za uspostavljanje prava na zdravstvenu zaštitu zaposlenika koji rade u preduzećima koje su u većinskom vlasništvu Tuzlanskog kantona, a poslodavci, zbog otežanih uslova, nisu u mogućnosti plaćati doprinose, utvrđena obaveza resornog ministarstva da po zaposleniku po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje uplaćuje paušalni iznos u visini od 11,5 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju upravnih stravi u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona u 2011. godini. Stanje upravnog rješavanja u kantonalnim organima uprave, u cijelosti posmatrano, je zadovoljavajuće, a poboljšanom kvalifikacionom strukturom uposlenika postignuta je i veća efikasnost u radu u pogledu rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku, navodi se u danas usvojenoj Informaciji o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona u 2011. godini. Kontinuirano se dorađuju ili donose pravilnici o unutrašnjoj organizaciji poslova kantonalnih organa državne uprave, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u

Federaciji Bosne i Hercegovine i drugim propisima, pri čemu je izraženo nastojanje da se postigne optimalno, racionalno i efikasno izvršavanje poslova iz nadležnosti tih organa.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Programom je utvrđena visina sredstava prikupljenih od naknada za tehnički pregled vozila i način njihove raspodjele s ciljem realizovanja i unapređenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama za tehnički pregled. Ukupan iznos sredstava iznosi 93.500,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Programa rada za izradu plana zaštite od požara Tuzlanskog kantona. Plan zaštite od požara Tuzlanskog kantona je dokument koji služi za organizovani pristup u pripremanju, organizovanju i provođenju zaštite od požara za kantonalne organe vlasti i pravna lica koja su dužna donijeti Plan zaštite od požara. U Planu se utvrđuje organizacija i način provođenja mjera zaštite od požara i određuju zadaci za organe vlasti i druge subjekte, kao i snage i sredstva potrebna za neposredno ostvarivanje mjera predviđenih Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu. Za izvršenje zadataka na izradi Plana zaštite od požara formirati će se radne grupe ili druga radna tijela, a za mjere zaštite od požara, za koje je potrebna stručna podloga, angažovat će se naučne i druge institucije odnosno pravna lica koje ispunjavaju uvjete za obavljanje ovakvih zadataka utvrđene Zakonom i podzakonskim propisima odnosno koje imaju odgovarajuće ovlaštenje nadležnog ministarstva. Rok za završetak planiranih zadataka na izradi Plana zaštite od požara Tuzlanskog kantona je novembar 2012. godine, a Plan će, na prijedlog Vlade Kantona, donijeti Skupština Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici donijela više odluka o dodjeli koncesija. Na period od trideset godina privrednom društvu "Voćni rasadnik" d.o.o. Srebrenik, dodijeljena je koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, za voćarsku proizvodnju (zasnivanje rasadničke proizvodnje i zasnivanje višegodišnjih voćnjaka) i ratarsku proizvodnju, na lokaciji Špionica Gornja i Cerik, općina Srebrenik. Za korištenje vode iz vlastitog bunara, koji se nalazi u sklopu fabrike u Miladijama, privrednom društvu "Prerada i promet mlijeka" d.d. Tuzla, dodijeljena je koncesija na period od petnaest godina. Privrednom društvu "Gramat" d.o.o. Gračanica, dodijeljena je koncesija za korištenje vode iz vlastite bušotine – bunara, za potrebe tehnološkog procesa u kamenolomu "Sklop" Malešići, općina Gračanica. Koncesija je dodijeljena na period od deset godina, a za korištenje vode hidroakumulacije "Modrac" na području općine Lukavac, na period od trideset godina koncesija je dodijeljena privrednom društvu JP za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 8.612,96 KM na ime troškova mjesečnih autobuskih karata na relaciji kuća – škola/fakultet za djecu radnika DD "Konjuh"Živinice u mjesecu maju tekuće godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Preraspodjela planiranih rashoda izvršena je u okviru dijelu vlastitih sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK u iznosu od 2.500,00 KM. Unutrašnja preraspodjela je odobrena u cilju obezbjeđenja sredstava na potrošačkim mjestima JU OŠ "Dr.Safvet –beg Bašagić" Gradačac, JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac i JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac, a koja su potrebna za realizaciju Smotre tehničkog stvaralaštva mladih BIH za učenike osnovnih škola.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas četiri odluke o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Općina Čelić je JU MSŠ "Abdulah Kovačević" Čelić doznačila 100,00 KM za finansiranje odlaska na takmičenje iz oblasti sporta. Za sufinansiranje projekta "Mala škola engleskog jezika" JU OŠ "Vražići" Čelić udruženje "Most Povjerenja" Sarajevo je doniralo 1.871,35 KM, a istoj školi 172,34 KM donirala je Općina Čelić za sufinansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika za rad u oblasti obrazovanja. Također, za sufinansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika za rad u oblasti obrazovanja JU OŠ "Čelić" Čelić Općina Čelić je donirala 173,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica''. Sredstva iz nerealizovanog projekta sa Federalnim Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica za raseljene osobe iz kolektivnih centara sa područja TK u iznosu od 150.000,00 KM prebacuju se na projekte održivog povratka koje će realizovati Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK. Iznos od 704.980,00 KM predviđen za sanaciju i izgradnju stambenih i gospodarskih objekata raseljenih lica, povratnika i izbjeglica biće umanjen za 150.000,00 KM i iznosiće ukupno 554.980,00 KM. Dosadašnji iznos od 300.000,00 KM za projekte održivog povratka biće uvećan za 150.000,00 KM i iznosiće ukupno 450.000,00 KM. Ukupan iznos za projekte održivog povratka će tako biti uvećan sa dosadašnjih 450.000,00 KM na 600.000,00 KM. Sredstva u realizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i humanitarne organizacije HILFSWERK Austrija ostaju nepromijenjena. Promjene koje se odnose na dosadašnju dodjelu građevinskog materijala povratnicima i raseljenim licima potrebno je izvršiti kako bi se izbjegli problemi koji nastaju u procesu javnih nabavki građevinskog materijala te prilikom njegove isporuke. Za nabavku građevinskog materijala Ministarstvo će dodjeljivati finansijska sredstva odabranim korisnica koji će sami nabavljati potrebni materijal, a namjenski utrošena sredstva pravdati Ministarstvu koje će vršiti kontrolu ugradnje istog.
Obzirom da je već objavljen i okončan Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu građevinskog materijala, Ministarstvo će izvršiti izmjenu Javnog poziva i produžiti rok za prikupljanje zahtjeva.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o poništavanju oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala i raspisivanju ponovnog oglasa i utvđivanju teksta oglasa. Ponovni oglas će se raspisati za nominiranje kandidata za upražnjene poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora u slijedećim privrednim društvima: "Koksno-hemijski kombinat" DD Lukavac, "Elektromontaža" DOO Tuzla, "Tvornica transportnih uređaja" DD Tuzla, "Livnica čelika Tuzla" DOO Tuzla, Fabrika obuće "Aida" DD Tuzla, "Sisecam Soda" DOO Lukavac, "Global Ispat Koksna industrija" DOO Lukavac, Rudnik soli "Tuzla" DD Tuzla i "Rudnici nemetala Kladanj" DOO Kladanj.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period april-juni 2012. godine. Predloženim izmjenama Odluke sredstva se raspoređuju u okviru gornje granice odobrene u iznosu od 70.901.423,18 KM, a u cilju obezbjeđenja sredstava u za Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o odobravanju finansijskih sredstava za prijevoz robe iz Federalne direkcije robnih rezervi do glavnog skladišta Crvenog križa Tuzlanskog kantona i prijevoz do skladišta općinskih organizacija Crvenog križa TK, kao i "Asocijaciji studenata Srebrenice" za sufinansiranje podrške građanske inicijative "Glasaću za Srebrenicu".

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaje o radu Radio televizije Tuzlanskog kantona i Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za 2011. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice kojom se za obilježavanje manifestacije Svjetski dan zaštite okoliša, Ekološkom savezu Tuzlanskog kantona "Eko-zeleni" Tuzla odobrava 3.000,00 KM .

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas rješenja o imenovanju komisija za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2012/13. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost za prijem dvadeset pet diplomiranih pravnika u svojstvu pripravnika-volontera za potrebe pravosudnih institucija u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona na period do dvije godine, bez zasnivanja radnog odnosa, a radi osposobljavanja za samostalni rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva. Također, data je saglasnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem jednog državnog službenika, diplomiranog pravnika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK, Vlada je dala saglasnost za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta stručni savjetnik za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje puteva, te pripravnik srednje stručne spreme u Direkciji cesta Tuzla. Također, Vlada je dala i saglasnost za povlačenje protivtužbe Direkcije cesta Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o ovlaštenju za potpisivanje naloga za plaćanje, kojom su za kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko Jedinstvenog računa Trezra ovlašteni premijer Sead Čaušević, ministrica finansija Alisa Bijedić, ministrica razvoja i poduzetništva Dijana Bilanović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Mirsad Hadžiselimović, pomoćnik ministra finanzija za trezor Bahrija Jusupović i pomoćnik ministra finansija za budžet Edina Kurević.

Vlada je danas donijela Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Komisije za kadrovska pitanja. Umjesto Senije Bubić i Asima Aljića novi članovi Komisije su ministri Amir Husić i Mirsad Hadžiselimović.

S ciljem da u narednom periodu nastavi pregovore sa predstavnicima sindikata budžetskih korisnika Vlada je danas imenovala Tim Vlade Tuzlanskog katnona za pregovore sa predstavnicima sindikata. Tim čine predsjednik Alen taletović i članovi Alisa Bijedić, Nađa Avdibašić Vukadinović, Amir Husić, Sead Hasić, Edin Ajanović i Igor Rajner.

Kako bi pomogla pokretanje proizvodnje u fabrici namještaja "Konjuh" Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa rasporeda i raspodjele sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne Banke FBiH, te Odluku o odobravanju novčane pozajmice u iznosu 46.159,80 KM ovom privrednom društvu. Sredstva su privrednom društvu potrebna za uplatu obaveze prema Fondu zdravstvenog osiguranja, kako bi uposlenivci mogli ostvarivati pravo na zdravstvenu zaštitu, a sredstva će biti vraćena u roku od 120 dana od dana pokretanja proizvodnje. Vlada je također danas prihvatila tekst Ugovora o novčanoj pozajmici.

Vlada je danas Informaciju o trenutnom stanju aktivnosti koje se provode u cilju stvaranju preduslova za početak rada novih sudova u Banovićima i Lukavcu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o poništenju dijela Javnog oglasa za nominiranje i izbor kandidata za članove Školskog odbora iz reda osnivača u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, te dala saglasnost na tekst ponovnog oglasa za nominiranje i izbor kandidata za članove Školskog odbora iz reda osnivača u osnovnim i rednjim školama Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja o imenovanju Ibre Đozića za Direktora ove javne ustanove na period od četiri godine. Vlada Tuzlanskog kantona je danas imenovala privremene školske odbore u pet osnovnih i jednoj srednjoj školi na području našeg kantona. Na lični zahtjev Vlada je danas Amira Husića razriješila dužnosti člana Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli.

 

Odjeljenje za informisanje